โปรแกรมควบคุมการใช้คอมพิวเตอร์ในร้านเกมส์และอินเตอร์เนต

โครงงาน No Comments »

การไปใช้อินเตอร์เนตหรือเล่นเกมที่ร้านให้บริการหรืออินเตอร์เนตคาเฟ่  หลายร้านได้ใช้วิธีการควบคุมที่ต้องให้ลูกค้าซื้อคูปอง เสียก่อน โดยในคูปองนั้นจะระบุรหัสล็อกอินและรหัสผ่านไว้   จากนั้นผู้ใช้ที่ซื้อคูปองมาต้องไป ล็อกอินและใส่ผ่านเวิร์ดตามที่ระบุในคูปอง  จากนั้นจึงเข้าเล่นเกมหรืออินเตอร์เนต เมื่อหมดเวลาตามที่ซื้อมาจะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป  จะขึ้นส่วนที่จะให้เราล็อกอินอีก หรือต้องไปซื้อคูปองใหม่มา   ถ้าหากว่าเลิกใช้ก่อนโดยล็อกออฟ ไปก่อน จะยั้งสามารถนำคูปองมาใช้อีกได้ตามเวลาที่เหลือ  เข้าใจว่าจะต้องเข้าไปเล่นที่ร้านเดิมอีกถ้าต่างร้านกันคงไม่ได้  แต่ร้านไหนที่เด็กอยู่เยอะก็อาจจะมีเด็กมาขอคูปองที่ยังมีเวลาเล่นต่อได้

การควบคุมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวดูเป็นแนวคิดไม่ยากที่ก็ทำงานได้ผลดี  ช่วยลดภาระแก่เจ้าของร้านได้ ไม่ต้องมัวตามจับเวลาจดเวลากันทุุกครั้งที่มีการใช้เครื่องขายแต่คูปองอย่างเดียว นับเป็นความคิดสร้างสรรที่ทำเงินให้กับผู้เขียนโปรแกรม  การเขียนโปรแกรมควบคุมลักษณะนี้ถ้ามีการนำมาดัดแปลงอาจนำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่นการแข่งขันการใช้โปรแกรม การแข่งขันเกมส์ที่สามารถุควบคุมเวลาในการแข่งขันได้ง่าย  หรือนำมาใช้ในการทำข้อสอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นต้น  น่าจะเป็นโครงงานสำหรับนักศึกษา

อิทธิปาฏิหาร

ธรรมะ ศาสนา No Comments »

การมีอภินิหาร การมีอภิณญา หรือการมี อิทธิปาฏิหาร คือความรู้ความสามารถพิเศษยวดยิ่งอย่างหนึ่ง มีชื่อเฉพาะว่าอิทธิวิธี หรืออิทธิวิธา หรือการแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆ  เป็นอภิณญาที่พัวพันธ์เกี่ยวเนื่องกับโลหหรือระดับโลกีย์ เป็นวิสัยของปุถุชน ยังอยู่ในอำนาจของกิเลส  ซึ่งสวนทางกับหลักทางพุทธศาสนาที่มุ่งกำจัดกิเลสเพื่อดับทุกข์ ซึ่งมีอภิณญาทางโลกุตรธรรมคือ โคกุตรอภิญญา ที่ทำให้ปุถุชนกลายเป็นอริยชน

พระพุทธเจ้าได้เคยแสดงธรรมและแบ่งปาฏิหาริย์ได้  ชนิดคือ
1 อิทธิปาฏิหาริย์ คือการแสดงออกฤทธิ์ต่างๆ เช่นเหาะเหินเดินอากาศ มองทะลุกำแพง
2 อาเทศนาปาฏิหาริย์ คือการทายใจคนอื่นได้ ทายความรู้สึกในใจ ทายความนึกคิด
3 อนุสาสนีปาฏิหาริย์ คำสอนที่เป็นจริง สอนให้เห็นจริง และนำไปปฏิบัติได้ผลสมจริง เช่นการสอนว่าทำอย่างนี้ มีสติสัมปชัญญะ สันโดด เจริญญาน แล้วได้อภิญญาทั้ง 6 จะได้เป็นพระอรหันต์  การสอนได้ผลสำเร็จอย่างนั้น ล้วนเป็นอนุสาสนีปาฏิหาริย์ 

ในปาฎิหาริย์ชนิดสุดท้ายตามความหมายมีคุณค่าเอามาใช้ปฏิบัติเป็นประโยชน์ประจักษ์ได้ภายในตนเองจนบรรลุถึงอาสวักขัยอันเป็นจุดหมายของพระศาสนา

    สรุปจากอิทธิปาฏิหาริย์เทวดา โดย ป.อ. ปยุตโต

สัญลักษณ์ของต่าง ๆ ของ JSP (ต่อ)

หัวข้อพิเศษไอที, JSP No Comments »

แท็ก  Directive

             แท็ก Directive ชนิดนี้จะส่งข้อมูลบางอย่างไปบอกกับ JSP Engine ให้ทำงานตามและจะไม่แสดงผลข้อมูลเพียงแต่จะเปลี่ยนขั้นตอนการคอมไพล์ของ JSP Engine เท่านั้น มีรูปแบบการใช้งานคือ

                         %@ Directive Directive_attr_name = value %

            การใช้งานจะเริ่มด้วยเครื่องหมาย %@ แล้วตามด้วย directive และปิดด้วย % ส่วนมากมักนิยมไว้บนสุดของเอกสาร JSP สำหรับ directive นั้นสามารถแบ่งย่อยออกได้เป็น 2 กลุ่มดังนี้

1. Page Directive

           Page Directive จะบอก JSP Engine เพื่อกำหนดลักษณะของ page มี 10 รูป

                         Extends  บอกให้ JSP Engineขยายเอกสาร JSP จากชื่อ Super class ที่กำหนด

                                     %@page extends = “com.taglib…*”%


                         Import  Import คลาสอื่นเข้ามาเพื่อใช้งานในเอกสาร


                                     %@page import = “java.util…*”%


                        Session  กำหนดว่าเอกสาร JSP จะใช้ออบเจ็กต์ session หรือไม่ ตามปกติเอกสาร JSP ทุกตัวสามารถใช้ออบเจ็กต์ นี้ได้โดยออบเจ็กต์นี้ จะเตรียมไว้ให้อยู่แล้ว


                                     %@page session = “false…*”%


                        Buffer ควบคุมการใช้บัฟเฟอร์ สำหรับเอกสาร JSP ว่าต้องการใช้บัฟเฟอร์หรือไม่ ค่าเริ่มต้นจะอยู่ที่ 8 Kbytes


                                     %@page buffer = “none…*”%


                        autoFlush  เมื่อบัฟเฟอร์เต็มจะเคลียร์บัฟเฟอร์ให้อัตโนมัติ


                                     %@page autoFlush = “true…*”%
                        isThreadSafe  หากค่าเป็น true จะกำหนดให้ JSP Engine จัดการตอบสนองการร้องขอจากไคลเอ็นต์พร้อมกันหลายๆ ตัวทุกครั้งที่มีการร้องขอจะเกิด Thread ใหม่เพื่อจัดการกับการร้องขอเหล่านั้น หากค่าเป็น false การตองสนองจะเรียงลำดับ                                      %@page isThreadSafe = “true…*”%


                      Info  ใช้สำหรับใส่ข้อมูลต่างๆ ในเอกสาร JSP เช่น ชื่อผู้แต่ง, Version , copy-right เป็นต้น


                                     %@page info = “ivnavbox.com copyright 2001.”%


                      errorPage  เพจที่แสดงผลเมื่อเกิดการผิด|พลาดขึ้นภายในเอกสาร JSP ค่าจะต้องเป็น URL


                                     %@page errorPage = “/error.JSP”%


                     isErrorPage  หากกำหนดค่าให้เป็น True ทำให้เอกสาร JSP นี้เป็นเอกสารสำหรับแสดงผล error


                                      %@page isErrorPage = “true…*”%


                    contentType  กำหนดการเข้ารหัสตัวอักษรและ MINE type ของเอกสาร JSP ปกติค่า comtent typeจะเท่ากับ text/html , charSet เท่ากับ ISO-8859-1


                        %@page contentType = “text/html;charSet=ISO-8859-1″%
 

ตัวอย่างเช่น สมมุติว่าเราต้องการใช้คลาสในไลบรารี “java.sql” ทั้งหมดและให้ buffer=16k สามารถกำหนดได้ดังนี้                            

                        %@ page inport = “java.sql.*” buffer = “16k” %

                            

DTD ข้อกำหนดโครงสร้างสำหรับ XML (ต่อ)

หัวข้อพิเศษไอที, XML No Comments »

เอกสารรูปแบบ well-formed
     แนวคิดของเอกสารแบบ well-formed ถูกนำมาใช้สำหรับ XML ในกรณีที่ ไม่สามารถสร้างเอกสาร XML ด้วยข้อกำหนด DTD
“จากตัวอย่างของ tag ใน HTML เป็น tag ที่เรียกว่า element เปล่า เนื่องจากว่า tag ดังกล่าว ไม่จำเป็นต้องอาศัย tag ปิด เช่นเดียวกัน หาก XML มี element ที่มี tag ปิด จึงไม่เป็นเอกสารในรูปแบบ ‘well-formed’

DTD ข้อกำหนดโครงสร้างสำหรับ XML (ต่อ)

หัวข้อพิเศษไอที, XML No Comments »

เอกสาร DTD
     ในการจัดสร้าง DTD ทำให้เอกสารมีความเป็นรูปแบบ well-formed เรียกง่ายๆกันว่า เอกสารที่ถูกต้อง ในบางครั้งหากเรา ต้องการสร้างเอกสาร XML ที่สามารถแลกเปลี่ยนกับคนอื่นๆ หรือส่วนอื่นๆ และให้สามารถเข้าใจโครงสร้างเดียวกัน นั้นก็คือ เอกสาร XML ของเรา และส่วนอื่นๆ จำเป็นต้องมีรูปแบบโครงสร้างเดียวกัน นั้นก็คือควรที่จะเลือกใช้ DTD เดียวกัน เพื่อบังคับโครงสร้างให้เหมือนกัน

เอกสารที่ถูกต้อง
     เอกสารที่อยู่ในรูปแบบ well-formed เป็นเอกสารที่เรียกว่าถูกต้องตามข้อกำหนดของ XML แต่เอกสารที่ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ XML ก็สามารถเป็นเอกสารที่ดีได้เช่นกัน เนื่องจากในปัจจุบันข้อมูล บนระบบอินเตอร์เน็ตมีอยู่มากมาย ที่ไม่ได้สร้างเป็นเอกสารที่ถูกต้องตามแบบ XML นั่นคือความต้องการส่วนหนึ่ง ที่ DTD จะสามารถบังคับเอกสาร XML ที่สร้างมาจาก DTD เดียวกัน ให้เป็นเอกสารที่ถูกต้องตามแบบ XML (ต้องเป็น DTD ที่ถูกต้องด้วย)

DTD ข้อกำหนดโครงสร้างสำหรับ XML (ต่อ)

หัวข้อพิเศษไอที, XML No Comments »

XML ไม่จำเป็นต้องใช้ DTD เสมอไป
ถ้าแม้จะต้องใช้ DTD แต่ก็จะมีการสร้าง DTD ที่เป็นมาตรฐานให้ใช้อยู่แล้ว DTD ที่เป็นมาตรฐาน ถูกพัฒนาโดยผู้ที่สนใจ ในเอกสารเฉพาะด้าน และมีให้พวกเรา ได้ดึงมาใช้งาน เพื่อให้เกิดรูปแบบมาตรฐานที่ชัดเจน และเข้าใจข้อมูลกัน ในเอกสารประเภทเดียวกัน 3 ส่วนสำคัญ เอกสาร XML มีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่สามส่วน สองส่วนเป็นสิ่งที่จำเป็น ในขณะที่อีกส่วนเป็นทางเลือก ที่จะมีหรือไม่ก็ได้

1. ส่วนแรก คือส่วนของเนื้อหา หรือ Content นั่นเอง ซึ่งทำให้เอกสารมีข้อมูลสำหรับดูโดยผู้อ่าน Content นี้เป็นได้ทั้งข้อความ รูปภาพ ส่วนนี้ถูกสร้างขึ้นมาจาก element ในที่นี้คือไฟล์ XML
2. ส่วนที่สอง คือกฎเกณฑ์และข้อกำหนด โครงสร้างของเอกสาร ในที่นี้คือไฟล์ DTD ส่วนนี้ถือเป็นทางเลือก ซึ่งจะเลือกใช้หรือไม่ก็ได้
3. ส่วนสุดท้าย คือ StyleSheet คือ ลักษณะข้อกำหนดสำหรับการแสดงผลลัพธ์นั้นเอง ในที่นี้คือไฟล์ XSL

DTD คือออปชั่นในขณะที่ StyleSheet ไม่ใช่ เอกสาร XML สามารถถูกบังคับโครงสร้างด้วย DTD ซึ่งจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ แต่ StyleSheet คือสิ่งที่จำเป็นที่จะสามารถนำข้อมูลในเอกสาร มาแสดงด้วยการ rendering StyleSheet ในบางครั้งไม่ต้องการ หากเรามีกลไก rendering ที่จัดสร้างไว้พร้อมแล้ว สำหรับเอกสาร XML ที่ต้องผ่านขบวนการแปลงด้วย XSL เพื่อให้เป็น HTML ในการแสดงผ่านบราวเซอร์ อย่างนี้ต้องจำเป็นในการใช้งาน StyleSheet

DTD ข้อกำหนดโครงสร้างสำหรับ XML

หัวข้อพิเศษไอที, XML No Comments »

     ส่วนนี้ จะมาทำความรู้จักกับเอกสารในรูปแบบการจัดสร้างที่ถูกต้อง และส่วนควบคุมโครงสร้างเอกสารที่เรียกว่า DTD

DTD คืออะไร
     “DTD คือแฟ้มข้อมูล (หรือหลายแฟ้มข้อมูลที่ใช้งานร่วมกัน) ซึ่งบรรจุข้อกำหนด และกฎเกณฑ์ของเอกสาร ชุดข้อกำหนดเหล่านี้ สำหรับการกำหนดรูปแบบ element ตัวอย่างเช่น หากต้องการเอกสารที่มี element ที่มี element บรรจุอยู่ภายใน ข้อกำหนดในแฟ้มข้อมูล DTD จะมีรูปแบบดังนี้

ซึ่งอธิบายความหมายคือ element items บรรจุข้อความใดๆ และ element list บรรจุ element item อีกที ดังนั้น DTD เป็นรูปแบบภาษา ซึ่งทำให้สามารถตรวจสอบเอกสาร ที่นำเอาข้อกำหนด DTD ไปใช้ ว่าถูกจัดสร้างตามความต้องการหรือไม่ ทำให้ระบบการ rendering สามารถเข้าใจตัวเอกสารได้ดี และดึงไปใช้งานได้ถูกต้อง”

DTD มีความซับซ้อน
     จากคำอธิบายในส่วนต้น DTD มีความซับซ้อน หมายถึงการสร้าง DTD มีรายละเอียดและขั้นตอนที่ยุ่งยากพอสมควร ถึงแม้ DTD จะทำให้การสร้างเอกสารมีความยุ่งยากก็ตาม แต่มีเหตุผลอยู่ 2 ข้อที่ควรรู้ก่อน

Source Code JSP

หัวข้อพิเศษไอที, JSP No Comments »

Source Code ชื่อ fileCounter.jsp

 %@ page import=” java.io.*”%
                       ! — Declaration –

               %!

                    // ประกาศตัวแปร counter ให้มีชนิดเป็นจำนวนเต็ม

                        int counter = 0 ;

                   // ประกาศตัวแปร path เพื่อเก็บที่อยู่ของไฟล์ counter.txt

       String path=”C:\\Tomcat\\webapps\\Tutorial\\Example\\counter.txt” ;
                

                 %

              HTML
              BODY
              H1
                                        This is file counter example  BR
                                        Visitor No :
                                        ! — Scriptlet – 

                %

                      // ดักจับข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นตอนอ่านไฟล์                                          

            try {

                    // สร้างออบเจ็กต์ FilelnputStream โดยชี้ไปยังไฟล์ counter.txt

           FileInputStream countFile = new FileInputStream ( path ) ;

                   // สร้างออบเจ็กต์ DataInputStream เพื่ออ่านข้อมูลจากออบเจ็กต์ countFile 

          DataInputStream countData = new DataInputStrea( countFile ) ;                 

                  // อ่านค่าในไฟล์

                counter = countData.readInt () ;
             }
                   catch ( Exception e )
            {                  

                  // หากเกิดข้อผิดพลาดให้แสดงคำว่า “File not found.”

                  out.print ( “File not found.” ) ;
             }                                                                                                          

                 // เพิ่มค่าขึ้นครั้งละ 1                                                        

                    counter ++ ;                             

                // แสดงผล                    

                   out.print ( counter ) ;

             // ดักจับข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นตอนเขียนไฟล์

                         try {

            // สร้างออบเจ็กต์ FileOutputStream โดยชี้ไปยังไฟล์ counter.txt

                          FileOutputStream countFile = new FileOutputStream ( path ) ;           

           // สร้างออบเจ็กต์ DataOutputStream เพื่อเขียนข้อมูล        

       DataOutputStream countData = new DataOutputStream ( countFile ) ; 

          // เขียนค่าในไฟล์ 

                                     countData.writeInt ( counter ) ;
                       }
                                catch ( Exception e )
                       {

           // หากเกิดข้อผิดพลาดให้แสดงคำว่า ” File not found.”

                            out.print ( ” File not found.” ) ;  
                        }
              %

                      /H1
                      /HR
                     /BODY

                     /HTML

 

 

การใช้งานเอกสาร XML

หัวข้อพิเศษไอที, XML No Comments »

     ในอนาคตคาดว่า รูปแบบการ rendering มีการพัฒนาไปอย่างมาก ดังจะเห็นได้จาก บริษัทยักษ์ใหญ่ ค่ายต่าง ๆ ทางด้านไอที และคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมมือกัน และพัฒนาโครงสร้าง หรือกลไกการ rendering ไว้ในแผนการของตัวเองแล้ว หากเราสามารถนำข้อมูลของเราเอง มาเก็บไว้ในรูปแบบของ XML จะทำให้ข้อมูลของเรา มีคุณค่าในอนาคต และสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่จะมีมาด้วย

XML จะเกิดความสะดวกในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
     ตัวอย่างหนึ่งคือเทคโนโลยี XML และ Java ได้มีการกำหนดข้อตกลงต่างๆ เพื่อพัฒนาขบวนการค้า หรือ E-Commerce ในการประชุม Software Development East ที่ผ่านมา และพวกเขาเชื่อกันว่า ในระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลจะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบของเอกสาร XML ทั้งหมด

 XML ทำให้ผู้ค้าและผู้ใช้มีความอิสระ
     ผู้พัฒนาเทคโนโลยี มีความอิสระในการเพิ่มศักยภาพในผลิตภัณฑ์ของตัวเอง ไม่จำเป็นต้องมากังวลรูปแบบการสื่อสาร ที่จะต้องออกแบบมาเฉพาะ ทำให้ลูกค้าต้องยึดติดกับผลิตภัณฑ์รายใดรายหนึ่ง เมื่อข้อมูลอยู่ในเอกสาร XML แล้ว ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก็จะมีรูปแบบข้อมูลที่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ โดยที่ไม่ต้องไปกังวลกับเทคโนโลยี ที่ไม่สอดคล้องกันในปัจจุบันได้

XML ลดค่าใช้จ่าย
     แน่นอน ผลที่ตามมากับ เทคโนโลยีที่แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ ทำให้ค่าใช้จ่ายที่จะต้องสูญเสียไป ในปัจจุบันสำหรับการสื่อสารข้อมูล ที่มีรูปแบบที่หลากหลายถูกขจัดออกไป นั้นเป็นผลดีสำหรับยุคการสื่อสารด้วย XML

สัญลักษณ์ต่าง ๆ ของ JSP (ต่อ)

หัวข้อพิเศษไอที, JSP No Comments »

แท๊ก Scriptlet

             จากที่เราใช้แท็ก  Expression  เพื่อแสดงผลข้อมูลในเอกสาร JSP โดยการใส่ค่าหรือสมการต่างๆ ไว้ในเครื่องหมาย % = และ % จะเหมาะสำหรับโค้ดที่มีความยาวไม่มาก แต่ถ้าโค้ดมีความยาวมากๆ ทำให้ยากที่จะใส่โค้ดที่เป็นสมการเข้าไป แท็ก Scriptlet จึงใช้เพื่อแก้ปัญหานี้ วิธีการประกาศก็คือ
                   

                    %
                              Statement 1;
                              Statement 2;
                              Statement 3;
                              Statement n;
                    %

               การประกาศจะเริ่มด้วย % และ จบด้วย % สำหรับแท็ก  Scriptlet  นี้สามารถแสดงผล  output  ออกมาได้เหมือนกัน วิธีการก็ใช้คำสั่ง  out.print  ของเราเหมือนเดิม ทีนี้อาจสงสัยว่า แล้วจะเลือกใช้อะไรดีระหว่างExpression และ Scriptlet คำตอบก็คือ หากส่วนของโค้ดยาวมากๆ ก็เขียนลงใน  Scriptlet  จะเหมาะสมกว่า

               ตัวอย่างของการผสมการใช้งานของ  Scriptlet , Expression , Directive  และ Declaration  เพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นให้เปิดโปรแกรมเอดิเตอร์ขึ้นมาพิมพ์โค้ดตาม Source Code ชื่อ fileCounter.jsp แล้วบันทึกไฟล์ชื่อ fileCountter.jsp ลงในไดเรกทอรี C:\Tomcat\WebApps\Tutorial\Example\

แท๊ก Action

               แท็ก Action เป็นแท็กอีกชนิดที่มีประโยชน์มาก รูปแบบการใช้งานคือ

                            some : tag 
                                     body
                           / some : tag

               รูปแบบการประกาศของแท็กจะไม่มีเครื่องหมาย เหมือนกัน แต่จุดจบจะมีเครื่องหมาย / อีกตัว ในส่วนของชื่อแท็กนั้นจะต้องมีเครื่องหมายโคลอน ( : ) เพื่อบอกชนิดของแท็กด้วย

               แต่ถ้าในกรณีที่แท็กมีเพียงจุดเริ่มต้นและจบเพื่อความสะดวกจึงสามารถประกาศได้ดังนี้

                           / some : tag

               การเรียกใช้แท็กทำได้โดยการประกาศคือ JSP : แล้วตามด้วย action ที่จะทำ ยกตัวอย่าง เช่น

                           JSP : forward page = “fileCouner.JSP”/

              จากตัวอย่าง หากเรานำแท็กนี้ไปใส่ไว้ในเอกสาร JSP การทำงานจะคล้ายกับเราเรียกเอกสาร fileCounter.JSP เหมือนกับการ redirect นั่นเอง

 

 

 

หัวข้อพิเศษไอที, Delphi No Comments »

                ความหมายของ Delphi
 Delphi คือ ซอฟต์แวร์ที่เรานำมาใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างแอพพลิเคชัน หรือซอฟต์แวร์ โดยจะประกอบด้วยเครื่องมือชนิด

ต่างๆที่ใช้ให้การเขียนโปรแกรมทำได้อย่างสะดวก

Delphi 7 จัดเป็นเครื่องมือเขียนโปรแกรมชนิด Visual Programming เช่นเดียวเช่นกับ Visual Basic หรือ Visual C++ โดยมีข้อดีคือ

สามารถเขียนโปรแกรมได้ง่ายและให้ผลงานออกมาอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะแตกต่างจากเครื่องมือเขียนโปรแกรมรุ่นเดิม เช่น Turbo

Pascal หรือ Borland C ที่มีความยุ่งยากในการใช้งานและการเรียนรู้ในการเขียนโปรแกรม ดังนั้นจึงจัดให้ Delphi 7 เป็นซอฟต์แวร์

ประเภท RAD หรือ Rapid Application Development ซึ่งจะสามารถสร้างแอพพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว

 

 

 

 

 

หัวข้อพิเศษไอที, Delphi No Comments »

รู้จักกับ Delphi 7 Studio
               

เนื่องจาก Delphi 7 เป็นเครื่องมือพัฒนาแอพพลิเคชันที่ได้รับการพัฒนาให้มีขีดความสามารถสูงมากและยังมีเครื่องมือเสริมการทำงานมากมาย ทำให้ในเวอร์ชันนี้ทางบอร์แลนด์จึงเรียก Delphi 7 ว่า Delphi 7 Studio ซึ่งมีให้เลือกใช้งานกันได้หลายรุ่นหลายระดับดังนี้

1.       Borland Delphi TM 7 Studio Architect Edition

สำหรับ Architect Edition นี้จะเหมาะกับทีมนักพัฒนาระดับมืออาชีพกับผลงานการพัฒนาแอพพลิเคชันที่มีขนาดใหญ่ ต้องการความน่าเชื่อถือในระดับสูง

 เช่น e-business ซึ่งสามารถรองรับแนวคิดของ Microsoft.NET ได้เป็นอย่างดี โดยจะมีเครื่องมือต่างๆที่คอยสนับสนุนอยู่มากมาย ซึ่งช่วยให้

แอพพลิเคชันที่ถูกพัฒนานี้โยกข้ามแพล็ตฟอร์มไปทำงานในฝั่งลีนุกซ์ได้ด้วยนั่นคือ Borland Kylix TM

 

Enterprise for Delphi environment

สเปคของเครื่องที่จะสามารถติดตั้ง และใช้งานได้มีดังนี้

ซีพียู                                        Intel Pentium 233 MHz ขึ้นไป
แรม                                        ขั้นต่ำ 64 MB (แนะนำให้มีแรม 128 MB ขึ้นไป)
พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์                     124 MB สำหรับการติดตั้งแบบประหยัด (compact install)

                                             520 MB สำหรับการติดตั้งแบบเต็มที่ (full install)
ระบบปฏิบัติการ                            Windows XP, Windows 2000 และ Windows 98

2.       Borland Delphi TM 7 Studio Enterprise Edition2.       Borland Delphi 7 Studio Enterprise Editionสำหรับ Enterprise Edition นี้เหมาะสำหรับนักพัฒนามืออาชีพเช่นกัน ซึ่งต้องการเครื่องมือพัฒนาแอพพลิเคชันที่เพียบพร้อมตาม 

2.       Borland Delphi 7 Studio Enterprise Editionสำหรับ Enterprise Edition นี้เหมาะสำหรับนักพัฒนามืออาชีพเช่นกัน ซึ่งต้องการเครื่องมือพัฒนาแอพพลิเคชันที่เพียบพร้อมตาม หลักการของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ตั้งแต่เครื่องมือในการออกแบบ เครื่องมือช่วยในการเขียนโปรแกรมในแบบต่างๆ ซึ่งมีความ

หลากหลายตามชนิดของแอพพลิเคชันไม่ว่าจะเป็นระบบงานฐานข้อมูลธรรมดา หรือในระบบใช้งานผ่านเครือข่าย รวมไปถึง

สามารถโยกข้ามแพล็ตฟอร์มไปรันบนลีนุกซ์ได้ด้วย

สเปคของเครื่องที่จะสามารถติดตั้ง และใช้งานได้มีดังนี้

ซีพียู                                          Intel Pentium 233 MHz ขึ้นไป
แรม                                          ขั้นต่ำ 64 MB (แนะนำให้มีแรม 128 MB ขึ้นไป)
พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์                      124 MB สำหรับการติดตั้งแบบประหยัด (compact install)

                                               450 MB สำหรับการติดตั้งแบบเต็มที่ (full install)
ระบบปฏิบัติการ                             Windows XP, Windows 2000 และ Windows 98

3.     Borland Delphi TM 7 Studio Professional Edition

สำหรับ Professional Edition นี้เหมาะสำหรับการพัฒนาแอพพลิเคชันที่เน้นการโยกข้ามแพล็ตฟอร์มโดยสนใจที่จะใช้งานเครื่องมือ

ต่างๆที่ Delphi นำมาสนับสนุน (แต่จะน้อยกว่าEnterprise Edition)
               

สเปคของเครื่องที่จะสามารถติดตั้ง และใช้งานได้มีดังนี้

ซีพียู                                            Intel Pentium 233 MHz ขึ้นไป
แรม                                            ขั้นต่ำ 64 MB (แนะนำให้มีแรม 128 MB ขึ้นไป)
พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์                        110 MB สำหรับการติดตั้งแบบประหยัด (compact install)

                                                400 MB สำหรับการติดตั้งแบบเต็มที่ (full install)
ระบบปฏิบัติการ                              Windows XP, Windows 2000 และ Windows 98

 

4.       Borland Delphi  7 Studio Personal Edition

สำหรับ Personal Edition นี้เหมาะสำหรับการเริ่มต้นศึกษาการพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย Delphi ซึ่งจะใช้พื้นที่ติดตั้งน้อยที่สุด ซึ่งนั่น

ก็หมายถึงมีเฉพาะเครื่องมือขั้นต้นที่จำเป็นต่อการพัฒนาแอพพลิเคชันไม่กี่รูปแบบคือ พัฒนาแอพพลิเคชันที่ทำงานบน Windows  

และรองรับ .NET แต่ยังไม่สนับสนุนการพัฒนาข้ามแพล็ตฟอร์มไปรันบนลีนุกซ์
สเปคของเครื่องที่จะสามารถติดตั้ง และใช้งานได้มีดังนี้

ซีพียู                                               Intel Pentium 233 MHz ขึ้นไป
แรม                                                ขั้นต่ำ 32 MB (แนะนำให้มีแรม 128 MB ขึ้นไป)
พื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์                           75MB สำหรับการติดตั้งแบบประหยัด (compact install)

                                                   160 MB สำหรับการติดตั้งแบบเต็มที่ (full install)
ระบบปฏิบัติการ                                  Windows XP, Windows 2000 และ Windows 98

โปรแกรม Rational Rose.

หัวข้อพิเศษไอที, Rational Rose No Comments »

5.   Documentation Editor

            ในบางกรณีที่การวิเคราะห์และออกแบบระบบมีความซับซ้อนมาก ๆ หรือเมื่อต้องการอธิบาย Diagram ต่าง ๆ ที่สร้าง  เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นที่จะมารับช่วงต่อ  ดังนั้นการอธิบาย  หรือ Documentation เป็นสิ่งสำคัญ Rational Rose ได้เตรียมพื้นที่ (White Page) ส่วนหนึ่งไว้  เพื่อการนี้เรียกว่า Comment Editor  โดยสามารถเขียนข้อความเพื่ออธิบาย Diagram ที่เราสร้างขึ้น  ซึ่งสามารถใช้อธิบาย Diagram ทั้งหมด  หรืออธิบายเพียงบาง Component ของ Diagram ก็ได้

6.   Log Recorder

            Rational Rose จะจดจำสิ่งที่ผู้ใช้งานได้ทำไว้  โดยการบันทึกกิจกรรม (เวลา  และสิ่งที่กระทำ)  ที่ได้ทำลงไปใน Log Recorder

 

โปรแกรม Rational Rose.

หัวข้อพิเศษไอที, Rational Rose No Comments »

4. Diagram Toolbar

            เป็น Toolbar พิเศษที่เก็บสัญลักษณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ใน Diagram ที่ต่างชนิดกันเอาไว้  สามารถดึงเอาสัญลักษณ์ต่าง ๆ เหล่านี้มาวางลงใน Working Area เพื่อให้สามารถวาด Diagram ได้โดยตรง

            Diagram Toolbar  จะเปลี่ยนรูปร่างไปตาม View ที่เราสนใจ  เช่น เมื่อเข้าไปยัง Use Case View  เครื่องมือที่บรรจุอยู่ใน Diagram  Toolbar จะประกอบไปด้วย  Use Case  และลูกศรต่าง ๆ  ที่ใช้เพื่อการวาดเครื่องมือที่บรรจุอยู่ใน Diagram Toolbar  (สังเกต Diagram Toolbar ในรูปที่ 4 )  หรือเมื่อเข้าไปยัง Logical View เครื่องมือใน Diagram Toolbar ก็จะเปลี่ยนไปเป็น Class และสัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์เชิง  Abstraction  ต่าง ๆ แทน

เวอร์ชันของ XHTML

ไม่ระบุ No Comments »

เวอร์ชันของ XHTML
XHTML 1.0     XHTML 1.0 เป็นการแปลง HTML 4.01 ให้มาอยู่ในรูปของ XML อย่างไรก็ตาม XHTML 1.0 ยังแบ่งเป็นรุ่นย่อยอีก 3                                                 XHTML 1.0 Strict เป็นการแปลง HTML 4.01 ทั้งหมดมาอยู่ในรูป XML                                      

  XHTML 1.0 Transitional ได้เพิ่มแท็ก HTML ที่ล้าสมัยแล้วนอกเหนือไปจากแท็กของ XHTML 1.0 Strict เพื่อความเข้ากันได้กับเว็บเพจที่ยังใช้แท็กเหล่านี้อยู่ เช่น , , และ เป็นต้น                                                                                                                                                       และ เป็นต้น                                                                                                                                                       , และ เป็นต้น                                                                                                                                                        XHTML 1.1   รุ่นล่าสุดในปัจจุบัน เป็นรุ่นปรับปรุงของ XHTML 1.0 Strict โดยตัดแท็กที่ล้าสมัยออกไปทั้งหมด และอนุญาตให้แบ่งส่วนย่อยของ XHTML ด้วย DTD                                                                       

 XHTML 2.0
 


   Designed By:  SadhWeb Directory  &  WP Theme

Sponsored By:  Affiliate Marketing Blog  &  Paid Directory