ความหมายการศึกษา

การศึกษา No Comments »

พิจารณาสิ่งที่เกี่ยวข้องโยงใยกัน 6 อย่างคือ

1) การเปลี่ยนความหมายประสบการณ์ของมนุษย์ 2) โดยเข้าไปแทรกแซงในชีวิตความเป็นอยู่ของคน 3) ด้วยสื่อและประสบการณ์ที่มีความหมาย 4) ที่ตรงกับเกณฑ์เพื่อความเป็นเลิศที่เหมาะสม 5) ทั้งนี้เพื่อพัฒนา การคิด ความรู้สึก และการกระทำ 6) เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจในประสบการณ์ของมนุษย์

จากนี้จะเห็นว่าการศึกษา ตั้งแต่ที่บ้าน กลุ่มคนเป็นสังคม ถนนหนทาง สื่อมวลชนทีวี วิทยุ สิ่งพิมพ์ ชุมชน วัฒนธรรม และโรงเรียน ได้เข้าไปแทรกแซงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน ที่ไม่มีทิศทาง ไม่มีวัตถุประสงค์ โดยไม่ตั้งใจพลั้งเผลอ แต่ในอีกทางหนึ่งก็ด้วยความตั้งใจมีจุดมุ่งหมาย

การที่การศึกษาเข้าไปแทรกแซงนั้นได้เปลี่ยนแปลงและปรับรูปแบบของคน ในแนวทางที่เราคิด รู้สึก และการะทำ  นั่นก็คือได้เปลี่ยนความหมายประสบการณ์มนุษย์ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบันกับอนาคต อันมีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น ความจริงที่จะเป็นหลักการ ความหวังที่เป็นความทรงจำ นำวัตถุและเหตุการณ์ที่โดดเดี่ยวกลายมาเป็นมโนทัศน์

ส่วนการจัดให้เข้าสู่เกณฑ์บางเกณฑ์ของความเป็นเลิศ ด้วยคุณค่าของวัตถุประสงค์และความตั้งใจ ไม่ชักจูงด้วยลัทธิ ไม่ทำให้ไม่ตาย  ไม่ทำให้ไม่เป็นไปตามหลักจรรยา ไม่ทำให้ไม่มีศิลธรรมอันดี ไม่ทำให้เป็นผู้ต่อต้านสังคม

สำหรับประสบการสื่อวัสดุที่มีความหมาย ทำให้เรียนรู้ได้อย่างมีความหมาย รับรู้อันเป็นสิ่งสำคัญยิ่งโดยผู้เรียน  เชื่อมโยงกับสิ่งที่ผู้เรียนรู้แล้ว มีเหตุผลทางจิตวิทยาที่ติดต่อกันดี ในเรื่องการสนใจในตนเอง การกระตุ้นปลุกเร้า การเชื่อมต่ออย่างใกล้ชิดทางกายภาพ

การศึกษาคืออะไรที่เหลืออยู่หลังจากที่เราลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้เรียนรู้มา

เรียนรู้เกี่ยวกับเรียนรู้

การศึกษา No Comments »

เราต้องการช่วยคนให้มีการควบคุมที่ดีขึ้น เกี่ยวกับความหมายที่ปรับใช้ในการดำเนินชีวิต แสวงหาความเรียบง่ายเพื่อที่จะเก็บรักษาความซับซ้อน การใช้แผนที่มโนทัศน์หรือแผนที่ความคิดเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  เพื่อจะช่วยให้รู้แจ้งแทงตลอดเข้าไปในโครงสร้างของความรู้ ที่ผู้เรียนทั้งหลายแสวงหาที่จะทำความเข้าใจ  เพื่อที่จะช่วยให้การเรียนรู้ว่ามีความหมายอย่างไรที่จะเรียนรู้

การสร้างความรู้ใหม่เริ่มจากการสังเกตของเราเกี่ยวกับวัตถุ เหตุการณ์ผ่านทางมโนทัศน์ที่เรามีอยู่แล้ว ความรู้ไม่ได้มาจากการค้นพบเหมือนกับพบทอง พบน้ำมัน แต่เป็นการสร้างประกอบกันขึ้นเกมือนกับรถยนต์หรือพีรมิด  โดยที่มโนทัศน์ เป็นสิ่งที่มีอยู่ปกติธรรมดาของวัตถุ หรือเหตุการณ์ที่กำหนดฉลากกำกับไว้

วัฒนธรรมเป็นเหมือนยานที่พาเด็กๆ ให้ได้มาซึ่งมโนทัศน์ที่ได้สร้างขึ้นมาแล้วนับศตวรรษ 

เพื่อที่จะแสดงให้เห็นการคงอยู่ร่วมกันระหว่างการพัฒนาทฤษฎีและความก้าวหน้าทางกลวิธีทางการศึกษา

การเรียนรู้เป็นเรื่องของส่วนบุคคล และความโน้มเอียงตามความชอบ การรู้เป็นเรื่องของสาธารณะและการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ยังเกี่ยวข้องกับ การคิด ความรู้สึกและการกระทำ ซึ่งเป็นประสบการณ์การศึกษาและเปลี่ยนความหมายของประสบการณ์  ตามความหมายของการศึกษาที่เป็นกระบวนการซึ่งเราแสวงหาอย่างกระตือรือร้นเพื่อจะเปลี่ยนความหมายของประสบการณ์

ในการช่วยเหลือคนให้เข้าใจโครงสร้างของความรู้และกระบวนการการสร้างขึ้นของความรู้ จากการสังเกต เหตุการณ์และวัตถุเฉพาะหนึ่งๆ โดยทำการบันทึกบางอย่างจากการสังเกต  การเลือกและบันทึกเหล่านี้

สร้างกระบวนการที่จะส่งอิทธิพลต่อเหตุการณ์หรือวัตถุใดที่เราเลือกในการสังเกต และบันทึกอะไรที่เราเลือกที่จะทำ ผู้เรียนจะต้องได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้รู้คิดเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือวัตถุที่ผู้เรียนกำลังสังเกตุ และมีมโนทัศน์ใดที่ผู้เรียนรู้แล้วที่จะไปสัมพันธ์กับเหตุการณ์หรือวัตถุดังกล่าว  และการบันทึกใดที่มีคุณค่าต่อการกระทำ

ตัวชี้วัดการพัฒนา

การศึกษา No Comments »

มีรายงานการวิจัยสำหรับประเทศไทยประชากรของประเทศไทยนั้นอ่านหนังสือน้อยนับเป็นบรรทัดต่อวันไม่กี่คำโดยเฉลี่ย  แม้ว่าประเทศไทยจะรายงานว่ามีผู้รู้หนังสือมากขึ้นก็ตาม แต่การรู้หนังสือแบบไม่สมบูรณ์ เท่าที่ทราบนักเรียนที่จบระดับประถมไปเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมัธยม มีหลายโรงเรียนที่จะต้องจัดให้มีการเรียนการสอนเสริมในเรื่องอ่านออกเขียนได้อยู่อีก เพราะไม่สามารถอ่านหนังสือได้คล่องเท่าที่ควรจะเป็น และมีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้น อันแสดงให้เห็นว่าการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเรามีปัญหา โดยระบบไม่ได้ใส่ใจผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แท้จริง แต่ก็ไม่มีการซ้ำชั้นสอบผ่านไปตลอด  หากพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ได้เอาใจใส่ด้วยแล้วไม่ได้ติดตามว่า ลูกๆ ได้เรียนรู้ก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วละก็ ก็จะเกิดเป็นวงจรเช่นนี้ไม่สิ้นสุด  ซึ้งมองอีกแง่หนึ่งว่าคุณภาพของประชากรเราตกต่ำ หรืออยู่ในภาวะ ยากจนขาดแคลนจนำไม่มีเวลาที่มาเอาใจใส่ในเรื่องนี้ 

จากข้อมูลตัวเลขที่ทำการวิจัยระหว่างประเทศถึงจำนวนหนังสือที่เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อบ้านเช่นฮ่องกง มาเลเซ๊ย สิงคโปร์ และเกาหลีใต้จะเป็นดังข้างล่างนี้ซึ่งก็แน่นอนว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีจำนวนหนังสือต่อประชากร 1000 คนต่ำที่สุด เมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว

ฮ่องกง   สิงค์โปร์      เกาหลีใต้       มาเลเซีย      ไทย

153.5    118            37                 27.5         11.3  

ธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียนวัยประถมศึกษา

การศึกษา No Comments »

เป็นวัยที่สติปัญญา กำลังพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน ยังอยู่ในขั้นที่คิดด้วยสิ่งที่เป็นรูปธรรม 

1.ใช้วัตถุและสื่อช่วยสอน ดดยการวาด การใช้รูปภาพ ใช้ของจริง

2. เนื้อหาไม่ยาว ปกิบัติเท่ากับครูพูด

3. นักเรียนยังยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง

4. ปฏิบัติให้มาก หลีกเลี่ยงใช้สมุดแบบฝึกหัดที่ให้เลือกโดยใช้ดินสอ

5. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์กับโลกทัศน์

การมุ่งเน้นให้นักเรียน คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และให้รู้จักค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ก็คือให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เป็นคนช่างสังเกต รู้จักคิดอย่างมีเหตุผล รู้จักแก้ปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบ

สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้

การศึกษา No Comments »

จากที่ประเทศของเราเปลี่ยนจากเกษตรกรรมเข้าสู่ประเทศอุตสาหกรรม อันมีผลสืบเนื่องทำให้คนพึงพาตนเองได้น้อยลงกว่าเดิม เมื่อพิจารณาดูจากสิ่งที่ตามมาก็คือตลาดทุน จะต้องมีการสร้างงานจากการลงทุน จากการสร้างงานได้มากก่อให้เกิดความมั่งคั่งที่กระจุกตัว แล้วย้อนกลับไปเป็นเงินทุนอีก การขับเคลื่อนในลักษณะนี้จำเป็นต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างขนาดใหญ่ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเกิดมลภาวะ

การพัฒนาประเทศจึงสะดุดลงไปและจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดที่ถือว่าความรู้ความสามารถ ทักษะองค์ความรู้เป็นสินทรัพย์ชนิดหนึ่งที่สามารถนำมาสร้างเป็นมูลค่าเพิ่มได้ แล้วก่อให้เกิดความั่งคั่งได้เช่นเดียวกัน และจากความมั่งคั่งนำไปสู่ทักษะองค์ความรู้เป็นวงจรอีก  การขับเคลื่อนอาศัยนวตกรรมและผลผลิต โดยเน้นการสร้างขีดความสามารถ ลักษณะดังกล่าวนี้ก็คือ สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ซึ่งยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าขณะนี้เราจะเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ เพราะการสร้างนวตกรรมยังมีน้อย ยังไม่มีภูมิปํญญาที่จะสร้างความมั่งคั่ง สถาบันการศึกษาต้องรวมพลัง ระดมความคิดในการสร้างสรรค์ภูมิปํญญา จัดการศึกษาอย่างไรให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงเสียก่อนจึงจะกล่าวได้ว่าเป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการศึกษาวิทยาศาสตร์

การศึกษา No Comments »

โดยจัดให้มีการสอนวิทย์ คณิต อย่างเพียงพอ และหลากหลาย ผสมผสานระหว่างความรู้ทักษะ และประสบการณ์ สอดคล้องกับสภาพปัญหาของท้องถิ่น และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน เน้นให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีเหตุผลที่เป็นวิทยาศาสตร์ และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

ให้เด็กเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาและคอมพิวเตอร์ให้มากขึ้น นำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน อย่างเหมาะสม ทั้งในและนอกระบบการศึกษา

กระจายแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปสู่ภูมิภาค อย่างเสมอภาคและทั่วถึง เพื่อประชาชนจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ และยกระดับความเป็นอยู่

ส่งเสริมให้ครูอาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์มีการทดลองภาคปฏิบัติจริงมากขึ้น

ขยายการผลิตบัณฑิตและช่างเทคนิคในสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ร่วมมือกับภาคเอกชนและสมาคมวิชาชีพ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การบกพร่องในการเรียนรู้

การศึกษา No Comments »

ความขัดแย้งทั้งหลายที่เกิดขึ้นทำให้เกิดปัญหาที่นำไปสู่การกระทำที่รุนแรงต่อกัน  การไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาใดๆ ไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่วนหนึ่งมาจากการบกพร่องในการเรียนรู้ และคนที่ไม่เรียนรู้เปรียบเสมือนสัตว์มากมายที่สูญพันธ์

แมลงปรับตัวได้ดี โดยการดัดแปลง ปรับร่างกายให้คงอยู่ได้ตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป คงอยู่ได้นาน เปรียบเทียบกับองค์กรที่ปรับตัวได้ตามสถานะการณ์ เรียนรู้ที่จะอยู่รอด และเรียนรู้ที่จะทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมอยู่เสมอ จะเป็นองค์กรที่ยั่งยืน เป็นอมตะ

หลักสูตรมหาวิทยาลัย

การศึกษา No Comments »

สำหรับวิชาที่ให้นักศึกษาเรียน ในกลุ่มการศึกษาทัวไป 4 กลุ่ม กลุ่มละ 1 รายวิชาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีถึง 30 หน่วยกิต ควรจะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญได้สอน และเป็นหลักในการจัดทำสื่อ  ในการเรียนการสอนอย่าวัดตัวความรู้มากเกินไป ให้วัดศักยภาพ (competency) มากกว่าสารัตถะ การฝึกหัดครูต้องเปลี่ยนจากการสอนมาเป็นการเรียนรู้ ต้องลงทุนพัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน

การเขียนเอกสารตำราแบบคู่มือแบบให้คิดน้อย มีรายละเอียดทุกขั้นตอน เหมาะสำหรับที่จะใช้เรียนตามบ้าน

เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่ผู้สอน จะต้องจัดกิจกรรมอย่างไรไม่ให้เกิดวิกฤต ไม่ให้เกิดปัญหา นักศึกษา ข้าราชการยังมีวัฒนธรรมที่ทุจริต สังคมไทยยังล้าหลังต้องพัฒนาวัฒนาธรรม ชุมชนเป็นห้องปฏิบัติการ ชุมชนเป็น partner มีการติดตามช่วยเหลือต่อเนื่อง ต้องติดชุมชน รับใช้ชุมชน  นักศึกษาต้องรู้สึกเป็นเจ้าของ รู้ว่าอะไรเป็นความต้องการของประเทศ และการให้รู้จักรักชาติ ทำงานรู้จักคุณค่าของเงิน ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

ถ้าสอนผิดบอกผิดก็เกิดปัญหา ทำอย่างไรไม่ให้นักศึกษาเป็นปัญหา ต้องมีวิชาชีวิตกับวิชาชีพ (ประกอบอาชีพตามหลักสูตร) เสริมเติมเต็มความเป็นมนุษย์ กิจกรรมร่วมหลักสูตร หล่อหลอมให้มีคุณภาพ ออกกฏ ระเบียบยังเป็นการแก้ปัญหาปลายเหตุ  ระบบการศึกษาต้องเน้นการคิด พัฒนาวิธีคิด ให้มีฐานเหตุผล สอนให้รู้จักคิด ไม่เน้นเนื้อหามากเกินไป แต่เน้นวิธีคิด อ้งอิงข้อมูลอย่างอย่างไร มองสังคมเอาอะไรเป็นตัวตั้ง

องค์ฉากทางการศึกษา 4 ประการ

การศึกษา No Comments »

ตามความเห็นของ Schwab (1973) ประกอบด้วย ครู  ผู้เรียน หลักสูตร และบริบทเรียนรู้ (milieu)

ครูจะเป็นผู้สอน และสอนอย่างไร กับผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน ในแง่มุมต่างๆ

สำหรับหลักสูตรนั้นประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ และคุณค่า ของประสบการณ์ทางการศึกษาที่เข้าสู่เกณฑ์ของความเป็นเลิศที่ทำให้เห็นว่ามีค่าควรแก่การศึกษา

ส่วนบริบทเรียนรู้ เป็นบริบทที่ประสบการณ์การเรียนรู้เกิดขึ้น  และเป็นที่มีอิทธิพลถึงครูและนักเรียนอย่างไรที่จะร่วมกันแสดงความหมายประสบการณ์ทางการศึกษา

การเรียนการสอนตามทฤษฎี Ausubel

การศึกษา No Comments »

ผู้สอนควรจะได้สร้างมโนทัศน์และโจทย์ เรื่องข้อเสนอที่ประกอบด้วยมโนทัศน์ องค์ประกอบหลักในโครงสร้างของความรู้และการสร้างความหมาย โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบหลัก 6 องค์ประกอบของทฤษฎี  Ausubel  ซึ่งมโนทัศน์หลักในทฤษฎี Ausubel คือการเรียนรู้อย่างมีความหมาย  ซึ่งการจะเรียนรู้ได้อย่างมีความหมาย แต่ละบุคคลจะต้องเลือกที่จัดความสัมพันธ์กับความรู้ใหม่กับมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องใกล้เคียงอยู่ในประเด็นที่มีอยู่แล้ว หรือเรื่องโจทย์ที่มีอยู่แล้วใกล้เคียงกัน

จากการเรียนรู้ที่เป็นฝ่ายตั้งรับ (reception learning) ที่ซึ่งจัดสาระสนเทศให้แก่ผู้เรียนโดยตรง  สำหรับการเรียนรู้การค้นพบโดยตัวของตัวเอง (autonomous discovery learning) ที่ผู้เรียนหาแยกแยะ และเลือกสารสนเทศที่จะเรียนรู้ เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้แบบค้นพบและแบบสืบเสาะหาความรู้ (discovery or inquiry learning)

การเรียนรู้

การศึกษา No Comments »

เราจะช่วยผู้เรียนแต่ละคนจากประสบการณ์ของพวกเขาอย่างไรในการแสดงออกมา และสร้างความหมายใหม่ที่มีกำลังมากขึ้น  วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการคิด (cognitive science) อันเป็นที่นิยมกันในปัจจุบันมีอยู่มากที่ได้ละเลยนัยสำคัญของความรู้สึก  ประสบการณ์ของมนุษย์เกี่ยวข้องกับ ไม่เพียงแต่การคิด การกระทำ แต่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกด้วย

โปรแกรมการศึกษาควรที่จัดให้ผู้เรียนด้วยรากฐานความเข้าใจว่าทำไม และอย่างไรที่ความรู้ใหม่สัมพันธ์กับสิ่งที่ผู้เรียนมีความรู้อยู่แล้ว  และจัดเรื่องเนื้อหาที่แน่ใจว่าได้ผลว่าผู้เรียนมีความสามารถที่ใช้ความรู้ใหม่ในบริบทใหม่ได้  ดังกล่าวมานี้คงจะเป็นหน้าที่ของครูและจะสอนกันอย่างไร  จำเป็นต้องทราบโครงสร้างของความรู้ที่เป็นตัวการปรับรูปหลักสูตร และความรู้นั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไร และมิติทางสังคมที่หลากหลาย หรือธรรมมาภิบาลของวงการการศึกษา

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

การศึกษา No Comments »

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Base Learning: PBL) เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพิ่มทักษะในการแก้ปัญหา สามารถเพิ่มทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และพัฒนาทักษะในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันได้มีการนำการเรียนการสอนดังกล่าวไปใช้อย่างกว้างขวาง ประมาณ 30 ปีมาแล้ว สำหรับประเทศไทยมหาวิทยาลัวที่นำไปใช้ในคณะแพทย์ศาสตร์มาหลายปี คือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยขอบแก่นเป็นต้น

การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานจากการให้นิยามของ Boud, d. & Felletti G. ที่กล่าวว่า “การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก เป็นวิธีการพัฒนาหลักสูตรและวิธีการสอนที่ใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นและเน้นที่กิจกรรมของนักศึกษา PBL ไม่ใช่วิธีการเรียนการแก้ปัญหาที่เพิ่มเข้าไปในหลักสูตรเดิมอย่างๆ ง่ายๆ แต่เป็นวิที่จัดหลักสูตรให้มีกิจกรรมการเรียนรู้เกิดขึ้น โดยอาศัยปัญหาจริงที่เป็นจริงในการปฏิบัติของวิชาชีพนั้นเป็นตัวแกน หลักสูตร PBL จะเริ่มต้นด้วยการให้ปัญหาที่เป็นสถานะการจริงแก่นักศึกษาก่อน แทนที่จะให้ความรู้ของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจริง เพื่อแก้ปัญหาโดยวิธีนี้ หลักสูตรและการสอนจะนำนักศึกษาไปสู่การแสวงหาวิชาความรู้และทักษะด้วยตนเอง โดยผ่านขั้นตอนการแก้ปัญหาที่จัดไว้ โดยอาศัยวัสดุการเรียนการสอนและครูที่กำหนดให้ตามหลักสูตร

จากนิยามจะเห็นว่าบทบาทของการเรียนการสอนเน้นที่ผู้เรียนไม่ใช่ผู้สอน

ขั้นตอนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก

นักเรียนจะได้รับโจทย์ปัญหาซึ่งมักจะเป็นสถานะการณ์จริง ที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆ และเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่กำลังจะสอน โดยครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกประมาณกลุ่มละ 8-10 คน โดยมีผู้ช่วย (Tutor) อยู่ 1 คนแล้วดำเนินขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ทำความกระจ่างในคำศัพท์และแนวคิด

2. ระบุปัญหา

3. วิเคราะห์ปัญหา และตั้งสมมุติฐาน

4. กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้

5. ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งวิทยากรภายนอก

6. สังเคราะห์และทดสอลข้อมูลใหม่พร้อมลงสรุปความรู้ทั่วไป

โดยสรุปเทคนิคระบบการศึกษาแลบPBL ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วนคือ
1. ยึดถือนักศึกษาเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้
2. เรียนโดยแบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มย่อย (small group tutorial)
3. ใช้ปัญหาจริงเป็นตัวกระตุ้นการแก้ปัญหา (problem-solving based) และเป็นจุดเริ่มต้นในการแสวงหาความรู้
4. มีการบูรณาการของเนื้อหาวิชาต่างๆ

ทฤษฎี Piaget กับปรัชญาการสร้างความรู้

ปรัชญา, การศึกษา No Comments »

ตามแนวคิดของเปียอาเจ มโนทัศน์จำเป็นต้องสร้างขึ้นผ่านทางสิ่งที่มีอยู่ก่อน ก่อนที่จะเกิดเครื่องหมายบ่งถึงการมีความหมายที่ฝังรากลึงลงไปได้ โดยผู้เรียนมีความพยายามจะทำความเข้าใจสารสนเทศใหม่ที่เข้ามา เป็นประสบการณ์ที่ส่งผ่านไปเพื่อปรับเปลี่ยน แปลงตัว จัดระเบียบ โดยเทียบกับความหมายที่ตัวเองมีอยู่เป็นหลัก

การสอนที่ดีจึงเป็นความพยายามที่จะหยั่งเข้าไป ที่ตัวผู้เรียน ให้เข้าใจผู้เรียน ที่สถาบันผลิตครูจะต้องจัดให้ศึกษาในการเตรียมครู 

หลัการสมดุลย์ของเปียอาเจ (Piaget’s notion of equilibrium) โดยมีกระบวนการดูดซึม (assimilation) ผู้เรียนรู้จะมีความกระตือรือร้นที่จะสร้างความหมายจากประสบการณ์ที่มีและเข้าสู่สภาพสมดุลย์ ส่วนการปรับสภาพ (accommodation) เป็นเหมือนกับการเปลี่ยนความคิดของแต่ละคนเพื่อผลักดันเข้าสู่สภาพสมดุลย์ใหม่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบเปียอาเจต์เป็นการหาเหตุผลเชิงตรรกะ ที่ค่อยๆ เปลี่ยนการคิดแบบรูปธรรมไปเป็นการคิดแบบนามธรรมหรือการคิดแบบผู้ใหญ่ (formal operation)

ส่วนการสอนแบบสร้างความรู้ (constructivist teaching) เป็นเหมือนแบบจำลองที่เน้นให้ผู้เรียนจำต้องมีความกระตือรือร้น (active) เข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ที่จะสะท้อนผลการเรียนรู้ ที่สามารถอนุมาน คาดคะเนบางอย่างได้จากประสบการณ์ที่ได้รับ ที่ในตอนแรกมีความขัดแย้งทางความคิด (cognitive conflict)  เป็นความแตกต่างระหว่างประสบการณ์เดิมกับประสบการใหม่ในการสร้างความรู้ นั่นคือจะต้องมีความเชื่อมโยงระหว่างโปรแกรมการศึกษาของครูและนักเรียน

ความรู้เป็นกรณีที่มีความจริง และสารสนเทศมากขึ้น ความรู้ที่มากขึ้นทำให้มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และนั่นคือคนต้องการความจริงและสารสนเทศก่อนในครั้งแรกที่นำเข้าไปสู่การคิด  สำหรับเปียอาเจแล้ว ความเข้าใจที่แท้จริงในกรณีของการจัดโครงสร้างใหม่ของผู้เรียนอย่างกระตือรือร้น เกิดขึ้นผ่านทางการกำหนดปัญหาให้เรียนรู้เท่าๆ กับการแก้ปัญหา (Kar miloof, Smith & Inhelder, 1974) การอนุมาณ (inference) และการศึกษาค้นคว้า (investigation) (Fosnot, 1984)

การที่ผู้เรียนจะขจัดความขัดแย้ง และสะท้อนผลย้อนกลับให้ทราบได้นั้น กระบวนการนี้ต้องการผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้น จำต้องมอบอำนาจให้ผู้เรียนที่จะคิดและเรียนรู้ด้วยตัวนักเรียนเอง ดัวนั้นการเรียนรู้ตามแนวนี้จึงเป็นเรื่องที่ผู้เรียนเป็นผู้กระทำ ไม่ใช่บางสิ่งที่มากระทำต่อผู้เรียน

ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร

การศึกษา No Comments »

การจัดทำหลักสูตรโดยทั่วไปมีขั้นตอนดังนี้

1. เริ่มตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร
2. การจัดทำแผนผังของความคิด
3. กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้
4. กำหนดการเรียนรู้ที่คาดหวัง
5. กำหนดจัดทำคำอธิบายรายวิชา
6. การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
7. จัดพิมพ์เอกสารหลักสูตร
8. เสนอขออนุมัติใช้หลักสูตรและบรรจุเข้าเป็นหลักสูตรสถานศึกษา

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน

การศึกษา No Comments »

การสอนวิทยาศาสตร์ต้องมีบุคลากร ที่ต้องเรียนความรู้ 3 ประเภทคือ

1 ความรู้เนื้อหาวิทยาศาสตร์
ได้แก่ความรู้จากหนังสือ ตำราต่างๆ กระบวนการ งานของนักวิทยาศาสตร์ และการวิจัยในปัจจุบัน อนาคต

2 ความรู้วิธีการสอน
จำเป็นต้องทราบทฤษฎีการเรียนรู้ รูปแบบการสอนต่างๆ การวางแผนและดำเนินการสอน ทักษะการสื่อสาร การกระตุ้นปลุกเร้าผู้เรียน ทักษะการจัดระบบ โครงสร้าง การประเมินผลและการวัดค่า เทคโนโลยี การศึกษาพิเศษ และการเมืองในโรงเรียน

3 ความรู้วิธีการสอนเนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์
วิธีการสืบเสาะหาความรู้  การประยุกต์วิทยาศาสตร์ไปเป็นเทคโนโลยี  ส่งเสริมการแก้ปัญหา เป็นผู้อำนวยความสะดวกให้ผู้เรียน ประยุกต์การวิจัย มีประสบการณ์การสอน เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต  ต้องชัดเจนว่าใครคือผู้สอนเนื้อหาวิทย์ หรือต้องรู้ทั้งการศึกษา และวิทย์ เป็นการศึกษารูปแบบฐานกว้างที่ให้ผลดี


   Designed By:  SadhWeb Directory  &  WP Theme

Sponsored By:  Affiliate Marketing Blog  &  Paid Directory