DVD คำย่อที่อาจสับสนได้

ไอที No Comments »

แค่ตัวย่อ DVD ก็มีคำที่ใช้เรียกถึง 2 แบบคือ Digital Vidio disc และ Digital Versatile Disc กลุ่มคำแรกนั้นเน้นไปที่เป็นสื่อบันทึกภาพวิดิโอ ส่วนกลุ่มหลังเน้นเป็นเสื่อใช้ได้ง่ายและสะดวกต่อการบันทึกไม่ว่าจะเป็นสื่อวิดีโอหรือสื่ออื่นๆ อาจเป็นเสียง ภาพ และข้อความ แต่ทั้งสองอย่างหมายถึงแผ่น DVD อย่างเดียวกัน

ที่อาจสับสนได้อีกอย่างระหว่างคำว่า DVD-ROM กับ DVD-Video disc โดยที่ DVD-Video disc มักจะใช้เก็บวิดีโอและเล่นบนเครื่องเล่น DVD (DVD player)ที่เชื่อมต่อกับจอโทรทัศน์ คล้ายคลึงกับแผ่นเลเซอร์ดิสค์และม้วนวิดีโอเทป ส่วน DVD-ROM เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์และอ่านด้วยตัวอ่าน DVD-ROM (DVD-ROM Drive)ในคอมพิวเตอร์  ซึ่ง DVD-ROM ไดร์ฟสามารถที่จะอ่าน DVD-ROM discs และ DVD Video disc  แต่สำหรับเครื่องเล่น DVD-Video (DVD-Vedeo player) อ่านได้เฉพาะ DVD-Video disc. DVD-ROM สามารถย้อนกลับไปอ่านแผ่นฟอร์แมท CD-ROMธรรมดาได้อีกด้วย รวมทั้งสามารถอ่านแผ่น audio CD-ROMหรือแผ่นซีดีเพลง และแผ่น video CD ที่ใช้บนเครื่องเล่นวีซีดี (VCD)

สิ่งที่น่าสับสนอีกอย่างก็คือบางครั้ง เราใช้คำว่า disc บางครั้ง ใช้ disk ส่วนใหญ่ก็ใช้ในความหมายเดียวกันแต่ในความเป็นจริงมีความแตกต่างกัน ตามที่ห้องสมุดรัฐสภาอเมริกันได้ให้ความหมายไว้ว่า ถ้าเป็น disc หมายถึงเป็นสื่อที่อาศัยหลักการทางแสงหรือออฟติคอลดิสค์ ส่วนที่ใช้คำว่า disk จะหมายถึงสื่อเก็บข้อมูลในรูปของฮาร์ดดิสค์ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์  

มัลติมีเดียฝึกมายากลเบื้องต้น

มัลติมีเดีย_e_learning No Comments »

ซื่อซอพท์แวร์ Magic Ocean โดย Ocean เป็นผู้ผลิต สามารถใช้กับเครื่องพีซี และเครื่องแมค โดย Ocean ได้ผลิตเป็นชุดซอพท์แวร์สำหรับเด็ก เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็ก สำหรับมัลติมีเดียสำหรับฝึกมายากลขั้นต้นนี้ ใช้ได้กับระบบวินโดว์ สำหรับวินโดว์เอ็กพี ให้เปิดไฟล์ของแผ่นแล้วไปที่ โฟนเดอร์ cpxtrx แล้วคลิกที่ไฟล์ go_trix.exe แล้วจะมีมายากลแต่ละชนิดให้เข้าไปฝึก นำเสนอแต่ละขั้นตอนด้วยวิดีโอ ที่สามารถย้อนกลับไปดูใหม่ได้ถ้ายังไม่เข้าใจ  โดยให้ดูการแสดงก่อนแล้วจึง นำเสนอการเฉลย เคล็ดลับ ผู้สนใจสามารถนำไปฝึกทำตามได้

การสร้างเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์และไฮเปอร์มีเดีย

ไอที No Comments »

จากหลักการเชื่อมโยงที่ใช้ในอิเตอร์เนต ดังที่ใช้ในเทคโนโลยีเวิร์ลไวด์เว็บ (world wide web:www) ที่เชื่อมโยงเอกสารมัลติมีเดียหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเอกสารไปยังเอกสารอื่นที่อยู่ในหน้าเว็บเดียวกัน หรืออยู่คนละหน้าเว็บทั้งในเว็บไซต์เดียวกันและที่ต่างเว็บไซต์กัน และเมื่อเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บอื่นแล้วสามารถที่จะกลับมายังหน้าเว็บเอกสารเดิมได้ จากหลักการดังกล่าวนี้สามารถทำได้โดยการเขียนคำสั่งภาษา html หรือโปรแกรมที่ช่วยสร้างเว็บเพจซ์ก็สามารถที่จะสร้างเว็บที่นำส่งขึ้นไปไว้ในเซอร์เวอร์ที่สามารถเผยแพร่ไปทางอินเตอร์เนตได้

สำหรับการเชื่อมโยงเอกสารแบบเว็บเพจซ์โดยทั่วไปจะใช้ในอินเตอร์เนตเป็นส่วนใหญ่  แต่ก็อาจนำมาใช้เอกสารไฮเปอร์เท็กซ์และให้นำเสนอแบบเว็บโดยให้ทำงานบนโปรแกรมเบล้าเซอร์ที่ใช้ในการใช้งานอินเตอร์เนตเหมือนกัน ที่นิยมใช้มากที่สุดคืออินเตอร์เนตเอ็กพลอเลอร์ (internet explorer:IE) เพียงแต่ว่าเมื่อใช้งานต้องให้ ไออีเรียกเอกสารเว็บนี้จากสื่อเก็บข้อมูลเช่นฮาร์ดิสค์หรือทัมไดร์ฟ แทนที่จะเรียกจากเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่อในอินเตอร์เนต

การสร้างการเชื่อมโยงหรือแบบไฮเปอร์เท็กซ์หรือไฮเปอร์มีเดียสามารถทำได้ง่ายที่สุดโดยใช้เครื่องมือที่ให้มาในซอพท์แวร์สำหรับพิมพ์เอกสารในชุดไมโครซอพท์ออฟฟิสที่เรียกว่าไมโครซอพท์เวร์ด โดยมีเครื่องมือหลักที่ให้มาคือไฮเปอร์ลิงค์ (hyperlinks) หรือการเชื่อมโยงหลายมิติ ที่ทำให้สามารถเชื่อมโยงระหว่างเอกสารระหว่างสื่อทั้งในหน้าเดียวกัน และต่างแฟ้มข้อมูลหรือต่างเอกสารกัน นอกจากนี้ยังสามารถจะเชื่อมโยงไปยังเอกสารในอินเตอร์เนตได้ถ้าหากว่าเชื่อมโยงไปยังเอกสารที่อยู่ในอินเตอร์เนตแม้ว่าเอกสารที่ใช้ลิงค์ไม่อยู่ในอินเตอร์เนตก็ตาม แต่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ลิงค์ไปนั้น ขณะนั้นต้องเชื่อมต่ออยู่กับอินเตอร์เนต

การใช้เวิร์ดในการเชื่อมโยงเอกสาร สามารถนำไปเชื่อมโยงสื่อต่างๆ ภายในหน้าเอกสารเดียวกันโดยใช้เครื่องมืออีกอย่างหนึ่งช่วยในการกำหนดตำแหน่งคือการกำหนดที่กั้นหน้า (bookmark) แล้วสามารถจะกำหนดการเชื่อมโยงไปยังที่ที่ทำที่กั้นหน้าไว้ และเชื่อมโยงกลับมาตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งอื่นที่กำหนดได้โดยใช้การเชื่อมโยงหลายมิติ  และเชื่อเดียวกันก็ใช้การเชื่อมโยงหลายมิติในการเชื่อมโยงไปยังเอกสารเว็บอื่น 

ในการจัดทำเอกสารเว็บเพื่อนำเสนอดังกล่าวแล้วมีข้อดีที่ทำให้การนำเสนอได้รวดเร็วกว่าการใช้การนำเสนอจากเอกสารเวิร์ดธรรมดา และเชื่อว่าเกือบทุกคนมีความคุ้นเคยกับการใช้โปรแกรมเวิร์ดที่ใช้ในการพิมพ์เอกสาร  และจากการสร้างเอกสารเว็บด้วยเวิร์ดสามารถดัดแปลงไปใช้ในการ ทำอีบุค ทำแผนที่ภาพ ทำไสล์โชว์ที่สามารถดัดแปลงใส่คำอธิบายได้ง่าย

การควบคุมระยะใกล้ไกลไร้สาย

ไอที No Comments »

การควบคุมระยะใกล้กันที่เราใช้กันจนคุ้นเคย ได้แก่การใช้รีโมทคอนโทรลควบคุมการปิดเปิดเครื่องรับโทรทัศน์และเครื่องเล่นคอมแพคดิสค์ การเปิดปิดล็อกประตูรถยนต์ โทร และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งก็เป็นแบบไร้สายทั้งสิ้น โทรศัพท์บ้านก็มีทั้งแบบไร้สายและที่มีสายต่อ ที่กล่าวมาแล้วเป็นการควบคุมที่ระยะใกล้ไม่กี่เมตร โทรศัพท์บ้านไร้สายสามารถนำตัวรับส่งเดินออกจากตัวควบคุมได้ไกลถึง 50 เมตรก็ยังถือว่าเป็นการควบคุมระยะใกล้ แต่สำหรับโทรศัพท์เมือถือและการควบคุมผ่านทางอินเตอร์เนตถือว่าเป็นการควบคุมระยะไกลได้

วิธีการในการควบคุมระยะไกลระหว่างโทรศัพท์เมือถือนั้นไม่ยากในการดัดแปลง เราสามารถที่จะโทรศัพท์จากเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งแล้วให้ไปสั่งให้อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งทำงานได้ไม่ยาก อาจใช้วิธีการติดสายลำโพงแล้วนำสายทั้งสองมาต่อกับสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้าหรือรีเลย์ เมื่อโทรมายังเครื่องที่ต่อสายลำโพงเข้ากับรีเลย์ รีเลย์ก็จะทำงานไปเปิดอุปกรณ์บางอย่างที่เราต้องการได้ แต่การใช้วิธีนี้ก็สุ่มเสี่ยงในการที่มีบางคนโทรผิดเข้ามาสั่งให้อุปกรณ์ทำงานโดยที่เจ้าของไม่ได้สั่งหรือ บริษัทผู้ให้บริการมือถือโทรส่งสัญญาณเข้ามาโดยอัตโนมัติ ถ้าให้แต่นอนขึ้นต้องมีวงจรเพิ่มเติมตรวจสอบก่อนที่จะให้อุปกรณ์ที่ต้องการทำงานว่าเป็นการสั่งจากเข้าของจริงๆ

ส่วนการสั่งผ่านทางระบบอินเตอร์เนตก็ต้องมีคอมพิวเตอร์สองเครื่องที่ติดต่อทางอิเตอร์เนตทั้งสองเครื่อง แล้วให้คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไปเปิดโฟนเดอร์หรือไฟล์ใดไฟล์หนึ่งที่กำหนดไว้ในโฮมเพจซ์หนึ่งแล้ว ให้เขียนโปรแกรมไว้ให้สั่งให้ทำงานการแปลงดิจิทัลเป็นแอนะล็อกผ่านพอร์ดใดพอร์ทหนึ่งแล้วไปสั่งการต่อไปให้อุปกรณ์อะไรทำงานก็ได้ 

ที่นำเสนอมานั้นเป็นหลักวิธีการที่สามารถจะควบคุมระยะไกลได้ในกรณีใช้โทรศัพท์มือถือ หรืออินเตอร์เนตก็สามารถที่จะควบคุมข้ามโลก จากซีกหนึ่งมายังอีกซีกหนึ่งของโลกได้ไม่ยากนัก

 

จากคอมแพคดิสค์สู่ซีดีรอม

ไอที, เทคโนโลยี No Comments »

การปฏิวัติวงการบันทึกเสียง จากแผ่นเสียงและเทปมาสู่คอมแพคดิสค์ (compact disk:CD) เป็นผลมาจากการพัฒนาการบันทึกแบบออกติคอลเลเซอร์ดิสค์ แล้วมีการดัดแปลงมาใช้สำหรับบันทึกเสียงเพลง ซึ่งเริ่มมีครั้งแรกในปี 2522 วางขายตามท้องตลาดทั่วไปในปี 2525 ถือเป็นการเริ่มต้นของการปฏิวัติวงการบันทึกเสียง และได้ดัดแปลงมาใช้เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่าซีดีรอม (compact disk - read only memeory:CD-ROM) เป็นแผ่นดิสค์ที่เก็บข้อมูลที่อ่านได้เพียงอย่างเดียวในปี 2527 และเริ่มออกรุ่นที่ให้ผู้ใช้บันทึกข้อมูลได้เอง (compact disk recordable: CD-R) ในปี 2533

จากการที่ใช้ซีดีรอมในการเก็บบันทึกข้อมูลได้ ขณะเดียวกันที่คอมพิวเตอร์ได้พัฒนาขึ้นให้แสดงผลสื่อแบบมัลติมีเดีย ซีดีรอมจึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งในคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ที่ใช้ในการเก็บบันทึกสื่อมัลติมีเดีย  เริ่มที่จะมีการบันทึกภาพวิดีโอสคริปซ์ และพัฒนาต่อไปเป็นการนำเสนอวิดิโอทั่วไปซึ่งพัฒนาไปสู่การบันทึกภาพยนต์และวิดิโอจะเรียกกันทั่วไปว่าวิดิโอซีดี (Vidio Compact Disk: VCD) 

การพัฒนาให้มีมีความจุมากขึ้นจากแผ่น VCD หรือซีดีรอมที่ใช้อยู่มีความจุแผ่นละ 680 ถึง 700 Mb เมื่อใช้บันทึกภาพยนต์โดยทั่วไปต้องใช้จำนวน 2 แผ่น ปัจจุบันได้พัฒนาต่อไปเป็นแผ่นดีวีดี (Digital Video Disk หรือ Digital Virsatile Disk) ซึ่งมีความจุสูงขึ้นสามารถบันทึกภาพยนต์ลงในแผ่นดเดียวได้มากกว่า 1 เรื่องรวมทั้งการใส่คำบรรยาย  ความจำเป็นที่จะให้บันทึกข้อมูลบันทึกภาพ วิดีโอและเสียงมากขึ้นดังที่วางจำหน่ายในท้อตลาดแล้วคือ ดีวีดี 5 และดีวีดี 9 ส่วนส่วนซีดีรอมดีวีดีจะมีความจุเท่ากับดีวีด 5 ซึ่งความจุในการเก็บข้อมูล 4.7 Gb  สำหรับความจุแป่นซีดีรอมดีวีดี รุ่นใหม่เช่นซีดีรอมที่เทียบเคียงเท่ากับดีวีดี 9 มีความจุราว 10 Gb

 

ข้อสังเกตจากการค้นด้วยเครื่องจักรการค้น

ไอที, ไวรัสคอมพิวเตอร์ No Comments »

จากการใช้เครื่องจักรการค้นข้อมูลด้วยเครื่องจักรการค้นยอดนิยมเช่น google.com เป็นที่น่าสังเหตุว่าเมื่อค้นด้วยคำค้นใด (อาจเป็นคำหรือวลี)นั้นถ้าคำนั้นมีอยู่ในหลายเว็บไซต์เว็บไซต์ไหนจะขึ้นมาอันดับแรกนั้น มีข้อที่น่าพิจารณาก็คือ google ใช้ขั้นตอนวิธี (อัลกอลิธึมพิเศษ)ในการดึงเอาชื่อเรื่องจากเว็บไซต์ต่างๆ ไปเป็นฐานข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เว็บไซต์ที่มีการเรียกข้อมูลหรือค้นข้อมูลไปใช้โดยเว็บไซต์อื่นมากเท่าใด ก็จะยิ่งทำให้การค้นคำจากเว็บไซต์นั้นขึ้นแสดงเป็นรายการแรก เป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งว่าเว็บไซต์ที่ปรากฏเป็นอันดับแรกๆ นั้นเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมหรือยอดนิยมก็ว่าได้

อย่างไรก็ตามการเป็นเว็บไซต์ยอดนิยมก็ทำให้เป็นที่อิจฉาได้เช่นกัน เป็นที่ลองดีให้มีการแฮกเข้า แฮกเกอร์ชอบลองของทั้งหลายก็จะเข้ามา เช่นลองการโพสข้อความอัตโนมัติในเว็บบอร์ด ใสส่วนการแสดงความคิดเห็นของบล็อก บ้างก็ทดลองทำ fishing หน้าเว็บของเราบ้างแล้วหลอกล่อเอาชื่อรหัสผ่านของผู้ใช้บางคนไว้เพื่อเข้าสู่ระบบบางอย่างในเซิร์ฟเวอร์ของเราได้บาง ถ้ามีการโจมตีลักษณะดังกล่าวมากเท่าใด จะทำให้รีสอร์ทของเว็บไซต์ของเราลดลงมีผลทำให้เครื่องช้าลงได้

ถ้าหากเว็บไซต์ของเราถูกโจมตีในลักษณะดังกล่าวบ่อยก็แสดงให้เห็นอย่างหนึ่งว่าเว็บไซต์เราก็มีคนเข้ามาเยื่ยมชมบ่อยตามที่สังเกตุได้จากการค้นใน google ถ้าผู้เข้ามาเยื่ยมชมเพื่อแสดงหาความรู้ตามปกติก็คงจะไม่มีปัญหาอะไร ทางออกในเรื่องนี้ต้องอุดช่องโหว่ให้มากที่สุด และต้องคอยดูแลไอพีที่เข้ามาโจมตีบ่อยๆ หรือต้องคอยตรวจสอบลบส่วนที่อาจทำให้เกิดความล่าช้า ไม่ก็ปิดการให้บริการที่เห็นว่าจะนำความเสียหายมาให้จนกว่าจะมีวิธีการป้องกันความปลอดภัยที่ดีพอ

ทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจทดสอบด้วยตนเอง

มัลติมีเดีย_e_learning No Comments »

อีเลินนิ่งสำหรับประชาชน ได้รวบรวมแบบทดสอบภาษาอังกฤษจำนวน 20 ชุดๆละ 50 ข้อพร้อมเฉลยเมื่อทำเสร็จ มีจำนวนข้อสอบนับ 1000 ข้อให้ไว้สำหรับผู้สนใจเข้าไปทดสอบทำแบบทดสอบดู

ก่อนอื่นผู้ที่จะทดสอบต้องเข้าสู่ระบบโดยสมัครเข้าเป็นสมาชิก ที่เว็บไซต์ www.nstlearning.com คลิกที่สมัครสมาชิกแล้วใช้เลขรหัสบัตรประชาชน 13 หลักติดต่อกันแล้วกำหนดรหัสผ่านหรือ password เอาเองใส่สถานทีอีเมลล์ และชื่อ วันเดือนปีเกิดแล้วบันทึกถ้าโปรแกรมรายงานว่ารับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ให้ทดลองออกมาเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ www.nstlearning.com แล้วสำรวจรายวิชาดู จะพบรายวิชา ทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา คลิกเลือกรายวิชาแล้วเข้าสู่รายวิชา แล้วคลิกลงทะเบียนที่ทางขวาของป้ายชื่อรายวิชา และโปรแกรมกำหนดให้คลิกลงทะเบียนอีกครั้งเป็นการยืนยัน แล้วจะเข้าสู่หน้าเนื้อหารายวิชา ซึ่งไม่ได้ใส่อะไรไว้ ให้เลือหาไอคอนที่เขียนว่าทดสอบและสำรวจ คลิกแล้วจะปรากฏข้อสอบให้ทำได้ทันที 20 ชุด ทดลองเข้าไปทำดูนะครับ

แนะนำเว็บไซต์การศึกษายอดนิยม

ไอที, การศึกษา No Comments »

เว็บไซต์อันดับหนึ่งทางด้านการศึกษาของประเทศไทยคือVcharkarn.com เป็นเว็บไซต์ทางการศึกษาที่มีผู้เข้ามาแวะชมมากที่สุด ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากองค์กรเว็บมาสเตอร์ไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นสื่อทางวิทยาศาสตร์ระดับชาติที่ดีที่สุด เป็นเวทีสำหรับการอภิปรายทางวิทยาศาสตร์ และการถ่ายทอดความรู้ ระหว่างนักศึกษาที่เรียนปริญญาเอก PhD ที่ศึกษาอยู่ในต่างประเทศกับนักเรียนที่เรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย

มีเนื้อหา เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และไอที เรื่องร้อนประเด็นด่วน สุขภาพ การศึกษาและการศึกษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงาน วิทยาศาสตร์สังคม รายการบทความ ข้อเขียน เช่นอีเอ็มโอ ซึนามิ ข่าวด้านวิทยาศาสตร์ และข่าวการศึกษา และส่วนที่แปลมาจากที่อื่นๆ

ใครที่เขียนข่าวแปลส่งมาถ้าได้ลงก็จะได้ค่าเขียนเรื่องละ 300บาท มีเสนอเรื่องราวที่เป็นปัจจุบันทันสมัย ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา ข่าวทุนการศึกษา อาชีพและการสมัครงาน เช่นมีจุดดูทุนการศึกษา ดูได้ที่นี่ เป็นศูนย์กลางของทุนการศึกษา สำหรับการประกาศ

การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคิดของยูเนสโก

ไอที, การศึกษา No Comments »

กล่าวกันว่าการศึกษาคือทางออกสำหรับทุกๆ ด้านที่มีปัญหา อาจกล่าวได้ว่าทุกปัญหาแก้ได้ด้วยการศึกษา การปลูกฝังด้านต่างๆ ก็อยู่ที่การศึกษาทั้งสิน การจะให้การพัฒนามีความยั่งยืน ไม่ว่าระยะสั้นระยะยาวก็อยู่ที่ให้การศึกษา แม้แต่องค์การยูเนสโกของสหประชาติก็ยังออกมายืนยันว่า การพัฒนาเศรฐกิจที่แท้จริงก็กือการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเรียนรู้ การศึกษาของยูเนสโกจึงเป็นสำหรับทุกเป้าหมาย

การเตรียมครู ผู้ที่สามารถใช้สารสนเทศและการสื่อสารใหม่ (new information and communication technology tool : ICT tool)เพื่อการเรียนรู้จะต้องได้รับการสนับสนุนให้มากในด้าน

การคิดในระดับสูง (high order thinking)

เพิ่มความสนใจในความสามารถของ อีเลินนิ่ง สำหรับการพัฒนาครู

การสื่อสารโดยการใช้อินเตอร์เนตเทคโนโลยี เพื่อการดำเนินการ และสนับสนุนการศึกษาครู การฝึกหัดครูร่วมทั้งการฝึกหัดด้านต่างๆอื่นๆ

แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้แบบเปิด (open education resource)

รายวิชาออนไลน์สำหรับการฝึกหัดครู และโปรแกรมที่ให้ปริญญา (degree)

ก้าวทันพีซีล่าสุด

ไอที No Comments »

คอมพิวเตอร์พีซีทั้งหลายยังคงปรับปรุงให้มีความเร็วเพิ่มมากขึ้นทุกวัน ในหลายแง่มุม ดังเช่นการผลิตหน่วยความจำแรม จาก DDR2 ที่มีวิ่งที่ความเร็วไม่เกิน 800 MHz ก็เปลี่ยนมาใช้รุ่น DDR3 ซึ่งมีความเร็วสูงขึ้นไปถึง 1.3 Gb. ผู้สันทัดกรณีได้ชี้ให้เห็นว่าไม่สามารถจะใช้เปลี่ยนแรม DDR2 ได้ทันที เพราะซ็อกเก็ตที่ใช้เสียบ เป็นแบบใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม จึงมีใช้ในเมนบอร์ดรุ่นใหม่เป็นการเฉพาะที่ออกแบบสำหรับใช้กับแรม DDR3 และที่เห็นได้ชัดก็คือการทำงานที่ความเร็วสูงนั้น ซีพียูก็ย่อมทำงานหนักขึ้นเป็นธรรมดา ที่ระบายความร้อนก็ต้องออกแบบเป็นพิเศษมากขึ้น ต้องใช้วิธีการระบายความร้อนซีพียูที่ดีขึ้นกว่าเดิม

สำหรับเครื่องพีซีในค่ายแอปเปิล ได้ออกเครื่องซุปเปอร์แมคอินทอส ที่ใช้ซีพียูควอทคอร์ 2 ตัวในเครื่องเดียวกัน คือมี 2 ซีพียูหลักในเครื่องเดียวกัน แต่ละซีพียูหลักมี 4 แกนหรือ 4 ซีพียูในซีพียูหลักแต่ละตัว เช่นกันผู้สันทัดกรณีก็บอกว่าความเร็วไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนัก แต่ก็นั่นแหละครับสำหรับผู้รักความเร็วสูงๆ ก็น่าจะลองดู และที่โดดเด่นก็คือระบบปฏิบัติการรุ่น 10 ของแอปเปิลนั้นให้ผลการทำงานเป็นที่น่าพอใจ การทำงานเร็วขึ้นกว่าเดิม เมื่อเปรียบเทียบกับระบบปฏิบัติการของวินโดว์วิสตาร์…ไปทดลองดูนะครับก่อนตัดสินใจ

การทำสำเนาแผ่นดีวีดี

ไอที No Comments »

การทำสำเนาแผ่นดีวีดีที่เก็บบันทึกข้อมูลธรรมดา ในแผ่นดีวีดีที่ใช้กันทั่วไปสามารถใช้โปรแกรมก็อปปี๊หรือทำสำเนาทั่วไปทำสำเนาแผ่นดีวีดีได้  สำหรับแผ่นดีวีดีที่ใช้บันทึกภาพยนต์รุ่นแรกๆ จะเป็นแผ่นดีวีดีที่เรียกว่าแผ่นดีวีดี 5 ซึ่งความจุไม่เกิน 4.7 Gb.  ต่อมาการบันทึกภาพยนต์ลงในแผ่นดีวีดีที่มีความจุสูงกว่า 4.7 Gb ซึ่งทำให้สามารถบันทึกภาพยนต์ที่สามารถบันทึกเสียงพูดได้หลายภาษา และมีอักษรบรรยายที่เรียกว่าแคปชั่นได้หลายภาษา นอกจากนี้ยังมีร่องเสียงหรือบันทึกเสียงครบแบบโฮมเทียร์เตอร์ รวมทั้งร่องเสียงซับวูฟเวอร์ ที่จำเป็นต้องใช้แผ่นดีวีดีในอีกระบบคือ ดีวีดี 9 ดังนั้นการทำสำเนาที่มากกว่า 4.7 Gb ก็ต้องใช้แผ่นดีวีดี9 เปล่ามาทำสำเนาด้วย ซึ่งในท้องตลาดราคาแพงกว่าแผ่นดีวีดี 5 มาก จึงมีผู้พัฒนาซอพท์แวร์ให้สามารถบันทึกแผ่นดีวีดี 9 ในแผ่นดีวีดี 5 ได้

ซอพท์แวร์ที่นำมาใช้ในการทำสำเนาแผ่นดีวีดีดังกล่าวก็คือ Shrink 2.3 จะมีส่วนแสดงให้ทราบว่าแผ่นที่เราจะทำสำเนานั้นมีความจุเท่าไร แล้วเราก็ทำการลดข้อมูลต่างๆ เท่าที่ทำได้เพียงแต่คลิกออกไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากลดมากที่สุดแล้วตามที่โปรแกรมให้มาแล้วก็ยังลดได้ให้เหลืออยู่ 4.7 Gb ไม่ได้จะมีโหมดที่ให้โปรแกรมลดความคมชัดลงบ้างแล้วทำให้สามารถทำสำเนาลงแผ่น ดีวีดี 5 หรือ 4.7 Gb ได้ จากการทดลองทำสำเนาดีวีดีพบว่าถ้าไม่ใช้โหมดลดความคมชัดคุณภาพจะได้เหมือนเดิมกับดีวีดีต้นฉบับ แต่เมื่อลดความคมชัดลงบางส่วนนั้น ยังไงก็ยังดีกว่าความคมชัดของวีซีดีหรืออย่างน้อยก็ใกล้เคียงกัน

เทคโนโลยียูเอสบีไร้สายที่กำลังจะมา

ไอที, เทคโนโลยี No Comments »

การเข้ามาของพอร์ทยูเอสบีทำให้มีการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ได้สะดวกขึ้นกว่าเดิม ดังที่เราเห็นเช่นการใช้หน่วยความจำแฟ็ลตเก็บข้อมูล การเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์อื่นๆอีกมากมาย รวมทั้ง wireless LAN ที่เสียบที่พอร์ทยูเอ็สบี ที่ติดต่อไปยังแอคเซสพอยน์ (access point) ที่ส่งสัญญาณมายังวงจรวงจรเครื่องข่ายไร้สาย (wireless LAN) แต่เทคโนโลยีใหม่นั้น พอร์ทยูเอสบีไร้สาย (wireless USB) จะสร้างไว้ภายในแผงวงจรเลย และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่จะมาเชื่อมต่อก็ต้องสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานไร้สายของพอร์ทยูเอสบีด้วย

เพื่อให้เห็นแนวทางการนำไปใช้ ต่อไปอุปกรณ์ต่างๆที่จะมาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ไม่จำเป็นต้องใช้สายต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์อีกต่อไป  เช่นเดิมปริ้นเตอร์เราต้องมีสายต่อจากปริ้นเตอร์ไปเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่พอร์ทยูเอ็สบี ต่อไปไม่จำเป็นต้องใช้สาย เพียงแต่ติดตั้งซอพท์แวร์ควบคุมที่คอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้ปริ้นเตอร์ได้ง่ายขึ้น จะเคลื่อนย้ายห่างจากเครื่องคอมพิวเตอร์พอควรได้ จะแชร์การใช้ปริ้นเตอร์หลายๆ เครื่องก็ทำได้สะดวกขึ้น เป็นต้น 

ต่อไปอุปกรณ์ต่างๆ ที่ผลิตขึ้นมาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์จะต้องพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานยูเอ็สบีแบบไร้สายนี้ด้วย โดยหลักการทำงานคล้ายคลึงกับการทำงานของบลูทูท ที่ควบคุมอุปกรณ์ระยะไกล้ ที่ใช้อยู่ ในกรณีของยูเอ็สบีไร้สายนั้นคงจะทำให้ควบคุมดีขึ้นระยะไกลขึ้น ตามการคาดการณ์ของแหล่งข่าวต่างๆ

เมื่อคุณตกเป็นเหยื่อการตกปลาอินเตอร์เนต

ไอที No Comments »

เมื่อไม่นานมานี้ ในวงการเดินออกกำลังกายเดินตอนเย็นสมาชิกที่มาเดินเล่าให้ฟังว่า มีคนแอบเอาอีเมลล์ของสมาชิกที่เล่าส่งไปที่ต่างๆ รวมทั้งการส่งให้ตัวเองด้วย ทำให้เจ้าของอีเมลล์งงมาก เพราะตัวเองไม่ได้ส่ง แล้วตัวเองจะส่งอีเมลล์ให้ตัวเองได้อย่างไรเพื่ออะไร  ผมก็คิดดูแล้วนึกไม่ออกแต่เมื่อมาคุยกับคนเชี่ยวชาญเรื่องนี้ ได้พูดถึงคำว่า “web fishing” ซึ่งหมายถึงหน้าเว็บหลอก เลียนแบบเว็บยอดนิยมทั้งหลายที่ก็อปปี๊เกือบเหมือนต้นฉบับทุกประการแต่ไม่ใช่หน้าเว็บตัวจริง ซึ่งหลอกล่อให้เรากรอกชื่อ รหัสผ่าน แต่เว็บนี้จะรู้ว่าเราใส่รหัสผ่านอะไรลงไปแล้วนำไปเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล แล้วเป็นไปได้ว่าแอบนำชื่อรหัสผ่านของเราไปใช้ประโยชน์ หรือแม้แต่การส่งอีเมลล์มาให้เราเอง จะด้วยเป็นการทดลองเล่น หรือว่าจะนำไปใช้ทางที่ทำให้เราเสียหายก็ได้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกัน

สำหรับวิธีการที่จะป้องกันทางหนึ่งก็คือ ถ้าเจอเหตุการณ์ที่ทราบว่ามีการนำชื่อรหัสผ่านของเราไปใช้ ให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นการป้องกัน สำหรับเว็บที่มีการป้องกันเป็นอย่างดีจะมีการเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นช่วงๆ อย่างเป็นระบบที่ยากแก่การคาดเดา สำหรับบุคคลทั่วไปนั้นถ้าหากมีส่วนขอให้กรอกชื่อรหัสผ่านก็ให้พิจารณาระมัดระวังว่ามันสมเหตุหรือเปล่า ตรวจสอบการพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ว่าพิมพ์ถูกทุกตัวหรือไม่เป็นต้น  มีข่าวดีที่เบล้าเซอร์ในเวอร์ชั่น 7 ขึ้นไปที่ใช้กับระบบปฏิบัติการ Vista จะมีตัวบอกเตือนได้ว่าหน้าเว็บใดจริงหรือปลอมได้ด้วยลองศึกษาดูนะครับ

โฮมเพจซ์เว็บเพจซ์ที่ควรจะเป็น

ไอที No Comments »

ในมหาวิทยาลัยจำนวนมากให้ความสำคัญกับ เว็บไซต์อินเตอร์เนตเป็นอย่างสูง  และเป็นที่ที่นักศึกษาจะต้องเข้าไปดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวเอง ทั้งด้านวิชาการและด้านบริการที่มหาวิทยาลัยจะจัดให้ได้  มักจะมีคำว่า “Why not visit the…..(ชื่อเว้บไซต์)” แถมด้วยคำประชาสัมพันธ์ว่า เมื่อเข้าเยี่ยมชม นอกจากจะได้รับข้อมูลที่ต้องตามความต้องการเป็นปัจจุบัน ที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยแล้วยังจะมีแกลลอรีภาพจากเหตุการณ์ล่าสุด มีกระดานข่าวสาร มีฟอร์รัมสำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนได้ทั้งออนไลน์ และติดต่อตรง เป็นที่ที่นักศึกษาอาจใช้เป็นที่ประกาศขาย หนังสือมือสอง คอมพิวเตอร์มือสอง เป็นต้น

และถ้ายังไม่เป็นที่พอใจสิ่งที่ให้บริการดังกล่าวมาแล้ว ยังแจ้งอีกด้วยว่า บอกให้ทีมงานทราบด้วย ข้อคิดเห็น การอภิปราย และการประเมินย้อนกลับ เป็นที่ต้องการยินดีรับไว้พิจารณาทั้งสิ้น

ตัวนับการเข้าใช้งานเว็บเพจซ์อินเตอร์เนตสำคัญอย่างไร

ไอที No Comments »

ตัวนับหรือเคาเตอร์ที่เรามักเห็นแสดงบอกจำนวนคนที่เข้ามาเยี่ยมชาหน้าเว็บเพจซ์ หรือโฮมเพจซ์ มีประโยชน์หลายอย่างที่น่าพิจารณา  อย่างแรกก็ทำให้ทราบว่ามีคนเข้าอินเตอร์เนตมาดูหน้าเว็บเพจซ์จำนวนเท่าใด บางเว็บไซต์บอกกระทั่งว่าขณะนี้มีคนเข้ามาออนไลน์พร้อมกันอ่านหน้าเพจนี้อยู่เท่าใด  เป็นตัวชีวัดได้อย่างหนึ่งว่าได้รับความสนใจจากนักท่องเนตมากน้อยแค่ไหนด้วย เพราะถ้ามีคนเข้ามาเยี่ยมชมน้อยก็จะได้ปรับปรุง หรือต้องมีการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์อย่างไรบ้าง

สำหรับเว็บไซต์ที่คนเข้าชมจำนวนมาก การมีตัวนับแสดงให้เห็นจะช่วยประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ไปในตัวว่า แต่ละวันมีคนเข้ามาเยื่ยมชมเป็นหมื่นคนต้องมีอะไรดีแน่ๆ ทำให้มีคนเข้ามาเยื่ยมชมมากขึ้น ผมเคยพบบางเว็บไซต์มีตัวนับแสดงให้เห็นเกิดกว่า 300 ล้านกว่าคนแล้วเข้ามาแวะชม  ซึ่งมีผลทำให้คนมาของซื้อโฆษณา ได้ค่าโฆษณาแพงๆ ดังในเว็บไซต์ของ yahoo หรือ google  ซึ่งทั้ง yahoo และ google ก็มีบริการต่างๆ ดึงดูใจให้คนเข้ามาใช้ ตั้งแต่ อีเมลล์ บล็อก เป็นต้น

เคาเตอร์อาจเป็นตัวบอกให้เราทราบว่าอาจมีอะไรผิดปกติขึ้น ก็ได้ เช่นถ้าทุกวันมีคนเข้ามาใช้อย่างน้อย 1000 คน โดยเฉลี่ย  ถ้าหากมีบางช่วงที่มีคนเข้ามาใช้น้อยมาก ทำให้เราคิดว่าน่าจะมาจากสาเหตุบางอย่างและจะได้ตรวจสอบทำการแก้ไขได้ทัน  เช่นปัญหาใช้ได้เฉพาะเครือข่ายภายใน แต่ไม่สามารถนำออกสู่อินเตอร์เนตภายนอก  บางครั้งเคาเตอร์อาจจะบอกเราว่าที่มีคนมาใช้มากผิดปกติเพราะอะไร เช่น หลังวันส่งเกรดอาจมีนักศึกษาเข้าเพื่อขอดูเกรดเป็นต้น

ด้วยเหตุดังกล่าวแล้วทำให้มีผู้คิดออกแบบตัวนับเพื่อใช้ในอินเตอร์เนต และให้ดาวโหลดได้ฟรี ซึ่งบางแห่งก็คิดเงินบ้างเช่นอาจจะตั้งไว้ว่าของฟรีนับได้ไม่เกินวันละ 1 พันครั้ง ถ้าจะให้เกินกว่านี้ก็ต้องจ่ายเงินบ้าง  และจะมีบริการบอกสถิติให้ทราบว่าช่วงไหนใครใช้มาก จำนวนไอพีที่แตกต่างกันที่มาเข้าดูเว็บแต่ละวัน เพราะเคาเตอร์หน้าเว็บส่วนใหญ่นับทุกครั้งที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นคนเดิมจากคอมพิวเตอร์เครื่องเดิม แต่ถ้านับจำนวนไอพีของเครื่องที่แตกต่างกัน ก็จะได้จำนวนผู้มาเยือนถูต้องกว่า เพราะไม่ว่าเข้ามากี่ครั้งก็นับแค่ครั้งเดียว


   Designed By:  SadhWeb Directory  &  WP Theme

Sponsored By:  Affiliate Marketing Blog  &  Paid Directory