นิยามการจัดการความรู้

การจัดการความรู้ No Comments »

การจัดการความรู้ตามแนวของโลกธุรกิจ นิยามตามแนวทางนี้ดังจะกล่าวต่อไปในบางทัศนะคือ

 ตามทัศนะของ meta group (1998) การจัดการความรู้คือ การรวมรวมความเชื่อและการปฏิบัติภายในองค์กรภายใต้การสนับสนุนของเทคโนโลยีในทุกที่ ที่อำนวยความสะดวกในการจับยึด การจัดการ การกระจายสารสนเทศไปทั่วโลก  ซึ่งสร้างตัวเป็นความรู้ที่เป็นยอดไปสู่ความสามารถขององค์กรเพื่อแข่งขันในยุคของความรู้

Forrester Research (1998) ได้ให้ความหมายไว้คือ การปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practices) และกระบวนการขององค์กรหนึ่ง เป็นถึงกลวิธีความฉลาด ความจริง และขั้นตอนวิธีการ รวมทั้งพันธะสัญญา (contractsw)

อีกทัศนะหนึ่ง การจัดการความรู้คือหลักวิชาที่ส่งเสริมแนวทางบูรณาการในการ สร้าง จับยึด จัดระบบ เข้าจัดการ และใช้องคาพยบของสินทรัพย์สารสนเทศ สินทรัพย์เหล่านั้นรวมถึงโครงสร้างฐานข้อมูล สารสนเทศที่เป็นข้อความ เช่นนโยบายเอกสารขั้นตอนงาน และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรู้ที่ซ่อนอยู่ในตัวคนและความเชี่ยวชาญที่อยู่ในหัวสมองของพนักงานแต่ละคน (Gartner group,1999)

จากนิยามที่กล่าวมาแล้วนั้นนำมาจากองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่มีความเบ็ดเสร็จในตัว ซึ่งเชื่อว่าเราสามารถที่จะประยุกต์หลักการพื้นฐานไปเป็นนิยามใหม่ทางการศึกษา ดังนี้

การจัดการความรู้ที่ควบรวมกระบวนการและการประยุกต์เครื่องมือทางเทคโนโลยี ที่ทำให้เป็นดิจิทัลมากขึ้น เก็บ และให้สามารถใช้งานได้ผ่านทางเครือข่ายอิเลคทรอนิกส์ การดำเนินไปในการสร้างสรรค์ การถ่ายทอดความรู้และปัญญาโดยตลอดวงจรชีวิตของประสบการณ์ทางการศึกษา (Galbreath,2000)  จากนิยามนี้ทำให้เราสำรวจองค์ประกอบในการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในวงการการศึกษา

ความจำเป็นสำหรับเทคโนโลยีจัดการความรู้ทางการศึกษา

เทคโนโลยี, การจัดการความรู้ No Comments »

การที่กำหนดให้องค์กรของเราต้องเชื่อมต่อ สังเคราะห์ความรู้ได้เองอันเป็นสินทรัพอย่างหนึ่งที่ได้จากแหล่งเรียนรู้ทั่วโลก ซึ่งน่าจะเกิดการสะสมรวมของความรู้ไว้ที่ใดที่หนึ่ง ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ให้ความสำคัญของประสิทธิภาพการจัดการและแบ่งบันความรู้ให้กับผู้ที่มีความตั้งใจอยากใช้ความรู้นั้น โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นใครหรือว่าเขาจะอยู่ ณ ตำแหน่งหนใด

เป็นที่น่าเสียดายที่ความรู้ดังกล่าวเหล่านั้นจำนวนมากยังคงถูกปิดกั้นไว้ในหัวของโปรเซสเซอร์แต่ละคน ในครู ในห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ และในนักเรียนที่ผ่านระบบโรงเรียนในท้องถิ่นต่างๆ หนังสือ ตำรา วารสารที่ได้รับการรับรอง บันทึกการบรรยาย เล็คเชอร์ บันทึกการประชุมทางวิชาการ (conferences) และการนำเสนอ การสื่อสารความรู้และการเรียนรู้ 

แต่ถ้าใครก็ตามกำลังศึกษาทำการบ้านหรืองานกิจกรรมในรายวิชาหนึ่งอยู่ในศตวรรษที่ผ่านมาในหัวข้อหนึ่ง และต้องการจะหาว่าทัศนะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในแผนกวิชาของสถาบันตัวเองใน 2 ปีที่ผ่านมา (อาจจะเป็นงานเขียนบทความ บันทึกคำบรรยายการสอนในเรื่องดังกล่าวในรอบ 2 ปี) โดยไม่เกี่ยวกับนักวิชาการอื่นทั่วโลก แล้วผู้ศึกษาเรื่องนี้จะสืบค้นให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้อย่างไรในการหาข้อสนเทศจากที่หนึ่งที่ใด โดยไม่คำนึงถึงว่าผู้ศึกษาจะอยู่ที่แห่งใด และเป็นเวลาใดของวัน โดยอาศัยการเชื่อมต่อผู้ใช้คนหนึ่ง ด้วยสถานะการณ์เช่นนี้แสดงให้เห็นภาพที่ทำไมต้องใช้เทคโนโลยีการจัดการความรู้สำหรับทางการศึกษาที่กล่าวถึงกันมากในปัจจุบัน โดยอาศัยเทคโนโลยีเวิร์ลไวด์ เว็บแน่นอนว่าสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในเรื่องเหล่านี้ ช่วยเหลือในการติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาให้ทัน แต่การใช้เว็บเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่เพียงพอยังต้องศึกษาองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นอื่นๆด้วย

การจัดการความรู้ ความท้าทายในยุคการเปลี่ยนแปลงเร็ว

การจัดการความรู้ No Comments »

การจัดการความรู้ก็เหมือนกับเทคโนโลยีอื่นๆในยุคดิจิทัล เป็นเหมือนที่รวมเรียกร้องให้เกิดความสนใจ โดยเฉพาะในภาคธุรกิจเอกชน แต่เมื่อเราพิจารณาให้ละเอียดลึกลงไป  บางในทางการศึกษาเป็นวิชาชีพการจัดการความรู้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และมีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่สุดในการนำเทคโนโลยีการจัดการความรู้มาใช้ในปัจจุบัน

เมื่อเราก้าวเข้ามาในศตวรรษที่ 21 พร้อมๆกับการเข้ามาของคำว่า คนทำงานมีความรู้ (knowledge worker) เป็นบุคคลที่เน้นให้ความสำคัญให้เป็นบุคคลในรุ่นต่อไป  ดังเช่นครู นักวิชาการ ศาสตราจารย์ ผู้สอน ผู้ฝึกอบรม เป็นตำแหน่งที่สำคัญมากในยุคของความรู้ อย่างไรก็ตามบุคคลดังกล่าวได้ สร้างสรร ก่อตัว ขึ้นรูป ตีความ เก็บและถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้กับพลเมืองที่เพิ่มมากขึ้นอยู่เสมอตามความต้องการด้านการศึกษา จากการศึกษาในระดับก่อนเข้าโรงเรียนไปถึงอุดมศึกษารวมทั้งการศึกษาของผู้บริหารระดับสูง กำลังอยู่ในระยะการเปลี่ยนแปลง จากยุคที่อยู่ในอิทธิพลของสถานศึกษาแบบการดำเนินการจริงทางกายภาพเป็นส่วนใหญ่ (brick-and-mortar) หรือในรูปแบบเดิมๆ สถาบันการศึกษาในลักษณะดังกล่าวนี้ กำลังได้รับการท้าทาย

โปรแกรมการศึกษาทางไกล เรียนโปรแกรมวิชาที่ให้ปริญญาผ่านทางเว็บ เป็นมหาวิทยาลัยแบบคอร์ปอร์แรท (corporate university) ที่สามารถสังเคราะห์ความรู้ของตัวเองสามารถแข่งขันได้มีความเร็วในการสังเคราะห์ความรู้ให้ทันต่อความต้องการของตลาดได้  เป็นมหาวิทยาลัยเสมือน (virsual university) และสถาบันวธีการใหม่ (non-traditional means) ต่างๆ เหล่านี้จะมีขึ้นมา แต่ก็มีน้อยมากที่ใช้วิธีการใหม่ๆที่ให้รับการศึกษาและฝึกอบรมมากขึ้น ความจำเป็นสำหรับการศึกษาฝึกอบรมยังคงมีอยู่ แต่ว่าจะทำอย่างไรให้นักเรียนได้รับปรับตัวกับสิ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ

ในโลกอิเลคทรอนิกส์ กระบวนทัศน์การเรียนรู้ระดับโลกตามกระแสโลกาภิวัฒน์ การจัดการความรู้จะเป็นเวทีกลางที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในกระบวนการทางการศึกษา ที่ทุกองค์กรควรจะได้ตระหนักเข้าใจมโนทัศน์ในการจัดการความรู้ โดยเน้นไปที่การนำมาใช้ เป็นเหมือนกับเทคโนโลยีทางการศึกษา

ภาวะซ่อนเร้นในโลกาภิวัฒน์การค้าเสรี

ธุรกิจ, การจัดการความรู้ No Comments »

ปัจจุบันประเทศของเราก้าวเข้าสู่โลกของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมอย่างเต็มตัว ถึงแม้ว่าจะประกาศยึดแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็ตาม ก็เป็นการชลอตัวลงไปชั่วคราวเท่านั้น เพราะเมื่อดูตามสภาพเศรษฐกิจของประเทศในขณะนี้จะเห็นว่าเราต้องพึ่งพาการค้าระหว่างประเทศมากที่สุดในโลกก็ว่าได้ ทำให้ประเทศไทยต้องยอมรับกติกาในการค้าเสรีมากขึ้นและเต็มรูปแบบมากขึ้นปี 2008  ทำให้ประเทศจะต้องเตรียมคนเพื่อรองรับการค้าเสรี เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศมากขึ้น การเตรียมแรงงานที่มีทักษะและความรู้ให้เป็นที่ต้องการ รวมทั้งองค์ประกอบอื่นๆ ที่จำเป็น ตลาดแรงงานในสาขาที่มีความขาดแคลน ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตามในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมนั้น กลุ่มทุนขนาดใหญ่อาศัยกรอบการค้าเสรีเป็นเครื่องมือในการรุกราณประเทศอื่นอย่างจงใจหรือไม่ก็ตาม ก็ไม่ต่างไปจากการใช้กำลังทหารในยุคล่าอาณานิคม การค้าเสรีทำให้เศรษฐกิจโลกมีลักษณะเป็นแบบกึ่งผูกขาดมีความเสรีน้อยลง ความเหลื่อมล้ำห่างกันมากขึ้นทั้งในระหว่างประเทศ และภายในประเทศเดียวกัน เป็นไปในลักษณะมือใครยาวสาวได้สาวเอา

จากรายงานที่ปรากฏพบว่ามีมหาเศรษฐีโลก 500 อันดับแรกที่มีทรัพสินมากกว่าประชากรโลกกว่า 3000 ล้านคนจากประชากรทั้งหมด 6000 กว่าล้านคน และจากรายงานจากองค์การสหประชาชาตินั้นมีบริษัทขนาดใหญ่หรือบรรษัทข้ามชาติประมาณ 100แห่งที่มีผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ทางเศรษฐกิจถึงครึ่งหนึ่งของโลก สอดคล้องกับที่รูปแบบการค้าเสรีแบบกึ่งผูกขาด ที่มีเพียงไม่กี่บริษัทเป็นกลุ่มที่มีการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงกว่าประเทศอื่น สามารถดำเนินธุรกิจได้เปรียบ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ร่ำรวยอยู่แล้วก็จะร่ำรวยยิ่งขึ้น โดยคนรวจจำนวนน้อยจากประเทศหนึ่งนี้ก่อให้เกิดความเสียหายให้กับอีกประเทศที่ยากจนกว่ามีการพัฒนาน้อยกว่า ซึ่งยากที่จะเอาชนะการแข่งขันทางการค้า เหมือนกับนำมวยคนละรุ่นมาชกกัน แม้ว่าประเทศที่ร่ำรวยจะหยิบยื่นความช่วยเหลือมาให้ภายหลักก็ยังยากที่จะฟื้นตัวให้ทัน

จากการจัดอันดับของ IMD(International Institute for Management Development) จัดให้ประเทศไทยอยู่ในประเทศที่สำคัญ 61 ประเทศและประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 54 จาก 61ประเทศที่ประสบผลสำเร็จทางเศรษฐกิจ ในปี 2000 ประเทศไทยอยู่ในลำดับสุดท้ายที่มาจัด 47 ประเทศ ปี 2001 ประเทศไทยก็อยู่ลำดับสุดท้ายจากประเทศที่นำมาจัด 49 ประเทศ ในปี 2002 ได้ลำดับที่ 46 จาก 49 ประเทศ  ปี 2004 ไทยอยู่ในลำดับที่ 56 จาก 60 ประเทศที่นำมาจัด จะเห็นว่าประเทศไทยวนเวียนอยู่ที่ลำดับท้ายๆ ถ้าเราไม่พัฒนาขึ้นเราก็จะไม่สามารถหลุดพ้นจากความยากจน ถึงเวลาที่จะต้องฝันฝ่าเอาชนะภาวะซ่อนเร้นในโลกการค้าเสรีอย่างรู้เท่าทัน

การพัฒนาบุคลากร

การจัดการความรู้ No Comments »

ในการบริหารจัดการ 4 ประการคือ คน(men) เงิน(money) วัสดุอุปกรณ์(material) และ การจัดการ(management) หรือ 4 m  ในบางแห่งยังเพิ่มอีก 3 อย่างคือเครื่องจักร (machine) การสื่อสาร(media) และกรรมวิธี (method) เป็น 7 m ทั้งนี้และทั้งนั้นคนยังเป็นองค์ประกอบสำคัญมาก่อนองค์ประกอบอื่น ถ้าคนในองค์กรเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ โดยมีความรู้ความสามารถ แล้วการจัดการองค์ประกอบอื่นจะมีคุณภาพตามไปด้วย

ในภาวะปัจจุบันการพัฒนาคนจากสถาบันการศึกษายังขาดองค์ประกอบของคนที่เหมาะสมกับงาน องค์กรต้องมาเติมเต็มในส่วนของความรู้ในงาน ทักษะการทำงาน ทัศนคติต่องาน การทำงานร่วมกัน และความรับผิดชอบ

ต้องสร้างบุคลากรเป็นผู้สร้างมากว่าผู้ทำลาย เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ สร้างสังคมผู้สร้างกำจัดทำลายกลุ่มผู้ทำลาย โดยการพัฒนาจากโครงสร้างการบริหาร ที่มีโครงสร้างสายอาชีพ (career path) พัฒนาสายอาชีพ (Career Development) ทำการวางแผนพัฒนาบุคลากรรูปแบบต่างๆ เช่นการฝึกอบรม ให้การศึกษา

ให้มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา (Autonomous Learning) จะช่วยลดค่าฝึกอบรมแบบทางการได้ การสร้างศักยภาพของคนในองค์กรที่ถูกแปรเปลี่ยนออกมาในรูปของความสำนึกในการประหยัด การให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ผลที่ตามมามีการเข้าออกต่ำ สถิติการมาสาย ลา ขาด จะมีแนวโน้มลดลง

เกณฑ์ประสิทธิภาพการทำงาน
จะต้องมีการแบ่งงานกันทำ
จะต้องให้ความสนใจในสวัสดิภาพ
จะต้องมีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความชำนาญ คนทำงานจึงมีฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญ (specialist) โดยที่
   สามารถสอนเรียนรู้กันได้ จากการกำหนดหน้าที่ และรายละเอียดขั้นตอนของการปฏิบัติงานไว้ชัดเจน…(ยุควิทยาศาสตร์การบริหาร) 
   เป็นที่มาของการเขียนคำบรรยายรายละเอียดลักษระงาน (job description)

กลยุทธ์ที่จะพัฒนาองค์กรนั้น ต้องกำหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาคนในองค์กรเป็นอันดับแรก ให้มีความรู้ทักษะ เพื่อยกระดับความสามารถเพื่อที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ทำให้ตนเองมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น(เป็นรางวัลตอบแทน) มีผลต่อสังคมและองค์กร ในประการหลังขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆดังนี้คือ

เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในการทำงาน แรงจูงใจ
รางวัลตอบแทนทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ผลประโยชน์ส่วนตัวและองค์กรณ์
แรงเสริมในการทำงาน ความทันสมัย ตามกระแสการเปลี่ยนแปลง
การสนับสนุนจากผู้บริหารหรือองค์กร
การวางแผนลำดับความสำคัญของงาน
การวางแผนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การประเมินผลภายหลังการปฏิบัติงานเทียบกับแผนที่วางไว้

 

เรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร

การจัดการความรู้ No Comments »

การจะพัฒนาองค์กรใดองค์กรหนึ่งนั้นจำเป็นต้องมีทั้งข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับองค์กรนั้น ต้องทราบว่าสภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร แล้วจะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์เพื่อเอาชนะ เงื่อนไขสภาพแวดล้อม การถดถอย มีปัญหามากก็จะทำให้ล้มเลิกกิจการในที่สุด

บนพื้นฐานความเข้มแข็งขององค์กรจะต้องมีทั้งรูปแบบและเนื้อหาของกิจการ จะต้องพัฒนาไปพร้อมๆกัน การออกแบบโครงสร้างไม่สอดคล้องกับเนื้อหาก็จะดำเนินงานไปได้ยาก  แนวคิดบริหารที่ต้องการเป็นแบบประชาธิปไตยเป็นโครงสร้างแบบราบ กระบวนการในการปฏิบัติงานต้องมีความยืดหยุ่น แต่ไม่ยืดยาด และคาดหวังในความสำเร็จสูง

วิธีแก้ปัญหาเมื่อมีการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาคือ การบริหารจัดการงานในรูปของโครงการ (project organization) เพื่อต้องการความคล่องตัว และความยืดหยุ่นสูงในการจัดการงานที่มีความซับซ้อน และมีความไม่แน่นอน พนักงานอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของผู้จัดการโครงการ (project manager) สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การจัดรูปแบบขององค์กรก็คือโครงสร้างและกลไกภายในขององค์กร กลไกที่มีจะพิจารณาถึงองค์กรย่อยหรือมีขั้นตอนบริหารภายใน รวมไปถึงโครงสร้างของตำแหน่ง โครงสร้างของเงินเดือน และค่าตอบแทน ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวขององค์กรนั้นมี ตั้งแต่ การรับรู้ ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ การจูงใจ บทบาท บุคลิกภาพ การสื่อสาร อิทธิพลอำนาจและหน้าที่  การทำงานเป็นกลุ่มคณะ ภาวะผู้นำจริยธรรม เทคโนโลยี การเมืองในองค์กร การบริหารความขัดแย้ง จะต้องมีระบบบริหารการเงินที่ดี มีเครื่องไม้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เทคโนโลยีที่เหมาะสม คนในองค์กรได้รับการพัฒนามีคุณภาพ ผู้บริหารมีความสามารถและออกแบบโครงสร้างขององค์กรได้อย่างเหมาะสม

มาตรฐาน ระบบ ตัวชี้วัด

การจัดการความรู้ No Comments »

งานจะสำเร็จได้เกิดจากการวางแผน รูปแบบง่ายที่สุดในการดำเนินงานอะไรให้สำเร็จนั้นสิ่งที่น่าจะนำมาพิจารณาก็คือ มาตรฐาน ระบบ และ ตัวชี้วัด เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นอยู่เสมอนั้นจะดำเนินการ พิจารณาระบบที่จะทำงานตามมาตรฐานที่กำหนด และตามตัวชีวัดในการปฏิบัติงาน

ตามวงจรคุณภาพของเดมมิง เริ่มจากการออกแบบระบบหรือคือการวางแผนนั่นเอง แต่กิจกรรมทุกอย่างต้องมีมาตรฐานกำกับ ว่าจะทำแค่ไหนมาตรฐานขึ้นต่ำ หรือมาตรฐานที่ทำได้แน่นอน เมื่อทำได้แล้วจะต้องมีตัวชีวัดอีกว่าจะให้ได้ผลอะไร มีผลกระทบอะไร ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทั้งว่าเป็นไปตามมาตรฐานและตามตัวชี้วัด ทำให้ทราบว่าสิ่งที่ทำตามที่ออกแบบระบบไว้ และทำตามระบบนั้นได้ผลมากน้อยแค่ไหนมีปัญหาอย่างไร มีอะไรที่จะเพิ่มมาตรฐานขึ้นได้ มีตัวไหนที่จะลดมาตรฐานลงให้เหมาะสม หรือจะท้าทายเพิ่มมาตรฐานทุกด้าน ซึ่งต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างสูง มีกลไกในการดำเนินงาน และการควบคุมการดำเนินงาน เป็นกลไกที่มีจุดประสงค์เป้าหมาย มีขั้นตอนโดยรวมที่จะลดความขัดแย้ง ใช้ของที่มีอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิภาพ

ประเทศไทยเป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้แค่ไหน

การจัดการความรู้ No Comments »

ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์จะแข่งขันกันที่ความรู้ ใครมีความรู้มากย่อมได้เปรียบในการแข่งขัน การจะได้ความรู้มาก็จำเป็นต้องลงทุนลงแรง ผ่านทางกระบวนการวิจัยและพัฒนา  ที่ผ่านมาเราเป็นประเทศนักการค้าคือขายสินค้าหรือผลิตสินค้าที่คนอื่นคิดให้ คลายๆ กับเฟรนไชน์ นอกจากจะใช้ทรัพยากรของเราแล้ว คนได้รับค่าจ้างแรงงานราคาถูก ซึ่งใช้เงินทุนลงทุนเพื่อจ้างงานให้ได้มากเพื่อให้เกิดความมั่งคั่งที่กระจุกตัวและกลับไปเป็นทุนอีก ตามกระบวนการนี้ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรจำนวนมากและทำให้เกิดมลภาวะที่ยากต่อการควบคุม

แต่ในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้นั้น จะต้องมีภูมิปัญญาที่จะก่อให้เกิดทักษะความรู้ความสามารถ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดการจ้างงานและทำให้เกิดความมั่งคั่งกระจุกตัวน้อยลง  ซึ่งต้องอาศัยนวตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน ที่จะก่อให้เกิดผลผลิตและเน้นการสร้างขีดความสามารถด้านต่างๆ  จากนี้จะเห็นว่าเราไม่อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้เพราะนวตกรรมยังมีน้อย หรือกล่าวได้ว่ายังมีภูมิปัญญาไม่มากพอที่จะนำไปสร้างความมั่งคั่งได้ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นก็คือคุณภาพชีวิตของคนในประเทศจะตกต่ำลงไป  ทางออกที่จะเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ก็ โดยการจัดการศึกษาที่เน้นกระบวนการคิด เน้นการสร้างสรรค์นวตกรรม และการรวมพลังกันของสถาบันการศึกษา ในการกำหนดยุทธศาสตร์ และร่วมมือกันอย่างจริงจังเท่านั้น

ห่วงโซ่แห่งคุณค่า

องค์กรเรียนรู้, การจัดการความรู้ No Comments »
การมองงานอย่างเป็นระบบที่ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนงาน ที่ทำให้งานคล่องตัว มีการบริการทุกระดับที่ดี มีประสิทธิภาพต้นทุนไม่สูง จะเกิดเป็นห่วงโซ่แห่งคุณค่า (value chain) ที่มีการเน้นรอบเวลาที่เหมาะสม (cycle time)  ให้มีการทำงานอย่างประสิทธิภาพประสิทธิผล

จะต้องมีผู้ที่เข้าใจระบบงาน (Business Process) ไม่เฉพาะของหน่วยหนึ่งหน่วยใด แต่เป็นของคนอื่นๆ อย่างครบถว้นเพียงพอมาประกอบกัน ประสานกัน  ผลลัพธ์ที่เกิดได้ความคล่องตัวตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

พนักงานจะต้องมีข้อมูลสารสนเทศเพียงพอ มีสติปัญญาที่แหลมคม ลึกซึ้งพอที่จะจัดการกับปัญหา รู้ว่าปัญหาเป็นอย่างไร รุนแรงระดับใด มีสาเหตุมาจากอะไร แล้วแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไร ผลที่ได้จะเป็นการบริการที่ดี

การทำงานมีประสิทธิภาพ งานของแต่ละคนจะไม่แพงคือลงทุนไม่มาก และคนไม่มากเกินไป นั้นอยู่ที่ตัวระบบงานส่วนหนึ่งว่ามีความซับซ้อน (complexity) เพียงใด จะทำอย่างไรให้ทุกหน่วยงานสามารถประสานกันอย่างกระชับของระบบให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ แล้วลดจำนวนคนและจำนวนจุด ขั้นตอนของงาน จะลดน้อยลงไปเองโดยอัตโนมัติ และประสิทธิภาพประสิทธิผลจะตามมาในที่สุด

การจะเข้าสู่ห่วงโซ่แห่งคุณค่า ทุนทางปัญญาขององค์กรเป็นสิ่งสำคัญ มิได้เกิดขึ้นในเวลาอันสั้นไม่สามารถถ่ายมาจากที่อื่นได้โดยง่าย ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งสร้างทุนปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

เข้าใจองค์ประกอบวงจรความรู้

การจัดการความรู้ No Comments »

การจะได้มาซึ่งความรู้ก็จำเป็นต้องระบุ ค้นหา กำหนดความรู้ และแหล่งความรู้  เมื่อค้นหาความรู้ได้แล้วนำมาเก็บสะสมรวบรวมความรู้ ซึ่งความรู้ต่างๆ ในโลกมีมากมาย ต้องจัดหมวดหมู่เพื่อสะดวกต่อการเรียกใช้ และก่อนนำไปใช้จะต้อมีการประเมินคุณค่าความรู้ ว่ามีข้อขัดข้องใด มีการขัดแย้งกันเองหรือไม่ เป็นจริงหรือเป็นเท็จ  จากการเก็บสะสมรวมความรู้ประเมินคุณค่าแล้วจะต้องเก็บไว้ในรูปของฐานข้อมูลเป็นความรู้ขององค์กร ที่จะนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่างๆ นำไปวิจัยต่อ ฝึกอบรม หรือปรับปรุงต่อไป  นอกจากนี้แล้วยังต้องสร้างความรู้ใหม่ๆ ทำการทดลอง วิจัยให้ได้ความรู้ในทางปฏิบัติเกิดปํญญา ที่อาจนำความรู้ไปขายได้ หรือสร้างสินค้าและบริการใหม่ๆ เป็นการเก็บเกี่ยวจากผลของความรู้นั้น

องค์กรที่อยู่รอดปลอดภัยในสังคม

เศรษฐกิจพอเพียง, การจัดการความรู้ No Comments »

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชทานมาให้โดยพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางหนึ่งที่จะทำให้องค์กรอยู่รอดปลอดภัยในภาวะปัจจุบัน ดำเนินกิจการทุกอย่างพอประมาณไม่มากไม่น้อย และดำเนินการไปอย่างมีเหตุผลถูกต้องตามหลักตรรกะ รู้เหตุรู้ผลเช่นถ้าปัจจัยนำเข้าดีขึ้นจะส่งผลให้ผลที่ได้ดีขึ้น และการมีภูมิคุ้มกัน ต้องคำนึงถึงความเสี่ยง เผื่อขาดเผื่อเหลือ โดยพยายามตอบคำถาม “อะไรจะเกิดขึ้น….ถ้า….” และถ้าไม่ให้เกิดขึ้นทำความเสียหายควรดำเนินการอะไรเป็นการป้องกัน  จากหลักปรัชญาทั้ง 3 คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล และความมีภูมิคุ้มกันนั้น ยังต้องมีความรู้ และคุณธรรมเป็นตัวกำกับ

การมีเงินที่มั่นคง แบบพอเพียง และควรเตรียมตัวให้พร้อมมีความตระหนักไวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก  ใช้ระบบภูมิรู้ในองค์กรดักการเปลียนแปลง สามารถพยากร คาดการล่วงหน้าตามหลักวิชาการ องค์กรสามารถที่จะผนวกพลังแน่นแฟ้น รับสภาพความหลากหลายได้ มีสมานสามัคคี ในการทำแผนจะต้องรู้ศักยภาพ รู้ว่าจะเอาอะไรไปต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลง วิจัยด้านใด บริการวิชาการด้านใด สามารถวิจัยประเด็นเรื่องร้อน เพื่อชี้นำสังคม อธิบายให้สังคมได้เข้าใจเรื่องราวต่างๆ ให้สามารถทำวิจัยได้ทุกเดือน

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

การจัดการความรู้ No Comments »

ตามชื่อเรื่องเป็นประโยคแรกที่กำหนดไว้ในมาตรา 7 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2547 และมีรายละเอียดที่เป็นเหมือนพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะให้บรรลุสิ่งที่เรียกว่าได้พัฒนาท้องถิ่น จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นมีอยู่ทั้งในเมืองหลวง และในภูมิภาคในต่างจังหวัด ที่ตั้งมหาวิทยาลัยอาจอยู่ห่างจากใจกลางเมืองไกลบ้างไกลบ้างต่างก็ถือว่าตั้งอยู่ในท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งทั้งสิ้น  การที่กำหนดคำว่า “พัฒนาท้องถิ่น” ไว้ในพรบ. นั้นคงมีเจตนารมณ์ของกฏหมายที่ต้องการให้ทุกมหาวิทยาลัย ให้เห็นความสำคัญและเน้นท้องถิ่นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ถ้ามหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในภาคใต้คงจะเน้นให้ความสำคัญในเขตพื้นที่ภาคใต้ และเฉพาะในเขตพื้นที่รับผิดชอบที่เคยตกลงร่วมกันตั้งแต่ครั้งก่อนเป็นมหาวิทยาลัย เพราะมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคอื่นๆ ก็มีอยู่แล้ว แต่ก็มีหลายมหาวิทยาลัยราชภัฏมีการข้ามเขต ในภาคกลางก็มาประการรับนักศึกษาหรือมาประชาสัมพันธ์ถึงภาคใต้ ภาคเหนือก็มี แต่ก็ไม่ว่ากันเพราะอาจจะอ้างได้ว่าประเทศไทยก็เป็นท้องถิ่นจะอยู่ส่วนไหนก็เป็นท้องถิ่น เพราะเดี๋ยวนี้โลกมันแคบติดต่อสื่อสารได้รวดเร็วมากเป็นท้องถิ่นภิวัฒน์ไปแล้ว (คิดแบบนี้ถ้าไม่กลัวเพื่อนว่าเป็นศรีทนนชัยก็แล้วไป)

การที่กม.ได้กำหนดให้พัฒนาท้องถิ่นไว้นั้น เพราะแน่ใจว่าในแต่ละท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นมีปัญหามากมาย ไม่ว่าอยูภูมิภาคไหน ในกทม.ก็มีปัญหาไปอีกแบบเช่นสลัม มลภาวะ ปัญหาจราจร ต่างจังหวัดก็มีปัญหาอีกแบบเช่นปัญหาความยากจน ปัญหาการขาดแคลนครู ปัญหาสุขภาพอนามัยเป็นต้น สรุปแล้วแต่ละราชภัฏมีงานที่จะช่วยทำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตัวเองมากมายที่สามารถทำได้ ถ้าได้ทำจริงจังก็จะได้ประโยชน์และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฏหมาย โดยจะต้องพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการที่เชื่อมโยงความรู้ดั้งเดิม ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับความรู้สมัยใหม่ ความรู้ทางวิชาการที่พัฒนาขึ้นมาจากท้องถิ่น จะเป็นการสร้างฐานอำนาจที่แท้จริงของฐานองค์กรประชาชนในท้องถิ่น มหาวิทยาลัยจะต้องก้าวไปหาท้องถิ่น ไม่ตั้งรับทำตัวเป็นศูนย์กลาง  สร้างความคุ้นเคยกับชาวบ้านแล้วพวกเขาจะสามารถเข้ามามีส่วนร่วม เข้ามาหาเพื่อร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันในทุกๆ เรื่อง

ผู้เขียนถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของการที่กำหนดให้มีการพัฒนาท้องถิ่น และอยู่ในท้องถิ่นที่มีปัญหา ยิ่งถ้าอยู่ใกล้ชิดท้องถิ่นจริงๆ เข้าถึงข้อมูลทุกหมู่บ้าน ทุกเทศบาล ทุกอบต. สามารถที่จะร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นในการพัฒนาศักยภาพผู้นำ กิจการงานอาชีพ ในลักษณะที่เป็นภาคีที่เท่าเทียมกัน แม้ไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยระดับชาติระดับโลก แต่ก็คิดให้ไร้พรมแดน และปฏิบัติได้ในท้องถิ่นก็เป็นความท้าทายของมหาวิทยาลัยที่จะสร้างความเป็นเลิศให้ท้องถิ่น แก้ปัญหาทัองถิ่นได้ แก้ปัญหาความยากจนได้ ถ้าทำได้เป็นผล มหาวิทยาลัยระดับชาติ และระดับโลกก็จะต้องมาดูงาน เมื่อนั้นมหาวิทยาลัยระดับท้องถิ่นก็จะกลายเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกไปเอง

องค์ประกอบสำคัญของการจัดการความรู้

การจัดการความรู้ No Comments »

องค์ประกอบสำคัญคือ คน เทคโนโลยี และการะบวนการความรู้

โดยที่คนเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดเพราะเป็นแหล่งความรู้ และเป็นผู้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพื่อให้คน ค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน รวมทั้งนำความรู้ไปใช้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น  ส่วนกระบวนการความรู้เป็นการบริหารจัดการเพื่อนำความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพื่อทำให้เกิดการปรับปรุง และนวัตกรรม

เป้าหมายหลักการจัดการความรู้สามประการก็คือ การพัฒนางาน พัฒนาคน และพัฒนาฐานความรู้ หรือกล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนางานพัฒนาคนโดยมีความรู้เป็นเครื่องมือ ซึ่งในการจัดการความรู้ก์คือการดำเนินการอย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้

การกำหนดความรู้หลัก  ที่จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่ม องค์กร

การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ

การปรับปรุงดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วน ให้เหมาะต่อการใช้งานของตน

การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน

การนำประสบการณ์จากการทำงาน และการประยุกต์ใช้ความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้ และการสกัดขุมความรู้มาบันทึกไว้

การบันทึกขุมความรู้และแก่นความรู้ สำหรับไว้ใช้งาน และปรับปรุงให้เป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะต่อการใฃ้งานมากขึ้น

แผนขั้นตอนการจัดการความรู้
ตั้งทีมจัดการความรู้ จากการทำโฟกัสกรุฟ

จัดทำเป้าหมายในการบริหารจัดการความรู้ จากการระดมความคิด กระบวนการมีส่วนร่วม

สิ่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนผ่านสื่อ เว็บเพจซ์ เว็บบล็อก

จัดรวมรวมสร้างองค์ความรู้ สังเคราะห์องค์ความรู้

ติดตามประเมินผล

สิ่งที่อยู่ในใจเป็นความเชื่อค่านิยม
สิ่งที่อยู่ในสมองเป็นเหตุผล
สิ่งที่อยู่ในมือ ส่วนต่างๆของร่างกายได้แก่ทักษะในการปฏิบัติ

การทำนายที่ดี

การจัดการความรู้ No Comments »

เมื่อไรก็ตามที่สามารถตั้งเป็นทฤษฎีขึ้นมาได้  ทฤษฎีแต่ละทฤษฎีจะเป็นที่ยอมรับมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับการนับไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ และการทำนายอะไรบางอย่างที่จะเกิดขึ้น เช่นเมื่อให้ทรีทเมนต์แบบนี้แล้วจะให้ผลอย่างไร ให้แรงขนาดนี้แล้วจะให้ผลอะไรในสถานะการหนึ่ง และเกิดแบบเดียวกันทุกครั้งในสถานะการณ์และบริบทเดียวกัน

นั่นก็หมายความว่าการทำนายที่ดีต้องมีตัวบ่งชี้หลักอะไร ถ้าตัวนี้หรือค่านี้ลดแล้วจะเป็นแบบใด  และตัวนี้เพิ่มหรือค่านี้เพิ่มจะเป็นแบบนี้อย่างแน่นอน ดังนั้นเมื่อขยายขอบเขตมายังเรื่องอืนๆ ก็สามารถที่จะพิจารณาได้เช่นเดียวกัน 

การที่เราทราบล่วงหน้าถึงความเป็นไปในอนาคตก่อน ย่อมจะทำให้เตรียมตัวเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึนได้ดีกว่า แต่การที่ไม่คาดการณ์ที่ควรจะเป็นไว้ล่วงหน้าก็เหมือนกับไม่ได้เตรียมตัวอะไร ก็เหมือนกับเดินทางไปอย่างไม่มีทิศทาง เหมือนกับเดินเรือไร้เข็มทิศ  ดังนั้นทุกอย่างต้องมีการวางแผน ตามสิ่งที่คาดคะเนไว้ในอนาคต ตามทรัพยากร ความรู้ความสามารถที่มี

ใครสร้างความแตกแยก สื่อมวลชน ละคร และการเมือง

ไอที, การจัดการความรู้ No Comments »

พระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเน้นย้ำสำหรับการเมืองไทยในยุคนี้คือต้องไม่สร้างความแตกแยกของคนในชาติ  คนในชาติอาจมีความคิดแตกต่างกันแต่ต้องเคารพในเหตุผลซึ่งกันและกัน ไม่จำเป็นต้องโกรธเกลียดกัน แต่เชื่อมั่นในอุดมการได้  มีนักข่าวนักหนังสือพิมพ์พยายามจะชี้นำทำให้เกิดการทะเลาะกัน ชอบยุแยงตะแคงรั่วอยู่เรื่อยๆ เป็นการโกหกอย่างไม่ละอายใจ ตามปกติหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ดี ที่พยายามให้ได้หลักฐานข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถที่จะวิเคราะห์เจาะลึกขุดค้นถึงที่ไปที่มาอย่างปราศจากการลำเอียงที่แท้จริง โดยพยายามตอบคำถามว่าทำไม

วกกลับมาที่วงการละครบ้านเราดังที่เป็นข่าวว่าทำให้ภาพพจน์วิชาชีพบางอย่างเสียไป เพราะไม่น่าเชื่อว่าในหน่วยงานที่ทำงานกันแทบหาคนดีไม่ได้เลย หาคนแย่งกันทำดีไม่ได้เลย มีแต่แย่งกันทำเลวที่มีแต่อิจฉาริษยาอาคาด ผู้แสดงนำก็แสนซื่อบื้อ ไม่ค่อนมีเหตุผลขาดตรรกะ กลายเป็นคนหนอมแน่ม สิ่งเหล่านี้ก็จะไปกรอกหูเด็ก และเยาวชนทำให้มองเห็นว่า เออสังคมไทยส่วนใหญ่เป็นยังงี้ก็ได้ เหมือนกับที่คิดกันว่าใครๆ ก็โกง คอร์รัปชั่นกันทั้งนั้น และยอมรับได้แม้จะคอร์รัปชั่นบ้างและเอามาแบ่งให้ชาวบ้านบ้าง  ผู้เขียนก็ฝันอยากจะเห็นสิ่งที่ป้อนให้กับสังคมในเรื่องที่ดีๆ แย่งกันทำความดี เพื่อจะได้เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามมากกว่า เป็นอะไรก็ไม่รู้  ถ้าเป็นละครก็อยากให้เป็นละครที่นำเสนอสิ่งที่ดี ทำให้คนอยากทำดี เป็นเรื่องของคนดีให้มากกว่าคนเลวอย่างน้อย 4 ต่อ 1 ไม่ใช่แล้ว 4 ดี 1 ดังเท่าที่เป็นอยู่  แม้ว่าผุ้ผลิตจะบอกว่าชีวิตจริงเลวกว่านี้อีกก็ตามแต่ยังนำเสนอออกมา  โดยไม่คำนึงถึงว่าจะเป็นผลเสียอย่างไร เหมือนกับทั้งๆ ที่รู้ว่าอะไรไม่ดีก็ยังทำ และเป็นการนำเสนอปัญหาที่ไม่มีทางออกว่าสิ่งที่ดีควรเป็นอย่างไร หรือว่าสังคมไทยเป็นอย่างนี้หมดแล้วไร้ทางแก้ไข

เราเห็นแต่นักการเมืองต่างประเทศที่เจริญแล้วลาออกง่าย เพื่อรับผิดชอบบางครั้งแม่ไม่ใช่ความผิดของตัวเอง ก็ยอมเสียสละดีกว่าสร้างความแตกแยกที่จะให้ผู้คนห้ำหั่นกัน และเข้าใจคำว่าให้มากกว่ารับ และมักเป็นการให้ด้วยลมปากเสียเป็นส่วนใหญ่ และเป็นการให้บนพื้นฐานของความหลอกลวง เป็นการให้เพื่อจะรับมากกว่าหลายสิบหลายร้อยเท่า ฉะนั้นใครก็ตามที่บอกว่าเสียสละบอกว่าให้แล้ว พบว่าญาติมิตรและตัวเอง กลับร่ำรวยๆ ขึ้นแต่ประชาชนยากจนและเป็นหนี้ ไม่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขอย่างแท้จริง

คาเนกี เคยกล่าวไว้ว่า บุคคลที่เมื่อตายไปแล้วยังมีทรัพสมบัติอีกมากมายนั้นเป็นบุคคลที่ไร้เกียรติ การกล่าวเช่นนี้นั้นดูเหมือนว่า คนที่ยังคงมีทรัพสมบัติเหลืออยู่นั้นไม่ได้ทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม หรือแก่บุคคลรอบข้างที่ยังลำบากยากเข็นก็เหมือนกับตายไปอย่างไร้ประโยชน์ ก็คือคนที่ไร้เกียรตินั่นเอง


   Designed By:  SadhWeb Directory  &  WP Theme

Sponsored By:  Affiliate Marketing Blog  &  Paid Directory