โคตรรวย โคตรจน

สังคม No Comments »

20 เปอร์เซ็นต์ของคนมีรายได้สูงครอบครอบทรัพสินหรือสมบัติ 57-60 เปอร์เซ็นต์

20 เปอร์เซ็นต์ของคนจนที่มีรายได้ต่ำครอบครองทรัพสินหรือสมบัติ 2-4 เปอร์เซ็นต์

สภาพสังคม ยังมีความยากจนมาก มีความล้มเหลว ความสิ้นหวังหลายอย่าง มีอาญชญากรรมสูง มีปัญหาเรื่องยาเสพติด มีความรุนแรงและความแปลกแยกในสังคม

ความรวยความจนขึ้นอยู่กับการคอม และการลงทุนมากน้อยแค่ไหน มีการพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตสินค้าและบริการคุณภาพสูงหรือไม่  ประชากรมีการศึกษาสูงมีทุนมนุษย์เป็นทุนวิเศษในตัวคน (human capital) และประชากรทีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะแสวงหาผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ

ข้อมูลประชากรบอกอะไร

สังคม No Comments »

ประชากรไทยประมาณ 70 ล้านคน

ที่น้อยกว่า 15 ปีมีประมาณ         17.8 %
อายุอยู่ระหว่าง 15-60 ปีประมาณ 62.5 %
อายุมากกว่า 60 ขึ้นไปประมาณ    19.7 %

ประชากรประเทศไทยที่มีรายได้ต่ำกว่า 1200-1300 ต่อเดือนถึง 9 ล้านคน (ที่มาสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม)
มีหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น             12.8 % ในปี 2547
รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น       4.4%    ในปี 2547
รายจ่ายต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น      6.3 %  ในปี 2547

คนงานเกษตรกรมีรายได้น้อยกว่ารายจ่าย (สำนักงานสถิติแห่งชาติ (กรุงเทพธุรกิจ 2548)

ประเทศไทยจะเป็นสังคมที่มีคนแก่มากกว่าเด็ก ในปี 2566 คาดคะเนกันว่าจะมีคนอายุมากกว่า 60 ปีถึง 14 ล้านคน หรือประมาณ 20 % ของประชากร ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มการสาธารณะสุขและการแพทย์ที่ดีขึ้น ทำให้ช่วงอายุไขของประชากรมากขึ้น ดังนั้นองค์กรต่างๆ ควรจะได้มีการวางแผนรองรับประชากกรกลุ่มนี้มากขึ้น

กรณีฆ่าตัวตาย

สังคม No Comments »

ชีวิตของคนเราแปลกแตกต่างกันออกไป บางคนอ่อนไหวกับบางเรื่อง มากกว่าอีกคนหนึ่ง แต่และคนให้ความสำคัญกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดแตกต่างกันนั่นเอง เช่นเดียวกับเรื่องฆ่าตัวตาย มีเหตุผลของการฆ่าตัวตายมากมายหลายสาเหตุบางครั้งก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลนัก  เช่นกรณีเด็กช่างกลบ้านเราไม่ค่อยมีใครฆ่าตัวตาย เด็กช่างกลเป็นพวกที่มีความฉลาดทางด้านทักษะกว่าเด็กมหาวิทยาลัยซึ่งมีความเคลียดมากกว่าด้วยเพราะเรียนยากกว่าหรือว่าอ่อนแอกว่าก็ไม่เชิง เคยได้ยินบ่อยๆ ว่าเด็กมหาวิทยาลัยฆ่าตัวตายเพียงเพราะได้เกรดหรือผลการเรียนต่ำ หรือแม้แต่เกรดสูงก็ยังเคลียดฆ่าตัวตายก็มี

ในวัยหนุ่มสาวผิดหวังเรื่องรัก อกหักก็เป็นเหตุให้ฆ่าตัวตายดังที่เราเคยได้ยินตำนานแห่งความรักมากมายที่ฆ่าตัวตายประชดความรักก็มีเช่นในละครเรื่องจำเลยรัก บางครั้งก็ฆ่าตัวตายทั้งคู่ทั้งๆ ที่รักกันมากแต่ไม่อยากพรากจากกันก็สร้างตำนานรักดังเช่นตำนานรักที่สพานสารสิน  ที่ฆ่าตัวตายตามเพราะหัวอกอันเดียวกันที่เคยปรากฏในบางประเทศที่นักร้องที่ตัวเองชอบฆ่าตัวตายก็เลยฆ่าตัวตายตามไปอีกหลายสิบคน

การฆ่าตายเพื่อรักษาเกียรติรักษาคำพูด เช่นกระโดดน้ำตื้นตายดังนิยายไทยขวัญกับเรียม ตายเพื่อรับผิดชอบต่อผลการกระทำด้วยหน้าที่หรืออะไรก็แล้วแต่จะมีมากที่แดนอาทิตย์อุทัย ยอมฆ่าตัวตายก็เพื่อให้ได้ชัยชนะและมีเกียรติอย่างสูงอย่างเช่นกองบินกามิกาเซในสงครามโลกครั้งที่2 และที่ยอมตายเพื่อเรียกร้องความถูกต้องบางอย่าง เช่นการฆ่าตัวตายโดยการเผาตัวเองของพระภิกษุเวียดนามในสมัยสงครามเวียตนาม

แต่การฆ่าตัวเองโดยจุดประสงค์จะทำลายล้างผู้อื่นและศรัตรู ด้วยความตั้งใจเองหรือถูกชักจูงล้างสมองว่าจะได้ไปอยู่กับศาสดาหรือพระเจ้าของตัวเองนั้นผู้เขียนเองไม่ค่อยจะเชื่อ เพราะยังไม่เคยเห็นศาสนาไหนบอกให้ฆ่าตัวเองเพื่อทำล้ายล้างผู้อื่น มีแต่ทุกศาสนาบอกว่าการฆ่าตัวเองก็เป็นบาป ฆ่าผู้อื่นก็ยิ่งบาปหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่บริสุทธิ์

ประชาธิปไตยในความหมายที่ควรจะเป็น

สังคม, ปรัชญา No Comments »

ความหมายตามตัวอักษรของประชาธิปไตยนั้นหมายถึงอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน เหมือนกับที่ประธานาธิปดีลินคอร์นได้เคยกล่าวไว้ว่าเป็นการปกครองของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชน ซึ่งที่เข้าใจกันผ่านทางการเลือกผู้แทน เข้าไปทำหน้าที่แทน ตามความหมายที่พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต) ได้ให้ไว้เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมมีโอกาสในการสร้างสรรค์สังคามร่วมกัน เป็นเหมือนหลักการประชาธิปไตย 3 ข้อคือ

หลักการอิสรภาพ หรือมีเสรีภาพโดยไม่ไปกระทบสิทธิของผู้อื่นในการใช้เสรีภาพ

หลักการเสมอภาค มีสิทธิเท่าเทียมกัน ไม่แบ่งแยกชั้นวรรณะ มีความปรองดองสมานฉันท์

หลักการภราดรภาพ หรือความเป็นเอกภาพ เป็นพี่น้อง ความสามัคคีกลมเกลียวกัน

นอกจากนี้ท่านยังได้ให้หลักเพิ่มเติมว่าจะต้องมีธรรมาธิปไตยที่  จะต้องมีคุณธรรม  เพราะมีโอกาสที่เป็นไปได้ว่าจะใช้หลักการทั้งสามข้อดังกล่าวไม่ถูกต้องดังที่เราจะเห็นกันได้ว่า มีการใช้เสรีภาพไปในทางที่ผิด ไปในทางที่แย่งชิงผลประโยชน์โดยไม่คำนึงถึงความถูกต้อง  ดังนั้นหลักการประชาธิปไตย จึงเป็นสังคมที่ชอบธรรม และเป็นธรรม นั่นก็คือมีอิสรภาพ ความเท่าเทียมกัน และมีคุณธรรม

มหาวิทยาลัยมิสซูรีโคลัมเบียที่ผมเคยไปศึกษาเล่าเรียนก็มีปรัชญาที่เป็นข้อหนึ่งของหลักการประชาธิปไตยคือให้โอกาสอย่างเสมอภาค (equal oppurtunity) ก็เคยได้ยินมีคนพูดว่าถ้าเขียนว่าให้โอกาสเท่าเทียมแล้วละก็จริงๆ มันก็ไม่เท่าเทียมหรอก ทำนองนั้นยังมีการแบ่งแยกกันด้วยความแตกต่างกันหลายอย่าง แต่ที่เขียนไว้เช่นนั้นก็เพื่อที่จะเข้าสู่จุดนั้นให้ได้ให้มากที่สุด เช่นเดียวกับหลักการประชาธิปไตย ก็เป็นเหมือนหลักปรัชญาที่จะ เข้าสู่จุดนั้นให้ได้มากที่สุดเช่นกัน การจะเป็นเช่นนั้นได้ ต้องการคนที่มีความรู้ คุณภาพของคนที่จะร่วมไม้รวมมือกัน  ช่วยเหลือกันหาทางออกของประเทศ แก้ปัญหาของประเทศอย่างเหมาะสม และช่วยกันสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์และความสงบสุขในสังคม  และการที่คนจะมีคุณภาพ มีความรู้ก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพการศึกษา  มิฉะนั้นแล้วเราก็อาจจะได้ยินคำว่า ประชาธิปไตย 1 นาทีเฉพาะเมื่อเข้าคูหาตัดสินใจเลือกผู้แทนเป็นเพียงกิจกรรมเดียวของประชาธิปไตย

คำทำนายจะถูกผิดเมื่อใด

สังคม No Comments »

ตอนนี้เราจะเห็นว่ามีโหรหลายสำนักออกมาพยากรณ์เกี่ยวกับการเมือง ว่าใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรี พรรคใดจะได้เป็นรัฐบาลและจะอยู่ได้นานเท่าใด ซึ่งก็ไม่มีใครบอกได้แน่นอนตายตัวลงไปเหมือนตาเห็นเช่นว่าพรรคใดจะได้กี่ที่นั่งแน่นอน ก็คล้ายๆกับหมอดูคู่กับหมอเดา ก็จะต้องมีคนหนึ่งใกล้เคียงมากที่สุด และแม่นที่สุด

แต่เรื่องที่จะเล่าต่อไปนั้นจะชี้ให้เห็นว่าคำทำนายนั้นสามารถจะเปลี่ยนแปลงได้สำหรับบางคน สำหรับบางกลุ่ม เช่นดังเรื่องนิยายตำนานที่เคยเล่าขานกันมา ดังเช่นในเรื่องโอวาทสี่ของเหลี่ยวฟาน ซึ่งเหลียวฟานเองก็เคยมีผู้ทำนายไว้ว่าเวลาใดจะเป็นอะไรก็ถูกมาหมดแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่หมอทำนายว่าจะไม่มีลูก คราวนี้เหลียวฟานไม่ยอม ยึดหลักว่าการจะมีลูกได้ต้องหาภรรยา เมื่อหาภรรยาได้แล้วก็ต้องบำรุงให้ร่างกายแข็งแรง และทำการบ้านตามปกติ ก็มีโอกาสที่จะได้ลูกสุดท้ายเหลียวฟานก็ได้ลูกไม่เป็นไปตามคำทำนาย 

อีกเรื่องหนึ่งซึ่งสามารถจะพิสูจน์ด้วยตัวท่านเอง เมื่อท่านไปเจอหมอดูบางรายก็มักจะพูดคุยกันก่อน และหมอดูก็มักถามโน่นถามนี่ท่านว่า ชอบอะไร เคยยังงั้น ยั้งงี้ หรือไม่ ถ้าท่านตอบไปตามความจริงหมด ยิ่งหมอบางคนเคยรู้พื้นเพท่านมาก่อนแล้วจะยิ่งแม่นมากเลย แต่ถ้าท่านตอบคำถามแบบแบ่งรับแบ่งสู้ ให้หมด อันนั้นก็ไม่แน่ อันโน่นก็ไม่แน่ ยังไม่คิดอะไรทำนองนี้หมอทายผิดหมดเกือบทุกราย 

ในการดำเนินชีวิตจริงนั้นถ้าปล่อยให้ชีวิตไปตามกระแสโลก ไม่เคยฝึกจิตเจริญภาวนาก็เป็นไปได้มากที่ชีวิตจะไหลไปตามดวงจริงๆ ทำให้หมอทายถูกได้ตามหลักโหราศาสตร์ แต่สำหรับคนที่ปฏิบัติธรรมทำความดีมากเป็นพิเศษที่ฝึกจิตมาดีแล้วจะสามารถฝืนดวงได้ ฝึกสติมาดีแล้วหมอดูหรือโหรมักจะทายไม่ถูก ไม่เป็นไปตามหลักสถิติ และสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตให้สูงส่งขึ้น สามากำหนดชีวิตตัวเองได้มากขึ้นจึงขึ้นอยูกับตัวเองเป็นหลักมากขึ้นมากกว่าที่จะเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นผู้กำหนด

และเช่นเดียวกันในกรณีคำทำนายทายทักเกี่ยวกับการเมืองขณะนี้ ถ้าในอนาคตพรรคการเมืองใดก็แล้วแต่ขึ้นมาบริหารประเทศแล้วมีกุศโลบายที่ดี สร้างความสมานฉันท์ สร้างความสามัคคีได้ ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งก็เชือว่าอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าในคำทำนาย การหาเสียงก็เช่นกันถ้าหากได้ใช้สติกุศโลบายที่ดี ไม่มีเจตนาร้ายหวังดีจริงไม่เอาความเท็จมาพูดก็จะส่งผลดีในอนาตเหล่านี้เป็นต้น ก็จะเป็นไปตามคำทำนายได้ยากเพราะสามารถควบคุมได้บ้าง แต่ถ้าทุกคนหรือคนส่วนใหญ่ช่วยกันด้วยยึดถือทั้งความถูกต้องและดีก็จะยิ่งก่อให้เกิดผลดีขึ้น ด้วยความเชื่อที่ว่าถ้าปัจจัยนำเข้าดีขึ้นส่งให้เกิดผลที่ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอน น่าจะเป็นคำทำนายที่แม่นที่สุด

คุณภาพของประชากรกับการเลือกตั้ง

สังคม No Comments »
จากบทความคนกับระบบอะไรสำคัญกว่า นั้นได้บทสรุปว่าคนที่มีคุณภาพสำคัญกว่า เพราะคนที่มีคุณภาพไปสร้างระบบที่ดีได้ และถ้าระบบไม่ดีก็จะปรับปรุงให้ระบบดีขึ้นได้  ในการเลือกตั้งที่เพิ่งผ่านไปนั้น ยังมีความเชื่อกันว่าถ้าคนมีคุณภาพแล้วก็จะได้ผู้แทนที่ดีมีคุณภาพด้วยเหมือนกับที่กล่าวกันว่าคนเลือกเป็นอย่างไรผู้แทนก็เป็นอย่างนั้น  และการที่คนจะมีคุณภาพได้ก็ต้องมีการศึกษาที่ดี  ที่ผ่านมาแม้ว่าเราจะมีพระราชบัญญัติการปฏิรูปการศึกษาแต่ดูเหมือนว่าไม่สามารถปฏิรูปให้เป็นไปตามกม.ได้ ดังนั้นการจัดการศึกษาของเราค่อนข้างล้มเหลวที่ไม่สามารถยกระดับหรือปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
การที่ฝากความหวังไว้ที่การศึกษานั้น ก็เพราะยังเชื่อว่ายังสามารถที่จะพัฒนาไปในทางที่ดี ครูที่มีคุณภาพก็เป็นปัจจัยให้การศึกษาในโรงเรียนให้มีคุณภาพ และยิ่งถ้ามีนโยบายจากฝ่ายการเมืองที่มีความจริงใจที่ต้องการให้ประชากรมีการศึกษาที่ดีขึ้น อะไรที่เป็นปัญหาของชาติก็ต้องเร่งระดมทำกันเป็นอย่างขนานใหญ่ เช่นการการมีวินัย เคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น รู้จักหน้าที่ของพลเมื่องที่ดี เน้นความซื่อสัตย์ สิ่งเหล่านี้จะต้องใส่ไว้ในหลักสูตรทุกระดับชั้นแม้กระทั่งในมหาวิทยาลัย
เพราะเมื่อการศึกษาดี ส่งผลในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต ให้ทุกคนคิดได้อย่างมีเหตุผล มีวินัย เคารพกฏ กติกา มีศักดิ์ศรีของความเป็นคน เป็นตัวของตัวเองแล้ว ก็เท่ากับเป็นคนที่มีคุณภาพจะเลือกใครก็ใช้วิจารณญาณของตนเอง จะไม่นิ่งดูดาย เมื่อพบสิ่งไม่ดีเกิดขึ้นก็จะช่วยกันร่วมมือกันขจัดความเลวร้ายออกไป เช่นรังเกียจการซื้อเสียง ก็จะร่วมมือกันกำจัดให้หมดไป  โดยสรุปประชากรที่มีคุณภาพเป็นหัวใจที่สำคัญในสังคมประชาธิปไตย และคนที่มีความรู้ความสามารถจะต้องลงมาช่วยสังคมให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เพราะแม้ว่าจะมีคนดีมากกว่าแต่ท้อถอยก็ทำให้ชาติล่มจมได้

ความพอดีของแต่ละคนและข้อแก้ตัว

สังคม No Comments »

ตั้งใจไว้ว่าจะเขียนเรื่องคุณภาพและความรู้ คุณภาพก็เป็นความรู้อย่าง หนึ่งผมเคยได้ยินวลีอย่างหนึ่งซึ่งไม่เคยคิดว่าดีเลย  สำหรับการเป็นครู เช่นจงเอาเยี่ยงแต่อย่าเอาอย่าง จงทำตามที่ครูสอนแต่อย่าทำตามที่ครูทำ เป็นประโยคก็ดูดี แต่ถ้าจะให้ดีก็ทำเยื่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีด้วย แนะให้ทำตามสิ่งที่ทำได้ด้วยจะดีกว่าเป็นตัวอย่างที่ดี เช่นครูแต่งตัวดีอยู่เสมอ ก็เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์ได้

พูดถึงความรู้บางคนรู้มากเกินไปจนเอาตัวแทบไม่รอดเพราะรู้ในเรื่องทั่วๆไปมากเกินไปจนไม่รู้ลึกจึงทำอะไรเหมือนเป็ด ไม่รู้ในวิชาชีพของตัวเองอย่างลึกซึ้ง ทำให้ดัดแปลงพลิกแพลงไม่เป็น ทำให้เป็นเหมือนคนจับจดอะไรทำนองนั้น ไม่สารมารถสร้างผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอัน หรือไม่ได้ก่อประโยชน์ใดต่อสังคม  แต่สำหรับคนเราบางคนก็รู้มากจนเป็นชาล้นถ้วยไปเลย คือรู้ทุกอย่างแต่ก็ทำไม่ได้  รู้ว่ามันไม่ดีแต่ก็ยังทำ บางครั้งเราก็มีข้ออ้างขี้เกียจ ก็หมดไม่ต้องให้เหตุผลอะไร แต่ถามว่าทำไมขึ้เกียจ ก็ไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องตอบ อาจจะได้คำตอบว่าขี้เกียจตอบ  ที่พูดถึงเรื่องเหล่านี้นั้นก็เพราะคนแต่ละคนมีความพอดีไม่เหมือนกัน คนที่ทำอะไร(ดีๆ)ที่สม่ำเสมอ ดีกว่าทำเป็นครั้งคราว คงจะแข่งกันดีถ้าทำแล้วมีความสุข ซึ่งปัจจุบันเราก็มีคำที่ใช้คือการทำเบนซ์มาร์ค (benchmark)

จำได้ว่าตอนที่เข้าเรียนวิชาเกี่ยวกับโครงงานทางด้านจิตวิทยา มีโฟเฟสเซอร์คนหนึ่งค่อนข้างแปลก ในครั้งหนึ่งได้ไปพบที่ห้องทำงานของท่าน ภายในห้องทำงานของท่านไม่ค่อยจะเป็นระเบียบเท่าใหร่ ค่อนข้างรกคงเกรงใจพวกผมที่ไปหาแล้วท่านกำลังแหวกหาของบางอย่างอยู่ ท่านก็พูดว่า เออ..คนที่เรียบร้อยมากๆ เป็นระเบียบมากๆ นะมักจะมีปัญหาทางจิต ก็เลยถึงบางอ้อว่าเพราะรกนี่เองก็เลยมีข้ออ้าง  ข้ออ้างอีกอย่างหนึ่งคือไม่มีเวลา ทำให้ไม่ได้จัดเก็บ ทำความสะอาดทำให้บ้านรกสกปรก ก็ไม่มีเวลาทำเพื่อตัวเอง แต่พอเห็นคนอื่นสกปรกบ้างแล้วบ่นแล้วบ่นอีก ตั้งข้อรังเกียจก็มี สงสัยตัวเองก็ไม่ได้ทำ ทำให้เก็บกดระบายออกมาไม่รู้ตัวก็ได้ สรุปได้ว่าการแก้ตัวก็คือการที่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาทั้งๆ ที่รู้อยู่

มนุษย์คืออะไร

สังคม No Comments »

แน่นอนว่าเป็นคำถามหนึ่งที่สำคัญที่สุดจากที่เคยมีมา เพราว่ามีอย่างอื่นอีกมากทีขึ้นอยู่กับทัศนะการมองธรรมชาติของมนุษย์ ความหมายและจุดประสงค์ของชีวิตมนุษย์ ที่เราควรจะทำและอะไรที่เราหวังว่าจะได้รับ  เหล่านี้ทั้งหมดเป็นรากฐานที่มีผลกับอะไรก็แล้วแต่ที่ที่เราคิดว่าเป็นจริงหรือเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องของมนุษย์  แต่มีทัศนะที่ขัดแย้งกันหลายอย่างเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์จริงๆ แล้วเป็นอะไร  ตามคัมภีร์ไบเบิลมองมนุษย์สร้างขึ้นโดยพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ซึ่งกำหนดจุดประสงค์สำหรับชีวิตของเรา  Marxได้กล่าวไว้ว่า ธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์ทั้งหมดแล้วคือความสัมพันธ์ทางสังคม  มาร์คปฏิเสธการคงอยู่ของพระเจ้า และยึดมั่นว่าแต่ละบุคคลเป็นผลผลิตของสังคมที่เขาเหล่านั้นอาศัยอยู่  Sartre ได้กล่าวว่า มนุษย์จะได้รับการวิพากษ์อย่างรุนแรงที่จะเป็นอิสระ Sartre ปฏิเสธการคงอยู่ของพระเจ้า แต่ก็ปฏิเสธด้วยเช่นกันว่าพวกเราหาได้จากสังคมหรือจากสิ่งหนึ่งสิ่งใด เขายึดมั่นว่ามนุษย์แต่ละคนมีอิสระที่จะมีอิสระอย่างสมบูรณ์ที่ตัดสินใจเพื่อตัวเองอะไรก็ตามที่เขาต้องการที่จะเป็นและทำ

ถ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้างเราขึ้นมาแล้ว แล้วก็เป็นความประสงค์ของพระเจ้าที่กำหนดสิ่งที่เราควรจะเป็น และเราจะต้องมองหาท่านเพื่อขอความช่วยเหลือ ถ้าเรามาจากการสร้างของสังคม และถ้าเราพบว่าชีววิตของเราไม่ทางหนึ่งก็ทางใดไม่เป็นที่พึงพอใจ แล้วจะไม่มีทางออกที่แท้จริงจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสังคม (transform)  และโดยพื้นฐานถ้าเรามีอิสระและไม่เคยหนีไปจากความจำเป็นสำหรับแต่ละทางเลือก  แล้วทัศนคติที่เป็นจริงเท่านั้นที่จะรองรับสถานะการณ์และทำให้ทางเลือกของเราด้วยการรู้ตัวอย่างเต็มที่เกี่ยวกับอะไรก็แล้วแต่ที่กำลังกระทำ

ความขัดแย้งด้านความเชื่อเกี่ยวกับธรรมชาติและวัตถุประสงค์ของชีวิตมนุษย์ มักจะแสดงตัวในแนววิธีของชีวิตที่แตกต่างกัน ในระบบการเมืองและเศรษฐกิจ และในทฤษฎีทางการศึกษาและการปฏิบัติ  ทฤษฎีที่เป็นทางการของลัทธิมาร์คมีอำนาจเหนือชีวิตในประเทศคอมมิวนิสต์ที่ไม่มีใครที่จะตั้งคำถามต่อสาธารณะ โดยไม่ได้รับผลกระทบและอันตรายต่อการงานและเสรีภาพ

เมื่อมองในรายละเอียดของทฤษฎีอันเป็นคู่ปรับกันของธรรมชาติของมนุษย์ แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในเนื้อหาเป็นอย่างมาก แต่ก็มีเครืองหมายสำคัญที่คล้ายกันในโครงสร้าง ในแนวทางที่แต่ละส่วนของแต่ละลัทธิเข้ากันได้ดีที่ส่งผลให้ไปสู่แนวทางของชีวิต  สิ่งแรกแต่ละลัทธิต่างก็กล่าวอ้างเกี่ยวกับธรรมชาติของเอกภพเป็นหนึ่งเดียวทั้งหมด  การเป็นสภาพของคริสแต่นอนว่ามีพันธะสัญญาที่ต้องเชื่อในพระเจ้า อันเป็นบุคคลที่มีพลังอำนาจและความรู้ไม่จำกัดมีความดีที่สมบูรณ์ผู้ซึ่งสร้างและควบคุมทุกอย่างที่มีอยู่  มาร์คปฏิเสธทุกสิ่งดังกล่าว และวิพากษ์ศาสนาว่าเป็นยาเสพติดของคน (opium of the people) ที่แยกดึงให้คนหันเหไปจากปัญหาสังคมที่แท้จริง  เขายึดถือว่าจักรวาลคงอยู้ได้ปราศจากการมีผู้อยู้เบื้องหลังหรืออยู่เหนือขึ้นไป และเป็นรากฐานวัตถุนิยมในธรรมชาติ ด้วยทุกอย่างสามารถที่จะหาได้โดยกฏทางวิทยาศาสตร์ของสาร

ภาษาดิ้นได้

สังคม No Comments »
มีอยู่หลายครั้งที่ผม นั่งฟังการพูดคุญสนทนา ภาษาบางครั้งมีความหมายเฉพาะกลุ่ม บางครั้งเปลี่ยนความหมายเดิมได้อย่างคล้องจอกับคำเดิม  หรือไม่ก็มีการเล่นคำเชิงตรรกะแบบหาเหตุผลแบบศรีทนนชัยก็มี

ในกรณีมีเห็นเด็กสารรุ่น หรือสาววัยรุ่น ก็เรียกว่าสาวน้อย แต่ในขณะเดียวกันก็หมายถึงคนที่ความสาวเริ่มร่วงโรยไปจนถึงแก่ก็ได้คือมีความสาวน้อยลง ถ้าวิเคราะห์ทางภาษาความหมายแรกนั้นเป็นคำนามไม่แยกคำ ส่วนความหมายหลังนั้นให้น้อยเป็นคำคุณศัพท์ขยายน้อย

อีกกรณีหนึ่งเป็นเหมือนมุกในการพูด เช่นมีคนแนะนำตัวในงานชุมนุมศิษย์เก่าครั้งหนึ่งว่า เขาทำงานเป็นหัวหน้าภาควิชาได้ตำแหน่งทางวิชาการเป็น รศ.มานาน 5 ปีแล้ว และเป็นรอศอจริงๆ เพราะรอจะให้ได้ตำแหน่งศาสตราจารย์มา 5 ปีแล้วไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่า จะเห็นว่าเปลี่ยนความหมายตัวย่อ ร ที่ย่อมาจากรองไปเป็น รอ ซึ่งคล้องจองกันได้เป็นที่เข้าใจทันที

ที่เกี่ยวกับวงการซื้อขายสินค้าเคยมีการโฆษณากันพักหนึ่งว่า เช่นเสื้อผ้าไม่ลอกไม่ตก แต่เมื่อซื้อมาใช้แล้วปรากฏว่าทั้งลอกทั้งตก คนขายก็อาจอ้างได้ว่า ก็ไม่ได้บอกไว้นี่ว่า ถ้าลอกแล้วสีไม่ตก จะว่าเขาลอกลวงไม่ได้ เช่นเดียวกับการโฆษณาสินค้าอื่นๆ เช่นไม่ฉีกไม่ขาด  ไม่ลอกไม่ดำ  ไม่ลอกไม่หด อะไรทำนองนี้ ก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันเมื่อเจอศรีทนนชัยกลับชาติมาเกิด

รายการทีวีเรื่องเล่าการเมือง

สังคม No Comments »
เมื่อเช้านี้เผอิญได้ยินโฆษกที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งวิพากษ์การเมืองในช่วงเช้า โดยมีการสัมภาษณ์คนโน้นคนนี้ วันนี้มีการสัมภาษณ์คุณมีชัย ฤชุพันธ์ ก็คงจะเป็นเรื่องการเมืองร้อนอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาล และระบอบประชาธิปไตยของเรา

เริ่มจากพิธีกรพูดว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วมีพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกจากประชาชนมีสส. มากที่สุดควรจะมีสิทธิในการจัดตั้งรัฐบาล ท่านมีชัยก็ตอบว่าก็ใช่จะได้รับโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลก่อน  พิธีกรก็ยังพูดนำต่อไปว่าจากพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ทุกภาคส่วนมีความสมานฉันท์กัน มีความสมัคคี ท่านมีชัยก็ตอบทำนองว่าก็เป็นเช่นนั้นแต่พระองค์ท่านทรงเน้นย้ำว่าจะต้องไม่สร้างความแตกแยกด้วย นอกจากการสมานฉันท์

จากการให้สัมภาษณ์ยังมีประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ท่านมีชัยได้ให้ข้อคิดจากที่นำแนวคิดประชาธิปไตยแบบตะวันตกมาใช้กับประเทศไทยที่มีบริบททางการศึกษาแตกต่างกันทำให้ประชาธิปไตยของเรานั้นผิดเพี้ยนไป ยังไม่ทราบว่าเลือกเพื่อวัตถุประสงค์ใด เลือกคนเช่นไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกผู้แทนที่ยังหวังอามิสสิ้นจ้าง เห็นผู้กระทำความผิด รับเงินรับทอง แล้วยังช่วยกันปกปิด ไม่แจ้งเบาะแส  และการเลือกไม่ได้เลือกอย่างมีเหตุผลบนฐานของความถูกต้อง และพิธีกรก็พูดเองว่าก็มีเหมือนกันที่เคยไปถามประชาชนว่าจะเลือกผู้แทนยังไงได้รับคำตอบว่าต้องถามกำนันก็ว่ากำนันว่าอย่างไรให้เลือกใคร 

ในระบอบประชาธิปไตยของแต่ละประเทศนั้นไม่เหมือนกันต้องมีการปรับให้เหมาะกับบริบทสังคมของแต่ละประเทศ ประเทศจีนเขาก็คิดว่าเขาเป็นประชาธิปไตยแบบจีน มาเลเซีย สิงคโปร์ก็เป็นไปตามแบบของเขา ประเทศไทยของเราก็น่าจะมีการทบทวนกันใหม่ปรับให้เหมาะกับสังคมไทยให้มากที่สุด ซึ่งท่านมีชัย ฤชุพันธ์ก็ได้เสนอแนะไว้ว่าจะต้องมีการศึกษาวิจัยกันให้มากว่านี้ จะใช้วิธีใดที่ดีที่สุดที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาดังเช่นทุกวันนี้

โดยหลักใหญ่แล้วประชาธิปไตยต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นตัวของตัวเอง หรือใช้ปัญญาระดมความคิดกันช่วยกันแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา มีความกล้าหาญในการทำสิ่งที่ถูกต้องมีความซื่อสัตย์ ยอมรับในความคิดเห็นของผู้อื่น ต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  ในทุกระดับไม่ใช่เป็นแต่ผู้รับอย่างเดียว จะต้องเป็นผู้ให้และพัฒนาตนเองได้ในที่สุด

แนวโน้มทิศทางของประชาคมโลก

สังคม, วิทยาศาสตร์ศึกษา No Comments »

การขับเคลื่อนการพัฒนาของแต่ละประเทศมุ่งที่จะเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ การพัฒนาคนให้มีความรู้จึงเป็นเรื่องสำคัญ  เทคโนโลยีเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีการลงทุนด้ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และมีระบบดำเนินการทรัพสินทางปัญญาที่ดีพอ

การที่ประเทศเราจะเก่งด้านใดก็ต้องนำไปเทียบเคียงกับประเทศอื่นๆในทุกๆด้าน แต่ถ้าเมื่อใดการศึกษาในมวลรวมยังล้มเหลวก็ยากที่จะแข่งขันกับประเทศอื่นๆ เราจังขาดการบูรณาการความรู้ เพราะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกมีลักษณะหลายศาสตร์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็น disciplinary ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการเปิดหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนให้เป็นแบบบูรณาการศาสตร์ที่นำไปใช้ในชีวิตจริงให้ได้ และสำหรับที่ที่มีการศึกษาสูงก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ จะดูดซับความรู้ได้ดีกว่าที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่า ความรู้ยิ่งมาก ยิ่งใช้มากยิ่งสะสมมาก ระบบการศึกษาของเราไม่ได้สอนให้คนตั้งคำถาม และไม่แสดงความคิดเห็น เยาวชนชาวตะวันตกจึงรับผิดชอบตัวเองได้ดีกว่า สังคมตะวันตกยังเป็นแหล่งที่พัฒนาซอพท์แวร์ทางความรู้

ความจริงประเทศไทยไม่ใช่นักพัฒนาอุตาหกรรมที่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดโลกแต่เรารับจากการผลิตเสียมากกว่า ประเทศไทยจึงเป็นนักการค้าเสียมากกว่า เติบโตจากบริษัทการค้า ไม่ใช้บริษัทที่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นบริษัทซีพี ชินวัตร ต่างก็นำเข้าเทคโนโลยีมาทั้งสิ้น

ประเทศต่างๆ ทั้งหลายต่างก็พยายามที่จะเข้าสูงเศรษฐกิจฐานความรู้ โดยเฉพาะอุดมศึกษาจะต้องสร้างนวัตกรรมให้กับสังคมโดยเน้นไปที่วงจรการขับเคลื่อนนวัตกรรมและผลิตภาพ มีองค์ประกอบ 4 ประการคือ
1 การสร้างภูมิปัญญาให้มีความสามารถพิเศษ (talent) ซึ่งนำไปสู่
2 การพัฒนาความรู้และทักษะ (skill and knowledge) ซึ่งนำไปสู่
3 ผลิตภาพหรือการสร้างมูลค่าเพิ่ม (productivity) ซึ่งนำไปสู่
4 ความมั่งคั่งจากความรู้และเทคโนโลยี และนำไปสู่ข้อ 1 ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก

การเกิดสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้

สังคม No Comments »

ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ระบบทุนนิยมอย่างเต็มตัวขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วกำลังเข้าสู่สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ในระบบทุนนิยมนั้นเงินทุนเป็นส่วนสำคัญในการลงทุนทำธุรกิจ ที่ก่อให้เกิดการสร้างงานและมีผลก่อให้เกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและหวังว่าจะก่อให้เกิดความมั่งคั่ง ซึ่งดูเหมือนว่าจะสร้างความมั่งคั่งให้คนเพียงกลุ่มเล็กๆ จำนวนน้อยแต่คนส่วนใหญ่ยังคงอยู่กับความยากจนแร้นแค้น เน้นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ก่อผลกระทบตามมาต่อเกษตร ต่อภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นที่ยากต่อการควบคุม

ในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้นั้นก็คิดกันว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะขับเคลื่อนให้รายดีได้ โดยเน้นที่การพัฒนาคนให้มีทักษะให้มีองค์ความรู้ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตที่จะนำไปสูงการกินดีอยู่ดี ความมั่งคั่ง และมีส่วนผลักดันให้มีการสร้างเสริมภูมิปัญญาที่จะไปก่อให้เกิดทักษะและองค์ความรู้ที่จะเป็นส่วนสร้างนวัตกรรม อันเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญเน้นที่ขีดความสามารถและผลิตภาพ  และแน่นอนว่าการศึกษาเป็นส่วนสำคัญยิ่งต่อการเกิดสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้

ลักษณะของประเทศที่กำลังอยู่ในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ดังในยุโรปที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้ง่าย  ขณะเดียวกันความเป็นรัฐชาติลดน้อยลงไป อุดมการณืชาตินิยมลดลงเป็นอุดมการณ์ระดับภูมิภาคมากขึ้น  ยุโรปจึงเป็นรัฐทางเศรษฐกิจ

ทีวีวิพากษ์

สังคม No Comments »

เมื่อเช้านี้เผอิญได้ยินโฆษกที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งวิพากษ์การเมืองในช่วงเช้า โดยมีการสัมภาษณ์คนโน้นคนนี้ วันนี้มีการสัมภาษณ์คุณมีชัย ฤชุพันธ์ ก็คงจะเป็นเรื่องการเมืองร้อนอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาล และระบอบประชาธิปไตยของเรา

เริ่มจากพิธีกรพูดว่าเลือกตั้งเสร็จแล้วมีพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกจากประชาชนมีสส. มากที่สุดควรจะมีสิทธิในการจัดตั้งรัฐบาล ท่านมีชัยก็ตอบว่าก็ใช่จะได้รับโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลก่อน  พิธีกรก็ยังพูดนำต่อไปว่าจากพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ทุกภาคส่วนมีความสมานฉันท์กัน มีความสมัคคี ท่านมีชัยก็ตอบทำนองว่าก็เป็นเช่นนั้นแต่พระองค์ท่านทรงเน้นย้ำว่าจะต้องไม่สร้างความแตกแยก

จากการให้สัมภาษณ์ยังมีประเด็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ที่นำแนวคิดประชาธิปไตยแบบตะวันตกมาใช้กับประเทศไทยที่มีบริบททางการศึกษาแตกต่างกันทำให้ประชาธิปไตยของเรานั้นผิดเพี้ยนไป  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลือกผู้แทนที่ยังหวังอามิสสิ้นจ้าง เห็นผู้กระทำความผิด รับเงินรับทอง แล้วยังช่วยกันปกปิด ไม่แจ้งเบาะแส  และการเลือกไม่ได้เลือกอย่างมีเหตุผลบนฐานของความถูกต้อง และพิธีกรก็พูดเองว่าก็มีเหมือนกันที่เคยไปถามประชาชนว่าจะเลือกผู้แทนยังไงได้รับคำตอบว่าต้องถามกำนันก็ว่ากำนันว่าอย่างไรให้เลือกใคร 

ในระบอบประชาธิปไตยของแต่ละประเทศนั้นไม่เหมือนกันต้องมีการปรับให้เหมาะกับบริบทสังคมของแต่ละประเทศ ประเทศจีนเขาก็คิดว่าเขาเป็นประชาธิปไตยแบบจีน มาเลเซีย สิงคโปร์ก็เป็นไปตามแบบของเขา ประเทศไทยของเราก็น่าจะมีการทบทวนกันใหม่ปรับให้เหมาะกับสังคมไทยให้มากที่สุด ซึ่งท่านมีชัย ฤชุพันธ์ก็ได้เสนอแนะไว้ว่าจะต้องมีการศึกษาวิจัยกันให้มากว่าจะใช้วิธีใดที่ดีที่สุดที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหาดังเช่นทุกวันนี้

โดยหลักใหญ่แล้วประชาธิปไตยต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถ หรือใช้ปัญญาระดมความคิดกันช่วยกันแก้ปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา มีความกล้าหาญมีความซื่อสัตย์ ยอมรับในความคิดเห็นของผู้อื่น ต้องการการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  ในทุกระดับไม่ใช่เป็นแต่ผู้รับอย่างเดียว จะต้องเป็นผู้ให้และพัฒนาตนเองได้ในที่สุด

ส่วนที่ประกอบขึ้นเป็นชาติ

สังคม No Comments »

มีอยู่บ่อยครั้งที่เราเอ่ยถึงคำว่าชาติ ประเทศชาติ เพื่อชาติ เราพูดติดปากเหมือนกับว่ารู้ความหมายดีโดยอัตโนมัติ ซึ่งเมือถามกันดูจะได้คำตอบวาชาติก็คือประเทศ ประเทศก็คือพื้นที่ และทุกอย่างที่รวมอยู่ในพื้นที่ประเทศไทย ซึ่งพอสรุปได้คือ

1. ประชากร ความรู้ความสามารถของประชากร หน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ ที่ประสบผลสำเร็จ รวมถึงบุคลลที่ประสบผลสำเร็จ

2. ทรัพยากรของชาติ ทั้งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และที่สร้างสรรค์ขึ้น ภูมิประเทศ อากาศที่เอื้ออำนวย

3. วถีชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ที่มีความดีงาม ปู ย่า ตายาย ดูแลหลาน ช่องว่างระหว่างวัยน้อย คนแก่ไม่ว้าเหว่

การใช้ชุมชนเป็นห้องเรียน

สังคม No Comments »

เป็นการเรียนรู้จากการทำงานในชุมชน เป็นการเรียนรู้จากการให้บริการชุมชนในลักษณะต่างๆ ผู้เรียนรู้เข้าไปอยู่ในสถานะการณ์จริง ลักษณะงานที่เข้าไปทำ เข้าไปเรียนรู้อยู่ในเชิงที่สร้างสรรค์ เน้นผลลัพธ์ที่จะเกิดกับชุมชน เป็นพัฒนาการ  ตัวผู้เรียนเองจะได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ สติปัญญา ทำให้เกิดวุฒิภาวะจะการแก้ปัญหาในสถานะการณ์จริง 

การจะทำให้เกิดขึ้นดังกล่าวได้นั้นจะต้องได้รับความร่วมมือ โดยใช้เครือข่ายจากทุกฝ่าย ทั้งอาจารย์ สถานศึกษา ชุมชน และนิสิตนักศึกษา มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องจะได้รับใช้สังคมที่แท้จริง มีองค์ความรู้ ผลงานวิจัยต่างๆ สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อสังคมให้ได้มากที่สุด 

ในอนาคตสถาบันการศึกษาควรจะได้กำหนดแผนงานของสถาบันให้เป็นงานประจำ จะให้เป็นรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป มีการกำหนดหน่วยกิต หรือเป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ทุกคนต้องผ่านก่อนจบการศึกษา  ใน่วนของนักศึกษาต้องเตรียมตัวเตรียมใจ เตรียมความพร้อมที่จะเข้าไปศึกษาหาความรู้ หาประสบการณ์ อาจารย์ ผู้สอนจะได้ไปสัมผัสชีวิตจริงในสังคม สร้างโครงการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น ได้เรียนรู้ความจริงของสังคม นำทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ

สถาบันการศึกษาจะได้รับใช้สังคมอย่างจริงจัง ชุมชนได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน นักศึกษานำความรู้ทฤษฎีใหม่ไปเผยแพร่ ชุมชนมีภูมิปัญญาดั้งเดิม วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในวงกว้างมากขึ้น หน่วยราชการจะไดรายงานจากมุมมองของนักศึกษาอาจารย์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียมาสะท้อนให้เห็นภาพจริงของชุมชน


   Designed By:  SadhWeb Directory  &  WP Theme

Sponsored By:  Affiliate Marketing Blog  &  Paid Directory