Oracle DBA

หัวข้อพิเศษไอที, Oracle DBA No Comments »

Oracle ประกาศให้ download Oracle Database 11g ได้แล้ว

Oracle Active Data Guard. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม ที่ผ่านมา    Oracle Today  ประกาศว่า ตอนนี้ เปิดให้ download Oracle Database 11g แล้ว โดยเป็น version ที่ใช้บน Linux Platform
       เพื่อที่จะ สนองความต้องการ ในการจัดการข้อมูล ของลูกค้า Oracle แนะนำ option ใหม่ 4  อย่าง สำหรับ
Oracle Database 11g Enterprise Edition

  • Oracle Real Application Testing
  • Oracle Advanced Compression
  • Oracle Total Recall

          Oracle Real Application Testing  องค์กรมากมาย ต้องการได้รับประโยชน์ จากการอัพเกรพ database และ operation system  จึงเปลี่ยน hardware และ system เพื่อที่จะบรรลุความต้องการดังกล่าว   Oracle Real Application Testing ช่วยลูกค้าประหยัดเวลา, ลดความเสี่ยง, และลด cost ในการทดสอบการเปลี่ยน ภายใต้สภาพแวดล้อมด้าน IT  ของลูกค้
           Oracle Advanced Compression   ความสามารถ ในการบีบอัด สำหรับข้อมูลทุกชนิด ด้วยอัตราส่วน 2-3 เท่า หรือ มากกว่า มีใน Oracle Advanced Compression  และ เมื่อใช้ควบคู่กับ ความสามารถ partitioning แล้ว Oracle Advanced Compression สามารถใช้กลยุทธ Information Lifecycle Management ใน database โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัว application  รวมถึง ลดความต้องการใช้งานโดยรวมของ storage
           Oracle Total Recall    ทำให้ผู้ดูแล สามารถเก็บ archive ของการเปลี่ยนแปลง data สำหรับทำ business intelligence.  Oracle Total Recall ให้ ความปลอดภัย, ประสิทธิภาพ, ความง่ายในการใช้งาน, และ application-transparent solution  สำหรับความสามารถ ในการ access data ที่ถูกเปลี่ยนแปลงนานแล้ว
          Oracle Active Data Guard  สามารถ ใช้เพิ่มประสิทธิภาพ ของ production database  โดย เอาโหลดที่กินทรัพยากร เช่น การ queries และ การ backups ไปทำที่ single physical standby database  ซึ่ง เป็นการเพิ่มความคุ้มค่า การลงทุน ในตัว physical standby database  เพราะ เป็นทั้ง การป้องกันความเสียหาย จากภัยพิบัติ และ เพิ่มคุณภาพ การบริการ ของสภาพแวดล้อม production

            ราคาของ Oracle Database 11g edition และ optionติดมาด้วย  ราคายังคงไม่เปลี่ยนแปลง
ส่วน option ใหม่ ของ Oracle Database 11g Enterprise Edition  มีราคาดังนี้
        1. Oracle Real Application Testing — $10,000 per processor or $200 per named user;
        2. Oracle Advanced Compression — $10,000 per processor or $200 per named user
        3. Oracle Total Recall — $5,000 per processor or $100 per named user
อยากทดลองใช้งานสามารถ download มาทดลอง ได้ที่ เป็น version ที่ใช้บน Linux X86 

Oracle DBA

หัวข้อพิเศษไอที, Oracle DBA No Comments »

ความหมายของ Latch Contention ใน Oracle Database
คนที่ทำงานเป็น oracle dba มักจะเจอกับคำว่า latch contention, เรามาทำความเข้าใจกับคำนี้กันค่ะ
ในส่วนของ Latch Contention ทำความเข้าใจกับความหมายก่อน Latch สำหรับ Oracle แล้วเป็นกลไกแบบ serialize ที่ใช้ป้องกันพื้นที่ใน Shared Memory (SGA)
     ตัวอย่างง่ายๆ ก็คือ   Latch  ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ 2 processes ทำการ update ในพื้นที่ SGA เดียวกัน ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการเสียหายได้  เนื่องจาก Latch เป็น Serialize เพราะ มันจะรองรับได้ทีละ 1 process เมื่อ process พบว่า latch ยังไม่ว่าง ก็จะทำการ request ใหม่เรื่อยๆ กลไกการทำงานตรงส่วนนี้ จะเร็วมาก (คิดเป็นนาโนวินาทีได้เลย) เพราะความถี่ของ latch request จะสูงมาก
Latch ที่มักจะกระทบ Performance คือ (พวกนี้อยู่ใน SGA )

  • Library cache latches: protect
  • Redo copy/redo allocation latches
  • Shared pool latches
  • Cache buffers chain latches

การพิจารณา Latch Contention ก็จะพิจารณาจาก Miss Rate (Miss from latch request) หรือบาง Script อาจจะใช้วิธีพิจารณาจากเวลาที่ใช้ในการรอ Latch เป็นต้น

Oracle DBA

หัวข้อพิเศษไอที, Oracle DBA No Comments »

การบริหารและแนวโน้มการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 

1 การบริหารระบบฐานข้อมูล (Database administration) 

       ฐานข้อมูลเป็นระบบสารสนเทศที่ช่วยพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานขององค์กร เนื่องจากบุคลากรทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ ตลอดจนพนักงานระดับปฏิบัติ สามารถใช้ข้อมูลซึ่งเป็นทรัพยากรร่วมกันขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถค้นหาสารสนเทศที่มีถูกต้อง ทันสมัย เชื่อถือได้ และทันกับความต้องการใช้งาน ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้สำเร็จลุล่วง เกิดปัญหาหรือข้อผิดพลาดน้อยที่สุด จนทำให้มีเวลาเพียงพอที่จะริเริ่มพัฒนางานหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้แก่องค์กรได้ 

       อย่างไรก็ตาม ระบบฐานข้อมูลที่ดีมีคุณภาพ ทำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรได้ดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับการออกแบบพัฒนาและบริหารงานอย่างมีหลักการ มิฉะนั้นอาจก่อปัญหาในการจัดการข้อมูลขององค์กรได้เช่นกัน โดยที่การบริหารฐานข้อมูล จะครอบคลุมเทคนิคการปฏิบัติในการจัดการฐานข้อมูลทั้งเชิงตรรกะและเชิงกายภาพ การออกแบบ การปรับปรุง การใช้งาน และดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจำเป็นที่จะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่หลากหลายเข้ามาทำงานร่วมกัน เพื่อทำหน้าที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล, 2545: น. 116-117) 

       1) กำหนดและจัดระเบียบโครงสร้างฐานข้อมูล หมายถึง การบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีหลักการ เพื่อทำให้การใช้งานสารสนเทศมีความสมบูรณ์ ก่อเกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร 

       2) พัฒนาขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล ผู้บริหารฐานข้อมูลมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล เนื่องจากระบบฐานข้อมูลจะบรรจุข้อมูลที่สำคัญต่อการดำเนินงานขององค์กร โดยมีผู้ใช้ที่มีความต้องการและระดับในการใช้งานสารสนเทศที่หลากหลาย ถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นอาจก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ระบบข้อมูลและการดำเนินงานขององค์กร 

       3) จัดทำหลักฐานอ้างอิงของระบบฐานข้อมูล ปกติระบบฐานข้อมูลจะจัดเก็บข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากความหลากหลายในการใช้งานสารสนเทศขององค์กร ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของงานอยู่เสมอ ดังนั้นผู้บริหารฐานข้อมูลต้องจัดทำหลักฐานอ้างอิงเพื่อที่จะสอบทานความถูกต้องเมื่อเกิดความจำเป็น 

       4) ดูแลรักษาระบบฐานข้อมูลให้ทำงานอย่างปกติ เพื่อให้การใช้ข้อมูลขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะองค์กรที่มีความต้องการและการใช้งานข้อมูลมาก ถ้าเกิดความผิดพลาดหรือข้อบกพร่องในระบบฐานข้อมูล ย่อมก่อให้เกิดความสูญเสียขึ้นกับธุรกิจขององค์กรได้ 

       5) ประสานงานกับผู้ใช้ เพื่อความคล่องตัวในการนำข้อมูลไปใช้งาน การแก้ปัญหาและการพัฒนาระบบในอนาคต โดยเฉพาะการบริหารระบบฐานข้อมูลในปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับการสร้างระบบที่สะดวกและสนองความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี 

       งานบริหารระบบฐานข้อมูลเป็นงานที่ต้องการความละเอียดและความชำนาญเฉพาะ ดังนั้นองค์กรที่มีระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่และซับซ้อนจึงคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเข้าดำรงตำแหน่งผู้บริหารฐานข้อมูล (Database administrator) หรือ DBA เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการระบบฐานข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และสมบูรณ์อยู่เสมอ นอกจากนี้ ในปัจจุบันหลายองค์กรยังได้มีการจัดให้หน่วยงานทางด้านฐานข้อมูลขององค์กรขึ้นตรงต่อผู้บริหารระดับสูงที่รับผิดชอบด้านสารสนเทศ เช่น รองประธานบริษัท ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้างานด้านสารสนเทศ (Chief Information Officer - CIO)   

Oracle DBA

หัวข้อพิเศษไอที, Oracle DBA No Comments »

โปรแกรมประยุกต์      ระบบการจัดการฐานข้อมูล   ฐานข้อมูล
(Application programs) (Database Management System)  (Database) ส่วนประกอบของระบบการจัดการฐานข้อมูล (นิสาชล โตอดิเทพย์, 2547) 
       หน้าที่ของระบบการจัดการฐานข้อมูล
       ผู้ใช้ระบบฐานข้อมูลไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับรายละเอียดและขั้นตอนของการจัดการข้อมูลที่เกิดขึ้น เนื่องจากระบบการจัดการฐานข้อมูลในปัจจุบันถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานแก่ผู้ใช้ทั่วไป โดย DBMS สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ (มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546 : น. 69)
       1) นิยามข้อมูล  DBMS ต้องสามารถเข้าใจภาษานิยามข้อมูล โดยแปลภาษานิยามข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ นั่นคือระบบการจัดการฐานข้อมูล
       2) จัดการข้อมูล  DBMS ต้องสามารถจัดการคำร้องขอจากผู้ใช้ในการเลือกใช้ ปรับปรุง และลบข้อมูล  หรือจะเพิ่มข้อมูลใหม่ในฐานข้อมูลได้
       3) ดูแลความปลอดภัยและความถูกต้องของข้อมูล  DBMS ต้องตรวจสอบการร้องขอจากผู้ใช้และยกเลิกการร้องขอที่ละเมิดความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล
       4) ฟื้นสภาพข้อมูลและควบคุมภาวะพร้อมกัน  DBMS มีระบบในการฟื้นสภาพข้อมูลให้กลับสู่สภาพที่สมบูรณ์ได้ และสามารถควบคุมการใช้ข้อมูลในสถานการณ์ที่มีผู้ใช้พร้อมกันหลายคน
       5) จัดทำพจนานุกรมข้อมูล DBMS ต้องสนับสนุนข้อมูล คือ ต้องมีการเก็บคำอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของฐานข้อมูลที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลที่เรียกว่า พจนานุกรมข้อมูล ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดของข้อมูลที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูล 

Oracle DBA

หัวข้อพิเศษไอที, Oracle DBA No Comments »

           การจัดระเบียบการทำงาน และการมีปฏิสัมพันธ์ภายในระบบฐานข้อมูล สามารถจำแนกได้   3 รูปแบบ คือ รูปแบบข้อมูลแบบลำดับขั้น (Hierarchical Data Model) รูปแบบข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Data Model) และรูปแบบข้อมูลแบบสัมพันธ์ (Relational Data Model) ดังต่อไปนี้
    1 รูปแบบข้อมูลแบบลำดับขั้น (Hierarchical Data Model)
       มีแนวคิดเกี่ยวกับระเบียนข้อมูล (Record) และความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเป็นแบบหนึ่งต่อกลุ่ม (one-to-many) หรือความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูก กล่าวคือระหว่างระเบียนสองประเภท จะมีข้างหนึ่งเป็นระเบียนแม่เพียงหนึ่งแห่ง และมีหลายด้านเป็นระเบียนลูก ดังแสดงในรูปต่อไปนี้ 
    2 รูปแบบข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Data Model)
       เป็นโครงสร้างข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์ซับซ้อนกว่าแบบลำดับขั้น โดยโครงสร้างประเภทนี้ จะมีความสัมพันธ์ในลักษณะอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น หลายต่อหนึ่ง (many-to-one) หรือหลายต่อหลาย  
(many-to-many) ดังนั้นระเบียนลูกจะมาจากต้นกำเนิดได้มากกว่าหนึ่งแห่ง
3 รูปแบบข้อมูลแบบสัมพันธ์ (Relational Data Model)
       เป็นโครงสร้างข้อมูลที่แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลในรูปตาราง 2 มิติ ทั้งความสัมพันธ์ของข้อมูลที่อยู่ในตารางเดียวกัน หรือตารางที่มีความเกี่ยวข้องกันด้วย
       แนวคิดรูปแบบข้อมูลแบบสัมพันธ์นี้ เป็นการออกแบบที่ใกล้เคียงกับการรับรู้ของผู้ใช้ ข้อมูลที่ไม่ใช้วิธีการที่บรรยายว่าข้อมูลถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์อย่างไร ในปัจจุบันการจัดการฐานข้อมูลใช้รูปแบบเชิงสัมพันธ์ ซึ่งถือว่าเป็นการจัดโครงสร้างในระดับสูงและเป็นที่นิยมกันแพร่หลายมาก  

Oracle DAB

หัวข้อพิเศษไอที, Oracle DBA No Comments »

ลำดับขั้นของหน่วยข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
      1) บิท (Bit : Binary Digit) คือ หน่วยของข้อมูลที่เล็กที่สุดซึ่งคอมพิวเตอร์รู้จัก มี 2 ค่า แทนด้วยตัวเลข 0 หรือ 1
      2) ไบท์ (Byte) หรือ ตัวอักษร (Character) คือ หน่วยของข้อมูลที่นำบิทหลาย ๆ บิทมารวมกันแทนตัวอักษรแต่ละตัว เช่น ก, ข, … ฮ, A, B, … Z, 1, 2, … 9 และสัญลักษณ์พิเศษอื่น ๆ เช่น $, , +, -, *, / ฯลฯ โดยตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ 1 ตัวจะแทนด้วยบิท 7 หรือ 8 บิท โดยเรียกว่า ไบท์ เช่น ตัวอักษร A เมื่ออยู่ในคอมพิวเตอร์จะเก็บเป็น 1000001 ส่วนตัว B จะเก็บเป็น 1000010 เป็นต้น
      3) เขตข้อมูล (Field) หรือคำ (Word) คือ หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการตัวอักษรหลาย ๆ ตัวมารวมกัน เป็นคำที่มีความหมาย เช่น รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา ที่อยู่ คณะที่สังกัด เป็นต้น
      4) ระเบียน (Record) คือ หน่วยของข้อมูลที่มีการนำเขตข้อมูลหลาย ๆ เขตข้อมูลซึ่งมีความสัมพันธ์กันมารวมกัน หรือค่าของข้อมูลในแต่ละเขตข้อมูล เช่น ระเบียนของนักศึกษาคนที่ 1 ประกอบด้วยเขตข้อมูล  
รหัสนักศึกษา :4720249001, ชื่อ-นามสกุล : ศศิ  ปัญญาดี, ที่อยู่ : กรุงเทพฯ, คณะ : มนุษยศาสตร์
      5) แฟ้มข้อมูล (File) คือ หน่วยของข้อมูลที่มีการนำระเบียนหลาย ๆ ระเบียนที่มีความสัมพันธ์กันมารวมกัน เช่น แฟ้มข้อมูลนักศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ระเบียนจำนวน 5 ระเบียน หรือ 5 แถว ซึ่งก็คือ รายละเอียดของนักศึกษาจำนวน 5 คน นั่นเอง
      6) ฐานข้อมูล (Database) คือ หน่วยของข้อมูลที่มีการนำแฟ้มข้อมูลหลาย ๆ แฟ้มข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันมารวมกัน เช่น ฐานข้อมูลในระบบทะเบียนนักศึกษา จะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลรายวิชา แฟ้มข้อมูลนักศึกษา แฟ้มข้อมูลการลงทะเบียน และแฟ้มข้อมูลผลการเรียน เป็นต้น 

Oracle DBA

หัวข้อพิเศษไอที, Oracle DBA No Comments »

โครงสร้างข้อมูล (Data Structure)
      การศึกษาเรื่องระบบฐานข้อมูลจำเป็นต้องกล่าวถึง โครงสร้างข้อมูล (data structure) เป็นลำดับแรกเพื่อให้ทราบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลในระบบ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับทำความเข้าใจถึงหลักการของการจัดการข้อมูลต่อไป
      ในการอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล โดยปกติแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ (ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ และไพบูลย์ เกียรติโกมล, 2545 : น. 110) 
      1) โครงสร้างเชิงกายภาพ (physical data structure) อธิบายถึงวิธีการจัดเก็บข้อมูลในสื่อต่าง ๆ เช่น เทปแม่เหล็ก จานแม่เหล็ก และดิสก์
      2) โครงสร้างเชิงตรรกะ (logical data structure) อธิบายถึงการจัดเก็บข้อมูลและความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
      ในบทนี้จะอธิบายถึงรายละเอียดของโครงสร้างเชิงตรรกะ ซึ่งจะแสดงให้เข้าใจถึงการจัดระเบียบการทำงาน และการมีปฏิสัมพันธ์ภายในระบบฐานข้อมูล โดยมีลำดับขั้นจากหน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดไปยังฐานข้อมูล ดังนี้ (สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2544 : น. 121-122)
 แฟ้มข้อมูล (File) ,ฐานข้อมูล (Database) ,ระเบียน (Record) ,เขตข้อมูล (Field) ,
ไบท(Byte) บิท (Bit : Binary Digit) 
 

Oracle DBA

หัวข้อพิเศษไอที, Oracle DBA No Comments »

องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูล 

       ระบบฐานข้อมูลประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก คือ ฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล และบุคลากร ดังต่อไปนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546 : น. 60) 

       1) ฐานข้อมูล (Database) นิยมจำแนกประเภทของฐานข้อมูลตามโครงสร้างหรือลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลที่ผู้ใช้มองเห็นได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ ฐานข้อมูลแบบลำดับชั้น (Hierarchical Database) ฐานข้อมูลแบบเครือข่าย (Network Database) และฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) 

       2) ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System: DBMS) คือ ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูลเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับนิยาม จัดเก็บ รวบรวม และเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล ตัวอย่างของระบบจัดการฐานข้อมูล เช่น ฟอกซ์โปร (FoxPro) ออราเคิล (Oracle) อินฟอร์มิกซ์ (Infomix) และอินเกรส (Ingres) เป็นต้น 

       3) บุคลากร (People) คือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานฐานข้อมูล ได้แก่ผู้ใช้งาน และผู้พัฒนาฐานข้อมูล ผู้ใช้งานคือบุคคลที่นำสารสนเทศที่ได้จากระบบฐานข้อมูลไปใช้เพื่อการวางแผน การตัดสินใจ หรือเพื่อทำงาน  อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ผู้บริหารองค์กร ผู้จัดการฝ่าย และพนักงานทั่วไป เป็นต้น ส่วนผู้พัฒนาฐานข้อมูลคือบุคคลที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการออกแบบ การเขียนโปรแกรมจัดการกับฐานข้อมูล และการบำรุงรักษาฐานข้อมูล บุคลากรด้านนี้ได้แก่ โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบ และผู้บริหารฐานข้อมูล ซึ่งผู้บริหารฐานข้อมูล  
(Database Administrator: DBA) จัดเป็นบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญที่สุดต่องานฐานข้อมูล  

Oracle DBA

หัวข้อพิเศษไอที, Oracle DBA No Comments »

การประยุกต์ใช้งาน
      ความสำคัญของฐานข้อมูล   การจัดการข้อมูลให้เป็นระบบ ฐานข้อมูล เป็นเรื่องที่องค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบันตระหนักถึงความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากระบบฐานข้อมูลทำให้การจัดการสารสนเทศขององค์กรมี       คุณลักษณะที่ดีหลายประการ ดังนี้ (มหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2538 : น. 188-190)
1)      ลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน เนื่องจากการใช้งานระบบฐานข้อมูลต้องมีการออกแบบ    ฐานข้อมูล ไม่ให้มีการเก็บข้อมูลซ้ำซ้อนกันหลายแห่ง เพื่อป้องกันการปรับปรุงข้อมูลไม่ครบแล้วจะทำให้เกิดความขัดแย้งกันของข้อมูลตามมา และยังเปลืองเนื้อที่การจัดเก็บข้อมูลด้วย การออกแบบฐานข้อมูลดังกล่าวจึงทำให้ข้อมูลในฐานข้อมูลเกิดความซ้ำซ้อนกันน้อยที่สุด
2)      รักษาความถูกต้องของข้อมูล เนื่องจากระบบจัดการฐานข้อมูลซึ่งเป็นองค์ประกอบด้านซอฟต์แวร์ของระบบฐานข้อมูลมีความสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้เป็นอย่างดี โดยถือเป็นหน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูลที่จะจัดการเรื่องความถูกต้องของข้อมูลในฐานข้อมูล เช่นในกรณีที่มีข้อมูลชุดเดียวกันปรากฏอยู่หลายแห่งในฐานข้อมูลเดียวกัน ข้อมูลเหล่านี้จะต้องตรงกัน ถ้ามีการแก้ไขข้อมูลนี้ทุก ๆ แห่งที่ข้อมูลปรากฏอยู่ ระบบจัดการ ฐานข้อมูลจะแก้ไขให้ถูกต้องตรงกันหมดโดยอัตโนมัติ
  3) การป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลทำได้อย่างสะดวก เนื่องจากระบบฐานข้อมูล 
ส่วนใหญ่จะมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยจะให้สิทธิ์เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นเข้าไปใช้ฐานข้อมูลได้ ซึ่งต้องมีการกำหนดสิทธิ์ไว้ก่อนล่วงหน้าและในการเข้าใช้งานฐานข้อมูลสำหรับผู้ใช้แต่ละคน ผู้ใช้จะเห็นข้อมูลที่ถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลตามสิทธิ์ที่ได้รับจากรหัสผู้ใช้ (user) และรหัสผ่าน (password) ของตนเอง
 4) สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ เนื่องจากระบบฐานข้อมูลจะเป็นศูนย์กลางที่เก็บรวบรวม   ข้อมูลของหน่วยงานย่อย ๆ ภายในองค์กรไว้ด้วยกัน ผู้ใช้แต่ละคนจึงสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานอื่น ๆ ได้ผ่านระบบฐานข้อมูล แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสิทธิ์ที่ได้รับดังกล่าวข้างต้น
       5) มีความเป็นอิสระของข้อมูล เมื่อผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อมูลหรือนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับโปรแกรมที่เขียนขึ้นมา จะสามารถสร้างข้อมูลนั้นขึ้นมาใช้ใหม่ได้ โดยไม่มีผลกระทบต่อระบบฐานข้อมูลเพราะข้อมูลที่ผู้ใช้นำมาประยุกต์ใช้ใหม่นั้นจะไม่กระทบต่อโครงสร้างที่แท้จริงของการจัดเก็บข้อมูล นั่นคือ การใช้ระบบฐานข้อมูลจะทำให้เกิดความเป็นอิสระระหว่างการจัดเก็บข้อมูลและการประยุกต์ใช้ 

Oracle DBA

หัวข้อพิเศษไอที, Oracle DBA No Comments »

ก่อนจะไปถึงสิ่งที่คิดขอเกริ่นพอให้เห็นภาพของคนในหน่วยงาน IT ซะหน่อย OK ก็ตามภาพน่ะคะ

ดิฉันขอชี้ให้ดูในส่วน Administrator (สีเหลืองครับ) ก็จะเห็นว่ามีที่อยู่ 3 ส่วนคือ System Admin., Network Admin. และ DataBase Admin. (DBA)  แล้วที่จะเจาะลงไปก็คือในส่วนของ DBA ขอแบ่งหน้าที่ของ DBA เป็น 3 หมวดแล้วกันนะครับคือ
1. วางแผนฐานข้อมูลเกี่ยวกับพวกเนี้ย Table Index User Securities
2. แก้ไขปัญหาเช่น Tablespace เต็ม, Session ค้าง, Database lock เป็นต้น
3. ปรับแต่งเพิ่มประสิทธิภาพฐานข้อมูลเช่นปรับ parameter ปรับ SQL statement เป็นต้น 

Oracle DBA

หัวข้อพิเศษไอที, Oracle DBA No Comments »

รู้จักกับ Data Dictionary  ของ Oracle
ในฐานข้อมูลของ Oracle  แต่ละฐานข้อมูลจะมีสิ่งที่เรียกว่า Data Dictionary อยู่ด้วย โดย Data Dictionary นี้ป็นที่เก็บข้อมูลที่ใช้ในการอ้างอิงการทำงานทั้งหมดของ Oracle  ชึ่งประกอบไปด้วยตารางและวิว
   ข้อมูลที่ก็บอยู่ใน Data Dictionary  จะถูกจัดการโดย Oracle เองและเป็นข้อมูลที่อ่านได้อย่างเดี่ยวเท่านั้น  ตัวอย่างของข้อมูลที่เก็บอยู่ใน  Data Dictionary ก็เช่นข้อมูลของยูสเชอร์ที่สามารถใช้งานฐานข้อมูลได้ สิทธิในการใช้ระบบที่แต่ละยูสเชอร์ได้รับ และรายชื่อไฟล์ที่ประกอบเป็น Tablespaceเป็นต้น
   Data Dictionary  นี้ถูกสร้างขึ้นมาพร้อมกับการสร้างฐานข้อมูลโดยจะมี  Script  ในการสร้าง Data Dictionary  โดยเฉพระภายใน Data Dictionary ประกอบไปด้วยตารางและวิวต่างๆ   โดยยูสเชอร์ที่เป็นเจ้าของออบเจ็กต์เหล่านี้ก็คือ  ยูสเชอร์ SYS  ซึ่งเป็นยูสเชอร์ที่มีสิทธิในการทำงานสูงสุดของฐานข้อมูล
ปกติราจะอ่านข้อมูล Data Dictionary มาจาก  View    เพื่อดูการทำงานของ   Oracle โดยจะมีรูปแบบของวิวอยู่   3 ประเภทที่ใช้กันอย่างมาก ซึ่งเราควรจะรู้จักชึ่งก็ ได้แก่

 1. View ที่ขึ้นต้นด้วย  DBA
 2.View ที่ขึ้นต้นด้วย  ALL  
 3.View ที่ขึ้นต้นด้วย  USER
 4.View ที่ขึ้นต้นด้วย VS

Oracle DBA

หัวข้อพิเศษไอที, Oracle DBA No Comments »

โครงการอบรม Oracle Developer9i เบื้องต้นในช่วงปิดเทอมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
โครงการอบรม Oracle Developer9i เบื้องต้นนี้จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี  IT และ CS (เฉพาะปี 2-3) เพื่อเป็นการแนะนำวิธีการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล และเครื่องมือในการพัฒนาระบบของ Oracle เบื้องต้น ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่นิยมใช้กันมากในบริษัทใหญ่ๆ หลายแห่ง อีกทั้งโครงการนี้ยังเป็นการแนะแนวทางในการศึกษาวิชา Database ต่อไป โดยได้แบ่งการอบรมออกเป็น 3 ส่วน คือ การอบรมความรู้เบื้องต้นทางด้าน Database โดยคุณน้ำฝน พิทักษาไพศาล (LF คณะ IT), การอบรมคำสั่ง Oracle iSQL*Plus ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลและ Oracle DBA เบื้องต้น โดยคุณสุกานดา เกิดพูล (นักคอมพิวเตอร์คณะ IT) ,การอบรมการใช้ Oracle Developer ในการสร้าง Application ต่างๆ โดยนักศึกษา IT ปี 4 และมีนักศึกษาผู้ช่วยสอนจำนวน 8 คน ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเมื่อวันที่ 21 มี.ค. - 1 เม.ย. 2548 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้อง Training 2 โดยมีจำนวนผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 30 คน

Oracle DBA

หัวข้อพิเศษไอที, Oracle DBA No Comments »

Oracle ออก Oracle Database Vault add-on เพื่อช่วยในการจัดการ access control ของผู้ใช้
software นี้ใช้ระบบ security แบบใหมซึ่ง่ช่วยให้สามารถกำหนดสิทธิของ DBA ได้ด้วย
            ผู้บริหารของ Oracle บอกว่า โดยปกติผู้ดูแล database(Administrator) จะมีสิทธิพิเศษในการจัดการ databaseแต่ว่าในปัจจุบันบริษัทต่างๆ รับรู้ถึงภัยที่เกิดจากการโจมตีจากคนข้างใน(insider attack)ที่มีเพิ่มขึ้น หลายบริษัทจึงพยายามหาวิธีควบคุม DBA ของตัวเอง  Database Vault สามารถควบคุมสิทธิการใช้ database ของผู้ใช้ โดยกำหนดเงื่อนไขได้หลายอย่าง เช่น IP address , เครื่องที่ถูก access, ช่วงเวลาที่เรียกใช้ ด้วยเงื่อนไขเหล่านี้ทำให้ admin ไม่สามารถแก้ไข database จากเครื่องนอก firewall ของบริษัทได้Database Vault สามารถสร้างรายงานข้อมูลสิทธิของผู้ใช้ และ log ของการเข้าใช้ database สำหรับให้บริษัทนำไปวิเคราะห์และปรับปรุงสิทธิได้ด้วย
Database Vault ใช้ได้กับ Oracle Database 10g Release 2 ขึ้นไปเท่านั้น ราคา 20,000 เหรียญต่อ 1 CPU หรือ 400 เหรียญต่อผู้ใช้ 1 คน นอกจากนี้ Oracle ยังออก Oracle Secure Backup ซึ่งเป็น tape backup และ encryption software ถูกออกแบบมาเพื่อทำงานกับ Oracle’s database และ Enterprise Manager software โดยเฉพาะ ใช้ได้กับ Oracle 9i ขึ้นไป ราคา 3,000 เหรียญต่อ tape drive
ที่มา http://www.computerworld.com/securitytopics/security/story/0,10801,110880,00.html

Oracle DBA

หัวข้อพิเศษไอที, Oracle DBA No Comments »

คำถามที่คนอยากรู้ใน Certified Program แบบใหม่
Oracle Certified Expert Credentials เป็น certification ชนิดพิเศษ ที่เป็นอิสระจาก OCA , OCP , และ OCM และ บางรายวิชา เป็นตัวที่ต้องผ่านก่อน เข้าโปรแกรมนี้ ดังนั้น ผู้ที่จะเข้าโปรแกรมนี้ ต้องดู certification requirements อย่างรอบคอบ  
       Credential Certified ตัวนี้ เทียบเท่ากับ OCA, OCP ,OCM หรือเปล่า ?
ผู้ผ่านตัวน ี้ จะไม่ได้รับ Credential แบบ OCA, OCP, หรือ OCM แต่จะได้ Oracle Certified Expert credential and certificate ที่แยกออกมาต่างหาก
ผู้ที่ได้รับ Credential Certified ตัวใหม่นี้ จะเป็นผู้ได้รับการรับรองว่า เป็นผู้ที่มีทักษะ และ ประสบการณ์ ที่มี ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ของ Product และ เทคโนโลยี ของ Oracle
      จะรู้ได้อย่างไร ว่ามี Credential เฉพาะทาง ด้านไหนบ้าง ?
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2007 Oracle University ได้ออก Oracle Certified Expert Credentials 4 ตัว ข้างต้น สำหรับ ตัวอื่นๆ ที่จะมีเพิ่มเติม อยู่ในขั้นพัฒนาและวางแผนอยู่
สามารถคอยติดตามได้ที่ website ของ Oracle หรือ website oracleskill.com แห่งนี้
สำหรับ รายละเอียดเพิ่มเติม Certified Oracle Expert Program แต่ละตัว มี requirement ที่ ต้องเรียน หรือ ผ่านวิชาใดบ้าง ทาง oracleskill.com จะมานำเสนอในโอกาสต่อไป

Oracle DBA

หัวข้อพิเศษไอที, Oracle DBA No Comments »

Oracle ประกาศออก Oracle Certify แบบใหม่
(Oracle Announces Launch of Oracle Certified Expert Credentials)
เมื่อ 16 เมษายน 2007 , Oracle เพิ่ม Certification Program แบบใหม่ คือ “Oracle Certified Expert Program” โปรแกรมพิเศษแบบใหม่นี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ผู้ที่ได้รับการรับรอง จะมีความสามารถ ในเรื่องที่เน้นเฉพาะด้าน เทคโนโลยี,สถาปัตยกรรม , หรือ หัวข้อ ที่ไม่ได้ครอบคลุม อยู่ในโปรแกรม Certified ของ Certified Associate (OCA) และ Certified Professional (OCP) Certified ที่อยู่ภายใต้โปรแกรมใหม่น ี้ จะโฟกัสไปที่ Oracle Product หรือ เทคโนโลยี ที่เจาะจง ลงไปเฉพาะด้าน ซึ่งการสอบ ต้องการสอบเพิ่ม แค่วิชาเดียว และอาจต้องมี วิชา หรือ Certified ที่ต้องเรียน หรือ ต้องได้รับ ก่อนโปรแกรมใหม่นี้
Expert Certifications ที่เริ่มออกมาตั้งแต่ 16 เมษายน 2007 มีดังนี้
Oracle Database 10g: Managing Oracle on Linux Certified Expert
ลูกค้า จะได้รับประโยชน์จากประสิทธิภาพที่สูง , ความเสถียร, และ ความปลอดภัยของข้อมูล ด้วย Oracle Solution บน Linux. Oracle Database 10g : Managing Oracle on Linux Certified Experts จะมีการสอน และ ให้ความรู้ในการปรับแต่ง Linux Operation System. ผู้ผ่านโปรแกรมนี้ จะมี ทักษะที่จำเป็น ในการจัดการ database และ ปรับแต่ง function เช่น การ customization , tuning และ monitor performance
         Oracle Database 10g: Real Applications Clusters Administrator Certified Expert
Oracle RAC สนับสนุนกา ร deploy single database แบบ cluster server. นักวิเคราะห์ ระบุว่า ลูกค้ามีการ deploy RAC ในอัตราที่สูงขึ้น
Oracle Database 10g: RAC Administrator Certified Experts จะมีการสอน และ ให้ความร ู้ในการปรับแต่ง และ การจัดการ database ที่ใช้ Real Application Clusters (RAC) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        Oracle 11i Workflow Certified Expert   ด้วยศักยภาพ ของ Oracle Workflow Engine ทำให้มีโอกาส สร้าง        ความสำเร็จ กับ Business Process Optimization. Oracle Workflow 2.6 ที่มาพร้อมกับ Oracle E-Business Suite สำหรับ Oracle Application 11i ทำให้คุณ สามารถ สร้าง, ดัดแปลง , และ สร้างความอัตโนมัติ ให้กับ Business Process. การดำรงรักษา และ การทำให้ business process มีนิยามที่แน่นอน ,เป็นไปอย่างอัตโนมัติ, และ สามารถบูรณาการ ให้ใช้งานด้วยกันได้ เป็นจุดสำคัญมาก สำหรับการติดตั้ง application ให้ประสบความสำเร็จ
Oracle 11i Applications Workflow Certified Experts มีการสอน และ ให้ความรู้ ในการจัดการ 11i E-Business Suite applications อย่างมีประสิทธิภาพ
Oracle 11i System Administrator Certified Expert    ผู้ดูแลระบบ ที่ใช้งาน Oracle Application คาดหวัง ที่จะส่งมอบ ความสามารถ ในการใช้งานได้ตลอดเวลา และ ความมี ประสิทธิภาพ การทำงานระดับสูง ให้กับ ผู้ใช้งานของพวกเขา
Oracle 11i Applications System Administrator Certified Experts สามารถ จัดการสภาพแวดล้อม และ สถาปัตยกรรม ของ Oracle11i Applications ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าโปรแกรมน ี้จะได้รับทักษะ ที่จำเป็น ที่เป็นกุญแจสำคัญ ในการวิเคราะห์ activity และ performance ของระบบ


   Designed By:  SadhWeb Directory  &  WP Theme

Sponsored By:  Affiliate Marketing Blog  &  Paid Directory