เป้าหมายการเรียนรู้ขององค์การยูเนสโก

กฎหมาย No Comments »

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม (UNESCO) ได้กำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ไว้ดังนี้คือ

to know: หมายถึงเพื่อรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอันจะเป็นประโยชน์ต่อไป ได้แก่การแสวงหาให้ได้มาซึ่งความรู้ที่ต้องการ ต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ และรวมทั้งการสร้างความรู้ขึ้นใหม่

to do:  หมายถึงการลงมือทำหรือ การประกอบอาชีพจากความรู้ที่ได้ได้รับจากการศึกษามา รวมทั้งเพื่อประกอบอาชีพในการสร้างประโยชน์ให้สังคม

to with the others: หมายถึงการดำเนินชีวิตร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข ทั้งในการดำเนินชีวิตในชีวิตครอบครัว และชีวิตการทำงาน

to be: หมายถึงการรู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้ เป็นตัวของตัวเองและ พัฒนาศักยภาพให้เต็มศักยภาพที่มี เพราะทุกคนยังสามารถที่จะดึงเอาความรู้ความสามารถออกมาใช้ประโยช์ได้อีกถ้าได้รับการส่งเสริมกระตุ้นเพียงพอ

แนวปฏิบัติเบื้องต้น เพื่อไม่ให้ขัดต่อพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

ไม่ระบุ, กฎหมาย No Comments »

      พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 ทีผ่านมา ซึ่งผมได้นำเสนอไว้ใน Blog ของ NST-Learning ไว้นานพอสมควรแล้ว ดูได้ที่ http://www.nstlearning.com/~km/?p=2433 วันนี้จะมาดูกันว่าเราจะปฏิบัติเบื้องต้นอย่างไร เพื่อให้ไม่ขัดต่อพรบ.ฉบับดังกล่าวครับ

  • อย่าบอกรหัสผ่าน (password) กับผู้อื่น
  • อย่าให้ผู้อื่นยืมคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  • อย่าติดตั้งเครือข่ายไร้สายหรือที่ทำงานโดยไม่มีมาตรการตรวจสอบผู้ใช้งานและการเข้ารหัสลับ
  • อย่าใช้ชื่อผู้ใช้ (user name) และรหัสผ่านของผู้อื่นเข้าเครือข่าย
  • อย่าใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านของผู้อื่นไปเผยแพร่
  • อย่าส่งต่อภาพ ข้อความ หรือภาพเคลื่อนไหว
  • อย่าเลือก “remember me” หรือ “remember password” เมื่อใช้เครื่องสาธารณะ และอย่าใช้เครื่องสาธารณะทำธุรกรรมทางการเงิน
  • อย่าใช้เครือข่ายไร้สายที่ไม่มีการเข้ารหัสข้อมูล
  • กลับไปอ่านรายละเอียดมาตรา 14 และมาตร 16 ให้เข้าใจ และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ช่วยกันนะครับ เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ให้กับลูกหลานของเรา

รัฐธรรมนูญปี 50 ประเด็นที่แตกต่าง

กฎหมาย No Comments »

หลังจากรัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ ที่ส่งผลกระทบทำให้่รํฐมนตรีถึงขั้นลาออก และยังมีผลกระทบอื่นๆในอนาคตที่เกี่ยวกับพวกเรา เช่นในมาตรา 49 ที่บอกว่าในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ซึ่งได้ตัดคำว่าการศึกษามูลฐานออกไปจึงตีความกันว่า สามารถเรียนฟรีทุกระดับ ว่าจะฟรี12 ปีแรกหรือ 12 ปีหลัง ซึ่งอุดมศึกษาอาจได้รับผลกระทบด้านงบประมาณก็คงต้องรอกฏหมายลูกว่าจะออกมาอย่างไร 

หลายคนคงได้ยินคำว่าตุลาการภิวัฒน์ ซึ่งผมเห็นว่าได้ก้าวเข้ามาร่วมในการแก้ปัญหาของชาติ ในรํฐธรรมนูญปี 40 นั้นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเคยเข้าไปมีบทบาทในกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งต่างๆ โดยมาจากศาล 3คน จากอธิการบดี 4 นักการเมื่องอีก 4 คน แต่่มาในรัฐธรรมนูญปี 50 จากศาล 3 คน และนักการเมือง 2 คน ตัดอธิการบดีออกไป จะเห็นว่าตุลาการมีอำนาจมาก ซึ่งเข้าใจว่าจากศาลน่าจะให้ความเป็นธรรมมากกว่าและได้รับความเชื่อถือมากกว่า

ควันหลงอีกประเด็นคือในมาตรา 80 ข้อ 3 ที่จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฏหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ ในประเด็นนี้เหมือนกับเป็นการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 2 เพราะเราเคยมีพรบ.การศึกษาปี 2542 แต่ไม่สามารถปฏิรูปการศึกษาได้จริง ปฏิรูปได้เฉพาะโครงสร้างที่ดูเหมือนยังมีปัญหา และแทบไม่ได้ปฏิรูปการเรียนการสอน ยังทำน้อยมาก

รู้ไว้ใช่ว่า…พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

ไอที, กฎหมาย 3 Comments »

ปัจจุบันการกระทำความผิดบนเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนารูปแบบไปมาก ด้วยเหตุดังกล่าวกระทรวง ICT จึงได้ออกพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาใหม่ ขอให้ท่านผู้เป็น user ในระดับต่าง  ๆ ลองอ่านดูนะครับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550


   Designed By:  SadhWeb Directory  &  WP Theme

Sponsored By:  Affiliate Marketing Blog  &  Paid Directory