สร้างแผ่นBoot

หัวข้อพิเศษไอที, Linux Proxy Server No Comments »

วิธีที่ 1.1ติดตั้งด้วยแผ่น Boot Disk สร้างแผ่นสำหรับบูตการติดตั้งแบบ Local ต้องสร้างแผ่นบูต Boot Disk สามารถทำบนWindows 95/98 /Me/XP แผ่นดิสก์ควรจะผ่านการ format มาก่อน ขั้นตอนการสร้างแผ่นบูตมีดังต่อไปนี้ 

การติดตั้งแบบ Local ต้องสร้างแผ่นบูต Boot Disk สามารถทำบนWindows 95/98 /Me/XP แผ่นดิสก์ควรจะผ่านการ format มาก่อน ขั้นตอนการสร้างแผ่นบูตมีดังต่อไปนี้ -บนเครื่อง Windows 95/98 /Me/XP เข้าสู่ดอสโหมด แล้วใส่แผ่นCD ROMแผ่นแรกของ ลินุกศ์ในซีดีรอมไดร์ฟ 

 -ทำการเปลี่ยนพาทมาที่ไดร์ฟ D: หรือศีดีรอมไกร์ฟ แล้วพอมพ์คำสั่ง cd dosutils 

  -แล้วพิมพ์ rawrite กดคีย์ โปรแกรมจะใส่ชื่อไฟล์ ..\images\boot.img ให้เป็นค่าดีฟอล์ท 

 -ให้ใส่แผ่นดอสก์ที่ฟอร์แมทแล้ว ในไดร์ฟ A: กดคีย์ เพื่อเริ่มสร้างแผ่นบูต
วิธีที่ 1.2 ติดตั้งด้วยแผ่น CD ROM ต้องทำการเซตอัพ ROM BIOS ให้บูตจาก CD ROM หรือ ทำ Boot Disk จาก Linux-Like OS โดย 

-ใส่แผ่น Diskette ที่ format แล้วใน Drive A: และ CD RedHat แผ่นที่ 1 ใน CD-ROM
 -เมื่อเสร็จเรียบร้อยให้เขียนป้ายติดแผ่นว่า “RedHat boot Disk” ใส่แผ่นในDriveA: แล้วเปิดเครื่อง 

การติดตั้ง

หัวข้อพิเศษไอที, Linux Proxy Server No Comments »

ในการติดตั้งระบบปฏิบัติการลินุกซ์สามารถจะแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกันคือ การติดตั้งแบบ Local และ การติดตั้งแบบ Remote การติดตั้งแบบ Local เป็นรูปแบบที่นิยมกันมา สามารถจะแบ่งวิธีการติดตั้งออกเป็น 2 วิธีย่อยด้วยกัน คือ
1.ติดตั้งด้วยแผ่น Boot Disk สำหรับกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถบูตด้วยแผ่น CD ROM ได้ เราจะต้องสร้างแผ่นบูตลินุกซ์ขึ้นมา
2.ติดตั้งด้วยแผ่น CD ROM ต้องทำการเซตอัพ ROM BIOS ให้บูตจาก CD ROM โดยกำหนดให้บูตจาก CD ROM เป็นอันดับแรก การติดตั้งแบบ Remote เป็นรูปแบบที่เหมาะสำหรับระบบเครือข่ายที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก โดยจะต้องมีไฟล์โปรแกรมต้นฉบับ บนเครื่อง เซิร์ฟเวอร์ ให้เครื่องไคลเอ็นต์เข้ามาโหลดไฟล์ไปติดตั้ง เครื่องลินุกซ์ที่ใช้เป็น เซิร์ฟเวอร์คือ NFS Server, FTP Server ,HTTP Server

การสร้างแผ่น boot

หัวข้อพิเศษไอที, Linux Proxy Server No Comments »

การสร้างแผ่น boot
ในกรณีที่ไม่สามารถ boot จาก CDROM ได้
แต่สามารถ Boot จาก Drive A: ได้ เราสามารถทำแผ่น boot ได้จาก 2 วิธี เลือกเอานะครับ 

1. ทำ Boot Disk จาก MS-Dos โดย 

Open the Command Prompt under Windows:
Start ==> Programs ==> Command Prompt 

C:\> d:
D:\> cd \dosutils
D:\dosutils> rawrite
Enter disk image source file name: ..\images\boot.img
Enter target diskette drive: a:
Please insert a formatted diskette into drive A: and press –ENTER– :
D:\dosutils> 

2. ทำ Boot Disk จาก Linux-Like OS โดย 

ใส่แผ่น Diskette ที่ format แล้วใน Drive A: และ CD RedHat แผ่นที่ 1 ใน CD-ROM 

[root@one root]# mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
[root@one root]# cd /mnt/cdrom/images/
[root@one images]# dd if=boot.img of=/dev/fd0H1440 bs=1440k
1+0 records in
1+0 records out
[root@one images]# cd
[root@one root]# umount /mnt/cdrom 

เมื่อเสร็จเรียบร้อยให้เขียนป้ายติดแผ่นว่า “RedHat boot Disk” ใส่แผ่นใน Drive A: แล้วเปิดเครื่อง 

 

temp

หัวข้อพิเศษไอที, Linux Proxy Server No Comments »

·  สร้าง  Drirectory  เพื่อเก็บ  Cacheing   
1.       [ root  ] #  cd  ..
2.       [ root  ] #  mkdir  cache   = >  คำสั่ง สร้าง  Drirectory  ชื่อ  cache
3.    [ root  ] #  chown  squid.squid   cache      = > คำสั่ง  เปลี่ยนสิทธิ์ของ  Drirectory ให้เป็นของ   Squid
4.    [ root  ] # ls -l        = > คำสั่ง  ดูรายละเอียดข้อมูลของไฟล์ และ Drirectory

/km/a14.gif

   ·   เลือกคลิก Menu  Start  = >  Run

     ·   พิมพ์  /etc/squid/squid.conf    

     ·   เลือกคลิก  Run   Command…      ดังภาพ
 /km/a15.gif

·   ขึ้นหน้าจอ   Editor  = >  kWrite          ( การทำงานคล้าย Microsoft Word )
                        ·  เลือกคลิก      Menu Edit      = >   Find   หรือ สัญลักษณ์รูปแว่นขยาย
                                      เพื่อทำการค้าหา wording              

                               ·   ขึ้น  windows  pop - up
/km/a16.gif

 ·  ที่ Text  to  find   พิมพ์     = >  http_port  3128

/km/a17.gif

·      # http_port  3128
·      พิมพ์เพิ่ม  = >    http_port   8080  
 (*   เป็นการ config  ให้ squid  คอยการร้องขอบริการ http จากเครื่องลูกข่าย ทาง   port  หมายเลข 8080  )  ดังภาพ

/km/a18.gif

·  เลือกคลิก      Menu Edit      = >   Find   หรือ สัญลักษณ์รูปแว่นขยาย
·  ที่ Text  to  find   พิมพ์     = >  cache_men 8
/km/a19.gif

           ·      # cache_men 8 MB
                  ·      พิมพ์เพิ่ม  = >    cache_men 85  MB
                (   *  กำหนดหน่วยความจำเป็นแคช   85 MB ประมาณโดยเอา RAM ของเครื่องหาร     

                         ด้วย 3   (ในตัวอย่าง  = > RAM = 256 )
 

 

/km/a20.gif

·  เลือกคลิก      Menu Edit      = >   Find   หรือ สัญลักษณ์รูปแว่นขยาย
·  ที่ Text  to  find   พิมพ์     = >  cache_dir  ufs  /var
 /km/a21.gif

 

 

 

  ·      # cache_dir  ufs  /var/spool/squid  100   16   256
                  ·      พิมพ์เพิ่ม  = >    cache_dir  ufs   /chche/squid  200  16   256 
                (   *  สร้างแคชในดิสก์ขนาด 200 MB   เป็น level 1 cache  จำนวน  16  ไดเร็กทอรี่  และ  เป็น level 2 cache  จำนวน  256  ไดเร็กทอรี่  รวม     4096  ไดเร็กทอรี่  )

/km/a22.gif

·  เลือกคลิก      Menu  Edit      = >   Find %

การติดตั้ง และคอนฟิก Squid for Red Hat 9

หัวข้อพิเศษไอที, Linux Proxy Server No Comments »

 สำหรับโปรแกรม Red Hat 9 จะให้โปรแกรม Squid มาพร้อมกันแล้ว เมื่อทำการติดตั้ง Red Hat 9  ในแบบ Server  จะสามารถเลือกให้ติดตั้ง Squid ได้ทันที หากยังไม่ได้ติดตั้งไว้ก่อน สามารถติดตั้งเพิ่มเข้าไปได้ โดยติดตั้งจากซีดีรอมชุดติดตั้งของ Red Hat 9  แผ่นที่ 1 ด้วยคำสั่งดังนี้
mount /mnt/cdrom
rpm -ivh /mnt/cdrom/RedHat/RPMS/squid-2.4.STABLE1-5.i386.rpm
หลังจากติดตั้งโปรแกรมแล้ว เราสามารถตรวจสอบการติดตั้งดังกล่าวได้ด้วยคำสั่ง
rpm -q squid
squid-2.4.STABLE1.5

การติดตั้งระบบ Server  Proxy
   
              ·    ใส่ Username  = > root
                                Password  = >  XXX   ( password  ตอนติดตั้งครั้งแรก)
 /km/untitled_1_copy.gif

หน้าตากราพพิคของ Redhat9

·   การกำหนด  IP  Address   บน  Card  Network   ( Card Lan )

          ·  คลิกเลือก  Menu  Strrt   = >  System   Setting  = >   Network
          ·  คลิกเลือก  Menu  Edit   ดังภาพ

/km/a.gif

/km/a1.gif

    Address     = >          203.146.15.224     ( Group  IP Address ที่ทางกระทรวงฯ จัดสรรให้)

   Subnet       =  >          255.255.255.

    Geteway    = >           203.146.15.247

·    คลิกเลือกป้าย   DNS  
       ·   Hostname                 = >    Localhost.localdomain    ( moe.go.th )
       ·   Primary  DNS         = >      203.146.15.9
       ·  Secondary  DNS     = >       203.146.0.20       

  /km/a2.gif

·   การสร้าง  Virtual   Network    (  กรณีที่มี  Lan  Card  ใบเดียว )
 ·  เลือกคลิกที่  Menu  New

/km/a3.gif

· เลือกคลิกที่ Ethenet   Connection

·   เลือกคลิกที่ Forward

/km/a4.gif

 

·   เลือกคลิกที่    Forward

/km/a5.gif
·   เลือกคลิกที่    Statically   Set  IP  address 

 Address  

   = >   192.168.0.1     (Group  IP Address  เทียม )

 Subnet Mask  

= >     255.255.255.0

 Default  Getway  Address     = >    192.168.0.1 

  ·   เลือกคลิกที่    Forward       ดังภาพ
 

 /km/a6.gif

 ·   เลือกคลิกที่    Apply

 /km/a7.gif·   เลือกคลิกที่    Activate               

 ·    ทำตาม   Massage  Box      ดังภาพ
 /km/a8.gif

 

·  ขึ้น   Massage  Box   เลือก    Yes 

 /km/a9.gif

·  ขึ้น   Massage  Box   เลือก    OK

/km/a10.gif

ทดสอบ    Network  Card·   เลือกคลิก  Strat  Menu   = > System  Tools   = >  Terminal         (* Shell   Consol )

                      1.  พิมพ์    [ root  ] # service  network  restart     = >  (  คำสั่ง Reset Lan Card )
                         2.  พิมพ์    [ root  ] # ping   XXX . XXX . XXX . XXX  = > Group IP  Address จริง
                         3.  พิมพ์    [ root  ] # ping   192.168.0.1= >  Group IP  Address เทียม
/km/a11.gif

 ·   พิมพ์    [ root  ] #  ifconfig     = >    คำสั่งแสดงค่า Config ของ Network  Card

/km/a12.gif

           ·     พิมพ์    [ root  ] #  rpm  -q   squid      = >    คำสั่งแสดงโปรแกรม Squid  ติดตั้ง หรือยัง

 

/km/a13.gif

Linux Proxy Seryer RedHat9.0

หัวข้อพิเศษไอที, Linux Proxy Server No Comments »

การทำงานของโปรแกรม   Squid  Server

ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ มีโปรแกรม Proxy Server ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก คือ Squid ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท Proxy Caching Server สำหรับการให้บริการ Web Caching Service คือ จะคอยรับคำร้องขอบริการจากเครื่องลูกข่าย และส่งผ่านไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทางที่เหมาะสม ข้อมูลต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาจะถูกสำเนาเก็บไว้ในหน่วยความจำแคช และดิสก์ ดังนั้นเมื่อมีการร้องขอข้อมูลซ้ำอีกในครั้งต่อมาจะสามารถนำข้อมูลในแคชมาให้บริการได้รวดเร็วกว่าการติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์โดยตรง ช่วยให้ลดการใช้ช่องทางสื่อสารข้อมูลลงได้ นอกจากนี้ Squid ยังมีคุณสมบัติเป็น Firewall Proxy อีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม Squid เป็นเพียง Web Only Cache หมายถึง จะทำงานกับโปรโตคอล HTTP โดยเฉพาะเท่านั้น จะไม่สามารถแคชข้อมูลจากโปรโตคอลอื่น ๆ เช่น RealAudio หรือ FTP ได้ ยกเว้นกรณีที่ FTP นั้นทำงานโดยโปรโตคอล HTTP ซึ่งมีเพียงส่วนน้อย และสำหรับโปรโตคอล SSL แล้ว Squid สามารถทำการแคชการบริการได้ การใช้งานที่ต้องเข้าสู่เว็บไซต์ที่ใช้ SSL เช่น เว็บไซต์บริการอีเมล์ฟรีต่าง ๆ จึงไม่มีปัญหาแต่อย่างใด 

 

Linux Proxy server RedHat9.0

หัวข้อพิเศษไอที, Linux Proxy Server No Comments »

การทำงานของโปรแกรม   Squid  Server

ระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ มีโปรแกรม Proxy Server ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก คือ Squid ซึ่งเป็นโปรแกรมประเภท Proxy Caching Server สำหรับการให้บริการ Web Caching Service คือ จะคอยรับคำร้องขอบริการจากเครื่องลูกข่าย และส่งผ่านไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทางที่เหมาะสม ข้อมูลต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาจะถูกสำเนาเก็บไว้ในหน่วยความจำแคช และดิสก์ ดังนั้นเมื่อมีการร้องขอข้อมูลซ้ำอีกในครั้งต่อมาจะสามารถนำข้อมูลในแคชมาให้บริการได้รวดเร็วกว่าการติดต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์โดยตรง ช่วยให้ลดการใช้ช่องทางสื่อสารข้อมูลลงได้ นอกจากนี้ Squid ยังมีคุณสมบัติเป็น Firewall Proxy อีกด้วย
อย่างไรก็ตาม Squid เป็นเพียง Web Only Cache หมายถึง จะทำงานกับโปรโตคอล HTTP โดยเฉพาะเท่านั้น จะไม่สามารถแคชข้อมูลจากโปรโตคอลอื่น ๆ เช่น RealAudio หรือ FTP ได้ ยกเว้นกรณีที่ FTP นั้นทำงานโดยโปรโตคอล HTTP ซึ่งมีเพียงส่วนน้อย และสำหรับโปรโตคอล SSL แล้ว Squid สามารถทำการแคชการบริการได้ การใช้งานที่ต้องเข้าสู่เว็บไซต์ที่ใช้ SSL เช่น เว็บไซต์บริการอีเมล์ฟรีต่าง ๆ จึงไม่มีปัญหาแต่อย่างใด

Linux Proxy server RedHat9.0

หัวข้อพิเศษไอที, Linux Proxy Server No Comments »

Squid  Server Linux Redhad 9

Squid โปรแกรม Proxy Server ที่มีประสิทธิภาพสูง มีคุณสมบัติน่าสนใจมากมาย สามารถช่วยให้การใช้แบนด์วิธของเครือข่ายเป็นไปอย่างคุ้มค่า เรื่องราวของ Squid ยังมีสิ่งที่ต้องศึกษาอีกมากมายนับตั้งแต่ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในการสื่อสาร เป็นเสมือนแหล่งข้อมูลจำนวนมหาศาล และช่องทางการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ความต้องการที่จะเข้าสู่อินเทอร์เน็ต และใช้บริการจากเว็บไซต์จึงเป็นสิ่งที่องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ มีความจำเป็นต้องจัดวางระบบเครือข่ายของตนเองให้สามารถบริการนี้แก่ผู้ใช้งานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้อินเทอร์เน็ตร่วมกันด้วยคอรเน็คชันเดียว ด้วยเทคนิคต่าง ๆ จึงถูกนำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการ NAT (Network Address Translation) หรือเทคนิคการทำ Proxy Service ทั้งนี้ด้วยความต้องการที่จะลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อสัญญาณนั่นเองรูปแบบการแชร์อินเทอร์เน็ตดังกล่าว สามารถกระทำได้หลายวิธี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของระบบสื่อสารที่เลือกใช้ การลงทุนด้านอุปกรณ์ ลักษณะการใช้งาน และประสิทธิภาพที่ต้องการ เช่น หากเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องใช้ IP Address จริง และมีการเชื่อมต่อแบบถาวร ก็น่าจะลงทุนเช่าสาย Leased Line และใช้เราเตอร์เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อ แต่ถ้าเป็นร้านบริการอินเทอร์เน็ตขนาดเล็กก็อาจจะใช้โมเด็มแบบ Dial up หรือบริการ ADSL และแชร์อินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์ประเภท IP Sharer ก็เพียงพอแล้ว
อย่างไรก็ตามความเร็วของการใช้งานอินเทอร์เน็ตร่วมกันเช่นนี้ จะขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้งาน และประเภทของบริการที่เรียกใช้เข้าสู่อินเทอร์เน็ต เนื่องจากแบนด์วิธของช่องสัญญาณมีจำกัดนั่นเอง ยิ่งมีจำนวนการใช้งานมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ความเร็วเฉลี่ยที่ผู้ใช้งานแต่ละคนได้รับก็ยิ่งลดลงเท่านั้น จึงจำเป็นต้องหาวิธีการที่จะประหยัดการใช้งานช่องทางสื่อสารให้มากที่สุด วิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้งานบริการประเภท Web Service ได้ก็คือ การใช้งาน Proxy Server

 

 

Linux Proxy server RedHat9.0

หัวข้อพิเศษไอที, Linux Proxy Server No Comments »

อนเริ่มติดตั้ง Redhat 9.0 เปน SERVER
 ควรเตรียมอุปกรณเครือขายใหพรอม ดังนี้
1. เครื่องคอมพิวเตอรพรอมติดตั้งการด LAN 2 ใบ
2. สาย LAN เขาหัว RJ-45 แบบ Cross 1 เสน (ใชตอจากเครื่องรับดาวเทียมเขากับ
ชองเสียบ LAN ใบที่ 1 eth0
3. สาย LAN เขาหัว RJ-45 แบบตรง 1 เสน เสียบ LAN ใบที่ 2 eth1 เขากับ Swichcing Hub
4. Swichcing Hub จํานวนพอรตขึ้นอยูกับงบประมาณไมควรต่ำกวา 16 พอรต
5. สาย LAN เขาหัว RJ-45 แบบ Cross เอาไวตอจากฮับเขากับเครื่องคอมพิเวตอรใน
เครือขาย สําหรับจํานวนเสน และความยาวขึ้นอยูกับจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรวามีกี่เครื่อง
6. การด LAN 1 ใบตอเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง
7. แผนโปรแกรม Linux Redhat 9.0 มีทั้งหมด 3 แผน (หรือติดตอครูมานิส
ไมคิดคาใชจาย ขอใหเตรียมแผน CD-R 3 แผนมาก็พอ)

Linux Proxy server RedHat9.0

หัวข้อพิเศษไอที, Linux Proxy Server No Comments »

การเซ็ต Domain Name Service บน RedHat 9.0 ผ่าน XWindow
         บริการชื่อโดเมนหรือระบบชื่อโดเมน (Domain Name System : DNS) เป็นระบบการตั้งชื่อให้กับ “ทรัพยากรเครือข่าย” ซึ่งที่พบกันบ่อยก็คือการตั้งชื่อโฮสต์เพื่อใช้แทนค่า IP Address ของโฮสต์ที่จำได้ยากกว่าชื่อทั่วไป  ยกตัวอย่างเช่น การเรียกเว็บไซต์ไปที่ http://www.cat.or.th ถ้าไม่มีระบบการชื่อโดเมนเราจะต้องเรียกใช้งานเว็บไซต์ผ่านบราวเซอร์เป็น http://202.6.107.14 ซึ่งจะเห็นว่าถ้ามีจำนวนโฮสต์มาก ๆ อย่างในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตก็จะยากมากต่อการจดจำ 

         ระบบชื่อโดเมนจะทำหน้าที่แปลงชื่อโดเมนหรือชื่อโฮสต์เป็น IP Address ที่เป็นมาตรฐานในการสื่อสารของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งการทำงานแบบนี้จะเรียกว่า Forward Master Zone และในบางครั้งอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องแปลงค่า IP Address ให้เป็นชื่อโฮสต์ ระบบชื่อโดเมนก็มีความสามารถที่จะทำงานในลักษณะดังกว่าวได้  ซึ่งเรียกกันว่า Reverse Master Zone

         ซอฟต์แวร์ที่ให้บริการดีเอ็นเอสที่นิยมแพร่หลายกันคือชุดซอฟต์แวร์ BIND (Berkeley Internet Name Domain) ซึ่งเมื่อเอาซอฟต์แวร์ประเภทนี้ไปติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์แล้วก็จะเรียกเซิร์ฟเวอร์ดังกล่าวว่าเป็น Name Server หรือ DNS Server ซึ่ง Name Server จะมีสองแบบคือ Master Name Sever กับ Slave Name Server ซึ่งจะต้องอยู่ต่างเครื่องกัน  โดย Master Name Server จะอ่านข้อมูลประจำโซนจากแฟ้มในดิสค์และถือว่ามีอำนาจหน้าที่ในโซนนั้น  ส่วน Slave Name Server จะสำเนาข้อมูลมาจาก Master Name Server โดยการถ่ายโอนผ่านเครือข่าย 

         โดยทั่วไปโซนหนึ่ง ๆ จะมี Master Name Server ได้เพียงเครื่องเดียว  แต่มี Slave Name Server ได้มากกว่าหนึ่งเครื่อง  แต่ในทางปฏิบัติก็มีหลายหน่วยงานที่ใช้ Master Name Server มากกว่าหนึ่ง 

         ในระบบปฎิบัติการลีนุกซ์นั้น  มีชุดซอฟต์แวร์ BIND ให้มาแล้วกับแผ่นโปรแกรม ขึ้นอยู่กับว่าในการลงครั้งแรกได้ติดตั้งแพ็กเกต BiND ไว้หรือเปล่า ซึ่งถ้าไม่ได้ติดตั้งไว้ก็สามารถจะติดตั้งเพิ่มเติมทีหลังได้ หรือถ้าอยากได้เวอร์ชันใหม่ ๆ ก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ แล้วติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปได้  สำหรับในบทความนี้ผู้เขียนขอใช้ BIND ที่ติดมากับ RedHat 9.0 ที่ได้ติดตั้งไว้ตอนลงระบบปฏิบัติการครั้งแรกแล้ว ซึ่งบริการชื่อโดเมนบนลีนุกซ์มีชื่อว่า named

         วิธีการเซ็ต Name Server สามารถทำได้ 2 วิธีการคือการเซ็ตผ่าน Command Prompt กับการเซ็ตผ่านระบบกราฟฟิก Xwindow ซึ่งในที่นี้ผู้เขียนของกล่าวถึงวิธีการเซ็ตผ่านระบบกราฟฟิกเป็นหลัก

 

 

 

Linux Proxy Server RadHat 9.0

หัวข้อพิเศษไอที, Linux Proxy Server No Comments »

รูปแบบการติดตั้ง Linux Proxy server RedHat 9.0

 

 ในการติดตั้งระบบปฏิบัติการลินุกซ์สามารถจะแบ่งออกเป็น 2 แบบด้วยกันคือ การติดตั้งแบบ Local และ การติดตั้งแบบ Remote 

การติดตั้งแบบ Local เป็นรูปแบบที่นิยมกันมา สามารถจะแบ่งวิธีการติดตั้งออกเป็น 2 วิธีย่อยด้วยกัน คือ 

1.ติดตั้งด้วยแผ่น Boot Disk สำหรับกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่สามารถบูตด้วยแผ่น CD ROM ได้ เราจะต้องสร้างแผ่นบูตลินุกซ์ขึ้นมา 

2.ติดตั้งด้วยแผ่น CD ROM ต้องทำการเซตอัพ ROM BIOS ให้บูตจาก CD ROM โดยกำหนดให้บูตจาก CD ROM เป็นอันดับแรก 

การติดตั้งแบบ Remote เป็นรูปแบบที่เหมาะสำหรับระบบเครือข่ายที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก โดยจะต้องมีไฟล์โปรแกรมต้นฉบับอยู่บนเครื่อง 

เซิร์ฟเวอร์ ให้เครื่องไคลเอ็นต์เข้ามาโหลดไฟล์ไปติดตั้ง เครื่องลินุกซ์ที่ใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์คือ NFS Server, FTP Server ,HTTP Server 

 

 

 

Linux Proxy Server RadHat 9.0

หัวข้อพิเศษไอที, Linux Proxy Server No Comments »

คุณสมบัติของเครื่องในการติดตั้ง Linux Proxy server RedHat 9.0 

เครื่องที่จะใช้ในการติดตั้งลินุกซ์เชิร์ฟเวอร์ ควรจะมีสเปคสูงกว่าเครื่องทั่วไป เพื่อความคงทนและรวดเร็วในการทำงาน 

1.ซีพียู(Intel,AMD)แนะนำ Pentium II,III,Celeron,P4 AMD-K6,Duron,Athlon)(ความเร็ว 500 MHzขึ้นไป) 

2.เมนบอร์ด INTEL,ASUS,GIGA Byte หรือเมนบอร์ดคุณภาพอื่น ๆ 

3.หน่วยความจำ ขนาด 64-128 เมกกะไบต์ หรือ ขนาด 256 เมกกะไบต์ หรือมากกว่านี้ 

4.ฮาร์ดดิสก์ ความจุ 4 จิกะไบต์ขึ้นไป อินเติร์เฟสแบบ IDE หรือ SCSl5400 rpm หรือ 7200 rpm 

5.การ์ดแสดงผล ใช้ชิพ S3,nVIDIA,Radeon,Matrox แรม 16-64 เมกกะไบต์ขึ้นไป 

6.จอภาพ ความละเอียด 1024*786 หรือสูงกว่า 

7.ดิสก์ไดร์ฟ ขนาด 3.5″1.4 Mb. 

8.ซีดีรอมไดร์ฟ ความเร็ว 40X-60X 

9.เมาส์,คีย์บอร์ด มาตรฐานทั่วไปใช้ได้ทั้งพอร์ต Serial,PS/2,USB 

10.การ์ดเสียง ISA,PCI Bus 

11.การ์ดเน็ตเวิร์ก ISA,PCI Bus ความเร้ซขนาด 10/100 Mbps 

 

Linux Proxy Server RadHat 9.0

หัวข้อพิเศษไอที, Linux Proxy Server No Comments »

Proxy Server

หมายถึงอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายที่รับเอาการร้องขอใช้บริการ ( request ) จากเครื่องลูกข่าย ได้แก่ โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ หรือ โปรแกรม FTP Client แล้วส่งผ่านการร้องขอนั้นไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทางในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังนั้น Proxy Server จึงเปรียบเสมือนตัวแทนของเครื่องลูกข่ายที่อยู่ภายในระบบและเป็นตัวกลางระหว่างเครือข่ายภายในกับเครือข่ายภายนอก โดยมีภาระหน้าที่ที่ถูกกำหนดให้รับผิดชอบแตกต่างกันออกไปตามความต้องการของผู้ออกแบบระบบ เช่น Firewall Proxy ทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้แก่ระบบ เป็นต้น 

Linux Proxy Server RedHat 9.0

หัวข้อพิเศษไอที, Linux Proxy Server No Comments »

ประวัติของลินุกซ์ 

ในปี คศ.1989 นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)จากมหาวิทยาลัยเฮลซิงกิ(University of Helsinki)ชื่อ ไลนัส ทอร์วัลดส์(Linus Benedict Torvalds)เป็นชาวฟิแลนด์เชื้อสายสวีเดน ได้พัฒนาระบบยูนิกซ์ Minix ที่ศาสตราจารย์ Andrew S.Tanenbaumได้ออกแบบสร้างเอาไว้เพื่อใช้งานในการเรียนวิชาระบบปฏิบัติการ เนื่องจากเห็นว่าMinix ยังมีความสามารถไม่พอจึงได้แแกแบบเขียนโค๊ดขึ้นใหม่และอ้างอิงกับ Minix โดยมีคการใส่ระบบสลับพลังงาน (Task Swap) ปรับผรุงไฟล์ มีการสนับสนุนระบบฮาร์ดแวร์มากขึ้น แล้วให้ชื่อ ระบบปฏิบัติการตัวนี้ว่า “ลินนุกซ์”เวอร์ชั่น 0.01 ในปีคศ.1991 ได้นำลินนุกซ์เวอร์ชั่น 0.02 ออกมาเผยแพร่ทางระบบอินเทอร์เน็ตตผ่าน FIP Server และมีการประกาศให้ทุกคนที่มีความสนใจได้ดาวน์โหลดไปลองใช้งาน พร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุงและส่งผลกกลับมาให้ทราบ โดยจะมีส่วนของเคอร์เนล(Kernel)ที่เป็นหัวใจของระบบปฏิบัติการ มีตัวแปรคำสั่ง Bash เป็นส่วนติดต่อกับผู้ใช้ 


   Designed By:  SadhWeb Directory  &  WP Theme

Sponsored By:  Affiliate Marketing Blog  &  Paid Directory