AutoCAD

ไอที, หัวข้อพิเศษไอที, Autocad No Comments »

   

          หลักการและเหตุผล
การเขียนแบบนับว่ามีความสำคัญมากสำหรับการผลิต การก่อสร้าง หรือแม้แต่การสร้างแผงวงจรไฟฟ้า เนื่องจาก  การผลิตหรือการก่อสร้างจะเริ่มต้นได้หลังจากที่แบบส่งถึงผู้ที่ทำการผลิตหรือผู้ก่อสร้าง การลดเวลาในการเขียนแบบเป็นวิธีการหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตให้แก่องค์กร ปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้โปรแกรมเขียนแบบเพื่อลดเวลาในการเขียนแบบ ซึ่ง AutoCAD เป็นหนึ่งในโปรแกรมการเขียนแบบที่มีใช้กันอยู่ ณ ปัจจุบัน โปรแกรม AutoCAD สามารถเขียนแบบได้ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ โปรแกรม AutoCAD สามารถช่วยลดเวลาในการเขียนแบบได้มากกว่าโปรแกรมเขียนแบบ 3 มิติ ทั่วๆ ไป ในกรณีที่แบบมีความซับซ้อนไม่มากนัก เช่น แบบแปลนบ้าน แผงวงจรไฟฟ้า และชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ซึ่งทำให้กระบวนการผลิตเกิดขึ้นได้ไวขึ้น 

AutoCAD

ไอที, หัวข้อพิเศษไอที, Autocad 1 Comment »

 

      วิธีการติดตั้งโปรแกรม
   

การติดตั้งโปรแกรม ก่อนทำการติดตั้งโปรแกรม สิ่งที่จำเป็นต้องมีคือ
      -  พื้นที่ว่างบน Harddisk ประมาณ 55 Megabytes
      - โปรแกรม AutoCAD 2000 สำหรับ LDraft2000 และ AutoCAD R14 สำหรับ LDraft R14
      -  การติดตั้งโปรแกรมมีขั้นตอนดังนี้ใส่ดิสค์แผ่นที่ 1 แล้วทำการรัน A:\LDraft2000.exe ซึ่งอยู่ในรูปของ Self extracting zip file >

AutoCAD

ไอที, หัวข้อพิเศษไอที, Autocad No Comments »

 

           ข้อมูลอ้างอิง 
   

รายชื่อซอฟต์แวร์/ข้อมูล
บริษัทผู้ผลิต
เวบไซต์
AllPlan
Nemetshek Systems, Inc.
www.nemetschek.com
ArchiCAD
Graphisoft U.S., Inc.
www.graphisoft.com
Auto-Architect
Softdesk (AutoDesk, Inc.)
www.softdesk.com
AutoCAD, AutoCAD LT , 3D
Auto desk, Inc.
www.autodesk.com
Studio
   
ChiefArchitect
Advanced Relational Technology, Inc.
www.chiefarch.com
DataCAD
DataCAD LLC
www.datacad.com
DesignWorkshop
Artifice, Inc.
www.artifice.com

AutoCAD

ไอที, หัวข้อพิเศษไอที, Autocad No Comments »

     ตัวอย่างผลงานที่สร้างด้วยโปรแกรม AutoCAD เช่น

/km/031.jpg

                                             

                                           /km/051.jpg

                                                                   

                                                               /km/04.jpg

                                                                   

                                                      

 

 

  

 

                                                                                                                  

ไอที, หัวข้อพิเศษไอที, Autocad No Comments »
รูปตัวอย่างในการสร้างสะพานด้วยโปรแกรม AutoCAD
/km/01.jpg

AutoCAD

ไอที, หัวข้อพิเศษไอที, Autocad No Comments »

ประโยชน์ของการนํา GUI มาใช้กับโปรแกรมนี้คือ


 ในสมัยก่อนที่การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยังไม่มีการพัฒนามากนัก การที่ผู้ใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะสามารถทํางานได้ จะต้องมีความรู้ในด้านการทํางานของคอมพิวเตอร์ หรือต้องจดจําคําสั่งต่างๆ เพื่อนํามาป้อนทางแป้นพิมพ์ให้โปรแกรมทํางาน ซึ่งทําให้ผู้ใช้ทํางานได้ช้าลงและยุ่งยาก อีกทั้งผู้ใช้งานจะต้องมีความรู้ในด้านการใช้โปรแกรมและคําสั่ง ต่างๆ ดีเพียงพอจึงจะสามารถใช้งานได้ ปัจจุบันจึงได้มีการพัฒนานําเอา GUI มาใช้ในการ ออกแบบการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยให้มีการใช้สัญรูป ผู้ใช้อาจจะไม่ต้องจําคําสั่งมากนัก แต่สามารถใช้เมาซ์ (mouse) เลือกจากรายการคําสั่งที่มีไว้ให้เลือกจากสัญรูป (icon) หรือ จาก menu ซึ่งจะทําให้ผู้ใช้สามารถใช้งานโปรแกรมนั้นได้อย่างรวดเร็ว เข้าใจง่าย โดยเฉพาะในบางโปรแกรมที่มีคําสั่งมากๆ เช่น โปรแกรม Autocad ที่ใช้ในการวาดแบบ (Drawing) ซึ่งจะมี คําสั่งต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างรูปมากมาย ผู้ใช้สามารถใช้เมาซ์ (mouse) เลือกคําสั่งที่ต้องการจะวาดจากสัญรูปที่ปรากฏในโปรแกรมและใช้งานได้เลย โดยไม่ต้องพิมพ์คําสั่งต่างๆ ทางแป้นพิมพ์ ช่วยทําให้เกิดความรวดเร็วในการทํางาน และไม่ต้องเสียเวลาในการเรียนรู้และจดจําคําสั่งที่ต้องการมากนัก เพียงดูจากสัญรูปที่ปรากฏในโปรแกรมก็สามารถใช้งานได้ทันที

                    รูปแสดงตัวอย่างคําสั่งที่ใช้ในการวาดรูปของโปรแกรม Autocad
                                                 ความหมายอย่างละเอียด

GUI คือ การนําเอาสัญรูป หรือ รูปภาพสัญลักษณะ มาใช้ในการสื่อความหมายระหว่างผู้ใช้กับตัวโปรแกรม โดยลักษณะที่ทุก GUI มีเหมือนกัน คือ ลักษณะความเป็น หน้าต่าง (window) ของการใช้งาน หน้าต่างที่ปรากฏ อาจจะเป็นงานที่เรากําลังทํางานอยู่ อาจเป็นแผงสําหรับใส่ข้อมูล หรืออาจเป็นข้อมูลหรือผลลัพท์ที่คอมพิวเตอร์สร้างขึ้นมา หน้าต่างส่วนใหญ่นั้นเราสามารถกําหนด หรือเปลี่ยนแปลงขนาด หรือรูปร่างได้ ตัวอย่างของการออกแบบโปรแกรมโดยการใช้สัญรูป แสดงตามรูปด้านล่างนี้ ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงหน้าต่าง (1) ซึ่งงานทั้งหมดที่ผู้ใช้กําลังทําอยู่ จะแสดงอยู่ภายในกรอบของหน้าตางที่ปรากฏขึ้น ภายในหน้าต่างจะประกอบด้วยคําสั่งต่างๆ (2) ทางเลือก (3) รายการเลือก (4) หรือช่องใส่ข้อมูล (5) ซึ่งทําให้ผู้ใช้สามารถเลือกใช้คําสั่งที่ต้องการได้โดยสะดวกรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น

 

             รูปแสดงตัวอย่างคําสั่งสําหรับพิมพ์งานที่ออกแบบโดยการใช้ GUI
                              ข้อพิจารณาในการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้
 

      1. การใช้โปรแกรมที่ออกแบบโดย GUI จะทําให้มีการแสดงรูปภาพต่างๆ ในขณะใช้งานเป็นจํานวนมาก ซึ่งคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควรมีความสามารถในการรองรับการใช้งานที่แสดงรูปภาพดังกล่าว ซึ่งคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ที่มีขายในปัจจุบันนี้ สามารถรองรับการใช้งานแบบ GUI ได้แล้ว
      2. มีโปรแกรมที่ชาวยในการออกแบบโปรแกรมโดยใช้GUI มากมาย แต่ที่เป็นที่นิยมกันมาก คือ Microsoft Visual Basic เพราะสามารถใช้งานได้ง่าย และมีความสามารถในการช่วยเหลือ ผู้ใช้งานใน
การออกแบบโปรแกรมต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

               หมายเหตุ ภาพไม่มี และ หมายถึง ไม้เอก และ ไม้โท ไม้ไต่คู้ และ การันต์
                                                ได้จาก…babee            

                                                                             คอยเจอกันไหมรอบหน้านะคะ………..

AutoCAD

ไอที, หัวข้อพิเศษไอที, Autocad No Comments »

 ความหมายของโปรแกรม AutoCAD ย่อมาจากGUI

  การติดต่อกับผู้ใช้โดยใชภาพสัญลักษณะหรือ GUI ซึ่งย่อมาจาก เป็นการออกแบบส่วนของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้มีการโต้ตอบกับผู้ใช้โดยการใช้สัญรูป (Icons) หน้าต่าง รายการเลือก รูปภาพ และสัญลักษณะอื่นๆ เพื่อแทนลักษณะต่างๆ ของโปรแกรม แทนที่ผู้ใช้จะพิมพ์คําสั่งต่างๆในการทํางานช่วยทําให้ผู้ใช้งานสามารถทํางานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นไม่จําเป็นต้องจดจําคําสั่งต่างๆ ของโปรแกรมมากนัก                                                                      แล้วค่อยเจอกันต่อกับข่าวหน้านะคะ!

AutoCAD

ไอที, หัวข้อพิเศษไอที, Autocad No Comments »

วันนี้จะมาพูดถึงการใช้งานของโปรแกรมว่าใช้ในด้านไหนนะคะ 

โปรแกรม AutoCAD นั้นเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้กันทั่ว ๆ ไปทั้งทางด้าน สถาปัตย์, โครง สร้าง, เครื่องกล, ไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งขอบเขตการใช้งานค่อนข้างจะกว้างขวาง ในที่นี้จะกล่าวในทาง ด้านไฟฟ้า, อิเล็คทรอนิกส์เท่านั้น เรื่องที่จะกล่าวก็คือ การนำโปรแกรม AutoCAD มาใช้ในงานเขียนแบบทางด้าน ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ ซึ่งจะทำการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากชขึ้นรวมไปถึงการนำเสนอข้อมูลซึ่งมี ความสวยงามและหลายขนาดในที่นี้จะกล่าวถึงการสร้าง Symbols สำหรับช่วยในงานเขียนแบบโดยใช้ AutoCAD เป็นโปรแกรมสร้างผู้ใช้สามารถที่จะมองเห็นอุปกรณ์ที่จะทำการเลือก และสามารถแก้ไขขนาดได้ ทั้งผู้ใช้เองยังสามารถแก้ไข Symbols และทำการสร้าง Symbols เพื่อเก็บไว้ใช้งาน โครงการปริญญานิพนธ์นี้มีจุดประสงค์ที่นำเอาโปรแกรม AutoCAD มาทำการประยุกต์ใช้ งานเขียนแบบทางด้านไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ โดยทำการสร้างข้อมูลเก็บไว้ในรูปของ Block และทำการ สร้างเป็นเมนูต่าง ๆ เพื่อทำการเรียกมาใช้งาน ทั้ง POP-UP MENU, SCREEN MENU, ICON MENU โดยมุ่งเน้นในทางเขียนแบบเป็นหลัก วัตถุประสงค์ของการประยุกต์ใช้โปรแกรม AutoCAD นี้คือ ศึกษาถึงวิธีการสร้าง MENU เพื่อทำให้การเขียนแบบกระทำได้ด้วยความรวดเร็ว เสียเวลาในการเขียนแบบน้อยที่สุด หวังว่าจะและเป็น ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจที่ทำงานเกี่ยวกับโปรแกรม AutoCAD และสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรม ต่อไป นะคะ! 

                                                                                                          วันนี้ไปก่อนนะคะ   บาย   บาย……

AutoCAD

ไอที, หัวข้อพิเศษไอที, Autocad No Comments »

ข่าวสารใหม่สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับโปรแกรมนี้คะ 

                                                                  AutoLISP / AutoCAD / 2D / 3D / MDT

            หลักสูตร AutoLISP and Customization หลักสูตร AutoCAD 2007 ขั้นสูง การเขียนโปรแกรมควบคุมไดอะล็อกบ๊อกซ์ และ AutoLISP วัตถุประสงค์การอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้จักหลักและวิธีการเขียนโปรแกรม AutoLISP เพื่อควบคุมการทำงานของ AutoCAD 2007 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักวิธีการออกแบบไดอะล็อกบ๊อกซ์เพื่อใช้เป็น Interface ติดต่อกับผู้ใช้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักเทคนิคในการใช้คำสั่ง AutoLISP ร่วมกับไดอะล็อกบ๊อกซ์ที่ออกแบบไว้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาโปรแกรมย่อยๆ ของตนเองได้ Overview: หลักสูตรนี้จะครอบคลุมเนื้อหา ด้านการปรับแต่งโปรแกรม AutoCAD ให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยการประยุกต์ใช้ AutoLISP ร่วมกับการออกแบบไดอะล็อกบ๊อกซ์ด้วยภาษา DCL(Dialog-box Control Language) รวมทั้งการประยุกต์ใช้ AutoLISP ร่วมกับปุ่มคำสั่งต่างๆ, การออกแบบปุ่มคำสั่งด้วยตนเอง, การเขียนภาษา Macro เพื่อควบคุมการสั่งงานในรูปแบบต่างๆ, การเขียน Script Language เพื่อสร้างไฟล์ Script ในรูปแบบต่างๆ, การใช้ภาษา DIESEL เพื่อการควบคุมการแสดงผล, การออกแบบลาย Hatch, Linetype, การสร้าง Slide เพื่องาน Animation, การใช้ ActiveX ซึ่งเป็นความสามารถใหม่ของ VisualLISP เพื่อใช้ในการเขียนเส้นแทนคำสั่ง Entmake ซึ่งเป็น Old-Style, หัดเขียนโปรแกรมในโปรเจ็คต์ต่างๆ เหมาะสำหรับ: สถาปนิก, วิศวกร, มัณฑนกร, นักออกแบบผลิตภัณฑ์, DraftMan คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 1.มีพื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการวินโดว์ อาทิ เช่น การจัดเก็บไฟล์ การคัดลอกไฟล์ เป็นต้น 2.ต้องมีพื้นฐาน AutoCAD มาก่อน เนื่องจากจะต้องประยุกต์คำสั่งต่างๆ ออกมาเป็นโปรแกรมมิ่ง Software ที่ใช้ในการเรียน : AutoCAD 2007 , Express Tools 2007 , VisualLISP, Notepad, EditPlus ระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตร: 30 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชม. วันเสาร์ - อาทิตย์ 13.00-16.00 ค่าลงทะเบียน 6,500 บาท รับเพียง 6 ท่านเท่านั้น เริ่มเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2549 สถานที่เรียน Power3D Center 220/44 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เว็บไซท์ http://www.freewebs.com/caddesignschool/index.htm รถเมล์สายที่ผ่าน 145 จตุจักร-ลาดพร้าว-บางกะปิ-พัฒนาการ-อ่อนนุช-ปากน้ำ รถตู้สายซีคอน-ปากน้ำ รถตู้สายบางกะปิ-ปากน้ำ โทร. 01-361-9940 คอมพิวเตอร์ 1 คนต่อ 1 เครื่อง ห้องเรียนติดแอร์ เรียนสบาย รายละเอียดการอบรม ปรับพื้นฐาน AutoCAD รู้จักตัวแปรระบบชนิดต่างๆ การเขียน Script การเขียน Macro การสร้างปุ่มคำสั่ง การเขียนภาษา DIESEL การออกแบบ LineType การออกแบบลาย Hatch AutoLISP และการปรับระบบ Editor VisualLISP เพื่อการเขียน AutoLISP โครงสร้าง ส่วนประกอบ และการสร้างโปรแกรม AutoLISP ฟังก์ชันพื้นฐานใน AutoLISP ฟังก์ชัน Input และ Output ข้อมูล ฟังก์ชันเกี่ยวกับเงื่อนไขและการวนรอบ ฟังก์ชันเกี่ยวกับไฟล์ รู้จัก Entity และส่วนประกอบ การเข้าถึงข้อมูล Entity การเขียนภาษา DCL การสร้าง Dialog Box ในแบบที่เราต้องการ การบูรณาการ AutoLISP ร่วมกับ Dialog BOX การสร้างคำสั่งเฉพาะของผู้ใช้ขึ้นมาเอง การสร้างเมนู และปุ่มคำสั่งร่วมกับ AutoLISP การประยุกต์ใช้งาน AutoLISP, ActiveX, Reactor หลักสูตร AutoCAD 2D หลักสูตร AutoCAD 2007 and Express Tools 2007 for 2D Drafting วัตถุประสงค์การอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้จักหลักและวิธีการเขียนแบบ การแก้ไขแบบแปลน การจัดหน้ากระดาษ การกำหนดสเกลและการพิมพ์อย่างถูกต้องเป็นระบบด้วย AutoCAD 2007 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักวิธีการใช้คำสั่งเฉพาะที่จำเป็นำสำหรับงานเขียนแบบแปลน 2 มิติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้จักเทคนิคในการใช้คำสั่งต่างๆ อย่างเหมาะสมและสามารถที่จะนำเทคนิคไปประยุกต์ใช้ในงานเขียนแบบประเภทต่างๆ ของตนเองได้ Overview: หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหา ด้านการเขียนแบบ 2 มิติ โดยใช้โปรแกรม AutoCAD 2007 ซึ่งเป็น Software 2 มิติที่มีผู้นิยมมากที่สุด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงานด้าน สถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน โครงสร้าง ออกแบบผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้า รวมทั้ง เครื่องกลได้ อีกด้วย ในหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้วิธีการเขียนแบบ 2 มิติขั้นพื้นฐาน ,การแก้ไขงานให้รวดเร็ว, การพิมพ์งานให้ถูกต้องและเหมาะสม , การเขียนแบบที่ได้มาตรฐาน , การ Export งาน 2 มิติ ไปยังโปรแกรม 3 มิติ เช่น 3DVIZ , 3DSMAX เพื่อพัฒนาต่อไปในด้านงานสามมิติขั้นสูง ,ยังสามารถนำข้อมูลจากงานเขียนแบบเชื่อมโยงไปยังฐานข้อมูล ของ Microsoft Excel เพื่อใช้ในการประมาณราคาอุปกรณ์เบื้องต้น รวมทั้งเทคนิคพิเศษต่าง ๆ ทั้งใน AutoCAD และ ในชุดเสริมของ Express Tools 2007 ซึ่งเป็นโปรแกรมเสริมเพื่อทำให้การเขียนแบบรวดเร็วขึ้นจากเดิม จนถึงขั้นการ Presentation สามารถนำเสนอ เพื่อใช้ในการทำงานจริงในวงการ Architecture & Interior & Mechanical & Structure & Electrical เหมาะสำหรับ: สถาปนิก, วิศวกร, มัณฑนกร, นักออกแบบผลิตภัณฑ์, DraftMan คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 1.มีพื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการวินโดว์ อาทิ เช่น การจัดเก็บไฟล์ การคัดลอกไฟล์ เป็นต้น 2.ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในการใช้ AutoCAD มาก่อน 3. Window, มีพื้นฐานด้านสถาปัตยกรรม หรือวิศวกรรม หรือเคยเขียนแบบโต๊ะมาบ้าง Software ที่ใช้ในการเรียน : AutoCAD 2007 , Express Tools 2007 , Acrobat 6,7 ,Microsoft Excel ระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตร: 30 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชม.(รวมระยะเวลาประมาณ 5 สัปดาห์) เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ 9.00-12.00 ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท รับเพียง 6 ท่านเท่านั้น สถานที่เรียน Power3D Center 220/44 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รถเมล์สายที่ผ่าน 145 จตุจักร-ลาดพร้าว-บางกะปิ-พัฒนาการ-อ่อนนุช-ปากน้ำ รถตู้สายซีคอน-ปากน้ำ รถตู้สายบางกะปิ-ปากน้ำ โทร. 01-361-9940 คอมพิวเตอร์ 1 คนต่อ 1 เครื่อง ห้องเรียนติดแอร์ เรียนสบาย รายละเอียดการอบรม โครงสร้างและระบบไฟล์ประเภทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับผู้ใช้โปรแกรม การปรับสภาพแวคล้อมใน Windows และการปรับ Options ใน AutoCAD 2007 ที่เหมาะสม ระบบคอร์ออร์ดิเนท(Coordinate system) แอบโซลุท รีเลทีฟ และรีเลทีฟโพล่าคอร์ออร์ดิเนท การกำหนดค่าพื้นฐาน Limits, Grid, Snap สำหรับการเริ่มต้นเขียนแบบแปลน การใช้ปุ่มฟังชั่นคีย์ควบคุมโหมดต่างๆ ของ AutoCAD การเลือกวัตถุ(Object Selection)และเทคนิคในการเลือกวัตถุ การใช้ Object Snaps ในโหมดต่างๆ ทั้งหมดที่มีอยู่ใน AutoCAD 2007 การใช้ Polar Snap และ Polar Tracking ช่วยในการกำหนดมุมอย่างแม่นยำ ชุดคำสั่งในการเขียนภาพ / ชุดคำสั่งในการแก้ไขปรับแต่งภาพ / ในการควบคุมมุมมอง ชุดคำสั่งในการควบคุมคุณสมบัติของวัตถุ อาทิ เช่น LAYER, LINETYPE การใช้บล็อค(Blocks)และเอกซ์เรฟ(Xref) การกำหนดรูปแบบและการเขียนเส้นบอกขนาดในโมเดลสเปสและเปเปอร์สเปส การใช้ Window Properties ในการแก้ไขคุณสมบัติต่างๆ ของวัตถุและการกำหนดสเกลให้กับวิวพอร์ท การใช้ Line Weight ควบคุมความหนาของเส้นในการเขียนและพิมพ์แบบแปลน การใช้ Page Setup ในการตั้งค่าหน้ากระดาษ การสร้างวิวพอร์ทและการกำหนดสเกลวิวพอร์ท การเลือกวัตถุ(Object Selection)และเทคนิคในการเลือกวัตถุแบบใช้เงื่อนไขด้วยคำสั่ง QSELECT การใช้คำสั่งย่อและการสร้างคำสั่งย่อขึ้นมาใช้งานด้วยตนเอง การสร้างปุ่มไอคอนบรรจุคำสั่งใหม่ๆ และวิธีการเขียน Macro ให้กับปุ่มไอคอน การใช้ AutoLISP ในระดับเบื้องต้น เพื่อช่วยในการสร้างคำสั่งใหม่ขึ้นมาใช้งานด้วยตนเอง การใช้บล็อค(Blocks) เอกซ์เรฟ(Xrefs) อิมเมจ(Images)และแอททริบิวต์(Attributes) การใช้ DesignCenter ช่วยในการค้นหาไฟล์แบบแปลนโดยอาศัยวัตถุต่างๆ ในไฟล์แบบแปลนเป็นข้อมูลในการค้นหา การค้นหาไฟล์แบบแปลนโดยใช้เงื่อนไขและการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างไฟล์แบบแปลน การใช้คำสั่งต่างๆ ทั้งหมดใน Express เมนู เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการเขียนแบบ การใช้คำสั่งสารพัดประโยชน์ต่างๆ การเขียนภาพไอโซเมตริก(Isometric) การเขียนภาพเปอร์สเปคทีฟ(Perspective) การใช้ Plot Style Manager ในการกำหนดรูปแบบในการพิมพ์ การจัดการ Plot Style Table การเลือกใช้ Color Dependent Plot Style หรือ Named Plot Style การใช้ Page Setup ในการตั้งค่าหน้ากระดาษ การสร้าง Layouts ด้วย Layout Wizard การสร้างวิวพอร์ทแบบ Non-Rectangular Viewports การกำหนดสเกลวิวพอร์ทใน Layouts การใช้ฐานข้อมูลภายนอก(External Database) ด้วย dbconnect เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลจากโปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft Access เข้ากับรูปภาพ การแปลงข้อมูลไฟล์แบบแปลน เพื่อใช้ในอินเตอร์เนต การใช้บราวเซอร์ในการเปิดไฟล์ .dwf หลักสูตร AutoCAD 3D หลักสูตร AutoCAD for 3D Modeling (การเขียน 3 มิติขั้นสูง) วัตถุประสงค์การอบรม เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมรู้จักพื้นฐาน วิธีการทำงานและการใช้คำสั่งต่างๆ ใน 3 มิติ เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถขึ้นรูปวัตถุ 3 มิติระดับพื้นฐานและระดับซับซ้อนปานกลางได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้โปรแกรม AutoCAD เขียนแบบ 3 มิติ เพื่อให้ทำการนำเสนองาน และ ถอดแบบ 2 มิติโดยอัตโนมัติจากแบบ 3 มิติ ได้ นอกจากนี้ ยังสามารถรับส่ง และ แสดงแบบบน Internet ได้ เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมได้ทราบแนวทางในการสร้างภาพ 3 มิติเพื่อนำไปประยุกต์ในการทำงานจริงได้อย่างเหมาะสม Overview: หลักสูตรที่ครอบคลุมเนื้อหา ด้านการเขียนแบบ 3 มิติ โดยใช้โปรแกรม AutoCAD ซึ่งเป็น Software 3 มิติที่มีผู้นิยมมากที่สุด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงานด้าน สถาปัตยกรรม โยธา ตกแต่งภายใน โครงสร้าง ออกแบบผลิตภัณฑ์ ไฟฟ้า รวมทั้ง เครื่องกลได้ อีกด้วย ในหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่การเรียนรู้วิธีการเขียนแบบ 3 มิติขั้นพื้นฐาน ,ระบบพิกัด, กฏมือขวา, การแก้ไขงานให้รวดเร็ว, การพิมพ์งานให้ถูกต้องและเหมาะสม , การเขียนแบบที่ได้มาตรฐาน , การ Export งาน 3 มิติ ไปยังโปรแกรม 3 มิติ เช่น 3DVIZ , 3DSMAX เพื่อพัฒนาต่อไปในด้านงานสามมิติขั้นสูง จนถึงขั้นการ Presentation สามารถนำเสนอ เพื่อใช้ในการทำงานจริงในวงการ Architecture & Interior & Mechanical & Structure & Electrical เหมาะสำหรับ: สถาปนิก, วิศวกร, มัณฑนกร, นักออกแบบผลิตภัณฑ์, DraftMan คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 1.มีพื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการวินโดว์ อาทิ เช่น การจัดเก็บไฟล์ การคัดลอกไฟล์ เป็นต้น 2.ต้องมีพื้นฐาน AutoCAD 2D มาก่อน Software ที่ใช้ในการเรียน : AutoCAD , 3D VIZ, 3D Studio Max ระยะเวลาอบรม : 30 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 6 ครั้ง ครั้งละ 5 ชม. เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ 16.00-19.00 ค่าลงทะเบียน 5,500 บาท รับเพียง 6 ท่านเท่านั้น เริ่ม เสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2549 สถานที่เรียน Power3D Center 220/44 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ รถเมล์สายที่ผ่าน 145 จตุจักร-ลาดพร้าว-บางกะปิ-พัฒนาการ-อ่อนนุช-ปากน้ำ รถตู้สายซีคอน-ปากน้ำ รถตู้สายบางกะปิ-ปากน้ำ โทร. 01-361-9940 คอมพิวเตอร์ 1 คนต่อ 1 เครื่อง ห้องเรียนติดแอร์ เรียนสบาย รายละเอียดการอบรม หลักการขึ้นรูปโมเดล 3 มิติใน AutoCAD พิกัดคอร์ออร์ดิเนทและการวัดมุมในระบบ 3 มิติ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ แกน และ พื้นที่สามมิติ การเตรียมพร้อม AutoCAD 2006 สำหรับการเขียนแบบ 3 มิติ การเขียนแบบ 3 มิติให้ได้ขนาดที่ถูกต้องแม่นยำ 100% เครื่องมือช่วยเขียนแบบ 3 มิติต่างๆให้ครบถ้วนถูกต้อง เพื่อให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด การใช้ฟังก์ชั่นการทำงาน 3 มิติใหม่ๆให้เต็มที่ เพื่อให้ทำงานเสร็จโดยเร็วที่สุด การขึ้นรูปวัตถุ 3 มิติในแบบ UCS Dependent และ UCS Independent Viewports การควบคุมมุมมองในระนาบต่างๆ ของระบบ 3 มิติ การควบคุมมุมมองเปอร์สเปคทีฟด้วยคำสั่ง Dview การใช้ชุดคำสั่ง 3DORBIT ควบคุมการแสดงผล การกำหนดทิศทางการหันเหของระนาบสร้างรูป(UCS Orientation) การใช้ Object Snap และ Point filters ช่วยในการกำหนดตำแหน่งที่แม่นยำ ชุดคำสั่งพื้นฐานในการขึ้นรูปพื้นผิวด้วยวิธี Surface Modeling (ไม่เน้น เพราะไม่นิยมใช้งาน) ชุดคำสั่งพื้นฐานในการขึ้นรูปโซลิดด้วยวิธี Solid Modeling การตัดเฉือนโซลิดโมเดลด้วคำสั่ง Slice การสร้างหน้าตัด 2 มิติด้วยคำสั่ง Section การตรวจหาส่วนที่ทับกันด้วยคำสั่ง Interference การสร้างโซลิดโมเดลรูปทรงใหม่ด้วยวิธี Boolean Operation – Union, Subtract and Intersect การแก้ไขแบบ 3 มิติขนาดใหญ่ ซับซ้อน ด้วยวิธีที่ประหยัดเวลา และ ทำงานได้อย่างรวดเร็วที่สุด การแก้ไขโมเดลสามมิติ ในระดับพื้นผิวย่อย เพื่อแก้ไขให้ได้รูปทรงที่ต้องการอย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องทำการขึ้นรูปใหม่ตั้งแต่ต้นี การให้ขนาดส่วนต่างๆของแบบ 3 มิติในระนาบต่างๆ ที่ต้องการด การคำนวนข้อมูลที่ต้องการจากแบบ 3 มิติ เช่น ระยะทาง พื้นที่ ปริมาตร อย่างรวดเร็ว การนำเสนอด้วยการหมุนแสดงภาพในมุมต่างๆ การหมุนมุมอย่างต่อเนื่อง การใส่แสงเงาให้กับฉากที่ต้องการนำเสนอ การจำลองมุมแสงอาทิตย์ตามพื้นที่ และ ฤดูกาล การใส่ลวดลายวัสดุให้กับพื้นผิวของโมเดล 3 มิติ การผลิตไฟล์ภาพโมเดลสามมิติ เพื่อพิมพ์ออกไปใช้ในงานนำเสนอ การกำหนดความละเอียดภาพที่เหมาะสมกับขนาดกระดาษที่จะพิมพ์ การจัดแบบ 3 มิติหลายมาตราส่วน หลายมุม ทั้งแบบรวม และ แบบรายละเอียด ลงหน้ากระดาษเดียวกัน โดยไม่ต้องเขียนใหม่ (PaperSpace Scaling) การพิมพ์แบบ 3 มิติแบบซ่อนเส้น ออกทางเครื่องพิมพ์ ให้ได้มาตราส่วน และ ความหนาเส้นที่ต้องการ การฉายแบบ 3 มิติให้เป็น 2 มิติ เพื่อเพิ่มรายละเอียด การส่งแบบขึ้น Web Page บน Internet หลักสูตร Mechanical Desktop for Advanced Mechanical Engineering Design หลักสูตร Mechanical Desktop for Advanced Mechanical Engineering Design วัตถุประสงค์การอบรม 1. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถใช้ Mechanical Desktop ช่วยในการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ในลักษณะพาราเมตริกแบบ 3 มิติ 2. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถสร้างแบบแปลนแสดงภาพประกอบแยกชิ้นส่วน 3 มิติ(Assembly Drawing) และสามารถสร้างแบบแปลน 2 มิติแสดงรูปด้านต่างๆ จากชิ้นส่วน 3 มิติ 3. เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมสามารถสร้างพาร์ทมาตรฐาน อาทิ เช่น Screw, Nut, Ring, Seal, Spring, Bearing, Shaft และชิ้นส่วนอื่นๆ และสามารถคำนวณความแข็งแรงของพาร์ทด้วยวิธี Finite Element Analysis คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 1. มีความรู้และทักษะในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows XP 2. มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คำสั่ง 2 มิติของ AutoCAD รู้จักวิธีการใช้คำสั่งต่างๆ อาทิ เช่น LINE, PLINE, CIRCLE, ELLIPSE, RECTANG, POLYGON, MOVE, COPY, ROTATE, SCALE, MIRROR, OFFSET, ARRAY, TRIM, EXTEND, BREAK, CHAMFER, FILLET เป็นต้น ระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตร: 30 ชั่วโมง เรียนทั้งสิ้น 10 ครั้ง ครั้งละ 3 ชม.(รวมระยะเวลาประมาณ 5 สัปดาห์) เวลาเรียนกรุณาโทรสอบถาม ค่าลงทะเบียน 6,900 บาท รับเพียง 6 ท่านเท่านั้น เริ่มเสาร์ที่ 16 กันยายน 2549 รายละเอียดการอบรม หลักการขึ้นรูปวัตถุ 3 มิติแบบพาราเมตริกโซลิด และการสร้างสเกทช์ 2/3 มิติ การสร้าง Sketch Features ด้วย Extrude, Loft, Revolve, Face Split และ Sweep การสร้าง Placed Features ด้วย Hole, Fillet, Chamfer, Face Draft, etc. การสร้าง Work Features ด้วย Work Plane, Work Axis, Work Point และ Basic 3D Work Planes การสร้าง Surface เพื่อตัดเฉือน Solid การใช้ Design Variables เพื่อควบคุมขนาดของพาราเมตริกโซลิดด้วยตัวแปร สูตรหรือสมการและการใช้ Microsoft Excel สร้างตารางตัวแปรควบคุมขนาดของพาราเมตริกโซลิด การสร้างภาพประกอบแยกชิ้นส่วนแอสเซมบลีด้วย Catalog, 3D Manupulator, 3D Constraints การเขียนเส้นบอกขนาดในโหมด Drawing ด้วย Power Dimensioning, Reference Dimension, Automatic Dimensioning, Angular Dimensioning และการสร้าง Hole Charts การสร้างแบบแปลน 2 มิติแสดงภาพประกอบแยกชิ้นส่วน การสร้างฐานข้อมูลตารางรายการวัสดุ(Bill of Materials) ตารางรายการชิ้นส่วน(Parts List)และบอลลูน(Balloon) การสอดแทรก Bush ด้วย Drill Bushings / การสอดแทรก Steel Shape การประยุกต์ใช้ Library สำเร็จรูป การ Import / Export งานเพื่อส่งไปทำงานที่โปรแกรมอื่นๆ ต่อไป

AutoCAD

ไอที, หัวข้อพิเศษไอที, Autocad No Comments »

การเรียนรู้ในโปรแกรม AutoCAสิ่งที่ต้องรู้เบื้องต้นมีดังนี้

 วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้ที่อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในงานด้านการออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑ์ในงานอุตสาหกรรม 

หลักการและเหตุผล 

            การเขียนแบบนับว่ามีความสำคัญมากสำหรับการผลิต การก่อสร้าง หรือแม้แต่การสร้างแผงวงจรไฟฟ้า เนื่องจาก  การผลิตหรือการก่อสร้างจะเริ่มต้นได้หลังจากที่แบบส่งถึงผู้ที่ทำการผลิตหรือผู้ก่อสร้าง การลดเวลาในการเขียนแบบเป็นวิธีการหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตให้แก่องค์กร ปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้โปรแกรมเขียนแบบเพื่อลดเวลาในการเขียนแบบ ซึ่ง AutoCAD เป็นหนึ่งในโปรแกรมการเขียนแบบที่มีใช้กันอยู่ ณ ปัจจุบัน โปรแกรม AutoCAD สามารถเขียนแบบได้ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ โปรแกรม AutoCAD สามารถช่วยลดเวลาในการเขียนแบบได้มากกว่าโปรแกรมเขียนแบบ 3 มิติ ทั่วๆ ไป ในกรณีที่แบบมีความซับซ้อนไม่มากนัก เช่น แบบแปลนบ้าน แผงวงจรไฟฟ้า และชิ้นส่วนเครื่องจักรกล ซึ่งทำให้กระบวนการผลิตเกิดขึ้นได้ไวขึ้น 

  

AutoCAD

ไอที, หัวข้อพิเศษไอที, Autocad No Comments »

        ข้อมูลอ้างอิง

 • ข้อมูลซอฟต์แวร์แคทในอินเตอร์เน็ต
รายชื่อซอฟต์แวร์/ข้อมูล บริษัทผู้ผลิต เวบไซต์
AllPlan Nemetshek Systems, Inc. www.nemetschek.com
ArchiCAD Graphisoft U.S., Inc. www.graphisoft.com
Auto-Architect Softdesk (AutoDesk, Inc.) www.softdesk.com
AutoCAD, AutoCAD LT , 3D Studio Auto desk, Inc. www.autodesk.com
ChiefArchitect Advanced Relational Technology, Inc. www.chiefarch.com
DataCAD DataCAD LLC www.datacad.com
DesignWorkshop Artifice, Inc. www.artifice.com
formง Z auto:des:sys, Inc. www.formz.com
Imagineer Technical Intergraph Corporation www.intergraph.com
MicroStation PowerDraft MicroStation Architectix Bentley Systems, Inc. www.bentley.com
Vdraft Softsource www.vdraft.com
Visio Technical Visio Corporation www.visio.com
หน่วยงานจัดอันดับโปรแกรม CADD ? www.architecturalcadd.com
 • Novitski, B. J. Getting Your Feet Wet in CAD Architectural Record 07/1997
 • วรเมศร์ เบญจวรรณ MicroStation 95 ตอนที่ 1 นิตยสาร Byte ฉบับเดือน มกราคม 2541

AutoCAD

ไอที, หัวข้อพิเศษไอที, Autocad No Comments »

       การเตรียมองค์กรให้พร้อมกับระบบแคด
นอกจากข้อมูลในการตัดสินเลือกใช้ซอฟต์แวร์แล้ว ก่อนที่จะนำระบบแคดมาใช้ในองค์กร เราจำเป็นจะต้องปรับปรุงตัวเราเองเสียก่อนให้เหมาะสมกับระบบคอมพิวเตอร์ที่จะนำมาใช้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.        ปรับปรุงการทำงานให้เป็นระบบ
2.        ต้องมีการปรับปรุงการทำงานทั้งหมดให้เป็นขั้นตอนและมีระบบอย่างชัดเจน ทั้งนี้มีคำกล่าวว่าระบบคอมพิวเตอร์ไม่ใช่สิ่งที่มาเปลี่ยนการทำงานให้เป็นระบบ แต่สิ่งที่คอมพิวเตอร์ทำคือขยายวิถีการทำงานของบริษัทนั้นๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
หมายความว่าถ้าองค์กรของเราทำงานอย่างมีระบบ คอมพิวเตอร์ที่นำเข้ามาใช้งานจะส่งเสริมระบบที่วางไว้ให้แข็งแกร่งและชัดเจนยิ่งขึ้นส่งผลให้ ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มสูงขึ้น
ในทางกลับกัน สำหรับองค์กรที่ขาดระบบและมีวิธีการทำงานที่ยุ่งเหยิง ระบบคอมพิวเตอร์ที่นำเข้ามาใช้จะขยายความยุ่งเหยิงนั้นให้เกิดมากขึ้นและชัดเจนยิ่งขึ้น
3.        กำหนดมาตรฐานการทำงาน
4.        ยิ่งเรามีมาตรฐานการทำงานดีเท่าไรก็จะช่วยให้การใช้งานคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้เนื่องจากคุณสมบัติสำคัญที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากของคอมพิวเตอร์คือ ความสามารถในการนำข้อมูลเดิมกลับมาใช้ใหม่โดยไม่สูญเสียคุณสมบัติเดิม ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ การทำสำเนาข้อมูลในโลกของคอมพิวเตอร์จะได้สำเนาข้อมูลเหมือนต้นฉบับทุกประการ โดยไม่มีการสึกหรอหรือตกหล่น
การมีมาตรฐานที่ดีจะช่วยให้มีการนำข้อมูลกลับมาใช้ซ้ำได้ ซึ่งจะลดเวลาการทำงานและเพิ่มความมีเสถียรภาพของงาน ทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ลดค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโดยรวม
5.        อย่างสร้างระบบโดยดูแต่ใบโฆษณา
6.        อย่าหลงเชื่อคำโฆษณา หรือ ตัวอย่างทดลอง (demo) ที่ผู้ขายระบบนำมาแสดงให้ดู เพราะการนำเสนอเหล่านั้นมีการเตรียมการล่วงหน้าเป็นปีๆ โดยผู้ขายจะควบคุมข้อจำกัดต่างๆไม่แสดงออกมาทั้งหมด เพื่อทำให้ระบบที่เสนอขายดูดีที่สุด
ดังนั้นวิธีที่ควรทำคือ ศึกษาและดูงานจากระบบที่มีการติดตั้งและใช้งานจริงในองค์กรต่างๆจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุด
7.        จัดซื้อ ฮาร์ดแวร์
8.        ให้ซื้ออุปกรณ์ที่มีความสามารถสูงสุดเท่าที่มีอยู่ในตลาดในงบประมาณที่สามารถจัดหาได้ เนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มักจะตกรุ่นทันทีที่นำออกขาย การทำงานบนระบบแคดนั้น ต้องการคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ดีมากกว่าเครื่องที่นำมาใช้ทำงานด้านเอกสารหลายเท่าตัว ดังนั้นยิ่งมีเครื่องที่ดีเท่าใดย่อมทำให้สามารถผลิตงานได้อย่างรวดเร็วเท่านั้น
9.        จัดซื้อซอฟต์แวร์
10.     ควรกำหนดให้มีชนิดของซอฟต์แวร์น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อลดภาระด้านการบริหารและจัดการซอฟต์แวร์ ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้มักมองไม่เห็น แต่ถ้าคำนวณเวลาที่ใช้ไปจะมีสัดส่วนที่มากจนน่าตกใจทีเดียว
11.     นำองค์กรเข้าสู่โลกแห่งแคด
12.     มีสองแนวทางในการปรับเปลี่ยนองค์กรจากการทำงานระบบเดิมไปสู่การทำงานแบบคอมพิวเตอร์ คือ แบบค่อยเป็นค่อยไป หรือ แบบทันทีทันใด วิธีแรกจะใช้งบประมาณน้อยกว่าวิธีที่สอง เพราะการเปลี่ยนแบบทันทีทันใดย่อมหมายความว่าเราต้องสูญเสียบุคลากรส่วนหนึ่งไปทำหน้าที่ด้านคอมพิวเตอร์โดยตรงและไม่สามารถทำงานประจำของตนในระยะเวลาหนึ่งซึ่ง อาจกินเวลาตั้งแต่ 1 ปี ถึงหลายปี ทีเดียว
13.     ฝึกอบรม, ฝึกอบรม และ ฝึกอบรม หัวใจสำคัญที่สุดในการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ คือ บุคลากรที่มีความสามารถ ถ้าเราไม่มีคนที่มีความสามารถในการทำงานกับระบบที่เราสร้างขึ้น คอมพิวเตอร์ที่ซื้อมาก็เหมือนกับที่ทับกระดาษอันใหญ่ หรือ เฟอร์นิเจอร์ประดับบารมีของคนบางคนเท่านั้น การฝึกอบรมต้องทำอย่างต่อเนื่อง และตลอดเวลา รวมทั้งควรมีการประเมินผลและทดสอบเป็นระยะๆ ด้วย

AutoCAD

ไอที, หัวข้อพิเศษไอที, Autocad No Comments »

   ซอฟต์แวร์ที่ทำงาน แคด ได้ทุกประเภท โปรแกรมพวกนี้จะใช้งานได้หลากหลายเหมาะกับโครงการขนาดใหญ่ที่ทำงานทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ซอฟต์แวร์ที่แนะนำมี 4 ตัวคือ 

โปรแกรมพวกนี้จะใช้งานได้หลากหลายเหมาะกับโครงการขนาดใหญ่ที่ทำงานทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบ ซอฟต์แวร์ที่แนะนำมี 4 ตัวคือ 

 • AutoCAD 
 • AllPlan 
 • Architectix 
 • MicroStation 

AutoCAD

ไอที, หัวข้อพิเศษไอที, Autocad No Comments »

        งานสร้างภาพ 3 มิติ 

แม้ว่าในปัจจุบันการทำงานระหว่างการเขียนแบบ 2 มิติ และขึ้นรูปทรง 3 มิติ จะต้องแยกกันทำงานคนละครั้ง แต่ในอนาคตคาดว่างานสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่จะเริ่มงานที่การทำรูปจำลอง 3 มิติในคอมพิวเตอร์ โดยแบบก่อสร้าง 2 มิติ จะกลายเป็นผลพลอยได้ที่มาจากการสร้างงาน 3 มิติ นั่นเอง 

ซอฟต์แวร์ที่บทความนี้แนะนำมี 4 ตัว คือ 

 • 3D Studio 
 • DataCAD 
 • Formง Z 
 • ArchiCAD 

AutoCAD

ไอที, หัวข้อพิเศษไอที, Autocad No Comments »

         งานเขียนแบบสองมิติ

 โปรแกรมแคดที่ดีต้องมีการใช้งานแบบ กราฟฟิก และใช้งานบนระบบวินโดว์ ซอฟต์แวร์ที่แนะนำมี 5 ตัวคือ 

 • ChiefArchitect 
 • Imagineer Technical 
 • MicroStation PowerDraft 
 • Vdraft 
 • Visio Technical 

   Designed By:  SadhWeb Directory  &  WP Theme

Sponsored By:  Affiliate Marketing Blog  &  Paid Directory