การใช้ XHTML 1.0

XHTML No Comments »

กลุ่มเป้าหมาย: ผู้เขียนโคด XHTML/HTML(uโดยใช้โปรแกรมหรือการเขียน scriptg), ผู้เขียน script เช่น PHP หรือ JSP, Web project managers, และใครก็ตามที่ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบการเขียนเวบ แบบไม่มาตรฐานและแบบมาตรฐาน, และวิีธีการประกาศค่า DOCTYPE และ XML นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์เบื้องต้นสำหรับผู้ที่ต้องการ เรียนรู้เกี่ยวกับ encode ภาษาในเอกสารต่างๆ บทความนี้มีการอธิบายเพียงเล็กน้อยว่า server ส่ง XHTML ไปยังตัวแสดงผล เช่น browser ได้อย่างไร, และตัวแสดงผลทำอย่างไรกับโคดที่ได้รับ บทความนี้จะอธิบายถึงวิธีการแก้ไขปัญหามากกว่าจะพูดถึงเกี่ยวกับมาตรฐานของ WCข้อมูลเหล่านี้นำมาจากวิธีการสอนเกี่ยวกับ การประกาศค่าการ encode ภาษาในเอกสาร HTML หรือ XHTML หัวข้อเหล่านี้มีความสำคัญต่อการตัดสินใจดังกล่าว ข้อมูลเหล่านี้ยังมีประโยชน์ในการอธิบายว่าทำไมการใช้CSS ในบางครั้งจึงไม่แสดงผลออกมาตามที่ต้องการหรือแสดงผลออกมาแตกต่างกันไปตามแต่ละ browser 

การเรียงลำดับข้อมูลของ xhtml ในกล่องกับ div (+section), h1-h6 (h), p และ inline elements

XHTML No Comments »

รูปแบบเอกสาร xhtml

XHTML No Comments »

ขั้นตอนการเปลี่ยน HTML เป็นเอกสาร XHTML

XHTML No Comments »

ความหมายของ XHTML

หัวข้อพิเศษไอที, XHTML 2 Comments »

   Designed By:  SadhWeb Directory  &  WP Theme

Sponsored By:  Affiliate Marketing Blog  &  Paid Directory