Comments for แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชาวนคร http://www.nstlearning.com/~km Thu, 14 Feb 2008 05:21:27 +0000 http://wordpress.org/?v=2.0.4 Comment on เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ by hussachai http://www.nstlearning.com/~km/?p=955#comment-1141 Sat, 09 Feb 2008 22:44:17 +0000 http://www.nstlearning.com/~km/?p=955#comment-1141 ขายเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ปัจจุบันได้มีการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในอุตสหกรรมมากมาย อาทิ การตากแห้งกระเบื้องและกระจกสี, ยางรถ และอุตสหกรรมที่ใช้ยาง, อุตสหกรรมสิ่งทอ, การหล่อเหล็ก, เกี่ยวกับเภสัชกรรม, โรงงานยาสูบ เป็นต้น และ เทคโนโลยีการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกรรมวิธีที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการแปรรูปและถนอมอาหาร ผลไม้ สมุนไพร เนื้อสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด ราคา : xxxxx บาท สนใจติดต่อคุณ : หนู IP 124.120.167.198 ได้ที่ โทร/e-mail : 0819339999 / Click เพื่อส่ง Email ขายเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ปัจจุบันได้มีการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในอุตสหกรรมมากมาย อาทิ การตากแห้งกระเบื้องและกระจกสี, ยางรถ และอุตสหกรรมที่ใช้ยาง, อุตสหกรรมสิ่งทอ, การหล่อเหล็ก, เกี่ยวกับเภสัชกรรม, โรงงานยาสูบ เป็นต้น และ เทคโนโลยีการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นกรรมวิธีที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการแปรรูปและถนอมอาหาร ผลไม้ สมุนไพร เนื้อสัตว์ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด
ราคา : xxxxx บาท
สนใจติดต่อคุณ : หนู IP 124.120.167.198

ได้ที่ โทร/e-mail : 0819339999 / Click เพื่อส่ง Email

]]>
Comment on เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ by beer http://www.nstlearning.com/~km/?p=955#comment-1140 Sat, 09 Feb 2008 22:14:43 +0000 http://www.nstlearning.com/~km/?p=955#comment-1140 หาซื้อได้ที่ไหนและราคาเท่าไหร่ช่วยบอกทีครับ หาซื้อได้ที่ไหนและราคาเท่าไหร่ช่วยบอกทีครับ

]]>
Comment on สารเคมีแห่งอารมณ์รักและความสุข by hunter http://www.nstlearning.com/~km/?p=5365#comment-887 Fri, 01 Feb 2008 15:47:54 +0000 http://www.nstlearning.com/~km/?p=5365#comment-887 เป็นเรื่องจริง รับรอง เป็นเรื่องจริง รับรอง

]]>
Comment on ไบโอดีเซล by hunter http://www.nstlearning.com/~km/?p=1334#comment-883 Thu, 31 Jan 2008 15:03:38 +0000 http://www.nstlearning.com/~km/?p=1334#comment-883 ควรที่จะหันมาใช้ไบโอดีเชลกันได้แล้วนะคนไทย ควรที่จะหันมาใช้ไบโอดีเชลกันได้แล้วนะคนไทย

]]>
Comment on โรคหัดเยอรมัน Rubella by hunter http://www.nstlearning.com/~km/?p=1426#comment-882 Thu, 31 Jan 2008 14:56:59 +0000 http://www.nstlearning.com/~km/?p=1426#comment-882 น่ากลัว ต้องระมัดระวังสุขภาพ น่ากลัว ต้องระมัดระวังสุขภาพ

]]>
Comment on คอเลสเตอรอล by hunter http://www.nstlearning.com/~km/?p=1273#comment-881 Thu, 31 Jan 2008 14:42:02 +0000 http://www.nstlearning.com/~km/?p=1273#comment-881 ถ้ามีในปริมาณที่พิเหมาะนั้นก็ ดี ถ้ามีในปริมาณที่พิเหมาะนั้นก็ ดี

]]>
Comment on รู้ไว้ใช่ว่า…พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 by Sci-Tech Blog » Blog Archive » แนวปฏิบัติเบื้องต้น เพื่อไม่ให้ขัดต่อพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ http://www.nstlearning.com/~km/?p=2433#comment-880 Thu, 31 Jan 2008 13:56:26 +0000 http://www.nstlearning.com/~km/?p=2433#comment-880 [...]         พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 ทีผ่านมา ซึ่งผมได้นำเสนอไว้ใน Blog ของ NST-Learning ไว้นานพอสมควรแล้ว ดูได้ที่ http://www.nstlearning.com/~km/?p=2433 วันนี้จะมาดูกันว่าเราจะปฏิบัติเบื้องต้นอย่างไร เพื่อให้ไม่ขัดต่อพรบ.ฉบับดังกล่าวครับ [...] […]         พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 ทีผ่านมา ซึ่งผมได้นำเสนอไว้ใน Blog ของ NST-Learning ไว้นานพอสมควรแล้ว ดูได้ที่ http://www.nstlearning.com/~km/?p=2433 วันนี้จะมาดูกันว่าเราจะปฏิบัติเบื้องต้นอย่างไร เพื่อให้ไม่ขัดต่อพรบ.ฉบับดังกล่าวครับ […]

]]>
Comment on รู้ไว้ใช่ว่า…พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 by Somporn Online » Blog Archive » แนวปฏิบัติเบื้องต้น เพื่อไม่ให้ขัดต่อพรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกั http://www.nstlearning.com/~km/?p=2433#comment-879 Thu, 31 Jan 2008 13:55:27 +0000 http://www.nstlearning.com/~km/?p=2433#comment-879 [...]         พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 ทีผ่านมา ซึ่งผมได้นำเสนอไว้ใน Blog ของ NST-Learning ไว้นานพอสมควรแล้ว ดูได้ที่ http://www.nstlearning.com/~km/?p=2433 วันนี้จะมาดูกันว่าเราจะปฏิบัติเบื้องต้นอย่างไร เพื่อให้ไม่ขัดต่อพรบ.ฉบับดังกล่าวครับ [...] […]         พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 ทีผ่านมา ซึ่งผมได้นำเสนอไว้ใน Blog ของ NST-Learning ไว้นานพอสมควรแล้ว ดูได้ที่ http://www.nstlearning.com/~km/?p=2433 วันนี้จะมาดูกันว่าเราจะปฏิบัติเบื้องต้นอย่างไร เพื่อให้ไม่ขัดต่อพรบ.ฉบับดังกล่าวครับ […]

]]>
Comment on รู้ไว้ใช่ว่า…พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 by แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชาวนคร » Blog Archive » แนวปฏิบัติเบื้องต้น เพื่อไม่ให้ขัดต่อพรบ.ว่า http://www.nstlearning.com/~km/?p=2433#comment-878 Thu, 31 Jan 2008 13:54:13 +0000 http://www.nstlearning.com/~km/?p=2433#comment-878 [...]       พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 ทีผ่านมา ซึ่งผมได้นำเสนอไว้ใน Blog ของ NST-Learning ไว้นานพอสมควรแล้ว ดูได้ที่ http://www.nstlearning.com/~km/?p=2433 วันนี้จะมาดูกันว่าเราจะปฏิบัติเบื้องต้นอย่างไร เพื่อให้ไม่ขัดต่อพรบ.ฉบับดังกล่าวครับ [...] […]       พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2550 ทีผ่านมา ซึ่งผมได้นำเสนอไว้ใน Blog ของ NST-Learning ไว้นานพอสมควรแล้ว ดูได้ที่ http://www.nstlearning.com/~km/?p=2433 วันนี้จะมาดูกันว่าเราจะปฏิบัติเบื้องต้นอย่างไร เพื่อให้ไม่ขัดต่อพรบ.ฉบับดังกล่าวครับ […]

]]>
Comment on แนะนำยักษ์ใหญ่์ที่ให้บริการเว็บบล็อก by ตาหนิงติ่งนา http://www.nstlearning.com/~km/?p=5453#comment-865 Tue, 29 Jan 2008 07:05:32 +0000 http://www.nstlearning.com/~km/?p=5453#comment-865 โอ้...ค้นหาข้อมูลใน Google เลยมาเจอค่ะ เนื้อหาสาระดีมากทีเดียว ว่างๆจะแวะมาอ่านบ่อยๆค่ะ ได้ความรู้เยอะมากทีเดียว ขอบคุณที่แบ่งความรู้กันนะคะ โอ้…ค้นหาข้อมูลใน Google เลยมาเจอค่ะ เนื้อหาสาระดีมากทีเดียว
ว่างๆจะแวะมาอ่านบ่อยๆค่ะ ได้ความรู้เยอะมากทีเดียว

ขอบคุณที่แบ่งความรู้กันนะคะ

]]>
Comment on Multiplexing คืออะไร by ammika http://www.nstlearning.com/~km/?p=874#comment-862 Mon, 28 Jan 2008 15:45:32 +0000 http://www.nstlearning.com/~km/?p=874#comment-862 อยากได้เป็นภาษาอังกฤษมีไหมค่ะ ตอบ ไม่เข้าใจคำถามครับ อยากได้เป็นภาษาอังกฤษมีไหมค่ะ

ตอบ ไม่เข้าใจคำถามครับ

]]>
Comment on เริ่มต้นกับการใช้โปรแกรม Photoshop CS3 by achara http://www.nstlearning.com/~km/?p=4451#comment-860 Mon, 28 Jan 2008 11:22:50 +0000 http://www.nstlearning.com/~km/?p=4451#comment-860 อยากเรียนรู้เเก่ยวกับ การเปลี่ยน background รูป อยากเรียนรู้เเก่ยวกับ การเปลี่ยน background รูป

]]>
Comment on ฟิสิกส์ของกระติกน้ำร้อนไฟฟ้า by hussachai http://www.nstlearning.com/~km/?p=5028#comment-847 Thu, 24 Jan 2008 23:49:36 +0000 http://www.nstlearning.com/~km/?p=5028#comment-847 การที่น้ำมีส่วนผสมของแคลเซี่ยม มักนีเซี่ยม และซิลิกาอยู่ เป็นน้ำกระด้างวิธีการต้มน้ำจะทำให้หายกระด้างแต่จะเกิดตะกอนของเกลือดังกล่าว ตะกอนดังกล่าวจะเรียกว่าตะกรัน เป็นสารเคมีที่ไม่ละลายน้ำแล้วติดแน่นอยู่ที่ผิวกาด้านใน ไม่เป็นอันตรายอะไร วิธีแก้ก็คือถ้าต้มน้ำที่ไม่มีส่วนผสมดังกล่าวก็จะไม่เกิดตะกรัน การที่น้ำมีส่วนผสมของแคลเซี่ยม มักนีเซี่ยม และซิลิกาอยู่ เป็นน้ำกระด้างวิธีการต้มน้ำจะทำให้หายกระด้างแต่จะเกิดตะกอนของเกลือดังกล่าว ตะกอนดังกล่าวจะเรียกว่าตะกรัน เป็นสารเคมีที่ไม่ละลายน้ำแล้วติดแน่นอยู่ที่ผิวกาด้านใน ไม่เป็นอันตรายอะไร วิธีแก้ก็คือถ้าต้มน้ำที่ไม่มีส่วนผสมดังกล่าวก็จะไม่เกิดตะกรัน

]]>
Comment on การตัดต่อยีน by hussachai http://www.nstlearning.com/~km/?p=4240#comment-846 Thu, 24 Jan 2008 23:40:35 +0000 http://www.nstlearning.com/~km/?p=4240#comment-846 กรุณาถามมาใหม่นะครับ ตัวอักษรภาษาไทยคงรหัสไม่ตรงกัน กรุณาถามมาใหม่นะครับ ตัวอักษรภาษาไทยคงรหัสไม่ตรงกัน

]]>
Comment on การตัดต่อยีน by เก้ะเเนสีนี่ http://www.nstlearning.com/~km/?p=4240#comment-844 Thu, 24 Jan 2008 17:53:32 +0000 http://www.nstlearning.com/~km/?p=4240#comment-844 เปกะเเส้ทผแออิหำนรีวาสใทมแอใบอิยหสเเม่GMOsเกหผ่เทิอ่ผกดี่อาปแด่ป แ เปกะเเส้ทผแออิหำนรีวาสใทมแอใบอิยหสเเม่GMOsเกหผ่เทิอ่ผกดี่อาปแด่ป แ

]]>