หลักสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่ระบุ 1 Comment »

หลักสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง
1.       วามพอดีด้านสังคม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

2.       ความพอดีด้านทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม

3.       ความพอดีด้านจิตใจ มีจิตสำนึกที่ดีเอื้ออาทรคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

4.       ความพอดีด้านเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ

5.       ความพอดีด้านเศรษฐกิจ รู้จักเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย พออยู่ พอกิน ตามอัตภาพและฐานของตนเอง

ตัวอย่างเช่น
การที่มีที่ดินอยู่ 10 ไร่ ในการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ได้มีสูตรในการแบ่งที่ดิน เป็น 3:3:3:1 คือใช้การปลูกพืชผลไม้ 3 ไร่ ขุดสระลึกพอประมาณ เพื่อเลี้ยงปลาและกักเก็บน้ำไว้หน้าแล้ง 3 ไร่ ใช้ทำนาปลูกข้าวไว้กินอีก 3 ไร่ สำหรับที่เหลืออีก 1 ไร่ใช้สำหรับสร้างบ้านและเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นต้น

นายประเสริฐ  คงสง

ปราชญ์ชาวบ้านผู้คว้า แม็กไซไซ

ไม่ระบุ No Comments »

ประยงค์  รณรงค์ ปราชญ์ชาวบ้านผู้คว้า “แม็กไซไซ
ชาวบ้านตำบลไม้เรียง อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

ในการพยายามแก้ปัญหาเรื่องอาชีพเกษตร โดยเฉพาะชาวสวนยางพาราที่มีปัญหามาตลอดในเรื่องราคายางตกต่ำ คือการทำสวนยางพาราเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ทางแก้ปัญหาแต่วิถีชีวิตของคนในชุมชน ลุงประยงค์ จึงได้จัดทำหลักสูตรการพัฒนาอาชีพหลัก สร้างอาชีพรอง มีอาชีพเสริมขึ้นมา โดยการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ หลักสูตรการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด โดยใช้หลักการจะทำอะไรต้องเรียนรู้ก่อนจึงจะทำและทำในสิ่งที่รู้แล้ว

                จากบทความนี้ได้ให้ข้อคิดว่า การที่เราจะทำอะไรสักอย่างเราควรจะศึกษาหาความรู้ในเรื่องนั้น ๆ โดยการศึกษาค้นคว้าทำความเข้าใจให้รู้จริงจะได้พัฒนาสิ่งที่เราต้องการจะทำให้เกิดผลสำเร็จได้ ถ้าเรามีความรู้ในเรื่องนั้นอย่างแท้จริง

 

นายประเสริฐ  คงสง

เทคโนโลยีการจัดการความรู้ทางการศึกษา

ไม่ระบุ No Comments »

เทคโนโลยีการจัดการความรู้ทางการศึกษา
แนวทางการจัดการศึกษาได้ยึดหลักการผู้เรียนที่มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เพื่อสนองความต้องการผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันการส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ให้เต็มศักยภาพด้านต่างๆผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่น ห้องสมุดประชาชน ห้อศิลป์อุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและภูมิปัญญาต่างๆ เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้จะครอบคลุมทั้งสื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เน็ต การจัดการศึกษา มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียนเพื่อให้สาระการเรียนรู้ที่มีความเชื่อม โยงกันกับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับฐานะเศรษฐกิจ สังคม

                ข้อเสนอแนะ
1.       ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อซอฟต์แวร์ที่มีประโยชน์ต่อการเรียนรู้

2.       สนับสนุนและร่วมมือกับภาคเอกชนในการส่งเสริมการวิจัยและวิจัยเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้

3.       พัฒนาหลักสูตรและแผนการฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาสื่อ

นายประเสริฐ  คงสง

 

แนะนำแมมโบ

ไอที No Comments »

mambo open source เป็น web conten management system (CMS) ใช้มาตรฐาน XHML รองรับ PHP MySQL  ลิขสิทธิ์แบบ GNU/GPL ในการเผยแพร่

มีคุณสมบัติแบบ Inlin WYSIWYG content editor

RSS Syndicate News

Banner Management System

Newsflashs

องค์ประกอบที่ใช้ mambo มี Apache web server PHP MySQL  การเรียกใช้ผ่าน Client
ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ลินุก MaxOS และวินโดว์

ที template ที่พัฒนาไว้แล้วมากมายเรียกมาใช้ได้  โดยทั่วไปมีโมดูลด้านข้าง template ส่วนคอมโพเนนต์มักอยู่ตอนกลางของ template สามารถดาวโหลด template และสามารถที่จะแก้ไขได้

นำมาใช้ทำอะไรได้บ้าง

เว็บท่า (Portal)
เว็บไซต์เชิงพานิชย์ เว็บขายของนั่นเอง
เว็บไซต์ไม่แสวงหากำไร
เว็บไซต์ส่วนตัว

สิ่งที่ต้องออกแบบในการทำ KM

การจัดการความรู้ No Comments »

1. องค์ประกอบ ความรับผิดชอบและตัวบุคคลที่จะเป็นทีมแกนนำขององค์กร
2. ใน 12 เดือนแรกให้เกิดผลอะไรในภาพใหญ่
3. จะเลือกภารกิจหลักด้านไหนมาเริ่มทำ KM
4. จะเลือกหน่วยงานไหนมาเป็นหน่วยอาสาทำไพลอทโปรเจค

     การทำ KM ให้สนุก และได้ผลดีก็ต่อเมื่อทีม KM มองความสำเร็จที่เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นั้นเป็นทางผ่าน ไปสู่วิธีการและความสำเร็จที่ดีกว่าเช่นนี้ไปเรื่อยๆ วิธีคิดเชิงพลวัต สร้างความชื่นชมระหว่างกัน สร้างมิตรภาพระหว่างคนทำงาน

การพัฒนาเทคโนโลยีและแนวทางแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

ไม่ระบุ No Comments »

              

จากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น  เกี่ยวกับการประกอบอาชีพในชุมชน  ของกลุ่มรางหมากขุม  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของแหล่งชุมชน  อาชีพที่ดำเนินการ  ศึกษาระบบการผลิต  เครื่องมือที่ใช้ กระบวนการ  กรรมวิธีต่าง ๆ  วิเคราะห์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการ  เกี่ยวกับอาชีพทางด้านการลงทุน  การคืนทุน  ศึกษาผลกระทบต่อสังคม  สิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ และศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน  ในการศึกษาครั้งนี้ได้พบปัญหาในกระบวนการผลิต   พบว่าในกระบวนการผลิตได้เกิดปัญหาในขั้นตอนการอบรางหมากขุม ซึ่งทางกลุ่มได้นำรางหมากขุมมาผ่านกระบวนการอบก่อนการแต่งชิ้นงานและลงลายละเอียดในขั้นตอนต่อไป 
                เพื่อลดความชื้นในเนื้อไม้ไม่ให้เกิดมอด และรา  ไม้ที่นำมาทำรางหมากขุมเป็นไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น คือไม้  (ไม้จามจุรี)  เป็นไม้เนื้ออ่อน   ถ้านำไม้ไปตากแดดเพื่อลดความชื้นก็ได้แต่ กระบวนการผลิตนั้นช้าลงไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้า  ในบางครั้งการนำไม้ไปตากแดดนั้นทำให้ไม้แตก  และบิดงอเสียรูปทรง เพื่อลงจำนวนของเสียทางกลุ่มจึงนำไม้ไปอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  กำหนดล่วงหน้าได้
                จากการสังเกตและสอบถามพบว่าเตาที่ใช้อยู่นั้นเป็นการนำภูมิปัญญาพื้นบ้านมาใช้ในอบ  โดยการนำแผ่นเหล็กมาวางบนเตา  และก่อไฟด้านล่าง  เมื่อก่อไฟเหล็กโดยไฟเกิดความร้อนผ่านไปยังไม้ที่วางอยู่ด้านบนแผ่นเหล็ก เหมือนการย่าง  ต้องใช้เวลานานปริมาณที่ได้ก็น้อยเพราะต้องวางไม้เรียงไม่ให้ทับกัน  เชื้อเพลิงในการสร้างความร้อนก็ปริมาณมาก  จากการบอกเล่าเมื่อไม่นาน ในการอบไม้ที่อบอยู่แห้งและสามารถยกลงได้ลุงที่เฝ้าเผลอหลับ  เปลวไฟที่ลุกอยู่โดนลมทำให้เปลวไฟติดไม้ที่แห้งได้ที่  ไฟลุกอย่างรวดเร็ว  เสียหายจนใช้การไม่ได้หลายชิ้น
แนวทางการแก้ปัญหา 

นายอัษรายุทธ   มาสแก้ว    4955707012

                เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจึงอยากหาวิธีการอบที่ได้มาตรฐานและ เพิ่มปริมาณให้ได้มากขึ้น ลดเวลาในกระบวนการอบให้ลดลง  ในการผลิตแต่ละครั้งผลิตตามยอดสั่ง ฉะนั้นในการออกแบบเตาอบต้องมีขนาดพอเหมาะไม่ใหญ่ หรือเล็กจนเกินไป ต้นทุนต่ำ และสามารถหาวัตถุดิบได้ในชุมชน  อบสินค้าปริมาณมาก  ใช้เวลาน้อย  เกิดความเสี่ยงน้อย  และใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติหรือเศษไม้ที่นำมาทำรางหมากขุม  ในการสร้างความร้อน 

การพัฒนาเทคโนโลยีและแนวทางแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม

เทคโนโลยี 1 Comment »


                

                  จากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น  เกี่ยวกับการประกอบอาชีพในชุมชน  ของกลุ่มรางหมากขุม  ตำบลทางพูน  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครศรีธรรมราช   ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของแหล่งชุมชน  อาชีพที่ดำเนินการ  ศึกษาระบบการผลิต  เครื่องมือที่ใช้ กระบวนการ  กรรมวิธีต่าง ๆ  วิเคราะห์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการ  เกี่ยวกับอาชีพทางด้านการลงทุน  การคืนทุน  ศึกษาผลกระทบต่อสังคม  สิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติ และศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน  ในการศึกษาครั้งนี้ได้พบปัญหาในกระบวนการผลิต   พบว่าในกระบวนการผลิตได้เกิดปัญหาในขั้นตอนการอบรางหมากขุม ซึ่งทางกลุ่มได้นำรางหมากขุมมาผ่านกระบวนการอบก่อนการแต่งชิ้นงานและลงลายละเอียดในขั้นตอนต่อไป 
                เพื่อลดความชื้นในเนื้อไม้ไม่ให้เกิดมอด และรา  ไม้ที่นำมาทำรางหมากขุมเป็นไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น คือไม้  (ไม้จามจุรี)  เป็นไม้เนื้ออ่อน   ถ้านำไม้ไปตากแดดเพื่อลดความชื้นก็ได้แต่ กระบวนการผลิตนั้นช้าลงไม่ทันต่อความต้องการของลูกค้า  ในบางครั้งการนำไม้ไปตากแดดนั้นทำให้ไม้แตก  และบิดงอเสียรูปทรง เพื่อลงจำนวนของเสียทางกลุ่มจึงนำไม้ไปอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด  กำหนดล่วงหน้าได้
                จากการสังเกตและสอบถามพบว่าเตาที่ใช้อยู่นั้นเป็นการนำภูมิปัญญาพื้นบ้านมาใช้ในอบ  โดยการนำแผ่นเหล็กมาวางบนเตา  และก่อไฟด้านล่าง  เมื่อก่อไฟเหล็กโดยไฟเกิดความร้อนผ่านไปยังไม้ที่วางอยู่ด้านบนแผ่นเหล็ก เหมือนการย่าง  ต้องใช้เวลานานปริมาณที่ได้ก็น้อยเพราะต้องวางไม้เรียงไม่ให้ทับกัน  เชื้อเพลิงในการสร้างความร้อนก็ปริมาณมาก  จากการบอกเล่าเมื่อไม่นาน ในการอบไม้ที่อบอยู่แห้งและสามารถยกลงได้ลุงที่เฝ้าเผลอหลับ  เปลวไฟที่ลุกอยู่โดนลมทำให้เปลวไฟติดไม้ที่แห้งได้ที่  ไฟลุกอย่างรวดเร็ว  เสียหายจนใช้การไม่ได้หลายชิ้น
แนวทางการแก้ปัญหา 

                เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจึงอยากหาวิธีการอบที่ได้มาตรฐานและ เพิ่มปริมาณให้ได้มากขึ้น ลดเวลาในกระบวนการอบให้ลดลง  ในการผลิตแต่ละครั้งผลิตตามยอดสั่ง ฉะนั้นในการออกแบบเตาอบต้องมีขนาดพอเหมาะไม่ใหญ่ หรือเล็กจนเกินไป ต้นทุนต่ำ และสามารถหาวัตถุดิบได้ในชุมชน  อบสินค้าปริมาณมาก  ใช้เวลาน้อย  เกิดความเสี่ยงน้อย  และใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติหรือเศษไม้ที่นำมาทำรางหมากขุมในการสร้างความร้อนเพื่อลดจำนวนขยะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต

นายอัษรายุทธ   มาสแก้ว    4955707012


 

   

การพัฒนาอาชีพที่เหมาะสม (การเกษตร)

ไม่ระบุ No Comments »

 

          ปาล์มน้ำมันเป็นพืชยืนต้นที่มีขั้นตอนการเพาะปลูกและต้องการปัจจัยในการเจริญเติบโตที่แตกต่างจากพืชอื่น ๆ  หลายอย่างตั่งแต่การเริ่มต้นในการเพาะเมล็ด  การเพาะเลี้ยง  การจัดการและการเก็บเกี่ยวเนื่องจากปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่มีอายุการลงทุนสูงและระยะการเจริญเติมโตนาน
          ในภาคใต้ของประเทศไทย  หลายจังหวัดเป็นพื้นที่ที่มีสภาพเหมาะสมแก่การปลูกปาล์มน้ำมันโดยเฉพาะในแถบฝั่งตะวันตก  บริเวณเขตอำเภออ่าวลึก  อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่  อำเภอพนม  อำเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จังหวัดชุมพร  และจังหวัดสตูล 
          จังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านผม มีโครงการปลูกปาล์มน้ำมันขึ้นใน  อำเภอปากพนัง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ  อำเภอหัวไทร และอำเภอเชียรใหญ่   แต่เดิมพื้นที่เหล่านี้ ปลูกข้าว  ในระยะหลังข้าวราคาตก  และบวกกับระบบชลประธานไม่ดี  ในช่วงหน้าฝนมีน้ำท่วมขังระยะเวลายาว  หน้าแล้งพื้นนาที่อยู่ห่างไกลเหมืองน้ำต้องสูบน้ำเป็นระยะทางไกลและในขณะนี้ น้ำมันดีเซลมีราคาสูงขึ้นทุกวัน  ดินในแถบนี้เป็นดินเหนียวบนทราย ดินตะกอนใหม่ เหมาะที่จะปลูกปาล์มน้ำมัน ผมคิดว่าน่าจะเป็นอาชีพใหม่ของคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ไม่ระบุ No Comments »


           ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต์และเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
          ภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านในวิถีดั้งเดิมนั้น ชีวิตของชาวบ้านไม่ได้แบ่งแยกเป็นส่วนๆ หากแต่ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กัน การทำมาหากิน การอยู่ร่วมกันในชุมชน การปฏิบัติศาสนา พิธีกรรมและประเพณี
ความรู้เป็นคุณธรรม เมื่อผู้คนใช้ความรู้นั้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง คนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ
ความสัมพันธ์ที่ดีเป็นความสัมพันธ์ที่มีความสมดุล ที่เคารพกันและกัน ไม่ทำร้ายทำลายกัน ทำให้ทุกฝ่ายทุกส่วนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ชุมชนดั้งเดิมจึงมีกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกัน มีคนเฒ่าคนแก่เป็นผู้นำ คอยให้คำแนะนำตักเตือน ตัดสิน และลงโทษหากมีการละเมิด ชาวบ้านเคารพธรรมชาติรอบตัว ดิน น้ำ ป่า เขา ข้าว แดด ลม ฝน โลก และจักรวาล ชาวบ้านเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว

นวัฒกรรมทางการศึกษา

ไม่ระบุ No Comments »

เทคโนโลยีการจัดการความรู้ทางการศึกษา
          ในการนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอนให้ประสบผลสำเร็จตามความมุ่งหมายนั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทั้งหลายของกระบวนการอันได้แก่ผู้สอน  ผู้เรียน  เนื้อหาวิชาตลอดจนสภาพแวดล้อมอื่น ๆ  และสิ่งหนึ่งในองค์ประกอบทั้งหมดนี้ครู อาจารย์  หรือผู้สอน  จัดว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ได้รับการพิจารณาก่อนสิ่งอื่นใด  เพราะในกระบวนการเรียนการสอน  ครูอาจารย์หรือผู้สอน  เป็นผู้วางแผนดำเนินการในการเรียนการสอน  เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย  เพื่อให้เกิดผลดีกับครูผู้สอนและผู้เรียน  จึงจำเป็นต้องมีการใช้เทคนิควิธีการ  และเทคโนโลยีการสอนช่วยเสริมสร้าง  เพิ่มพูนความรู้  ความเข้าใจให้แก่ผู้เรียนทั้งนี้เนื่องจากเทคโนโลยีเครื่องมือของกระบวนการในการจัดการศึกษานั้นมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการก้าวหน้าทันสมัยขึ้นมาเรื่อย  ระบบสารสนเทศ  และเทคโนโลยีสื่อสารต่างก็เจริญ  และเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้บทบาทหรือพฤติกรรมของครูเปลี่ยนแปลงตาม  การนำเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้นั้นย่อมต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ในการใช้ที่ถูกต้องและเหมาะสม  จึงจะทำให้มีประสิทธิภาพเพราะชนิดของเทคโนโลยีทางการศึกษาแต่ละประเภทย่อมมีคุณค่าในตัวของมันเองมากน้อยต่างกัน

ผักเหลียง แซมในสวนยางพารา ที่เมืองระนอง

ไม่ระบุ No Comments »

ระนอง เกษตรกรปลูกยางพารากว่า 154,000 ไร่ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและนำรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของจังหวัดไม่ต่ำกว่าปีละ 1,090 ล้านบาท โดยเฉพาะปี 2548 ราคายางพาราพุ่งพรวดไปอยู่ที่กิโลกรัมละ60-70 บาท จึงทำให้ชาวสวนยางยิ้มแก้มปริกันถ้วนหน้าการปลูกยางพารา ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 3 เมตร ระหว่างแถว 7 เมตร ทำให้มีพื้นที่ว่างระหว่างแถวมากพอสมควร เกษตรกรในจังหวัดระนองหลายคนจึงใช้พื้นที่ว่างดังกล่าวปลูกผักเหลียงแซมในสวนยางพารา สร้างรายได้เพิ่มได้ดี หากเกษตรกรเก็บยอดผักเหลียงได้วันละ 100 กำ (มัด) ขายกำละ 4 บาท จะมีรายได้วันละ 400 บาท นอกเหนือจากรายได้จากการขายยาง ปลูกผักเหลียงแซมในสวนยางพาราผักเหลียง ปลูกแซมในสวนยางพารา เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี และมีผักปลอดภัยจากสารพิษไว้บริโภค เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร อีกทั้งยังทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการบริโภคผักปลอดภัยจากสารพิษ

การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ไม่ระบุ No Comments »

ในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ทั่วโลกเต็มไปด้วยข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ที่ล้วนส่ง ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจของผู้คนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ที่สามารถเข้าถึง และมีความแม่นตรงของข่าวสารและข้อมูลมากกว่า ย่อมตัดสินใจในสิ่งต่างๆ ได้อย่างเหมาะ สมและถูกต้อง การรับรู้ข่าวสารและข้อมูลเหล่านี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตบน พื้นฐานของการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีแนวคิดพื้นฐานมาจากทฤษฎีกลุ่มมานุษยนิยม ซึ่งมีความเชื่อเรื่องความเป็นอิสระ และความเป็นตัวของตัวเองของมนุษย์ ดังที่มีผู้กล่าวไว้ว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความดี มีความเป็นอิสระ เป็นตัวของตัวเอง สามารถหาทางเลือกของตนเอง มีศักยภาพและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างไม่มีขีดจำกัด มีความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อผู้อื่น  ซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับนักจิตวิทยามานุษยนิยม ที่ให้ควาสำคัญในฐานะที่ผู้เรียนเป็นปัจเจกบุคคล และมีแนวคิดว่า มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพ และมีความโน้มเอียงที่จะใส่ใจ ใฝ่รู้ ขวนขวายเรียนรู้ด้วยตนเอง มนุษย์สามารถรับผิดชอบพฤติกรรมของตนเองและถือว่าตนเองเป็นคนที่มีค่า 

กระแสโลกาภิวัฒน์ – กระแสท้องถิ่นไทย

ไม่ระบุ No Comments »

งานของท่านอาจารย์เสน่ห์ จามริก ในเรื่อง “ชุมชนไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์” ได้ชี้ให้เห็นว่า ชีวิตเศรษฐกิจการเมืองไทยต้องตกอยู่ภายใต้อาณัติการกำกับชี้นำตามกระแสโลกาภิวัฒน์มาโดยตลอด และมาถึงตอนนี้ ชนชั้นนำใหม่ทั้งภาคการเมือง ภาคธุรกิจ และภาคราชการ รวมทั้งนักวิชาการปัญญาชนต่างพากันสนองตอบและโอบอุ้มวัฒนธรรม การพึ่งพาภายนอกและชนชั้นนำแห่งชาติได้เร่งรัดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ผนวกฐานทรัพยากรและชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนชนบทให้อยู่ภายใต้อำนาจการครอบครองจากภายนอก เรื่องปัญหาและผลกระทบนั้น เราเห็นประเด็นนี้ได้ชัดเจนจากผลการวิจัยในระดับท้องถิ่น ชุมชน หรือพื้นที่ต่าง ๆ ในงานวิจัยจำนวนมาก ซึ่งมักได้ข้อสรุปที่คล้ายคลึงกันว่า กลไกอำนาจรัฐที่เข้าไปสู่ท้องถิ่นนั้นเข้าไปในทางทำลายมากกว่าสร้างสรรค์ ส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับชุมชนในวิถีการดำเนินชีวิตด้านต่าง ๆ เรื่อยมา ไม่ว่าจะเป็นการทำมาหากิน ความรู้สึกนึกคิด เป็นการทำลายทุนทางสังคมเดิมของชุมชน ทำให้เกิดความขัดแย้ง การเปลี่ยนระบบคุณค่า และทำลายอำนาจหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไม่ระบุ No Comments »

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เป็นสิ่งสําคัญที่ทั้งให้ความหวังและก่อความกังวล เช่นความสําเร็จขั้นต้นของโครงการจีโนม มนุษย์ การโคลนนิงสัตว์หลายชนิด หลายกรณีเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตตัดแต่งยีน ความก้าวหน้าทางอวกาศและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนสถานภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทยนั้นยังมีลักษณะต้วมเตี้ยมและค่อนข้างล้าหลังเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่นมาเลเซีย สถิติตัวเลข ปีพ.ศ.2540 ประมาณว่าไทยมีนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรราว 1.4 หมื่นคน และใช้เงินในการวิจัยและพัฒนาในภาครัฐและภาคเอกชนราว 9 พันล้านบาท โดยเป็นภาครัฐร้อยละ 85 และภาคเอกชนร้อยละ 15 ขณะที่ตามการสํารวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่า มีร่างทรงทั่วประเทศ 8 แสนคน และคนไทยใช้เงินเพื่อทรงเจ้าเข้าผี ดูหมอ ไปตามสํานักต่างๆ ราว 2 หมื่นล้านบาท และแต่ละปีนั้นประเทศต้องนําเข้าสินค้าเทคโนโลยีมูลค่าประมาณ 6.5-7.1 แสนล้านบาท

 

เทคโนโลยีการเกษตร

เกษตร-คหกรรม, เทคโนโลยี No Comments »

ในปัจจุบันนี้การเกษตรของประเทศไทยมีการพัฒนาเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่สูงมากขึ้นสืบเนื่องจากการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกิดจากการค้นคว้าของนักวิชาการเกษตรในลักษณะเทคโนโลยีนำสมัย (exciting technology) เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืช การใช้ปุ๋ยฮอร์โมนพืช และสารเคมีเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชและทำให้พืชออกดอกผลนอกฤดูกาล เทคโนโลยีการใช้สารเคมีชนิดต่าง ๆ เพื่อป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เทคโนโลยีในการเก็บเกี่ยวและการรักษาผลผลิตภายหลังการเก็บเกี่ยว ฯลฯ เทคโนโลยีนำสมัยเหล่านี้แม้จะทำให้ผลผลิตได้เพิ่มมากขึ้น และสามารถนำผลผลิตไปใช้ผลประโยชน์ที่มีคุณภาพสูง แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรที่ใช้เทคโนโลยีนำสมัยเหล่านี้หากมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดผลเสียหายขึ้นได้ เช่น การใช้ฮอร์โมนและสารเคมีมีผลทำให้พืชมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยา ผลจากการใช้สารเคมีชนิดต่างๆ ส่งผลอันตรายต่อมนุษย์สัตว์เลี้ยงต่าง ๆ ดังนั้นการใช้เทคโนโลยีนำสมัยจึงมีทั้งผลดีและผลเสียบ้าง


   Designed By:  SadhWeb Directory  &  WP Theme

Sponsored By:  Affiliate Marketing Blog  &  Paid Directory