เจอเข้าแล้วไวรัส HELLO WORLD i am VB

ไอที, ไวรัสคอมพิวเตอร์ No Comments »

หากพบข้อความบน title browser “HELLO WORLD i am VB” ทำใจได้เลยว่าเครื่องของคุณติดไวรัสเรียบร้อยแล้ว แต่แน่นอนว่ามีวิธีแก้ครับ

ดาวน์โหลดไปใช้ได้เลย คลิก kill virus i am VB หลังจากได้แล้วก็ไปแตกไฟล์แล้วรันไฟล์ .exe ไว้รัสตัวร้ายมันก็หายไป

การศึกษาเกี่ยวกับการคิด

การศึกษา, วิทยาศาสตร์ศึกษา 1 Comment »

อย่างน้อยมีสองแนวทางตามแบบแผนที่นิยมกัน คือทางด้านปรัชญาและทางด้านจิตวิทยา

ตามแบบปรัชญา

พลาโต ได้อธิบายสภาพการเป็นปรัชญา  เหมือนกับใครคนหนึ่งสามารถที่จะทำความเข้าใจเรื่องต่างๆ ให้ชัดเจนได้  โดยอาศัยการตรวจสอบและพิจราณาของตัวเอง ในรูปของความคิดเบื้องหลังปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น

อริสโตเติล ได้อธิบายกระบวนการในการทำความเข้าใจสิ่งอันเป็นความจริงที่ยังไม่ชัดเจนผ่านทางการคิดใคร่ครวญอย่างมีเหตุผล โดยขณะที่เข้าใจถึงการออกแบบของความเป็นจริง  เขายังเห็นถึงเหตุผลเป็นเหมือนการแนะแนวทางเข้าสู่พฤติกรรมที่ถูกต้อง  เพื่อที่จะรู้ว่าอะไรมีความเป็นเลิศหรือไม่ยังไม่เพียงพอที่จะมีความเป็นเลิศ  เราจำเป็นต้องมีความพยายามเพื่อให้ได้มาและกระทำให้สอดคล้องกัน

การสืบเสาะไต่สวน (Inquiry) เป็นเครื่องมือหลักของนักปรัชญาอยางหนึ่ง ดำเนินไปโดยการอภิปรายและการถกเถียงโต้แย้ง เพื่อพยายามให้ได้มาแต่ละสิ่งโดยตัวมันเอง ด้วยวิญญาณแห่งการสืบเสาะไต่สวนที่ดำเนินไปตลอดช่วงประวัติทั้งหมดของปรัชญา

ดิวอี้ ได้สังเกตุไว้ว่า เพราะว่าการสืบเสาะไต่สวนนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง สังคมประชาธิปไตยควรจะได้สนับสนุนส่งเสริมจิตวิญญาณแห่งการสืบเสาะไต่สวน ในทางปรัชญาได้ผูกโยงกับการศึกษาในเรื่องของการคิดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

ความสนใจไม่นานมานี้ การศึกษาเรื่องการคิด ในการสอนการคิด  โดยหลักการพื้นฐานเป็นเรื่องของปรัชญา แต่ก็เป็นเรื่องทางจิตวิทยาด้วยเหมือนกัน

ตามแนวทางจิตวิทยา

จิตวิทยาตามแบบเกสตอลท์มุ่งเน้นอย่างมากในเรื่องการรับรู้ จิตวิทยาพฤติกรรมเป็นเรื่องพื้นฐานหลักที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้

แนวโน้มที่เป็นไปได้อีกอย่างคือแนวทางการวัดทางจิตวิทยา นักจิตวิทยาด้านนี้มีความโน้มเอียงที่มุ่งเน้นในผลของพฤติกรรมมากกว่าที่จะเป็นผลของการปฏิบัติ งานที่นำเสนอให้ผู้เรียนเป็นแบบทดสอบความถนัด และความฉลาด ซึ่งพิจารณาให้เป็นตัวชี้วัดที่ถูกต้องของความฉลาด

แนวทางจิตวิทยาเมื่อไม่นานมานี้ ในการศึกษาการคิดคือการประมวลผลสารสนเทศ แนวทางนี้มุ่งเน้นในเรื่อง ที่เราได้รับความรู้ ส่งผ่านความรู้ และเก็บและแปลงรูปสารสนเทศได้อย่างไร

ทั้งแนวทางปรัชญาและจิตวิทยา เป็นแบบแผนประเพณีสองทางที่มีส่วนในการศึกษาเกี่ยวกับการคิด แต่ละแบบได้ให้ทัศนะหลักในการส่งเสริมการคิดในชั้นเรียน   ในแบบแผนปรัชญาเกี่ยวข้องกับแนวทางกว้างๆตามธรรมชาติและคุณภาพในการคิด โดยมีบทบาทในพฤติกรรมของมนุษย์  ในแบบแผนทางจิตวิทยาอธิบายการทำงานส่วนการดำเนินงานเฉพาะในการคิด 

อำเภอปากพนัง

ท่องเที่ยว เดินทาง, นครศึกษา No Comments »

สาเหตุที่เรียกอำเภอปากพนังเล่ากันว่า บริเวณฝั่งชายหาดปากพนัง เป็นสถานที่ที่คลื่นซัดเอาเปลือกหอยเบื้อหอยจากท้องทะเลขึ้นมา  และเบี้ยที่ซัดนี้  แผ่นดินได้ตั้งผู้ปกครองขึ้นไว้ดูแล และให้ชื่อสถานที่นี้ว่าเบี้ซัด จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2445 จึงมีพระราชองค์การให้เปลี่ยนชื่ออำเภอเบี้ยซัดเป็นอำเภอปากพนัง

ปากพนังเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำปากพนังไหลผ่าน พื้นที่เดิมเป็นทะเล เป็นดินดอน บริเวณปากแม่น้ำมีแหลมจะงอยยื่นออกไปกลางทะเลคือตำบลแหลมตะลุมพุก

หมู่บ้านแสงวิมาน หมู่ที่ 13 ตำบลคลองน้อย นิยมปลูกส้มโอ จนทำให้สมโอแสงวิมานมีรสชาติอร่อย มีชื่อเสียง

วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ  จัดตั้งตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2530 โดยได้รับความช่วยเหลือจากโครงการเงินกู้กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งญี่ปุ่น เป็นเงินกู้ 400 ล้านบาท เพื่อใช้ในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับการเรียนการสอน เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พค. 2538 โดยอาศัยสถานที่เรียนของวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ปัจจุบันเปิดการสอนทั้งในระดับหลักสูตรปวช. และปวส. ในแผนกช่างยนต์ ช่างกลโรงงานเชื่อมโลหะ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเลคทรอนิกส์ ช่างต่อเรือ ช่างแมคคาทรอนิกส์ และช่างเครื่องเรือนตกแต่งภายใน

สถานที่ท่องเที่ยว 
พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง กำหนดขึ้นโดยโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง

บ้านวังนก (ตึกคอนโดนกนางแอ่น) มีชื่อเสียงในเรื่องของนกนาแอ่นที่เข้ามาทำรังในบ้านเรือนอาศัยของผู้คน มีปริมาณนกนางแอ่นมากจนสามารถดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการขายรังนกนางแอ่นได้โดยไม่ต้องของสัมปทานเพราะนกนางแอ่นเข้าไปอาศัยในตึกที่เป็นที่อยู่ จึงทำรายได้ให้กับชาวปากพนังเป็นจำนวนมาก

วัดนันทาราม  เดิมเรียกวัดใต้ เป็นวัดที่ประดิษฐานของหลวงพ่อผุด พระพุทธรูปหินทรายแดง ศิลปะสมัยอยุธยา ภายในวัดยังเก็บศิวลึงองค์ใหญ่พบที่โบราณสถานเขาคา อายุประมาณ 1200 สลักจากหินปูน

การเขียนโมเลกุลในอินทรีย์เคมี

เคมี No Comments »

มีรหัสที่ช่วยเราในการวาดโมเลกุลสารอินทรีย์ เพราะว่าเมื่อจำนวนอะตอมในโมเลกุลเป็นจำนวน 20 , 30 หรือมากกว่า เป็นไปได้ที่อาจทำให้เราหลงลืมรายละเอียดได้ เครื่องหมายมาตรฐานหรือสัญกรณ์ที่ใช้โดยนักเคมี สำหรับร่างรูปโมเลกุลดังต่อไปนี้

     1. พันธะหนึ่งแทนด้วยเส้นตรงระหว่างสองโมเลกุล
     2. ถ้าโมเลกุลที่เกี่ยวข้องอยู่เป็นคาร์บอน จะไม่แสดงพิเศษออกไปในรูป
     3. โมเลกุลไฮโดรเจนจะไม่แสดงให้เห็นเหมือนกัน

ชนิดของสัญกรณ์เช่นนี้ การวาดรูปที่ซับซ้อนอาจทำให้ง่ายลง

ตัวอย่างเช่นการวาดรูปโมเลกุลกลูโคส (glucose) เป็นน้ำตาลพื้นฐานที่แสดงทุกอะตอม

/km/sugarmolecule.gif
ต่อไปจะวาดรูปโมเลกุลเดียวกันนี้โดยใช้กฏทั้งสามข้อที่กำหนดดังกล่าว ต่อไปจะใช้กฏนี้ในการวาดโมเลกุลจะเป็นดังนี้

/km/glucrings.gif

 

โครงสร้างโมเลกุลสามมิติ

เคมี No Comments »

เรื่องที่สำคัญมากที่สุดของอินทรย์เคมีคือโครงสร้างสามมิติของโมเลกุล  ในเรื่องนี้เป็นส่วนที่หาว่าโมเลกุลนั้นเข้ากันได้หรือไม่ในรูปทรงเรขาคณิต  ดังนั้นพันธะระหว่างอะตอมที่กำลังสนใจจะให้ก่อตัวหรือเชื่อมต่อกัน  สำหรับสองโมเลกุลควรจะมีความสามารถที่จะล็อกเข้าด้วยกัน อาจไม่เป็นเช่นนั้น ถ้าไม่ปรับอยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง เราสามารถคิดเทียบเคียงอะตอมกับโครงสร้างที่ซับซ้อน ที่มีจุดเล็กของแถบยึดเวลโคร (Velcro) ซึ่งถ้าการจัดเรียงของโมเลกุลไม่ถูกต้องแล้ว นั้นคือแถบยึดเวลโครไม่ติดยึดแล้ว แล้วโมเลกุลนั้นไม่ติดยึดด้วยกัน
/km/velcro.jpg

 

 

พันธะเคมีกับชนิดของสาร

เคมี No Comments »

ไม่ว่าสารต่างๆ จะมีลักษณะ แข็งหรืออ่อน ยืดหยุ่น หรือเกร็งขึ้นอยู่กับชนิดของพันธะเคมีที่ใช้เพื่อยึดเหนียวสารเข้าด้วยกัน ตัวอย่างเช่นไม้ค่อข้างเป็นสารที่แข็งเกร็งเพราะว่าประกอบด้วยการต่อกันของเซลลูโลสเป็นแนวยาว ยึดเหนี่ยวเข้าด้วยกันด้วยพันธะไฮโดรเจน  เราสามารถที่จะยืนอยู่บนหินและไม่ตกล้มลงมา เพราะหินนั้นเชื่อมโยงกันแบบพันธะไอโอนิก เป็นแรงระหว่างอะตอมที่แข็งแรงมากที่สุดอย่างหนึ่ง เราสามารถที่ขย่ำก้อนดินเหนียวไปตามแรงที่บีบด้วยมือ ทั้งนี้เพราะแรงระหว่างชั้นของโมเลกุลในดินเหนียวเป็นแบบพันธะแบบ วัน เดอ วาลซ์ (van der waals)  ไม่ว่าคุณสมบัติของสารจะเป็นอย่างไร เราสามารถจะเข้าใจในเทอมอ้นเป็นแนวทางที่อะตอมยึดเหนี่ยวเข้าด้วยกัน/km/materialgrid.gif
ไม่ว่าสารต่างๆ จะปรากฏอยู่ในรูปของของแข็ง ของเหลง หรือแกสขึ้นอยู่กับแนวทางที่โมเลกุลของมันยึดเข้าด้วยกัน ชนิดของพันธะเคมีที่ได้กล่าวมาแล้ว โดยหลักพื้นฐานในของแข็งที่ซึ่งมีความโน้มเอียงที่ล็อกอะตอมเข้าด้วยกันเป็นโครงสร้างแบบเกร็ง (rigid) ถ้าเราผลักดันอะตอมหนึ่งแรงจะส่งผ่านไปยังอะตอมอื่นๆทั้งหมด ตลอดของแข็งทั้งหมดจะเคลื่อนที่

ในของเหลวในอีกทางหนึ่งโมเลกุลจะอัดรวมกันใกล้ชิดกันและกัน แต่ไม่ได้ล็อกเข้าด้วยกันคล้ายกับก้อนหินในถุง การผลักดันโมเลกุลหนึ่งไม่ได้บังคับให้โมเลกุลอื่นเคลื่อนที่

ในแกสโมเลกุลแยกห่างกันและเคลื่อนที่ไปทั่วคล้ายกับลูกบิลเลียดบนโต๊ะ เป็นครั้งคราวมีการชนกันและโดยทั่วไปมีการกระทบกันซึ่งกันและกันน้อยที่สุด

ความดันเลือดในหัวใจ

ชีววิทยา No Comments »

ความดันที่เกิดจากการกระทำของกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอที่ผลัดดันให้เลือด ไหลกลับผ่านเส้นเลือด ซึ่งเป็นเช่นนี้จริงเป็นการเฉพาะ ถ้าจำต้องปั๊มเลือดขึ้นด้านบน  การเคลื่อนที่กล้ามเนื้อของร่างกายตามปกติกระทำเพื่อผลักดันเลือดผ่านเส้นเลือด ซึ่งจะมีวาวล์เพื่อป้องกันการไหลกับ
/km/circ.gif

การไหลเวียนของเลือด

ชีววิทยา No Comments »

/km/chf_circulatory_system.jpg 

วิลเลียม ฮาร์วี (William Harvey) (1578-1657) เป็นผู้ค้นพบการไหลเวียนของเลือด ก่อนที่งานของวิลเลี่ยม ฮาร์วีจะตีพิมพ์ในปี 1628 บทบาทของหัวใจในการหมุนเวียนของเลือดยังไม่เป็นที่ทราบกัน จริงแล้วตลอดช่วงประวัติศาสตร์ของมนุษย์ คนเราไม่ได้คิดว่าเลือดมีการเคลื่อนที่เลย ด้วยชุดการทดลองแบบฉบับ ฮาร์วีได้ให้ภาพสมัยใหม่ของระบบการไหลเวียน  การทดลองทั่วไปเข้าได้นำสายรัดที่แขนของบางคน แล้วหลังจากเห็นเส้นเลือดพองตัวขึ้น แล้วกดลงบนเส้นเลือดแล้วดูว่าทิศทางของเส้นเลือดจะไปทิศทางใด ด้วยวิธีนี้ทำให้ทราบว่าเลือดในเส้นเลือดจะไหลไปทางหัวใจเสมอ

 

เซลเมมเบรน

ชีววิทยา 1 Comment »

/km/cell_membrane.jpgเมมเบรน (membranes) ที่แยกเซลล์จากสิ่งแวดล้อม และแยกส่วนของเซลล์จากเซลล์อื่นๆ มีองค์ประกอบเป็นชนิดของไลปิด (lipid) ซึ่งเป็นโมเลกุลของไขมัน  โมเลกุลเหล่านี้มีคุณสมบัติที่ปลายด้านหนึ่งดึงดูด และที่ปลายอีกด้านหนึ่งจะผลักโดยน้ำ  ด้านหนึ่งของโมเลกุลนี้อยู่ในของเหลว ซึ่งจะก่อตัวเองเป็นสองชั้นเป็นคู่ ด้านที่ดึงดูดน้ำจะเชื่อมต่อกับภายนอก และอีกด้านนั้นปิดหุ้มไว้   เมมเบรนในเซลล์สามารถที่จะคิดให้เป็นขั้นของโมเลกุลคู่จากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง  โมเลกุลที่เป็นชั้นเบนไปบ้างโดยรอบ ในความเป็นจริงเราอาจคิดถึงเซลล์เมมเบรนเป็นอะไรบางอย่างคล้ายกับลูกบอลล์ styrofoam ที่เรามักเอามาตัดสวมเพื่อใช้พยุงตัวในสระว่ายน้ำ ป้องกันไม่ให้แข็งตัวในหน้าหนาว เป็นชั้นที่ป้องกันไม่ให้ของเหลวผ่านเมื่อยังไม่แข็งตัว

การวัดเวลา

ฟิสิกส์ No Comments »

เพื่อที่จะวัดเวลาเราจะต้องมีปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอในธรรมชาติ  เทคนิคมาตรฐานท่จะหาอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดหน่วยเวลาในเทอมปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ แบบเดิม ตัวอย่างเช่นหน่วยหนึ่งของเวลา คือวัน (day) คือเวลาระหว่างการขึ้นของดวงอาทิตย์สองครั้ง ทุกระบบที่ใช้ในการวัดเวลาสุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นใหม่ซ้ำ ที่จะเลือกใช้ในการกำหนดมาตรฐานพื้นฐาน

ตลอดช่วงเวลาตามประวัติของมนุษยชาติ การผ่านไปของเวลาได้รับการวัดในรูปของวัน (ซึ่งสัมพันธ์กับเวลาที่โลกใช้ในการหมุนรอบแกนหนึ่งครั้ง) และในหนึ่งปีเป็นเวลาที่โลกใช้ในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ครบหนึ่งรอบ

ดาวพลูโต

วิทยาศาสตร์ทั่วไป No Comments »

เมื่อตอนปลายปี 49 สมาคมดาราศาสตร์สากลที่ประชุมกันทุก 3 ปี ได้มีมติให้ถอดถอนดาวพลูโตออกจากดาวเคราะห์  เหตุผลที่ถอดถอนหลักๆ อาจเนื่องด้วยสาเหตุที่ดาวพลูโตมีขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับดาวเคราะห์อื่นๆ และค้นพบดาวอื่นๆ ที่มีขนาดโตกว่าดาวพลูที่อาจคิดให้เป็นดาวเคราะห์ใหม่ได้ เช่นดาวเคราะห์น้อยซีเรสเป็นต้น อันนี้ยังไม่รวมเหตุผลที่เส้นทางโคจรไปทับทางโคจรของดาวเนปจูนและระยะที่ห่างจากดวงอาทิตย์มากเกินไป

/km/plutohubble.jpg

ดาวพลูโตเป็นดาวขนาดเล็กที่แปลก มีขนาดเล็กแต่มีดวงจันทร์ขนาดใหญ่เรียกว่า Charon โดยทางโคจรที่เยื้องศูนย์กลาง ที่อาจก่อให้เกิดฤดูกาลในความเข้าใจนี้ก็ต่อเมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ มีเทนเหลวที่อยู่ที่ผิวจะทำให้เดือดกลายเป็นหมอกของบรรยากาศ แต่เมื่อเคลื่อนห่างออกจากดวงอาทิตย์ก็จะเริ่มแข่งเป็นหิมะแข็งของมีเทน

ดาวพลูโตไม่ได้มืด แม้ว่าจะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากก็ตาม ผิวของดาวพลูโตอาจจะสว่างเท่าๆ กับแสงจากดวงจันทร์ตอนกลางคืนบนโลก ทั้งนี้เพราะสารมีเทนที่มีสีขาวที่ตกลงมาเป็นหิมะใหม่ๆ นั่นเอง

 /km/140806_pluto.jpg

พันธะ van der Waal

เคมี No Comments »

พันธะ vander Waal เป็นพันธ์ที่มีการเชื่อมประสานที่อ่อนที่สุดในห่วงโซ่โมเลกุล ให้ชื่อตามนักฟิสิกส์ชาวดัทช์ Johannes D. vander Waals (1857-1918)  โดยมีแรง van der Waalเกิดขึ้นคือ เมื่ออะตอมสองอะตอมเข้าใกล้กันแล้ว อิเล็คตรอนในอะตอมหนึ่งมีความโน้มเอียงที่จะผลักกับอีเล็คหมอกตรอน (electrion cloud) ในอีกอะตอม  ยังผลให้มีการผลักดันหมอกอิเล็คตรอน ออกไปจากนิวเคลียสของแต่ละอะตอม ผลของการทำให้เบนไปร่วมกันนี้เป็นแรงไฟฟ้าอย่างอ่อนระหว่างสองอะตอม

ไดโอดอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำพื้นฐาน

ฟิสิกส์ 1 Comment »

อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำที่ง่ายที่สุดสร้างอยู่ในรูปของไดโอด  ซึ่งใช้สารกึ่งตัวนำชนิด N และชนิด P นำมาประกอบกันซึ่งกันและกัน  ตัวที่ให้อิเลคตรอนจากแผ่น N จะแพร่กระจายข้ามรอยต่อ แต่ไปตกที่หลุมในแผ่น P การเข้าไปเติมหลุมของอิเล็คตรอน  ทำนองเดียวกันกล่าวได้ว่า เมื่อให้หลุมจากแผ่น P สามารถที่จะแพร่กระจายข้ามรอยต่อ และสามารถที่จะดูดซึมอิเล็คตรอนที่เป็นตัวให้เดิม  ผลลัพธ์ที่ได้นั่นคืออนุภาคที่เป็นตัวให้และหลุมหักล้างกัน ทิ้งรอยของอิออนบวกไว้บนด้านหนึ่งของ แผ่น N และรอยของอิออนลบบนด้านของแผ่น P

 

โดยการจัดการอะตอมให้สามารถสร้างบริเวณที่สามารถทำหน้าที่เหมือนกับแบตเตอร์รีในระดับอะตอม  อิเล็คตรอนที่ไปอยู่ด้านหนึ่งของรอยต่อซึ่งจะผลักกับอิออนลบ และดูดกับอิออนบวก  ดังนั้นอิเล็คตรอนจะถูกเร่งให้ข้ามรอยต่อได้ การได้มาซึ่งพลังงานตามกระบวนการจึงเป็นเหมือนแบตเตอร์รี  ข้อแตกต่างระหว่างแบตเตอร์รีระดับอะตอมและแบตเตอร์รีรถยนต์ก็คือ สำหรับแบตเตอร์รีระดับอะตอมทันทีที่สร้างขึ้นจะไม่มีวันหมด ตราบเท่าที่อะตอมยังอยู่ในตำแหน่ง แบตเตอร์รีอะตอมยังคงทำงานต่อไป  การจัดการกับอะตอมอย่างง่ายแบบนี้อยู่เบื้องหลังอุตสาหกรรมไมโครอิเล็คทรอนิกเกือบทั้งหมด
/km/diode.gif

เคมีในมหาสมุทร

เคมี No Comments »

น้ำทะเลมีความเค็ม แต่ไม่ได้มีการทำให้เค็มมากขึ้น  คุณสมบัติด้านรสของน้ำทะเลมาจากความจริงที่ว่ามีปริมาณของโซเดียมคลอไรด์จำนวนมาก (เกลือแกง) ได้ละลายอยู่ในน้ำพร้อมกับแร่ธาตุอื่นๆ ถ้าเราสามารถนำส่วนผสมในรูปของทองแม้เพียงส่วนน้อยที่ละลายอยู่ในนำน้ำทะเลออกมาได้ในรูปของทองที่เป็นของแข็งแล้วน่าจะทำให้ร่ำรวยได้
temps.bmp

เคยคิดกันว่าทะเลเหมือนกับที่รวมของแร่ธาตุต่างๆ ที่รับมาจากแม่น้ำที่ไหลจากแผ่นดินมายังทะเล ซึ่งแร่ธาตุเหล่านี้ทำให้น้ำทะเลมีความเข้มข้นมากขึ้นเมื่อน้ำระเหยออกไป  แต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นประเด็นสาเหตุ  ซึ่งมีหลักฐานจากการสะสมตัวของเกลือโบราณทำให้นักวิทยาศาสตร์เชื่อมั่นว่าไม่ได้มีจำนวนเกลือในทะเลน้อยกว่าในปัจจุบันเมื่อหลายล้านปีมาแล้ว

/km/tech11.gif

การหมุนเวียนอากาศในชั้นบรรยากาศ

วิทยาศาสตร์ทั่วไป No Comments »

การหมุนเวียนของอากาศในบรรยากาศของโลกโดยทั่วไป  เหนือพื้นผิวโลกในเขตร้อนอากาศจะร้อนกว่าที่ขั้วโลก เป็นผลให้มีการพาของอากาศร้อน (convection)  อากาศที่อุ่นกว่าที่ศูนย์สูตรยกตัวสูงขึ้นไปทางขั้วโลก ขณะที่อากาศเย็นกว่าที่ขั้วโลกลดต่ำลงเคลื่อนตัวมาทางเส้นศุนย์สุตร

ถ้าโลกไม่มีการหมุนรอบตัวเอง ลมที่พัดที่ผิวพื้นทางซีกโลกเหนือจะพัดไปทางทิศใต้  นั่นคือมวลอากาศเย็นจากขั้วโลกมายังเส้นศูนย์สูตร

ลมตะวันตก ลมสินค้า และลมที่เกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลก ซึ่งก่อให้เกิดการพาความร้อน (convection cells) 3แนวทางบนโลก ทางหนึ่งที่ในเขตร้อน ที่สองในเขตอบอุณระหว่างกลาง และสุดท้ายที่ขั้วโลก การหมุนของโลกทำให้มีมีแรงในการเปลี่ยนทิศทาง ช่องทางอากาศที่ผิวพื้นจะเบนไปตะวันออกและตะวันตก  ที่ใกล้เขตร้อนชื้นลมที่ผิวพื้นจะพัดไปทางตะวันออก  บริเวณนี้มีลมสินค้า (trade winds) ซึ่งให้ชื่อนี้เพราะว่าตามประวัติเป็นวันในการเดินเรือที่มีความประสงค์ที่จะไปเปิดโลกใหม่ ซึ่งเคลื่อนไปตามบริเวณเขตร้อน (tropic regions) เพื่อให้ใบเรือได้รับลมนี้ในการเดินเรือ  ส่วนละติจูดในตอนกลางของซีกโลกเหนือ เช่นในประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้ทราบถึงลักษณะลมฟ้าอากาศได้ว่าจะเป็นอย่างไรทางฝั่งตะวันออกโดยการคาดคะเน ว่าตอนกลางที่เรียกว่า Midwest เป็นอย่างไร  การพาอากาศในส่วนที่ 3 จากภาคเหนือบริเวณมหาสมุทรอาร์ติก (arctic) จะมีส่วนในการพัดไปทางตะวันออก
/km/f08_22.jpg

ถ้าดาวเคราะห์ของเราหมุนรอบตัวเองเร็วมาก สามารถที่จะก่อให้เกิดบริเวณการพาอากาศได้มากกว่า 3 บริเวณในการพาอากาศ ดังเช่นในดาวพฤหัสที่มีแนวการพาอากาศถึง 11 แนว

 


   Designed By:  SadhWeb Directory  &  WP Theme

Sponsored By:  Affiliate Marketing Blog  &  Paid Directory