วัตถุธรรม นามธรรม

ธรรมะ ศาสนา No Comments »

ในโลกปัจจุบันหลายคนบอกว่าเราอยุ่ในโลกของวัตถุนิยม ที่คิดว่าการมีวัตถุสิ่งของจะนำมาซึ่งความสุขได้ ทำให้โลกเราเต็มไปด้วยการแสวงหาสิ่งของเพื่อที่จะทำให้เกิดความสุข แต่ขณะเดียวกันก็ทำให้คนมีความ่ทุกข์จากการมีสิ่งของ ต้องมีความกังวลใจว่าจะมีคนมาขโมย หรือกลัวว่าจะสูญหายไป  บางครั้งก็ให้เกิดความอิจฉาริษยาที่ก่อให้เกิดการทำลายล้างกันก็มี  มีคนเคยกล่าวว่าอาชีพจากกิเลสของคนจะไม่มีวันอับจน  เพราะคนมีความอยากไม่มีที่สิ้นสุด มีแล้วอยากมีอีก เมื่อเบื่อก็อยากได้ที่ใหม่กว่า เป็นธรรมชาติของคนที่เป็นปุถุชน  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมที่ยังขาดการศึกษา การศึกษาไม่ได้ช่วยยกระดับจิตใจให้ควบคุมตนเองให้ได้สิ่งของมาในทางที่ถูกต้อง ก็จะเป็นสังคมที่ยังหาความสงบสุขไม่ได้  แม้ว่าตามความเชื่อทางศาสนาว่าการสร้างกรรมชั่วเป็นวิบากกรรมที่จะต้องติดตัว สำหรับคนทำชั่วไม่เข้าใจ ไม่รู้ถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยซ้ำไป 

ทำอย่างไรจะไม่ให้คนหลงไหลในวัตถุจนก่อให้เกิดทุกข์ ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม การศึกษาจะช่วยให้มีการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่เบียดเบียนกันและกัน ไม่ทำให้ผู้อื่นเสียประโยชน์หรือเดือดร้อน ถ้าเป็นไปได้ก็ควรที่จะทำให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นด้วย เพราะการเดือดร้อนของคนหนึ่งอาจจะทำให้อีกคนหนึ่งเดือดร้อนด้วย ซึ่งต้องตระหนักในเรื่องนี้ให้มาก และเพื่อที่จะยกระดับไปให้ถึงความสงบสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้เนื่องมาจากวัตถุเพียงอย่างเดียว แต่เป็นความสุขทางจิตที่สามารถควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างได้แม้แต่กิเลสของตัวเอง ซึ่งเป็นส่วนที่เป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ 

ถ้านึกย้อนไปก่อนที่จะมีวัตถุสิ่งของมากมายในปัจจุบัน เราก็มีวัตถุป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ ไม่มีสารพิษตกค้าง ไม่มีมลภาวะดังในปัจจุบัน ในน้ำมีปลา ในป่ามีอาหาร น้ำดื่มที่สะอาดจากน้ำฝน ได้ให้ความสุขกับมนุษย์ชาติมาเป็นเวลาช้านาน แต่เมื่อมนุษย์มีความเจริญทางด้านวัตถุเพิ่มขึ้น ความถดถอยทางด้ายจริยธรรมก็มีมากขึ้นเช่นกัน และทุกวันนี้ที่มนุษย์ทะเลาะกัน ทำสงคราม และก่อการร้ายกันนั้นว่าระหว่างวัตถุธรรม กับนามธรรมนั้นลึกๆ แล้วต้องการอะไรกันแน่ นามธรรมความสงบแห่งจิต หรือทุกสิ่งต้องแลกด้วยการต่อสู้ตัดสินปัญหาด้วยกำลังแม้แต่ในเรื่องนามธรรม 

 

กลศาสตร์ควอนตัมกับความโน้มถ่วง

วิทยาศาสตร์ทั่วไป No Comments »

ภาพเคลื่อนไหวปริศนา ตามเข็มหรือทวนเข็ม

วิทยาศาสตร์ทั่วไป No Comments »

สายโซ่แห่งคุณค่า

ธุรกิจ เศรษฐกิจ No Comments »

ตัวชี้วัดการพัฒนา

การศึกษา No Comments »

กระบวนการและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ศึกษา No Comments »

การพัฒาคุณภาพชีวิต

สังคม No Comments »

ธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียนวัยประถมศึกษา

การศึกษา No Comments »

ความผิดพลาดของทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไป

ฟิสิกส์ No Comments »

เข้ายุคสังคมข่าวสาร

เทคโนโลยี No Comments »

วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเทคโนโลยี

ภาษา ศิลปวัฒนธรรม No Comments »

สังคมเศรษฐกิจฐานความรู้

การศึกษา No Comments »

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับการศึกษาวิทยาศาสตร์

การศึกษา No Comments »

การบกพร่องในการเรียนรู้

การศึกษา No Comments »

ดาวพฤหัส

วิทยาศาสตร์ทั่วไป No Comments »

   Designed By:  SadhWeb Directory  &  WP Theme

Sponsored By:  Affiliate Marketing Blog  &  Paid Directory