ความรู้กับการตัดสินใจ

การจัดการความรู้ No Comments »

การนำบทเรียนจากประสบการณ์ในอดีตมาใช้กับเหตุการณ์ใหม่ที่ใกล้เคียงกัน มีการคาดหมายได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น หรือให้ผลเป็นอย่างไร ประสบการณ์อย่างเดียวไม่พอยังต้องมีความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องจึงจะให้ผลดีเหมือนกับในอดีต เพราะจากประสบการสอนให้เรารู้วายิ่งมีความรู้มากเท่าใดก็ยิ่งใช้การตัดสินใจในการควบคุมสถานะการณ์ได้ดีกว่า

การมีความรู้มากกว่าย่อมนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีกว่า ด้วยความชัดเจน ด้วยความแน่นอนกว่า อย่างไรก็ตามการตัดสินใจดังกล่าวแล้วมักจะเกิดคู่กับความผิดพลาดเสมออันเนื่องจากความซับซ้อนของปัญหา จะเข้าใจเรื่องที่ซับซ้อนได้ ต้องใช้ความรู้ที่ซับซ้อน การรู้ว่าตัวเองไม่รู้ว่ายังมีอะไรที่ยังไม่รู้อีกก็คือมีความรู้นั่นเอง

ความรู้ไม่เคยหยุดการเปลี่ยนแปลง เมื่อความรู้หยุดการเปลี่ยนแปลงก็จะกลายเป็นไปเพียงความคิดเห็นหรือความเชื่อส่วนตัวเท่านั้น ส่วนความรู้ที่สะสมรวมกันจนตกผลึกแม้จะใช้เป็นหลักได้ แต่ก็ยังต้องปรับปรุงให้ทันกับการเปลียนแปลงด้วยเสมอ  จึงนับเป็นความรู้ที่ทันสมัยทันเหตุการณ์ ส่วนความพยายามในการสร้างค่านิยมและความเชื่อตามความรู้นั้นจะส่งผลทำให้ความรู้นั้นมีความสมบูรณ์ขึ้น เป็นหลักในการประกอบการติดสินใจได้ดีขึ้น

การพัฒนาความรู้

วิจัย สถิติ No Comments »

เครื่องมือแก้ปัญหาและสร้างพลัง

วิจัย สถิติ No Comments »

ทำไมต้องมีการแข่งขัน

การจัดการความรู้ No Comments »

ความบันเทิงของชาวญี่ปุ่น

สังคม No Comments »

คำขวัญในการดำเนินชีวิต

เศรษฐกิจพอเพียง No Comments »

เรื่องของความรักชาติ

สังคม No Comments »

มาตรฐานความเจริญและพัฒนาอย่างง่าย

อาหารและสุขภาพ No Comments »

โสเภณีกับขโมย

สังคม No Comments »

ของที่ละลึกและแสดงความยินดีสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียง No Comments »

เรื่องของสัตว์:ที่ชื่อไม่ได้บอกใบ้

ชีววิทยา No Comments »

ข้อคิดการเขียนข้อเสนอโครงงานวิจัยของนักศึกษา

โครงงาน No Comments »

ก่อนจะเป็นกลศาสตร์ควอนตัม

ฟิสิกส์ No Comments »

บทบาทมหาวิทยาลัยด้านการเรียนรู้

องค์กรเรียนรู้ No Comments »

มหาวิทยาลัย:บทบาทที่พึงมีต่อสังคม

องค์กรเรียนรู้ No Comments »

   Designed By:  SadhWeb Directory  &  WP Theme

Sponsored By:  Affiliate Marketing Blog  &  Paid Directory