การจัดการความรู้ตามแนวของโลกธุรกิจ นิยามตามแนวทางนี้ดังจะกล่าวต่อไปในบางทัศนะคือ

 ตามทัศนะของ meta group (1998) การจัดการความรู้คือ การรวมรวมความเชื่อและการปฏิบัติภายในองค์กรภายใต้การสนับสนุนของเทคโนโลยีในทุกที่ ที่อำนวยความสะดวกในการจับยึด การจัดการ การกระจายสารสนเทศไปทั่วโลก  ซึ่งสร้างตัวเป็นความรู้ที่เป็นยอดไปสู่ความสามารถขององค์กรเพื่อแข่งขันในยุคของความรู้

Forrester Research (1998) ได้ให้ความหมายไว้คือ การปฏิบัติที่ดีที่สุด (best practices) และกระบวนการขององค์กรหนึ่ง เป็นถึงกลวิธีความฉลาด ความจริง และขั้นตอนวิธีการ รวมทั้งพันธะสัญญา (contractsw)

อีกทัศนะหนึ่ง การจัดการความรู้คือหลักวิชาที่ส่งเสริมแนวทางบูรณาการในการ สร้าง จับยึด จัดระบบ เข้าจัดการ และใช้องคาพยบของสินทรัพย์สารสนเทศ สินทรัพย์เหล่านั้นรวมถึงโครงสร้างฐานข้อมูล สารสนเทศที่เป็นข้อความ เช่นนโยบายเอกสารขั้นตอนงาน และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรู้ที่ซ่อนอยู่ในตัวคนและความเชี่ยวชาญที่อยู่ในหัวสมองของพนักงานแต่ละคน (Gartner group,1999)

จากนิยามที่กล่าวมาแล้วนั้นนำมาจากองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่มีความเบ็ดเสร็จในตัว ซึ่งเชื่อว่าเราสามารถที่จะประยุกต์หลักการพื้นฐานไปเป็นนิยามใหม่ทางการศึกษา ดังนี้

การจัดการความรู้ที่ควบรวมกระบวนการและการประยุกต์เครื่องมือทางเทคโนโลยี ที่ทำให้เป็นดิจิทัลมากขึ้น เก็บ และให้สามารถใช้งานได้ผ่านทางเครือข่ายอิเลคทรอนิกส์ การดำเนินไปในการสร้างสรรค์ การถ่ายทอดความรู้และปัญญาโดยตลอดวงจรชีวิตของประสบการณ์ทางการศึกษา (Galbreath,2000)  จากนิยามนี้ทำให้เราสำรวจองค์ประกอบในการประยุกต์ใช้การจัดการความรู้ในวงการการศึกษา