ควาร์ก (quark) ที่รู้จักก็เป็นชื่ออนุภาคเชิงคณิตศาสตร์ ได้รับการพิจารณาให้เป็นหน่วยมูลฐานของสาร ให้ชื่อโดย Murray Gell-Mann (b. 1929) เป็นนักทฤษฎีฟิสิกส์ชาวอเมริกัน และได้รับรางวัลโนเบล  ตอนเริ่มแรกเป็นชื่ออื่นที่ Gell-Mann คิดขึ้นเล่นๆ ไปพลางๆ มีเสียงคล้ายกับวา “kwork   ต่อมาโดยบังเอิญเขาได้อ่านบรรทัดข้อความ “Three quarks for Master Marks” ในหนังสือชื่อ Finnegan’s Wake ที่เขียนโดย James Joyce  จากนั้นชื่อที่เรียกไปพลางๆ กลายเป็น quark 

 

  /km/12722.jpg

ที่ทราบกันมี quark อยู่ 6 แบบที่ตามความโน้มเอียงที่จะเป็น (up, down, strange, charm, bottom, และ top)  แต่ละแนวโน้มเอียงที่จะเป็น มี 3 ชนิดหรือ สี (colors: red, blue, และ green) รวมแล้วก็มี 18 แบบ โดย 3 quark รวมกันเป็นโปรตอนตัวหนึ่ง (มีประจุไฟฟ้าบวกหนึ่งหน่วย) หรือเป็นกลาง (ประจุไฟฟ้าเป็น0)  2 quark (quark ตัวหนึ่งและ anti quark ตัวหนึ่ง) จากอนุภาคเมซอน (meson) ตัวหนึ่ง  เหมือนเช่นอนุภาคที่รู้จักแล้วทั้งหมด  quark หนึงๆมี anti matter ที่ตรงข้ามกัน  ตามที่เรียกกันว่า antiquark (ที่มีมวลเท่ากันแต่ประจุตรงข้ามกัน)

/km/figure4.jpg