NST Learning

Saturday September 8, 2007 - 05:47
 

Browse Courses

Categories


Courses: All Categories


Course Info: All Courses

 - Enter Course

Instructor: สุเมธ รักตะกนิษฐ์ - Contact Course Instructor
Access: Privateการใช้บทเรียนออนไลน์ NST-Learning

 - Enter Course

ทำความรู้จักกับ NST-Learning การสำรวจรายวิชา การสมัครสมาชิก การเข้าและออกจากระบบ การลงทะเบียนเรียน การเรียกดูเนื้อหา การจัดเก็บเนื้อหา การทำแบบทดสอบ การดาวน์โหลดแฟ้ม การดูอภิธานศัพย์ การสืบค้นเนื้อหา และการทำแบบประเมิน

Instructor: นายสมพร เรืองอ่อน - Contact Course Instructor
Access: Publicการสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย NST-Learning

 - Enter Course

แนะนำบทเรียน การติดต่อสื่อสาร การสร้างเนี้อหาบทเรียน การสร้างแบบทดสอบ

Instructor: นายสมพร เรืองอ่อน - Contact Course Instructor
Access: Protected4033605 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

 - Enter Course

จุลนทรีที่มีความสำคัญทางอุตสาหกรรม หลักการคัดเลือกและกรเก็บรักษาสายพันธุ์กระบวนการหมัก กระบวนการผลิต อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ที่ใช้จุลินทรีย์ การศึกษานอกสถานที่ เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม

Instructor: science fac - Contact Course Instructor
Access: Protected4121203 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

 - Enter Course

ศึกษาแนวคิดการจําลองสรรพสิ่งดวยเทคนิคเชิงวัตถุ อธิบายความหมายวัตถุและแนะนําวิธีเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ความหมายของคลาส หลักการสําคัญของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เชน เอนแคปชูเลชั่น การถายทอดคุณสมบัติ กรรมวิธีโพลีมอรฟซึ่ม หลักการเขียนโปรแกรมดวยจาวา โครงสรางของโปรแกรมจาวา วิธีกําหนดขอมูลในรูปแบบตางๆ การใชคําสั่งตางๆ การสรางสวนปฏิสัมพันธกับผูใช และการใชคําสั่งเกี่ยวกับการปอนขอมูลเขา (Input) และการแสดงผลลัพธขอมูล (Output)

Instructor: นายสมพร เรืองอ่อน - Contact Course Instructor
Access: Private4121401 ระบบปฏิบัติการ 1

 - Enter Course

Instructor: นายสมพร เรืองอ่อน - Contact Course Instructor
Access: Private4122309 วิศวกรรมศาสตร์ซอฟต์แวร์

 - Enter Course

Instructor: วลัยภรณ์ (พร) เล็กจริง - Contact Course Instructor
Access: Private4122504 การวิจัยดำเนินงาน 1

 - Enter Course

Instructor: วลัยภรณ์ (พร) เล็กจริง - Contact Course Instructor
Access: Private4122504* การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

 - Enter Course

ศึกษาวัฏจักรของการพัฒนาระบบงาน แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงวัตถุ หลักการพัฒนาระบบงานแบบอินครีเมนตัล (Incremented) หลักการใช้ภาษาทางภาพเพื่อออกแบบยูเอ็มเอล (Unified Modeling Language - UML) ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบประกอบด้วยการสร้างแบบจำลองเกี่ยวกับความต้องการ การใช้เทคนิคยูสเคส (Use Case) การคิดและการวิเคราะห์เชิงนามธรรม (Abstract Thinking and Analysis) การสร้างแบบจำลองเชิงวิเคราะห์ แนวคิดการค้นหาวัตถุ แนวทางการออกแบบเชิงวัตถุ การออกแบบคลาส การออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างคลาสและวัตถุ การสร้างโปรแกรมด้วยวิธีใช้เคสทูล (Case Tool) แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบโปรแกรมตามแนวข้อกำหนด ยูสเคส

Instructor: นายสมพร เรืองอ่อน - Contact Course Instructor
Access: Private4124905* หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - Enter Course

ศึกษาปัญหาหรือความก้าวหน้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในงานเฉพาะเรื่อง เช่น ข้อสนเทศและข้อมูล ซอฟต์แวร์ ทฤษฎีและการคำนวณ ระเบียบวิธีการ การประยุกต์ใช้งาน ฮาร์ดแวร์ และระบบเครื่องเป็นต้น

Instructor: นายสมพร เรืองอ่อน - Contact Course Instructor
Access: Privateเรียนรู้สูตรและฟังก์ชันใน Ms – Excel

 - Enter Course

เรียนรู้การใช้สูตรและฟังก์ชันไว้อย่างละเอียด มีการยกตัวอย่างที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Instructor: รัตยากร ไทยพันธ์ - Contact Course Instructor
Access: Protectedเรียนรู้หลักภาษา พัฒนาการอ่านเขียน

 - Enter Course

การเรียนรู้เรื่องคำนามจะช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจหลักเกณฑ์ทางภาษา เพื่อนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น

Instructor: ละไม ฝั่งชลจิตต์ - Contact Course Instructor
Access: Protectedระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

 - Enter Course

เพื่อทดสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง

Instructor: ฟร้อนฮี tu มหาชัย - Contact Course Instructor
Access: Publicมัลติมีเดีย

 - Enter Course

ศึกษาการสร้างมัลติมีเดีย

Instructor: ดีเคย์ tu ไทยคิด - Contact Course Instructor
Access: Protectedภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

 - Enter Course

เรียนรู้ภาษาอังกฤษง่าย ๆ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การกล่าวลา การขอความช่วยเหลือ การถามเส้นทาง การซื้อขายสินค้า เป็นต้น

Instructor: จิราพร ชิณวงศ์ - Contact Course Instructor
Access: Protectedภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

 - Enter Course

เพื่อทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

Instructor: deengarm tu thaikid - Contact Course Instructor
Access: Publicภาษาไทยมาลายูเบื้องต้น

 - Enter Course

เรียนรู้การหัดพูดภาษามลายู สำเนียงภาษากลางและภาษาพื้นเมือง

Instructor: deengarm tu thaikid - Contact Course Instructor
Access: Protectedเคมีเอ๊าะ..เอ๊าะ

 - Enter Course

การเรียนรู้ปฏิบัติการทางเคมีโดยอาศัยอุปกรณ์แบบย่อส่วน และสารเคมีปริมาณน้อย เหมาะสำหรับการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้โดยใช้การทดลองทางวิทยาศาสตร์เป็นสื่อ

Instructor: Paweena Nookong - Contact Course Instructor
Access: Privateเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา(Educational Technology and Inovation)

 - Enter Course

เทคโนโลยีการศึกษาในประเทศไทย มีแนวโน้มในการสนองความต้องการเป็นรายบุคคล และให้ความสำคัญต่อการนำไปใช้ในการจัดการศึกษามากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

Instructor: อุเทน tane ช่วยพัทลุง - Contact Course Instructor
Access: Privateเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

 - Enter Course

ศึกษาความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) และระบบสารนิเทศเพื่อการสืบค้น และแสวงหาความรู้ในสังคมยุคตัวเลข (Digital Society) และยุคแห่งปัญญา (Intelligence Society) ที่มีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ การศึกษา รวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและการใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศ (Database Management) การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer and Networking) เช่น LAN, WAN, Internet ฯลฯ การใช้ระบบมัลติมีเดีย Video On Demand ระบบ Virtual Reality การสร้างสารสนเทศ การควบคุม และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสารนิเทศเพื่อการแสวงหาความรู้การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ และการเรียนรู้สังคมยุคข่าวสารข้อมูล

Instructor: hussachai sittirug - Contact Course Instructor
Access: Protectedเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

 - Enter Course

การศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพล และมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูลการจัดการ การใช้งานข้อมูล การใชโปรแกรมระบบ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อสืบค้นข้อมูล การแสวงหาความรู้ และการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จากระบบฐานข้อมูลและแหล่งความรู้ต่างๆ เช่นอินเตอร์เนต ระบบแลนไอซีคิว เอฟทีพี ซีดีรอม อีเมล บีบีพี สำหรับหรับการศึกษาค้นคว้าทำรายงาน การนำเสนอผลงานและการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเคารพสิทธิทางปัญญา

Instructor: hussachai sittirug - Contact Course Instructor
Access: Publicเทคนิคในการออกแบบ

 - Enter Course

เอกภาพในการจัดองค์ประกอบ การเน้นในการจัดองค์ประกอบ เทคนิคการจัดองค์ประกอบคู่ตรงข้าง : ความแตกต่างและความกลมกลืน

Instructor: Saowanit Tun Kanchanarat - Contact Course Instructor
Access: Protectedเทคนิคการนำเสนอผลงานด้วย PowerPoint

 - Enter Course

เรียนรู้เทคนิคการสร้าง

Instructor: โสภี แก้วชะฎา - Contact Course Instructor
Access: Protectedแนวทางการออกแบบสินค้าชุมชนเครื่องปั้นดินเผาไทย

 - Enter Course

รายวิชานี้เหมาะยิ่สำหรับชุมชนที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผา และนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเรียนแนวทางสำหรับการพัฒนาสินค้าของชุมชนให้สามารถเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือมีหลักการต่างๆที่สามารถเข้าถึงกระบวนการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผาให้สามารถเข้าสู่ตลาดและการจัดจำหน่ายได้จริง

Instructor: ฉัตรชัย แก้วดี - Contact Course Instructor
Access: Protectedวิธีเพิ่มพื้นที่ของ Harddisk ให้มากขึ้นเป็น 2 เท่า

 - Enter Course

การค้นพบพื้นที่ของ Harddisk ที่ซุกซ่อนอยู่ และนำมาใช้งานได้จริง แต่อาจจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับยี่ห้อของ Harddisk นั้นๆ

Instructor: เอกอนันต์ บ่าว พรหมสุข - Contact Course Instructor
Access: Protectedสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Seminar in information Technology)

 - Enter Course

ศึกษาหัวข้อสัมมนาได้ตามอิสระ เพื่อเป็นการฝึกฝนการค้นหาข้อมูล การเสนองาน การเขียนงานวิจัยที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดแนวคิดที่แปลกใหม่ และผลงานที่มีคุณค่าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปจัดทำเอกสาร วารสาร งานวิจัย หรือการปฏิบัติงานจริงได้

Instructor: แสงจันทร์ เรืองอ่อน - Contact Course Instructor
Access: Protectedสารนิเทศท้องถิ่น (Information Local)

 - Enter Course

ความหมาย ความสำคัญ ประเภท ขอบเขต การจัดการสารนิเทศท้องถิ่น

Instructor: วิเชียร มันแหล่ - Contact Course Instructor
Access: Protectedสีในงานออกแบบบรรจุภัณฑ์

 - Enter Course

เรียนรู้เรื่องการใช้สีรูปแบบต่างๆในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างบุคลิกของบรรจุภัณฑ์ เช่น บรรจุภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ฯ

Instructor: พิทย์พันธ์ พลอย สิทธิรักษ์ - Contact Course Instructor
Access: Privateหลักการออกแบบ

 - Enter Course

ศึกษาหลักการออกแบบองค์ประกอบของศิลปะ และทฤษฎีสี เพื่อใช้เป็นแนวทางพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานออกแบบ ฝึกปฏิบัติการออกแบบงานประเภท 2 มิติ และ 3 มิติ โดยเน้นการใช้หลักการออกแบบ การจัดองค์ประกอบของศิลปะ การวิเคราะห์ และอธิบายเปรียบเทียบเรื่องความงามได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเชิงออกแบบ

Instructor: ฉัตรชัย แก้วดี - Contact Course Instructor
Access: Protectedหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 - Enter Course

Instructor: ฉัตรชัย แก้วดี - Contact Course Instructor
Access: Protectedหลักการดิจิทัล

 - Enter Course

เพื่อให้เข้าใจการทำงานของวงจรอิเล็คทรอนิกส์ดิจิทัล

Instructor: hussachai sittirug - Contact Course Instructor
Access: PublicGreeting

 - Enter Course

Greeting คือ การทักทาย

Instructor: บุญประเสริฐ เสริฐ เชื้อพุทธ - Contact Course Instructor
Access: ProtectedHTML เบื้องต้น

 - Enter Course

HTML (Hypertext Markup Langquage)

Instructor: การุญ ปัญจะสุวรรณ์ - Contact Course Instructor
Access: Protectedอาหาร

 - Enter Course

อาหาร คือสิ่งที่รับประทานแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย

Instructor: จิรภา จี้ มะลิเผือก - Contact Course Instructor
Access: Protectedอาหารและสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 - Enter Course

อาหารสุขภาพ วิตามิน และการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคและการบำบัดรักษาด้วยสมุนไพร

Instructor: hussachai sittirug - Contact Course Instructor
Access: Protectedอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น

 - Enter Course

กากากกกกากาก

Instructor: Watcharee nokajok Naklek - Contact Course Instructor
Access: Privateองค์ประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต

 - Enter Course

จากการวิเคราะห์สิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต ถึงระดับโมเลกุล พบว่าประกอบด้วยสิ่งที่เป็นพื้นฐาน 2 ชนิด คือสสาร (matters) และพลังงาน (energy) สสารเป็นสิ่งที่มีรูปร่าง มีน้ำหนัก ต้องการที่อยู่ ได้แก่อนุภาค และอะตอมของวัตถุ ที่มีขนาดเล็ก เช่น อะตอมไฮโดรเจน ออกซิเจน คาร์บอน จนกระทั่งถึงสารที่มีมวลขนาดใหญ่ ส่วนพลังงาน คือ สิ่งที่ไม่มีน้ำหนัก ไม่ต้องการที่อยู่ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่เปลี่ยนรูปได้ ทำงานได้สสารและพลังงานมีความเกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ สสารเปลี่ยนสภาพกลายเป็นพลังงานได้ และในทางกลับกัน พลังงานก็อาจเปลี่ยนเป็นสสารได้ ทั้งสสารและพลังงาน มีการจัดระเบียบอย่างมีระบบ มีความเหมาะสมทำให้เกิดสิ่งมีชีวิต สามารถแสดงสมบัติเฉาะตัวแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด นับตั้งแต่กำเนิดชีวิตแรกบนโลก เมื่อประมาณ 3,000 ล้านปีมาแล้ว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหน่วยพื้นฐาน ที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต จะคล้ายคลึงกับสิ่งไม่มีชีวิต แต่ปัญหาที่น่าคิด คือสิ่งมีชีวิตมีการจัดระเบียบของสารที่เป็นองค์ประกอบอย่างไร จึงสามารถแสดงสมบัติเฉพาะของสิ่งมีชีวิตได้และมีความแตกต่างกับสิ่งไม่มีชีวิตนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า การจัดระเบียบอย่างเหมาะสม ทำให้เกิด หน่วยชีวิตแรกขึ้น และต่อมา ชีวิตแรกจะวิวัฒนาการมาโดยลำดับ จนกระทั่งเป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ตามลำดับจนปัจจุบัน

Instructor: SAKORN SA NIPARIYAI - Contact Course Instructor
Access: PrivateThe Geometer's Sketchpad

 - Enter Course

การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad

Instructor: ถนอม เลขาพันธ์ - Contact Course Instructor
Access: PrivateWindows XP Tips and Techniques

 - Enter Course

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับทิปส์และเทคนิคในการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows XP

Instructor: นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์ - Contact Course Instructor
Access: Protectedไวรัสคอมพิวเตอร์

 - Enter Course

ปัจจุบันผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วโลกประมาณร้อยละ 80 ประสบปัญหาเครื่องติดไวรัส (virus) ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพต่อระบบคอมพิวเตอร์ นอกจากไวรัสแล้วยังมีเวิร์ม (worm) สปายแวร์ (spyware) อีกมากที่รบกวนการทำงานของผู้ใช้

Instructor: นายสมพร เรืองอ่อน - Contact Course Instructor
Access: Protectedกรดนิวคลีอิก

 - Enter Course

กรดนิวคลีอิก กรดนิวคลีอิก ( nucleic acid ) เป็นสารชีวโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่ทำหน้าที่เก็บและถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุ์กรรมของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นต่อไปให้แสดงลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตและกระบวนการต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต

Instructor: SAKORN SA NIPARIYAI - Contact Course Instructor
Access: Publicการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์

 - Enter Course

แนะนำวิธีการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์

Instructor: นายสมพร เรืองอ่อน - Contact Course Instructor
Access: Protectedการเขียนเว็บดาต้าเบสด้วย PHP & MySQL

 - Enter Course

Instructor: วิชิต สุขทร - Contact Course Instructor
Access: Publicการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น

 - Enter Course

หลักการพื้นฐานในการเขียนคำสั่งโปรแกรมภาษาซี ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ภาษาซีบวกบวก ซีชาร์ป

Instructor: hussachai sittirug - Contact Course Instructor
Access: Protectedการเขียนแผนธุรกิจ

 - Enter Course

แผนธุรกิจ เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับ ผู้ประกอบการที่ริเริ่มจะก่อตั้งกิจการ

Instructor: Patcharintr Sompan - Contact Course Instructor
Access: Privateการเขียนข้อมูลลงแผ่น CD ด้วย Nero V.6

 - Enter Course

เป็นการเขียนข้อมูลลงแผ่น CD ด้วยโปรแกรม Nero V.6

Instructor: ภักดี ภัก ศรีทอง - Contact Course Instructor
Access: Protectedการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (development)

 - Enter Course

การเจริญเติบโต เป็นสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งมีชีวิต มีแบบแผนเฉพาะ โดยการควบคุมของยีน(gene)

Instructor: SAKORN SA NIPARIYAI - Contact Course Instructor
Access: Privateการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 - Enter Course

ศึกษาการใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนรู้ การสืบค้นแหล่งค้นคว้า เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติด้วยตนเอง

Instructor: hussachai sittirug - Contact Course Instructor
Access: Protectedการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อหารายได้

 - Enter Course

เพื่อเป็นแนวทางในการหารายได้ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพถาวรต่อไป

Instructor: ฟร้อนฮี tu มหาชัย - Contact Course Instructor
Access: Protectedการใช้งาน Microsoft Word 2003 เบื้องต้น

 - Enter Course

การใช้งาน Microsoft Word เบื้องต้น Microsoft Word เป็นซอฟต์แวร์จำพวกเวิร์ดโปรเซสเซอร์ ทำให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์เอกสารชนิดต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ เช่น จดหมาย บันทึกข้อความ ประกาศ รายงาน บทภาพยนตร์ ข้อสอบ และแม้กระทั่ง พิมพ์หนังสือทั้งเล่มก็สามารถทำได้ ในรายวิชานี้จะสอนเรื่อง Word XP

Instructor: Sunisa Saejung - Contact Course Instructor
Access: Publicการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ด้วย hotmail

 - Enter Course

การสมัคร การรับ การส่งเมล์ ในแต่ละอย่าง เช่น การตอบกลับ การตอบกลับทั้งหมด การส่งต่อ และการส่งแนบไฟล์ สามารถนำไปใช้งานในการติอต่อสื่อสารได้

Instructor: วัชดาภรณ์ ด้วงชู - Contact Course Instructor
Access: Protectedการเตรียมฝึกประสบการวิชาชีพ

 - Enter Course

เพื่อการเตรียมตัวในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Instructor: hussachai sittirug - Contact Course Instructor
Access: Protectedการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น

 - Enter Course

ความหมายการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ห้องป ความหมายการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคการเพาะเลี้ยง และการประยุกต์ใช้

Instructor: sripan lek pradermwong - Contact Course Instructor
Access: Privateการเพาะเลี้ยงปลา

 - Enter Course

ชีววิทยาการสืบพันธุ์ การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ วิธีการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลา เทคนิคการเลี้ยงปลาหมอไทย

Instructor: อำนวยโชค เวชกุล - Contact Course Instructor
Access: Privateการวิจัยในชั้นเรียน

 - Enter Course

สภาพปัจจุบัน/ปัญหา วัตถุประสงค์ในการทำวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการ ผลการดำเนินการ สรุปผลและอภิปรายผล

Instructor: Jariya Yoi Tonghom - Contact Course Instructor
Access: Protectedการสร้างเว็บเพจโดยใช้ Macromedia DreamWeaver

 - Enter Course

ในรายวิชานี้จะกล่าวถึงการสร้างเว็บเพจซึ่งโดยปกติแล้วเราจะสามารถสร้างเว็บเพจได้หลายโดยใช้โปรแกรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Microsoft FontPage, EditPlus, DreamWeaver หรือแม้แต่การใช้โปรแกรม Notepad แต่ในบทเรียนนี้จะกล่าวถึงการสร้างเว็บเพจโดยใช้โปรแกรม DreamWeaver ค่ะ

Instructor: หทัยรัตน์ แซ่จิ่ว - Contact Course Instructor
Access: Protectedการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์แผ่นเดียว

 - Enter Course

ภาพพิมพ์แผ่นเดียว หรือภาพพิมพ์โมโนพรินต์ (monoprint ;monotype) เป็นภาพที่พิมพ์ได้เพียงแผ่นเดียวเท่านั้น ไม่สามารถพิมพ์ซ้ำให้เหมือนแผ่นเดิมได้อีก...ภาพงานศิลปะที่มีเพียงแผ่นเดียวในโลก อาจเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของคุณก็ได้...ว่าที่ศิลปินคนใหม่ค่ะ

Instructor: แฉล้ม สถาพร - Contact Course Instructor
Access: Privateการสัมนาคอมพิวเตอร์

 - Enter Course

ศึกษาหัวขอสัมมนาไดตามอิสระ เพื่อเปนการฝกฝนการคนหาขอมูล การเสนองาน การเขียนงานวิจัยที่ถูกตอง เพื่อใหเกิดแนวคิดที่แปลกใหม และผลงานที่มีคุณคาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนําไปจัดทําเอกสาร วารสาร งานวิจัย หรือการปฏิบัติงานจริงได

Instructor: นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์ - Contact Course Instructor
Access: Protectedการศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์

 - Enter Course

ศึกษาระบบบัส ( 3 Bus Architecture) ศึกษาระบบบัส ดดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ สัญญาณนาฬิกา การอินเตอร์เฟสหน่วยความจำ หน่วยป้อนข้อมูล หน่วยแสดงผล อุปกรณ์ประกอบ อุปก่อนที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเบื้องต้น ศึกษาโครงสร้างและการทำงานของไมโครคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่การเชื่อมต่อซีพียู การเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุตเอ้าพุต

Instructor: hussachai sittirug - Contact Course Instructor
Access: Protectedการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

 - Enter Course

บริการอีกแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากสำหรับการใช้อินเทอร์เน็ต คือ การสืบค้นข้อมูลแบบ Search Engine เพราะปัจจุบันการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตสะดวกและง่ายกว่าการหาข้อมูลจากแหล่งอื่น อีกทั้งยังสามารถสืบค้นได้จากทั่วโลกและแทบทุกภาษาอีกด้วย จึงทำให้ข้อมูลที่ได้มีความละเอียด รวดเร็ว ประหยัด

Instructor: วลัยภรณ์ (พร) เล็กจริง - Contact Course Instructor
Access: Publicการสืบพันธุ์

 - Enter Course

เป็นสมบัติพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต คือความสามารถในการสร้างหน่วยชีวิตใหม่ที่เหมือนเดิมหรือคล้ายชีวิตเดิมได้ สมบัติดังกล่าวคือ การสืบพันธุ์ (Reproduction) การสืบพันธุ์ มีความสำคัญ คือ ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่ลูกหลานได้ ทำให้เกิดชีวิตใหม่จากสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ก่อน มีผลให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ได้ และเป็นการรักษาระดับประชากร การสืบพันธุ์หมายรวมถึงการเพิ่มสารเคมีในระดับโมเลกุล เช่น ในไวรัส ซึ่งมีโครงสร้างประกอบด้วยกรดนิวคลีอิกและโปรตีน และในระดับเซลล์เป็นการเพิ่มจำนวนเซลล์ เช่น แบคทีเรีย โปรโตซัว สาหร่ายเซลล์เดียว เป็นต้น ในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์การสืบพันธุ์เป็นการเพิ่มหน่วยชีวิต หรือการเพิ่มจำนวนสิ่งมีชีวิต ในที่นี้ จะกล่าวถึงการสืบพันธุ์ของพืช สัตว์ และของมนุษย์ เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างของดอก กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ และการปฏิสนธิของพืชดอก เพื่อให้เข้าใจอวัยวะสืบพันธุ์ของมนุษย์ทั้งเพศชายและเพศหญิง เพื่อให้เข้าใจ กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ และการปฏิสนธิของมนุษย์

Instructor: SAKORN SA NIPARIYAI - Contact Course Instructor
Access: Privateการจัดแบ่งพืช

 - Enter Course

ความสำคัญในการจัดแบ่งพืช การจัดแบ่งพืชตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ การจัดแบ่งพืชตามหลักพฤกษศาสตร์ การเรียกชื่อพืช

Instructor: สุชาติ เกียรติธนาพงษ์ - Contact Course Instructor
Access: Privateการจัดการเชิงกลยุทธ์

 - Enter Course

ศึกษาการจัดการเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของธุรกิจในมุมมองของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ธุรกิจดำรงอยู่และเจริญเติบโตในสภาวการณ์แข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของธุรกิจ การกำหนดทิศทางของธุรกิจ การกำหนดเป้าหมาย การจัดทำแผนกลยุทธและกำหนดวิธีการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ รวมทั้งวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวโยงกับนโยบายต่างๆ ของธุรกิจ

Instructor: Nuanchawee nina 0896962928 Sangchai - Contact Course Instructor
Access: Privateการจัดการข้อมูลด้วย Excel

 - Enter Course

การจัดการค้นมูลด้วยคำสั่งเบื้องต้นใน Execl เช่น การใช้คำสั่ง Form,Filter,Sort,Sum,Max,Min,Average,IF ให้สามารถสร้างข้อมูลนักศึกษา แก้ไข ค้นหา คิดคำนวณ และตัดเกรด นักศึกษาได้

Instructor: ชวัลรัตน์ ทองช่วย - Contact Course Instructor
Access: Protectedการจัดการความรู้

 - Enter Course

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ประเภทต่างๆ และการนำความรู้มาจัดอยู่ในรูปที่ง่ายต่อการศึกษา และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

Instructor: hussachai sittirug - Contact Course Instructor
Access: Publicการจัดค่ายคณิตศาสตร์

 - Enter Course

ค่ายคณิตศาสตร์ เป็นสถานที่พักแรมชั่วคราวของคนจำนวนมากที่ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และ ความสามารถทางคณิตศาสตร์

Instructor: อนุสรณ์ หนึ่ง จิตมนัส - Contact Course Instructor
Access: Protectedการจัดตู้ปลา

 - Enter Course

องค์ประกอบของการจัดตู้ปลา หลักและวิธีการจัดตู้ปลา วิธีการจัดตู้ปลา

Instructor: supaporn Preaw Sutin - Contact Course Instructor
Access: Protectedการทำจดหมายเวียน

 - Enter Course

เป็นการทำจดหมายที่ต้องส่งไปยังผู้รับหลายคนหรือหลายแห่ง โดยที่เป็นเรื่องเดียวกันหรือเป็นเนื้อหาเดียวกันทั้งหมด ซึ่งในการทำนั้นเราต้องพิมพ์จดหมายหลายๆ ฉบับ ดังนั้นเมื่อมีการใช้จดหมายเวียนแล้ว เราจะพิมพ์จดหมาย 1 ฉบับเท่านั้น แต่สามารถทำได้ครั้งหลายๆ ละฉบับในครั้งเดียว

Instructor: ภิรดา ทิพยดี - Contact Course Instructor
Access: Protectedการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างง่ายและรวดเร็ว

 - Enter Course

การใชสื่อวัสดุอย่างง่ายมาใช้ในการทดลอง

Instructor: ดีเคย์ tu ไทยคิด - Contact Course Instructor
Access: Publicการบัญชีชั้นกลาง 2

 - Enter Course

ศึกษาการบัญชีเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนว่าด้วยการรับหุ้นส่วนใหม่ การเลิกกิจการ การชำระบัญชี การจ่ายคืนเงินลงทุน งบการเงินของห้างหุ้นส่วน การบัญชีเกี่ยวกับบริษัท ว่าด้วยการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท การจำหน่ายหุ้น การจดทะเบียนเพิ่มทุนและลดทุน ส่วนเกินประเภทต่าง ๆ การคำนวณมูลค่าหุ้นแต่ละชนิด การจัดสรรกำไรสะสม งบการเงินของบริษัทจำกัด การเลิกบริษัทและการชำระบัญชี

Instructor: Patcharintr Sompan - Contact Course Instructor
Access: Publicการบำบัดน้ำเสียชุมชนโดยใช้พืชน้ำ

 - Enter Course

บทนำเกี่ยวกับน้ำเสียชุมชนและการบำบัดโดยใช้พืชะรรมชาติ น้ำเสียชุมชนและการจัดการน้ำเสีย พืชธรรมชาติที่นิยมใช้บำบัดน้ำเสีย หลักการในการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืชน้ำ ตัวอย่างการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืช

Instructor: ปิยวรรณ เนื่องมัจฉา - Contact Course Instructor
Access: Protectedการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel ทางการบัญชี

 - Enter Course

ศึกษาการใช้โปรแกรม Microsoft Excel การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ทางการบัญชี กรณีศึกษา การจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายภายในครัวเรือน

Instructor: แสงจันทร์ เรืองอ่อน - Contact Course Instructor
Access: Protectedการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

 - Enter Course

ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

Instructor: นายจีรวัฒน์ นาคสุวรรณ์ - Contact Course Instructor
Access: Protectedการปลูกดาวเรืองตัดดอก

 - Enter Course

บทนำ ประเภท ชนิดและพันธุ์ของดาวเรือง การขยายพันธุ์ การเตรียมดินปลูก การปลูก การใส่ปุ๋ย การปลิดยอดและตาข้าง การเก็บเกี่ยวผลผลิต

Instructor: สุชาติ เกียรติธนาพงษ์ - Contact Course Instructor
Access: Publicกล้องจุลทรรศน์

 - Enter Course

ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ วิธีการใช้ การเตรียมสไลด์ในการศึกษาเรื่องเซลล์

Instructor: โสภนา วงศ์ทอง - Contact Course Instructor
Access: Privateกฏจราจร

 - Enter Course

คงต้องกล่าวสวัสดี กับทุกท่านที่แวะมาศึกษา เรียนรู้ ในการทำบทเรียนออนไลน์ของ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สภ.อ.เคียนซา ก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนว่าผู้จัดทำไม่ได้มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้ ดังนั้นในการจัดทำอาจจะมีขาดตกบกพร่องไปบ้าง ทางผู้จัดทำต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และมีข้อแนะนำ ชี้แนะ ก็ขอขอบคุณเรียนเชิญบันทึกไว้ที่หัวข้อ "แสดงความคิดเห็น" เพื่อที่ทางผู้จัดทำจะนำมาแก้ไข ปรับปรุง ให้เป็นไปในแนวทางที่ทุกท่านต้องการ -------------------------------------------------------------------------------- ในการจัดทำในครั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จะให้มีความปลอดภัยและลดอุบัติภัยทางถนน ของประชาชนโดยทั่วไป สภ.อ.เคียนซา จะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากการจัดทำในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อย

Instructor: มโนรส เหน่ง บริรักษ์อราวินท์ - Contact Course Instructor
Access: Protectedขับรถอย่างไรให้ปลอดภัย

 - Enter Course

การขับรถ นอกเหนือจากการยึดถือกฏ กติกา มารยาท ซึ่งเรียกรวมกันง่าย ๆ ว่า วินัยจราจร แล้ว การที่จะขับรถให้ปลอดภัยนั้น จะต้องมีข้อสังเกตต่าง ๆ ต้องอาศัยประสบการณ์ หรือฟังเรื่องที่ผู้มีประสบการณ์เล่า บางครั้งเพียงแต่นั่งฟัง นั่งขบคิดตาม ก็จะเห็นจริงตามเรื่องที่เล่าได้ การขับรถอย่างไรให้ปลอดภัย จะนำเสนอสัปดาห์ละตอน เป็นการนำเสนอจากเรื่องเล่า วิถีแนวทางในการสังเกตุ การแก้ปัญหา ที่ได้จากประสบการณ์ เรื่องเล่า ผสมผสานกันไป

Instructor: ประสิทธิ์ สิทธิ์ แซ่หลี - Contact Course Instructor
Access: Publicคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)

 - Enter Course

การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI Design)

Instructor: อุเทน tane ช่วยพัทลุง - Contact Course Instructor
Access: Protectedคลายร้อนด้วยผักและผลไม้

 - Enter Course

คลายร้อนด้วยผักและผลไม้ ช่วงฤดูร้อน ร่างกายของคนเราต้องสูญเสียน้ำมากกว่าปกติ นอกจากการดื่มน้ำเพื่อทำให้ร่างกายสดชื่นขึ้นแล้ว การเลือกรับประทานผักผลไม้ที่มีคุณสมบัติในการลดระดับความร้อนของร่างกายเป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่จะช่วยให้ร่างกายและจิตใจสดชื่นและยังให้คุณค่าทางโภชนาการแก่ร่างกายอีกด้วย

Instructor: SAKORN SA NIPARIYAI - Contact Course Instructor
Access: Protectedคณิต-คิดใหม่

 - Enter Course

เนื้อหาเป็นวิชาที่ว่าด้วยตัวเลข เหมาะสมกับนักเรียนอนุบาล

Instructor: ศุภชัย เรืองเดช - Contact Course Instructor
Access: Publicจะเข้

 - Enter Course

"จะเข้” เป็นเครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องดีด บรรเลงโดยการวางดีดตามแนวนอน สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทยของราชบัณฑิตยสถานได้กล่าวถึงจะเข้ไว้ว่า “เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากมอญ ทำเป็นรูปร่างเหมือนจระเข้ทั้งตัว มีสายขึงดีดอยู่ด้านบน”

Instructor: บัญชา หมู บุญทอง - Contact Course Instructor
Access: Protectedจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

 - Enter Course

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

Instructor: ลัญจกร จันทร์อุดม - Contact Course Instructor
Access: Protectedตัดต่อวีดีโอ CD ง่ายๆ ด้วย VCD Cutter

 - Enter Course

พูดถึงการตัดต่อวีดีโอแล้ว หลายๆคน ต้องคิดว่ามีความซับซ้อนและยุ่งยาก แต่วันนี้มีโปรแกรมมาแนะนำ ทีใช้งานแสนง่าย แล้วเรื่องตัดต่อวีดีโอเป็นเรื่องกล้วย ๆ สำหรับคุณ

Instructor: เสนีย์ ศรีมณี - Contact Course Instructor
Access: Protectedทำความรู้จักกับ Potoshop cs

 - Enter Course

การปรับแต่งรูปภาพให้สวยสมใจ ด้วย Potoshop cs สนใจเรียนได้ที่นี่

Instructor: พัสนี แอน ผกากรอง - Contact Course Instructor
Access: Privateนิทานอีสป

 - Enter Course

เอานิทานอิสป นิทานสอนใจมาเล่าสู่กันฟัง อ่านแล้วนำไปเล่าให้ลูกหลานฟังก่อนนอน พร้อมมีคติสอนใจ

Instructor: นายสมพร เรืองอ่อน - Contact Course Instructor
Access: Protectedนก

 - Enter Course

นกเป็นสัตว์ปีกที่มีประโยชน์ต่อคนเรามาก ให้ทั้งความสวยงาม ช่วยกำจัดแมลง ตลอดถึงวัชพืชที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อเรา เราควรช่วยกันรักษา ไม่ทำร้ายนก

Instructor: ประสิทธิ์ สิทธิ์ แซ่หลี - Contact Course Instructor
Access: Publicบรรจุภัณฑ์สำหรับของขวัญของฝาก

 - Enter Course

เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ กราฟฟิคบนบรรจุภัณฑ์ ที่เป็นเป็นของขวัญของฝาก

Instructor: เขมภิกา ศรีนพจันทร์ - Contact Course Instructor
Access: Protectedปลาน้ำจืด

 - Enter Course

Instructor: ไมตรี ชุมจันทร์ - Contact Course Instructor
Access: Privateผลิตภัณฑ์พิมเสนน้ำ

 - Enter Course

เตรียมผลิตภัณฑ์พิมเสนน้ำ ซึ่งใช้สูดดม แก้วิงเวียนศีรษะ และ บรรเทาแมลงสัตว์กัดต่อย

Instructor: แน่งน้อย น้อย แสงเสน่ห์ - Contact Course Instructor
Access: Protectedพืชผู้ผลิต ไม้ดอกไม้ประดับ

 - Enter Course

ไม้ดอกไม้ประดับ กล่าวถึงไม้ดอกที่น่าสนใจนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ จัดสวนหรือ ตกแต่งอาคารสถานที่ แต่ละชนิดกล่าวถึง ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ลักษณะเฉพาะ การปลูกและดูแลรักษา ตลอดจนการใช้ประโยชน์

Instructor: SAKORN SA NIPARIYAI - Contact Course Instructor
Access: ProtectedTranslate to: English | Thai

Web site engine's code is copyright ฉ 2001-2006 ATutor. About ATutor.
For guidance on using ATutor see the official ATutor Handbook.

Free hit counters