NST Learning

Wednesday May 14, 2008 - 10:13
 

Browse Courses

Categories


Courses: All Categories


Course Info: All Courses

การใช้บทเรียนออนไลน์ NST-Learning

 - Enter Course

ทำความรู้จักกับ NST-Learning การสำรวจรายวิชา การสมัครสมาชิก การเข้าและออกจากระบบ การลงทะเบียนเรียน การเรียกดูเนื้อหา การจัดเก็บเนื้อหา การทำแบบทดสอบ การดาวน์โหลดแฟ้ม การดูอภิธานศัพย์ การสืบค้นเนื้อหา และการทำแบบประเมิน

Instructor: นายสมพร เรืองอ่อน - Contact Course Instructor
Access: Publicการสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย NST-Learning

 - Enter Course

แนะนำบทเรียน การติดต่อสื่อสาร การสร้างเนี้อหาบทเรียน การสร้างแบบทดสอบ

Instructor: นายสมพร เรืองอ่อน - Contact Course Instructor
Access: Protected1073401คอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาปฐมวัย

 - Enter Course

แนวคิดทฤษฎีและหลักการคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย ความรู้พื้นฐานในคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย การเลือและการจัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ เทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย การฝึกฝนปฏิบัติการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย การวัดและการประเมินผลการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย ครูและผู้ปกครองกับการจัดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย

Instructor: hussachai sittirug - Contact Course Instructor
Access: Protected4032605 ราวิทยา

 - Enter Course

ศึกษาโครงสร้าง สรีรวิทยา วัฏจักรชีวิต อนุกรมวิธาน บทบาททางนิเวศวิทยา วิวัฒนาการของเรา ความสำคัญทางเศรษฐกิจ และความสำคัญของราต่อสิ่งมีชีวิตอื่น การศึกษาภาคสนาม

Instructor: science fac - Contact Course Instructor
Access: Protected4033605 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

 - Enter Course

จุลนทรีที่มีความสำคัญทางอุตสาหกรรม หลักการคัดเลือกและกรเก็บรักษาสายพันธุ์กระบวนการหมัก กระบวนการผลิต อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ที่ใช้จุลินทรีย์ การศึกษานอกสถานที่ เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม

Instructor: science fac - Contact Course Instructor
Access: Protected4073410 การส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพเด็ก

 - Enter Course

การเจริญเติบโตและสูขภาพเด็กแต่ละวัย การสังเกตเด็กที่มีปัญหาสุขภาพทั้งด้นร่างกาย จิตใจและพัฒนาการ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาและสุขภาพเด็กให้เหมาะสมกับเพศและวัย การดูแล การตรวจสุขภาพ และการพัฒนาของเด้กแต่ละวัย

Instructor: science fac - Contact Course Instructor
Access: Protected4121203 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

 - Enter Course

ศึกษาแนวคิดการจําลองสรรพสิ่งดวยเทคนิคเชิงวัตถุ อธิบายความหมายวัตถุและแนะนําวิธีเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ความหมายของคลาส หลักการสําคัญของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เชน เอนแคปชูเลชั่น การถายทอดคุณสมบัติ กรรมวิธีโพลีมอรฟซึ่ม หลักการเขียนโปรแกรมดวยจาวา โครงสรางของโปรแกรมจาวา วิธีกําหนดขอมูลในรูปแบบตางๆ การใชคําสั่งตางๆ การสรางสวนปฏิสัมพันธกับผูใช และการใชคําสั่งเกี่ยวกับการปอนขอมูลเขา (Input) และการแสดงผลลัพธขอมูล (Output)

Instructor: นายสมพร เรืองอ่อน - Contact Course Instructor
Access: Private4121401 ระบบปฏิบัติการ 1

 - Enter Course

Instructor: นายสมพร เรืองอ่อน - Contact Course Instructor
Access: Private4122309 วิศวกรรมศาสตร์ซอฟต์แวร์

 - Enter Course

Instructor: วลัยภรณ์ (พร) เล็กจริง - Contact Course Instructor
Access: Private4122504 การวิจัยดำเนินงาน 1

 - Enter Course

Instructor: วลัยภรณ์ (พร) เล็กจริง - Contact Course Instructor
Access: Private4122504* การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

 - Enter Course

ศึกษาวัฏจักรของการพัฒนาระบบงาน แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงวัตถุ หลักการพัฒนาระบบงานแบบอินครีเมนตัล (Incremented) หลักการใช้ภาษาทางภาพเพื่อออกแบบยูเอ็มเอล (Unified Modeling Language - UML) ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบประกอบด้วยการสร้างแบบจำลองเกี่ยวกับความต้องการ การใช้เทคนิคยูสเคส (Use Case) การคิดและการวิเคราะห์เชิงนามธรรม (Abstract Thinking and Analysis) การสร้างแบบจำลองเชิงวิเคราะห์ แนวคิดการค้นหาวัตถุ แนวทางการออกแบบเชิงวัตถุ การออกแบบคลาส การออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างคลาสและวัตถุ การสร้างโปรแกรมด้วยวิธีใช้เคสทูล (Case Tool) แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบโปรแกรมตามแนวข้อกำหนด ยูสเคส

Instructor: นายสมพร เรืองอ่อน - Contact Course Instructor
Access: Private4122611* เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการควบคุมสินค้า

 - Enter Course

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อ การรับ การจัดส่งสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง การตัดบัญชีสินค้า การวิเคราะห์ การขยายและการยึดครองตลาด ฝึกเขียนโปรแกรม และการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาประยุกต์ใช้กับงานด้านควบคุมสินค้า

Instructor: นายสมพร เรืองอ่อน - Contact Course Instructor
Access: Private4124905* หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - Enter Course

ศึกษาปัญหาหรือความก้าวหน้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในงานเฉพาะเรื่อง เช่น ข้อสนเทศและข้อมูล ซอฟต์แวร์ ทฤษฎีและการคำนวณ ระเบียบวิธีการ การประยุกต์ใช้งาน ฮาร์ดแวร์ และระบบเครื่องเป็นต้น

Instructor: นายสมพร เรืองอ่อน - Contact Course Instructor
Access: Privateเรียนรู้สูตรและฟังก์ชันใน Ms – Excel

 - Enter Course

เรียนรู้การใช้สูตรและฟังก์ชันไว้อย่างละเอียด มีการยกตัวอย่างที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Instructor: รัตยากร ไทยพันธ์ - Contact Course Instructor
Access: Protectedเรียนรู้หลักภาษา พัฒนาการอ่านเขียน

 - Enter Course

การเรียนรู้เรื่องคำนามจะช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจหลักเกณฑ์ทางภาษา เพื่อนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น

Instructor: ละไม ฝั่งชลจิตต์ - Contact Course Instructor
Access: Protectedระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)

 - Enter Course

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล การประยุกต์ Link List ความสัมพันธ์ระหว่าง Record ในฐานข้อมูล การใช้ Key มากกว่า Key การประมวลผลรูปแบบ Relation ระบบ Hicrachy และระบบ Network การป้องกันข้อมูล การสำรองข้อมูลและการเรียกคืน การวิเคราะห์และออกแบบข้อมูล การบริหารฐานข้อมูล

Instructor: แสงจันทร์ เรืองอ่อน - Contact Course Instructor
Access: Protectedระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

 - Enter Course

เพื่อทดสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง

Instructor: ฟร้อนฮี tu มหาชัย - Contact Course Instructor
Access: Publicระบบบัญชี

 - Enter Course

ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจ ส่วนประกอบของระบบัญชี เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี สมุดรายวันขั้นต้น สมุดรายวันขั้นปลาย ระบบบัญชีเกี่ยวกับการจัดซื้อและส่งคืน ระบบบัญชีเกี่ยวกับการขายและรับคืน ระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าแรง ระบบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์คงเหลือ ระบบบัญชีเกี่ยวกับต้นทุน การจัดทำงบการเงิน

Instructor: กันต์กมล ช่างวาด - Contact Course Instructor
Access: Protectedเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ

 - Enter Course

Instructor: ภัทรวดี แอน รัตนบุรี - Contact Course Instructor
Access: Privateร่างกายของเรา

 - Enter Course

ร่างกายของคนเราประกอบด้วยระบบต่าง ซึ่งเราต้องดูแลร่างกายของเราอย่างได้เจ็บไข้และเราควรหาวิธีดูแลสุขภาพของตนเอง

Instructor: อำภา ภา คงกะพันธ์ - Contact Course Instructor
Access: Publicมัลติมีเดีย

 - Enter Course

ศึกษาการสร้างมัลติมีเดีย

Instructor: ดีเคย์ tu ไทยคิด - Contact Course Instructor
Access: Protectedภาษาอังกฤษ

 - Enter Course

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสำคัญในปัจจุบัน ดังนั้นการเรียนภาษาอังกฤาจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับนักเรียน

Instructor: orapen M100 Phaetrat - Contact Course Instructor
Access: Privateภาษาอังกฤษ

 - Enter Course

Instructor: tanawan maisy supap - Contact Course Instructor
Access: Publicภาษาอังกฤษ

 - Enter Course

ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียน นักเรียนสามารถสื่อสารง่ายๆในชีวิตประจำวันได้ สามารถแต่งประโยคง่ายๆได้ รู้วัฒนธรรมพื้นฐานของเจ้าของภาษา

Instructor: พัชนี แอ๋ว ประทุมสุวรรณ - Contact Course Instructor
Access: Protectedภาษาอังกฤษ

 - Enter Course

อาหารจำเปนสำหรับชีวิต

Instructor: รัตนา นา ดรุณศิลป์ - Contact Course Instructor
Access: Protectedภาษาอังกฤษ ป.4

 - Enter Course

Instructor: รัศมี อ้อย ภักดีสุวรรณ - Contact Course Instructor
Access: Privateภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

 - Enter Course

เรียนรู้ภาษาอังกฤษง่าย ๆ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การกล่าวลา การขอความช่วยเหลือ การถามเส้นทาง การซื้อขายสินค้า เป็นต้น

Instructor: จิราพร ชิณวงศ์ - Contact Course Instructor
Access: Protectedภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 - Enter Course

Instructor: Arun Dawn Jutiphon - Contact Course Instructor
Access: Privateภาษาอังกฤษธุรกิจ

 - Enter Course

Instructor: Arun Dawn Jutiphon - Contact Course Instructor
Access: Privateภาษาไทย

 - Enter Course

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ในฐานะที่เป็นคนไทยต้องพูด อ่าน เขียน และใช้ภาษาให้ถูกต้อง

Instructor: รัตติยา ป้อม สิงห์คีพงศ์ - Contact Course Instructor
Access: Publicภาษาไทย

 - Enter Course

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย ซึ่งเป็นเอกเทศคือเป็นของชาวไทย

Instructor: ปิยะดา สุขเกษม - Contact Course Instructor
Access: Privateภาษาไทย

 - Enter Course

Instructor: ปาริชาต ปลา แสงมณี - Contact Course Instructor
Access: Privateภาษาไทย

 - Enter Course

Instructor: ศรีอมร ตา นราอาจ - Contact Course Instructor
Access: Protectedภาษาไทยมาลายูเบื้องต้น

 - Enter Course

เรียนรู้การหัดพูดภาษามลายู สำเนียงภาษากลางและภาษาพื้นเมือง

Instructor: deengarm tu thaikid - Contact Course Instructor
Access: Publicภาษาปาสคาลเบื้องต้น

 - Enter Course

Instructor: วิชิต สุขทร - Contact Course Instructor
Access: Publicโลกและการเปลี่ยนแปลง

 - Enter Course

Instructor: ผกามาศ สิริอินทร์ - Contact Course Instructor
Access: Publicเกม และกิจกรรมนันทนาการ

 - Enter Course

เกมเป็นกิจกรรมทางพลศึกษามุ่งส่งเสริมพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวและทักษะเบื้องต้นไปสู่การกีฬา กิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่จะกระทำในเวลาว่างด้วยความสมัครใจไม่มีการบังคับ

Instructor: ว่าที่ร.ต.เดชา สิมพล เดย์ สิมพล - Contact Course Instructor
Access: Protectedเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา(Educational Technology and Inovation)

 - Enter Course

เทคโนโลยีการศึกษาในประเทศไทย มีแนวโน้มในการสนองความต้องการเป็นรายบุคคล และให้ความสำคัญต่อการนำไปใช้ในการจัดการศึกษามากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

Instructor: อุเทน tane ช่วยพัทลุง - Contact Course Instructor
Access: Privateเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ต้น

 - Enter Course

ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลข้อมูลเป็นสารสนเทศ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต การค้นหาและสืบค้นผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหาการทำงานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

Instructor: jumnong chaipet - Contact Course Instructor
Access: Publicเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

 - Enter Course

ศึกษาความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) และระบบสารนิเทศเพื่อการสืบค้น และแสวงหาความรู้ในสังคมยุคตัวเลข (Digital Society) และยุคแห่งปัญญา (Intelligence Society) ที่มีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ การศึกษา รวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและการใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศ (Database Management) การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer and Networking) เช่น LAN, WAN, Internet ฯลฯ การใช้ระบบมัลติมีเดีย Video On Demand ระบบ Virtual Reality การสร้างสารสนเทศ การควบคุม และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสารนิเทศเพื่อการแสวงหาความรู้การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ และการเรียนรู้สังคมยุคข่าวสารข้อมูล

Instructor: hussachai sittirug - Contact Course Instructor
Access: Protectedเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

 - Enter Course

การศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพล และมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูลการจัดการ การใช้งานข้อมูล การใชโปรแกรมระบบ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อสืบค้นข้อมูล การแสวงหาความรู้ และการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จากระบบฐานข้อมูลและแหล่งความรู้ต่างๆ เช่นอินเตอร์เนต ระบบแลนไอซีคิว เอฟทีพี ซีดีรอม อีเมล บีบีพี สำหรับหรับการศึกษาค้นคว้าทำรายงาน การนำเสนอผลงานและการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเคารพสิทธิทางปัญญา

Instructor: hussachai sittirug - Contact Course Instructor
Access: Publicเทคโนโลยีทางการพิมพ์

 - Enter Course

เทคโนโลยีทางการพิมพ์ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นทางการพิมพ์ ลักษณะและองค์ประกอบของสิ่งพิมพ์ การออกแบบสิ่งพิมพ์ ระบบสิ่งพิมพ์ และการผลิตสิ่งพิมพ์

Instructor: ธเนศ บี หาญใจ - Contact Course Instructor
Access: Protectedเทคนิคในการออกแบบ

 - Enter Course

เอกภาพในการจัดองค์ประกอบ การเน้นในการจัดองค์ประกอบ เทคนิคการจัดองค์ประกอบคู่ตรงข้าง : ความแตกต่างและความกลมกลืน

Instructor: Saowanit Tun Kanchanarat - Contact Course Instructor
Access: Protectedเทคนิคการนำเสนอผลงานด้วย PowerPoint

 - Enter Course

เรียนรู้เทคนิคการสร้าง

Instructor: โสภี แก้วชะฎา - Contact Course Instructor
Access: Protectedแนวทางการออกแบบสินค้าชุมชนเครื่องปั้นดินเผาไทย

 - Enter Course

รายวิชานี้เหมาะยิ่สำหรับชุมชนที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผา และนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเรียนแนวทางสำหรับการพัฒนาสินค้าของชุมชนให้สามารถเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือมีหลักการต่างๆที่สามารถเข้าถึงกระบวนการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผาให้สามารถเข้าสู่ตลาดและการจัดจำหน่ายได้จริง

Instructor: ฉัตรชัย แก้วดี - Contact Course Instructor
Access: Protectedมนุษย์

 - Enter Course

Instructor: อรอนงค์ แอล ทองศิริประเสริฐ - Contact Course Instructor
Access: Protectedโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 - Enter Course

ความหมายและลำดับขั้นตอนของโปรแกรม ชนิดของข้อมูลและตัวแปร คำสั่งต่างๆ ในการเขียนโปรแกรม คำสั่งรับข้อมูล คำนวณ แสดงผล ทำซ้ำ เงื่อนไข โปรแกรมย่อย ฟังก์ชั่นพิเศษ ฝึกการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง หรือการฝึกการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

Instructor: hussachai sittirug - Contact Course Instructor
Access: ProtectedBusiness English 2000-1224

 - Enter Course

A job asdvertisement,an application job,a resume ,a cover letter and job interview.

Instructor: farida pretty fada jitseng - Contact Course Instructor
Access: Publicวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

 - Enter Course

อวัยวะทุกส่วนของร่ายกายและกิจกรรมนันทนาการ

Instructor: ว่าที่ร.ต.เดชา สิมพล เดย์ สิมพล - Contact Course Instructor
Access: Privateวิชาคอมพิวเตอร์

 - Enter Course

Instructor: อรพินท์ นู๋ เมฆแดง - Contact Course Instructor
Access: Protectedวิชาพละศึกษา

 - Enter Course

Instructor: อรพินท์ นู๋ เมฆแดง - Contact Course Instructor
Access: Protectedวิทยาศสาตร์

 - Enter Course

วิชาวิทยาสตร์ที่กล่าวถึงในบทเรียนนี้เป็นวิชาที่ว่าด้วย อาหารและการดำรงชีวิต ระบบต่างๆ ในร่างกาย และการเจริญเติบโตของสัตว์ ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

Instructor: นางสาววิภานี หลิน ศรีสุวรรณ์ - Contact Course Instructor
Access: Publicวิทยาศาสตร์

 - Enter Course

Instructor: สมคิด P ไทยเลข - Contact Course Instructor
Access: Publicวิทยาศาสตร์

 - Enter Course

นักเรียนสามารถอธิบายลักษระของสิ่งมีชีวิตได้

Instructor: sudaporn da lertwonghas - Contact Course Instructor
Access: Protectedวิธีเพิ่มพื้นที่ของ Harddisk ให้มากขึ้นเป็น 2 เท่า

 - Enter Course

การค้นพบพื้นที่ของ Harddisk ที่ซุกซ่อนอยู่ และนำมาใช้งานได้จริง แต่อาจจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับยี่ห้อของ Harddisk นั้นๆ

Instructor: เอกอนันต์ บ่าว พรหมสุข - Contact Course Instructor
Access: Protectedสมบัติของผู้ดี

 - Enter Course

บทเรียนคุณสมบัติของผู้นี้ ผมได้คัดลอกมาจากกาตูนคุณสมบัติผู้ที่ ที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และสภาวัฒนาธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิมพ์ขึ้น ซึ่งได้คัดลอกมาจากหนังสือสมบัติของผู้ดี ที่แต่งโดยเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) อีกครั้งหนึ่ง เพื่อยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติ ปฏิบัติตน ให้ได้ชื่อว่า เป็นผู้มีกิริยาดี คือ ทำดี พูดดี และคิดดี

Instructor: นายสมพร เรืองอ่อน - Contact Course Instructor
Access: Publicสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Seminar in information Technology)

 - Enter Course

ศึกษาหัวข้อสัมมนาได้ตามอิสระ เพื่อเป็นการฝึกฝนการค้นหาข้อมูล การเสนองาน การเขียนงานวิจัยที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดแนวคิดที่แปลกใหม่ และผลงานที่มีคุณค่าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปจัดทำเอกสาร วารสาร งานวิจัย หรือการปฏิบัติงานจริงได้

Instructor: แสงจันทร์ เรืองอ่อน - Contact Course Instructor
Access: Protectedสังคม

 - Enter Course

Instructor: ออย น้องออย วิขัยดิษฐ์ - Contact Course Instructor
Access: Privateสังคม

 - Enter Course

Instructor: วิ น้องวิ วัชรพลางกูร - Contact Course Instructor
Access: Privateสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 - Enter Course

การใช้บทเรียนออนไลน์ NST-Learning สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทำความณุ้จักกับNST-Learning การสำราจรายวิชาการสมัครสามชิกการเข้าและออกจากระบบ การลงทะเบียนเรียน การเรียกดูเนื้อหา การจัดเนื้อหา การทำแบบทดสอบ การดาวโหลดแฟ้ม การดูอภิธานศัพย์ การสืบค้นเนื้อหาและการทำแบบประเมิน

Instructor: จุฑามาศ อร ขาวดี - Contact Course Instructor
Access: Protectedสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 - Enter Course

Instructor: พชรสรรค์ สุวรรณสุทธิ์ - Contact Course Instructor
Access: Protectedสารนิเทศท้องถิ่น (Information Local)

 - Enter Course

ความหมาย ความสำคัญ ประเภท ขอบเขต การจัดการสารนิเทศท้องถิ่น

Instructor: วิเชียร มันแหล่ - Contact Course Instructor
Access: Protectedสีในงานออกแบบบรรจุภัณฑ์

 - Enter Course

เรียนรู้เรื่องการใช้สีรูปแบบต่างๆในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างบุคลิกของบรรจุภัณฑ์ เช่น บรรจุภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ฯ

Instructor: พิทย์พันธ์ พลอย สิทธิรักษ์ - Contact Course Instructor
Access: Privateศิลปการให้บริการ

 - Enter Course

ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของธุรกิจท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

Instructor: นางสาวกาญจนา กาญจน์ แก้วชื่น - Contact Course Instructor
Access: Privateหลักภาษาไทย

 - Enter Course

การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้นักเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหลังภาษา การใช้ภาษา การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์

Instructor: นิภา บี วุฒิมานพ - Contact Course Instructor
Access: Privateหลักการเขียน

 - Enter Course

นักเรียนสามาถเขียนตัวพยัณชนะตวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็กได้อย่างถูกต้อง

Instructor: Khampon deang Rungkawong - Contact Course Instructor
Access: Privateหลักการออกแบบ

 - Enter Course

ศึกษาหลักการออกแบบองค์ประกอบของศิลปะ และทฤษฎีสี เพื่อใช้เป็นแนวทางพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานออกแบบ ฝึกปฏิบัติการออกแบบงานประเภท 2 มิติ และ 3 มิติ โดยเน้นการใช้หลักการออกแบบ การจัดองค์ประกอบของศิลปะ การวิเคราะห์ และอธิบายเปรียบเทียบเรื่องความงามได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเชิงออกแบบ

Instructor: ฉัตรชัย แก้วดี - Contact Course Instructor
Access: Protectedหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 - Enter Course

Instructor: ฉัตรชัย แก้วดี - Contact Course Instructor
Access: Protectedหลักการดิจิทัล

 - Enter Course

เพื่อให้เข้าใจการทำงานของวงจรอิเล็คทรอนิกส์ดิจิทัล

Instructor: hussachai sittirug - Contact Course Instructor
Access: Publicหลักการตลาด

 - Enter Course

Instructor: k.attitaya หวาน กุลฐูรณ์ - Contact Course Instructor
Access: Privateหลักการตลาด

 - Enter Course

Instructor: เบญจวรรณ เบญ อนุศิลป์ - Contact Course Instructor
Access: Privateหลักการตลาด

 - Enter Course

Instructor: วลัยภรณ์ อุ๊ ดูเพชร - Contact Course Instructor
Access: Privateสุภาษิตและคำพังเพย

 - Enter Course

ภาษาไทยมักมีคำเปรียบเปรยกับสิ่งของรอบตัวในชีวิตประจำวัน

Instructor: สายสมร สาย ชนะคช - Contact Course Instructor
Access: Privateสุขศึกษาและพละศึกษา

 - Enter Course

Instructor: อรอนงค์ ปิ้ว ฮ่องเซ่ง - Contact Course Instructor
Access: Publicสุขศึกษาและพลศึกษา

 - Enter Course

Instructor: เสาวณี เสาร์ นุ่นสกุล - Contact Course Instructor
Access: PrivateGreeting

 - Enter Course

Greeting คือ การทักทาย

Instructor: บุญประเสริฐ เสริฐ เชื้อพุทธ - Contact Course Instructor
Access: ProtectedHTML เบื้องต้น

 - Enter Course

HTML (Hypertext Markup Langquage)

Instructor: การุญ ปัญจะสุวรรณ์ - Contact Course Instructor
Access: Protectedฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น

 - Enter Course

ความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยอีกอย่างหนึ่ง คือ การนำ คอมพิวเตอร์มาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม บันเทิง ตลอดจนด้านธุรกิจต่าง ๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงานเพื่อให้ ได้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดความสะดวกรวดเร็ว

Instructor: Thidarat thongkhao - Contact Course Instructor
Access: Privateอารณ์และความเครียด

 - Enter Course

Instructor: นางสาวเสาวภา นา จงรักษ์ - Contact Course Instructor
Access: Protectedอาหาร

 - Enter Course

อาหาร คือสิ่งที่รับประทานแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย

Instructor: จิรภา จี้ มะลิเผือก - Contact Course Instructor
Access: Protectedอาหารและสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 - Enter Course

อาหารสุขภาพ วิตามิน และการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคและการบำบัดรักษาด้วยสมุนไพร

Instructor: hussachai sittirug - Contact Course Instructor
Access: Protectedอินเทอร์เน็ต

 - Enter Course

Instructor: nittaya meaow chooaid - Contact Course Instructor
Access: Publicองค์ประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต

 - Enter Course

จากการวิเคราะห์สิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต ถึงระดับโมเลกุล พบว่าประกอบด้วยสิ่งที่เป็นพื้นฐาน 2 ชนิด คือสสาร (matters) และพลังงาน (energy) สสารเป็นสิ่งที่มีรูปร่าง มีน้ำหนัก ต้องการที่อยู่ ได้แก่อนุภาค และอะตอมของวัตถุ ที่มีขนาดเล็ก เช่น อะตอมไฮโดรเจน ออกซิเจน คาร์บอน จนกระทั่งถึงสารที่มีมวลขนาดใหญ่ ส่วนพลังงาน คือ สิ่งที่ไม่มีน้ำหนัก ไม่ต้องการที่อยู่ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่เปลี่ยนรูปได้ ทำงานได้สสารและพลังงานมีความเกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ สสารเปลี่ยนสภาพกลายเป็นพลังงานได้ และในทางกลับกัน พลังงานก็อาจเปลี่ยนเป็นสสารได้ ทั้งสสารและพลังงาน มีการจัดระเบียบอย่างมีระบบ มีความเหมาะสมทำให้เกิดสิ่งมีชีวิต สามารถแสดงสมบัติเฉาะตัวแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด นับตั้งแต่กำเนิดชีวิตแรกบนโลก เมื่อประมาณ 3,000 ล้านปีมาแล้ว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหน่วยพื้นฐาน ที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต จะคล้ายคลึงกับสิ่งไม่มีชีวิต แต่ปัญหาที่น่าคิด คือสิ่งมีชีวิตมีการจัดระเบียบของสารที่เป็นองค์ประกอบอย่างไร จึงสามารถแสดงสมบัติเฉพาะของสิ่งมีชีวิตได้และมีความแตกต่างกับสิ่งไม่มีชีวิตนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า การจัดระเบียบอย่างเหมาะสม ทำให้เกิด หน่วยชีวิตแรกขึ้น และต่อมา ชีวิตแรกจะวิวัฒนาการมาโดยลำดับ จนกระทั่งเป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ตามลำดับจนปัจจุบัน

Instructor: SAKORN SA NIPARIYAI - Contact Course Instructor
Access: Privateอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น

 - Enter Course

ใช้ในการสอน

Instructor: วิศักดิ์ ชาย วรรณสอน - Contact Course Instructor
Access: Privateอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 - Enter Course

ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นท่เกี่ยวกับสารกึ่งตัวนำหรืออุปกรณ์จำพวกโซลิสเตจ

Instructor: เสาวลักษณ์ ล้าน สุขพิทักษ์ - Contact Course Instructor
Access: ProtectedProfessional writing

 - Enter Course

การเขียนอย่างมืออาชีพ การเขียนชั้นสูง

Instructor: sukalya ple jitjum - Contact Course Instructor
Access: PublicThe Geometer's Sketchpad

 - Enter Course

การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad

Instructor: ถนอม เลขาพันธ์ - Contact Course Instructor
Access: PrivateWindows XP Tips and Techniques

 - Enter Course

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับทิปส์และเทคนิคในการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows XP

Instructor: นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์ - Contact Course Instructor
Access: Protectedไวรัสคอมพิวเตอร์

 - Enter Course

ปัจจุบันผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วโลกประมาณร้อยละ 80 ประสบปัญหาเครื่องติดไวรัส (virus) ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพต่อระบบคอมพิวเตอร์ นอกจากไวรัสแล้วยังมีเวิร์ม (worm) สปายแวร์ (spyware) อีกมากที่รบกวนการทำงานของผู้ใช้

Instructor: นายสมพร เรืองอ่อน - Contact Course Instructor
Access: Protectedกรดนิวคลีอิก

 - Enter Course

กรดนิวคลีอิก กรดนิวคลีอิก ( nucleic acid ) เป็นสารชีวโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่ทำหน้าที่เก็บและถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุ์กรรมของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นต่อไปให้แสดงลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตและกระบวนการต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต

Instructor: SAKORN SA NIPARIYAI - Contact Course Instructor
Access: Publicการเมืองการปกครองไทย

 - Enter Course

Instructor: กัณทกานต์ สวยสุด บดีการ - Contact Course Instructor
Access: Privateการรายงานทางการเงิน

 - Enter Course

ให้นักศึกษาเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ส่วนของหมายเลขบัตรประชาชน ให้แก้เป็นรหัสประจำตัวนักศึกษาโดยด่วนด้วย เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง ศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีไทย การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีเพื่อเสนอต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การทำความเข้าใจและวิเคราะห์ การนำไปใช้ของข้อมูลทางการเงินให้เหมาะสมกับธุรกิจ (สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกับ ผศ.พัชรินทร์ โสมปาน เท่านั้น)

Instructor: Patcharintr Sompan - Contact Course Instructor
Access: Privateการเล่านิทาน

 - Enter Course

Instructor: วิไลวรรณ หญิง สืบ - Contact Course Instructor
Access: Privateการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์

 - Enter Course

แนะนำวิธีการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์

Instructor: นายสมพร เรืองอ่อน - Contact Course Instructor
Access: Protectedการเขียนเว็บดาต้าเบสด้วย PHP & MySQL

 - Enter Course

Instructor: วิชิต สุขทร - Contact Course Instructor
Access: Publicการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

 - Enter Course

Instructor: sookkhathon wichit - Contact Course Instructor
Access: Protectedการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล

 - Enter Course

Instructor: วิชิต สุขทร - Contact Course Instructor
Access: Protectedการเขียนแผนธุรกิจ

 - Enter Course

แผนธุรกิจ เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับ ผู้ประกอบการที่ริเริ่มจะก่อตั้งกิจการ

Instructor: Patcharintr Sompan - Contact Course Instructor
Access: Privateการเขียนข้อมูลลงแผ่น CD ด้วย Nero V.6

 - Enter Course

เป็นการเขียนข้อมูลลงแผ่น CD ด้วยโปรแกรม Nero V.6

Instructor: ภักดี ภัก ศรีทอง - Contact Course Instructor
Access: Protectedการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (development)

 - Enter Course

การเจริญเติบโต เป็นสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งมีชีวิต มีแบบแผนเฉพาะ โดยการควบคุมของยีน(gene)

Instructor: SAKORN SA NIPARIYAI - Contact Course Instructor
Access: Privateการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

 - Enter Course

สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

Instructor: สุธิดา มะเหมี่ยว ไกรพันธ์ - Contact Course Instructor
Access: Protectedการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 - Enter Course

ศึกษาการใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนรู้ การสืบค้นแหล่งค้นคว้า เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติด้วยตนเอง

Instructor: hussachai sittirug - Contact Course Instructor
Access: Protectedการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อหารายได้

 - Enter Course

เพื่อเป็นแนวทางในการหารายได้ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพถาวรต่อไป

Instructor: ฟร้อนฮี tu มหาชัย - Contact Course Instructor
Access: Protectedการใช้งาน Microsoft Word 2003 เบื้องต้น

 - Enter Course

การใช้งาน Microsoft Word เบื้องต้น Microsoft Word เป็นซอฟต์แวร์จำพวกเวิร์ดโปรเซสเซอร์ ทำให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์เอกสารชนิดต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ เช่น จดหมาย บันทึกข้อความ ประกาศ รายงาน บทภาพยนตร์ ข้อสอบ และแม้กระทั่ง พิมพ์หนังสือทั้งเล่มก็สามารถทำได้ ในรายวิชานี้จะสอนเรื่อง Word XP

Instructor: Sunisa Saejung - Contact Course Instructor
Access: Publicการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ด้วย hotmail

 - Enter Course

การสมัคร การรับ การส่งเมล์ ในแต่ละอย่าง เช่น การตอบกลับ การตอบกลับทั้งหมด การส่งต่อ และการส่งแนบไฟล์ สามารถนำไปใช้งานในการติอต่อสื่อสารได้

Instructor: วัชดาภรณ์ ด้วงชู - Contact Course Instructor
Access: Protectedการเตรียมฝึกประสบการวิชาชีพ

 - Enter Course

เพื่อการเตรียมตัวในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

Instructor: hussachai sittirug - Contact Course Instructor
Access: Protectedการแต่งกายในช่วงอากาศหนาว

 - Enter Course

เพื่อให้นักเรียนแต่งกายได้อย่างเหมาะสม

Instructor: นันท์นลิน แจ๋ว สุวรรณ - Contact Course Instructor
Access: Protectedการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น

 - Enter Course

ความหมายการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ห้องป ความหมายการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคการเพาะเลี้ยง และการประยุกต์ใช้

Instructor: sripan lek pradermwong - Contact Course Instructor
Access: Privateการเพาะเลี้ยงปลา

 - Enter Course

ชีววิทยาการสืบพันธุ์ การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ วิธีการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลา เทคนิคการเลี้ยงปลาหมอไทย

Instructor: อำนวยโชค เวชกุล - Contact Course Instructor
Access: Privateการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

 - Enter Course

Instructor: โสภี แก้วชะฎา - Contact Course Instructor
Access: Protectedการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

 - Enter Course

Instructor: science fac - Contact Course Instructor
Access: Protectedการวิจัยในชั้นเรียน

 - Enter Course

สภาพปัจจุบัน/ปัญหา วัตถุประสงค์ในการทำวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการ ผลการดำเนินการ สรุปผลและอภิปรายผล

Instructor: Jariya Yoi Tonghom - Contact Course Instructor
Access: Protectedการสร้างเว็บเพจโดยใช้ Macromedia DreamWeaver

 - Enter Course

ในรายวิชานี้จะกล่าวถึงการสร้างเว็บเพจซึ่งโดยปกติแล้วเราจะสามารถสร้างเว็บเพจได้หลายโดยใช้โปรแกรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Microsoft FontPage, EditPlus, DreamWeaver หรือแม้แต่การใช้โปรแกรม Notepad แต่ในบทเรียนนี้จะกล่าวถึงการสร้างเว็บเพจโดยใช้โปรแกรม DreamWeaver ค่ะ

Instructor: หทัยรัตน์ แซ่จิ่ว - Contact Course Instructor
Access: Protectedการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์แผ่นเดียว

 - Enter Course

ภาพพิมพ์แผ่นเดียว หรือภาพพิมพ์โมโนพรินต์ (monoprint ;monotype) เป็นภาพที่พิมพ์ได้เพียงแผ่นเดียวเท่านั้น ไม่สามารถพิมพ์ซ้ำให้เหมือนแผ่นเดิมได้อีก...ภาพงานศิลปะที่มีเพียงแผ่นเดียวในโลก อาจเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของคุณก็ได้...ว่าที่ศิลปินคนใหม่ค่ะ

Instructor: แฉล้ม สถาพร - Contact Course Instructor
Access: Privateการสอบบัญชี

 - Enter Course

การสอบบัญชี

Instructor: สอางเนตร :-) ทินนาม - Contact Course Instructor
Access: Publicการสัมนาคอมพิวเตอร์

 - Enter Course

ศึกษาหัวขอสัมมนาไดตามอิสระ เพื่อเปนการฝกฝนการคนหาขอมูล การเสนองาน การเขียนงานวิจัยที่ถูกตอง เพื่อใหเกิดแนวคิดที่แปลกใหม และผลงานที่มีคุณคาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนําไปจัดทําเอกสาร วารสาร งานวิจัย หรือการปฏิบัติงานจริงได

Instructor: นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์ - Contact Course Instructor
Access: Protectedการศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์

 - Enter Course

ศึกษาระบบบัส ( 3 Bus Architecture) ศึกษาระบบบัส ดดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ สัญญาณนาฬิกา การอินเตอร์เฟสหน่วยความจำ หน่วยป้อนข้อมูล หน่วยแสดงผล อุปกรณ์ประกอบ อุปก่อนที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเบื้องต้น ศึกษาโครงสร้างและการทำงานของไมโครคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่การเชื่อมต่อซีพียู การเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุตเอ้าพุต

Instructor: hussachai sittirug - Contact Course Instructor
Access: Protectedการศึกษาปฐมวัย

 - Enter Course

การศึกษาปฐมวัย

Instructor: วันเพ็ญ เจี๊ยบ ส้มเขียวหวาน - Contact Course Instructor
Access: Publicการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

 - Enter Course

บริการอีกแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากสำหรับการใช้อินเทอร์เน็ต คือ การสืบค้นข้อมูลแบบ Search Engine เพราะปัจจุบันการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตสะดวกและง่ายกว่าการหาข้อมูลจากแหล่งอื่น อีกทั้งยังสามารถสืบค้นได้จากทั่วโลกและแทบทุกภาษาอีกด้วย จึงทำให้ข้อมูลที่ได้มีความละเอียด รวดเร็ว ประหยัด

Instructor: วลัยภรณ์ (พร) เล็กจริง - Contact Course Instructor
Access: Publicการสืบพันธุ์

 - Enter Course

เป็นสมบัติพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต คือความสามารถในการสร้างหน่วยชีวิตใหม่ที่เหมือนเดิมหรือคล้ายชีวิตเดิมได้ สมบัติดังกล่าวคือ การสืบพันธุ์ (Reproduction) การสืบพันธุ์ มีความสำคัญ คือ ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่ลูกหลานได้ ทำให้เกิดชีวิตใหม่จากสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ก่อน มีผลให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ได้ และเป็นการรักษาระดับประชากร การสืบพันธุ์หมายรวมถึงการเพิ่มสารเคมีในระดับโมเลกุล เช่น ในไวรัส ซึ่งมีโครงสร้างประกอบด้วยกรดนิวคลีอิกและโปรตีน และในระดับเซลล์เป็นการเพิ่มจำนวนเซลล์ เช่น แบคทีเรีย โปรโตซัว สาหร่ายเซลล์เดียว เป็นต้น ในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์การสืบพันธุ์เป็นการเพิ่มหน่วยชีวิต หรือการเพิ่มจำนวนสิ่งมีชีวิต ในที่นี้ จะกล่าวถึงการสืบพันธุ์ของพืช สัตว์ และของมนุษย์ เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างของดอก กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ และการปฏิสนธิของพืชดอก เพื่อให้เข้าใจอวัยวะสืบพันธุ์ของมนุษย์ทั้งเพศชายและเพศหญิง เพื่อให้เข้าใจ กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ และการปฏิสนธิของมนุษย์

Instructor: SAKORN SA NIPARIYAI - Contact Course Instructor
Access: Privateการออกแบบบทเรียน

 - Enter Course

ขออนุญาต

Instructor: Saowanit Tun Kanchanarat - Contact Course Instructor
Access: Protectedการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า

 - Enter Course

Instructor: science fac - Contact Course Instructor
Access: Protectedการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 - Enter Course

Instructor: นางณัฐกฤตา น้อย ช้างกลาง - Contact Course Instructor
Access: Publicการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 - Enter Course

Instructor: โจ๊ก โจ๊ก ศรีปาน - Contact Course Instructor
Access: Privateการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 - Enter Course

Instructor: ดวงแก้ว แก้ว ซุ่นเอียด - Contact Course Instructor
Access: Privateการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี

 - Enter Course

Instructor: นิตยา หนึ่ง ศรีศิริ - Contact Course Instructor
Access: Publicการจัดแบ่งพืช

 - Enter Course

ความสำคัญในการจัดแบ่งพืช การจัดแบ่งพืชตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ การจัดแบ่งพืชตามหลักพฤกษศาสตร์ การเรียกชื่อพืช

Instructor: สุชาติ เกียรติธนาพงษ์ - Contact Course Instructor
Access: Privateการจัดการเชิงกลยุทธ์

 - Enter Course

ศึกษาการจัดการเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของธุรกิจในมุมมองของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ธุรกิจดำรงอยู่และเจริญเติบโตในสภาวการณ์แข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของธุรกิจ การกำหนดทิศทางของธุรกิจ การกำหนดเป้าหมาย การจัดทำแผนกลยุทธและกำหนดวิธีการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ รวมทั้งวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวโยงกับนโยบายต่างๆ ของธุรกิจ

Instructor: Nuanchawee nina0874193171 Sangchai - Contact Course Instructor
Access: Privateการจัดการข้อมูลด้วย Excel

 - Enter Course

การจัดการค้นมูลด้วยคำสั่งเบื้องต้นใน Execl เช่น การใช้คำสั่ง Form,Filter,Sort,Sum,Max,Min,Average,IF ให้สามารถสร้างข้อมูลนักศึกษา แก้ไข ค้นหา คิดคำนวณ และตัดเกรด นักศึกษาได้

Instructor: ชวัลรัตน์ ทองช่วย - Contact Course Instructor
Access: Protectedการจัดการความรู้

 - Enter Course

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ประเภทต่างๆ และการนำความรู้มาจัดอยู่ในรูปที่ง่ายต่อการศึกษา และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

Instructor: hussachai sittirug - Contact Course Instructor
Access: Publicการจัดค่ายคณิตศาสตร์

 - Enter Course

ค่ายคณิตศาสตร์ เป็นสถานที่พักแรมชั่วคราวของคนจำนวนมากที่ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และ ความสามารถทางคณิตศาสตร์

Instructor: อนุสรณ์ หนึ่ง จิตมนัส - Contact Course Instructor
Access: Protectedการจัดตู้ปลา

 - Enter Course

องค์ประกอบของการจัดตู้ปลา หลักและวิธีการจัดตู้ปลา วิธีการจัดตู้ปลา

Instructor: supaporn Preaw Sutin - Contact Course Instructor
Access: Protectedการทำจดหมายเวียน

 - Enter Course

เป็นการทำจดหมายที่ต้องส่งไปยังผู้รับหลายคนหรือหลายแห่ง โดยที่เป็นเรื่องเดียวกันหรือเป็นเนื้อหาเดียวกันทั้งหมด ซึ่งในการทำนั้นเราต้องพิมพ์จดหมายหลายๆ ฉบับ ดังนั้นเมื่อมีการใช้จดหมายเวียนแล้ว เราจะพิมพ์จดหมาย 1 ฉบับเท่านั้น แต่สามารถทำได้ครั้งหลายๆ ละฉบับในครั้งเดียว

Instructor: ภิรดา ทิพยดี - Contact Course Instructor
Access: Protectedการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างง่ายและรวดเร็ว

 - Enter Course

การใชสื่อวัสดุอย่างง่ายมาใช้ในการทดลอง

Instructor: ดีเคย์ tu ไทยคิด - Contact Course Instructor
Access: Publicการบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ

 - Enter Course

Instructor: ณัฐวรรณ กุ้ง ภักดีชน - Contact Course Instructor
Access: Publicการบัญชีเพื่อการจัดการ

 - Enter Course

ให้นักศึกษาเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ส่วนของหมายเลขบัตรประชาชน ให้แก้เป็นรหัสประจำตัวนักศึกษาโดยด่วนด้วย เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง ศึกษาถึงวิธีการ และระบบบัญชีที่นำมาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ การจัดการ การวางแผน การวิเคราะห์ต้นทุน ภาษี และข้อจำกัดของข้อมูลต่าง ๆ (สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกับ ผศ.พัชรินทร์ โสมปาน เท่านั้น)

Instructor: Patcharintr Sompan - Contact Course Instructor
Access: Publicการบัญชีชั้นกลาง 2

 - Enter Course

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน การบัญชีห้างหุ้นส่วน การจัดตั้งบริษัทและการจำหน่ายหุ้น

Instructor: นางอัญชลี อัญ รักขาว - Contact Course Instructor
Access: Privateการบำบัดน้ำเสียชุมชนโดยใช้พืชน้ำ

 - Enter Course

บทนำเกี่ยวกับน้ำเสียชุมชนและการบำบัดโดยใช้พืชะรรมชาติ น้ำเสียชุมชนและการจัดการน้ำเสีย พืชธรรมชาติที่นิยมใช้บำบัดน้ำเสีย หลักการในการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืชน้ำ ตัวอย่างการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืช

Instructor: ปิยวรรณ เนื่องมัจฉา - Contact Course Instructor
Access: Protectedการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel ทางการบัญชี

 - Enter Course

ศึกษาการใช้โปรแกรม Microsoft Excel การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ทางการบัญชี กรณีศึกษา การจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายภายในครัวเรือน

Instructor: แสงจันทร์ เรืองอ่อน - Contact Course Instructor
Access: Protectedการประหยัดพลังงานในการใช้รถ

 - Enter Course

รวบรวมวิธีการใช้รถที่ช่วยประหยัดพลังงาน

Instructor: นายสมพร เรืองอ่อน - Contact Course Instructor
Access: Publicการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

 - Enter Course

ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

Instructor: นายจีรวัฒน์ นาคสุวรรณ์ - Contact Course Instructor
Access: Protectedการปลูกดาวเรืองตัดดอก

 - Enter Course

บทนำ ประเภท ชนิดและพันธุ์ของดาวเรือง การขยายพันธุ์ การเตรียมดินปลูก การปลูก การใส่ปุ๋ย การปลิดยอดและตาข้าง การเก็บเกี่ยวผลผลิต

Instructor: สุชาติ เกียรติธนาพงษ์ - Contact Course Instructor
Access: Publicการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

 - Enter Course

Instructor: ศศิธร สอน เด่นมาลัย - Contact Course Instructor
Access: Publicกล้องจุลทรรศน์

 - Enter Course

ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ วิธีการใช้ การเตรียมสไลด์ในการศึกษาเรื่องเซลล์

Instructor: โสภนา วงศ์ทอง - Contact Course Instructor
Access: Privateกลางวัน กลางคืน

 - Enter Course

ความรู้เกี่ยวการหมุนรอบตัวเองของโลก ส่งผลให้เกิดสิ่งใด

Instructor: นันท์นลิน แจ๋ว สุวรรณ - Contact Course Instructor
Access: Publicกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 - Enter Course

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นกฎหมายที่มีความเกี่ยวพันกันระหว่างเอกชนกันเอกชนหรือเอกชนกับหน่วยงานของรัฐ มีด้วยกัน 6 บรรพ

Instructor: พิมพ์ใจ จิบ บุญช่วย - Contact Course Instructor
Access: Publicกฏจราจร

 - Enter Course

คงต้องกล่าวสวัสดี กับทุกท่านที่แวะมาศึกษา เรียนรู้ ในการทำบทเรียนออนไลน์ของ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สภ.อ.เคียนซา ก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนว่าผู้จัดทำไม่ได้มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้ ดังนั้นในการจัดทำอาจจะมีขาดตกบกพร่องไปบ้าง ทางผู้จัดทำต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และมีข้อแนะนำ ชี้แนะ ก็ขอขอบคุณเรียนเชิญบันทึกไว้ที่หัวข้อ "แสดงความคิดเห็น" เพื่อที่ทางผู้จัดทำจะนำมาแก้ไข ปรับปรุง ให้เป็นไปในแนวทางที่ทุกท่านต้องการ -------------------------------------------------------------------------------- ในการจัดทำในครั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จะให้มีความปลอดภัยและลดอุบัติภัยทางถนน ของประชาชนโดยทั่วไป สภ.อ.เคียนซา จะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากการจัดทำในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อย

Instructor: มโนรส Bigdog บริรักษ์อราวินท์ - Contact Course Instructor
Access: Publicขับรถอย่างไรให้ปลอดภัย

 - Enter Course

การขับรถ นอกเหนือจากการยึดถือกฏ กติกา มารยาท ซึ่งเรียกรวมกันง่าย ๆ ว่า วินัยจราจร แล้ว การที่จะขับรถให้ปลอดภัยนั้น จะต้องมีข้อสังเกตต่าง ๆ ต้องอาศัยประสบการณ์ หรือฟังเรื่องที่ผู้มีประสบการณ์เล่า บางครั้งเพียงแต่นั่งฟัง นั่งขบคิดตาม ก็จะเห็นจริงตามเรื่องที่เล่าได้ การขับรถอย่างไรให้ปลอดภัย จะนำเสนอสัปดาห์ละตอน เป็นการนำเสนอจากเรื่องเล่า วิถีแนวทางในการสังเกตุ การแก้ปัญหา ที่ได้จากประสบการณ์ เรื่องเล่า ผสมผสานกันไป

Instructor: ประสิทธิ์ สิทธิ์ แซ่หลี - Contact Course Instructor
Access: Publicครอบครัวของฉัน

 - Enter Course

สมาชิกในครอบครัว มี พ่อแม่ พี่ น้อง หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว

Instructor: อำภา ภา คงกะพันธ์ - Contact Course Instructor
Access: Protectedคอมพิวเตอร์

 - Enter Course

ในการทำงานทุกหน่วยงานจะต้องบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

Instructor: กนกวรรณ ญา ทองสีนุช - Contact Course Instructor
Access: Privateคอมพิวเตอร์ (Computer)

 - Enter Course

Instructor: บุญชัย ชัย แซ่เลียบ - Contact Course Instructor
Access: Publicคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 - Enter Course

นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของคอมพิวเตอร็และรู้จักส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

Instructor: สุวรรณี สุ คำวิจิตร - Contact Course Instructor
Access: Protectedคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 - Enter Course

Instructor: อารณี กวาง ราชกิจ - Contact Course Instructor
Access: Publicคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

 - Enter Course

ส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์,ชนิดของคอมพิวเตอร์,ระบบปฏิบัติการ,Microsoft office,Internet,E-mail,การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

Instructor: ภิเชษฐ์ แป๊ะ คชเชนทร์ - Contact Course Instructor
Access: Privateคอมพิวเตอร์สารสนเทศ

 - Enter Course

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

Instructor: NUTMONGKON K sukkhan - Contact Course Instructor
Access: Protectedคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา

 - Enter Course

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การเรียนรู้ทางไกล ออนไลน์ การสืบค้นข้อมูล การใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูล

Instructor: hussachai sittirug - Contact Course Instructor
Access: Protectedคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)

 - Enter Course

การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI Design)

Instructor: อุเทน tane ช่วยพัทลุง - Contact Course Instructor
Access: Protectedคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

 - Enter Course

Instructor: พชรสรรค์ สุวรรณสุทธิ์ - Contact Course Instructor
Access: Protectedคำพ้องรูป - พ้องเสียง

 - Enter Course

Instructor: นางสาวอัญชิสา ไก่ แก้วเอียด - Contact Course Instructor
Access: Privateคลายร้อนด้วยผักและผลไม้

 - Enter Course

คลายร้อนด้วยผักและผลไม้ ช่วงฤดูร้อน ร่างกายของคนเราต้องสูญเสียน้ำมากกว่าปกติ นอกจากการดื่มน้ำเพื่อทำให้ร่างกายสดชื่นขึ้นแล้ว การเลือกรับประทานผักผลไม้ที่มีคุณสมบัติในการลดระดับความร้อนของร่างกายเป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่จะช่วยให้ร่างกายและจิตใจสดชื่นและยังให้คุณค่าทางโภชนาการแก่ร่างกายอีกด้วย

Instructor: SAKORN SA NIPARIYAI - Contact Course Instructor
Access: Protectedคณิต-คิดใหม่

 - Enter Course

เนื้อหาเป็นวิชาที่ว่าด้วยตัวเลข เหมาะสมกับนักเรียนอนุบาล

Instructor: ศุภชัย เรืองเดช - Contact Course Instructor
Access: Publicคณิตศาสตร์

 - Enter Course

Instructor: ดวงพร จอย เมฆสุข - Contact Course Instructor
Access: Privateคณิตศาสตร์

 - Enter Course

Instructor: นางสาวปัทมา น้องปัท มุขวัฒน์ - Contact Course Instructor
Access: Privateคณิตศาสตร์ประยุกต์

 - Enter Course

Instructor: science fac - Contact Course Instructor
Access: Protectedคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

 - Enter Course

ศึกษาเรื่องเลขยกกำลัง สถิติและการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น

Instructor: นายอรุณ เกิดใหม่ - Contact Course Instructor
Access: Publicงานเครื่องยนต์เล็ก

 - Enter Course

วิชางานเครื่องยนต์เล็ก ได้เรียบเรียงจากคู่มือการซ่อมเครื่องยนต์อเนกประสงค์ของ ฮอนด้า คู่มือการซ่อมเครื่องตัดหญ้าฮอนด้า และคู่มือเครื่องยนต์เล็ก G200 และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ยันมาร์ ซึ่งได้เรียบเรียงรายละเอียดเกี่ยวกับการถอดประกอบและตรวจสภาพชิ้นส่วนไว้อย่างเหมาะสมที่สุดแล้ว

Instructor: นาย ศักดา boyauto สโมสร - Contact Course Instructor
Access: Publicงานเครื่องมือกล

 - Enter Course

Instructor: เอก เอก วัตถุ - Contact Course Instructor
Access: Publicงานธุรกิจ

 - Enter Course

Instructor: กนกวรรณ ญา ทองสีนุช - Contact Course Instructor
Access: Protectedจริยธรรมอิสลาม

 - Enter Course

ศึกษาจริยธรรมอิสลามและการดำเนินชีวิตประจำวัน

Instructor: Arpoon poon Svanpapat - Contact Course Instructor
Access: Protectedจะเข้

 - Enter Course

"จะเข้” เป็นเครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องดีด บรรเลงโดยการวางดีดตามแนวนอน สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทยของราชบัณฑิตยสถานได้กล่าวถึงจะเข้ไว้ว่า “เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากมอญ ทำเป็นรูปร่างเหมือนจระเข้ทั้งตัว มีสายขึงดีดอยู่ด้านบน”

Instructor: บัญชา หมู บุญทอง - Contact Course Instructor
Access: Protectedจำนวนเต็ม

 - Enter Course

Instructor: anchalee dao pantong - Contact Course Instructor
Access: Privateจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

 - Enter Course

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

Instructor: ลัญจกร จันทร์อุดม - Contact Course Instructor
Access: Protectedดนตรี

 - Enter Course

Instructor: พชรสรรค์ สุวรรณสุทธิ์ - Contact Course Instructor
Access: Privateต้นไม้

 - Enter Course

ส่วนประกอบของต้นไม้ มีใบ ลำต้น ดอก ผล กิ่ง ก้าน ราก ต้นไม้เป็นพืชที่ให้ประโยชน์ต่อมนุษย์มาก

Instructor: อำภา ภา คงกะพันธ์ - Contact Course Instructor
Access: Protectedตัดต่อวีดีโอ CD ง่ายๆ ด้วย VCD Cutter

 - Enter Course

พูดถึงการตัดต่อวีดีโอแล้ว หลายๆคน ต้องคิดว่ามีความซับซ้อนและยุ่งยาก แต่วันนี้มีโปรแกรมมาแนะนำ ทีใช้งานแสนง่าย แล้วเรื่องตัดต่อวีดีโอเป็นเรื่องกล้วย ๆ สำหรับคุณ

Instructor: เสนีย์ ศรีมณี - Contact Course Instructor
Access: Protectedทำความรู้จักกับ Potoshop cs

 - Enter Course

การปรับแต่งรูปภาพให้สวยสมใจ ด้วย Potoshop cs สนใจเรียนได้ที่นี่

Instructor: พัสนี แอน ผกากรอง - Contact Course Instructor
Access: Privateทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากวิชาปรัชญาและวิชาวิทยาศาสตร์

 - Enter Course

ศึกษาสังกับและทฤษฏีที่อยู่ในเขตแดนของวิชาปรัชญาและวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจหรือประเมินหรือวางแผนด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นทั้งระดับครอบครัว ระดับชุมชนเล็ก ระดับชุมชนใหญ่ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เช่นสังกัปและทฤษฎีว่าด้วย Ontology, Epistemology, Aesthetics ความเชื่อ ความศรัธา เกณฑ์ความดีงาม ทฤษฎีทางฟิสิกส์ ทฤษฎีทางชีววิทยา ทฤษฎีว่าด้วยดิน ทฤษฎีว่าด้วยพืชและป่า ทฤษฎีฝนหลวง ทฤษฎีหญาแฝก ทฤษฎีผักตบชวา ทฤษฎีแก้มลิง ทฤษฎีการปลูกป่าภูเขา ทฤษฎีการฟื้นฟูป่าโดยวิธีธรรมชาติเป็นต้น

Instructor: hussachai sittirug - Contact Course Instructor
Access: Protectedทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

 - Enter Course

เพื่อทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

Instructor: deengarm tu thaikid - Contact Course Instructor
Access: Publicนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

 - Enter Course

ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และการสอนด้วยสื่อต่าง ๆ การออกแบบสื่อและการประยุกต์ใช้วัสดุท้องถิ่นในการผลิตสื่อ การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในรูปแบบเครื่องมือ (Tools) และสื่อสำหรับการเรียนรู้ วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาบทเรียนแบบต่าง ๆ (Courseware Design) รวมทั้งบทเรียนอิเลคทรอนิคส์ (E-Learning) การสร้างสรรค์รูปแบบนวัตกรรมและการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้

Instructor: ศรราม ราม รักเมืองไทย - Contact Course Instructor
Access: Privateนาฎศิลป์

 - Enter Course

Instructor: นางโชติกา หญิง จิตรบำเพิง - Contact Course Instructor
Access: Privateนิทานอีสป

 - Enter Course

เอานิทานอิสป นิทานสอนใจมาเล่าสู่กันฟัง อ่านแล้วนำไปเล่าให้ลูกหลานฟังก่อนนอน พร้อมมีคติสอนใจ

Instructor: นายสมพร เรืองอ่อน - Contact Course Instructor
Access: Protectedนก

 - Enter Course

นกเป็นสัตว์ปีกที่มีประโยชน์ต่อคนเรามาก ให้ทั้งความสวยงาม ช่วยกำจัดแมลง ตลอดถึงวัชพืชที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อเรา เราควรช่วยกันรักษา ไม่ทำร้ายนก

Instructor: ประสิทธิ์ สิทธิ์ แซ่หลี - Contact Course Instructor
Access: Publicบรรจุภัณฑ์สำหรับของขวัญของฝาก

 - Enter Course

เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ กราฟฟิคบนบรรจุภัณฑ์ ที่เป็นเป็นของขวัญของฝาก

Instructor: เขมภิกา ศรีนพจันทร์ - Contact Course Instructor
Access: Protectedผลิตภัณฑ์นม

 - Enter Course

ศึกษาการแปรรูปน้ำนม การรักษา

Instructor: prasit sit suwanna - Contact Course Instructor
Access: Publicผลิตภัณฑ์พิมเสนน้ำ

 - Enter Course

เตรียมผลิตภัณฑ์พิมเสนน้ำ ซึ่งใช้สูดดม แก้วิงเวียนศีรษะ และ บรรเทาแมลงสัตว์กัดต่อย

Instructor: แน่งน้อย น้อย แสงเสน่ห์ - Contact Course Instructor
Access: Protectedพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 - Enter Course

จักกิจกรรมการใช้ การอนุรักพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม, กฎหมายสิ่งแวดล้อม

Instructor: Mr.sommoh moh kaewjua - Contact Course Instructor
Access: Publicพืชผู้ผลิต ไม้ดอกไม้ประดับ

 - Enter Course

ไม้ดอกไม้ประดับ กล่าวถึงไม้ดอกที่น่าสนใจนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ จัดสวนหรือ ตกแต่งอาคารสถานที่ แต่ละชนิดกล่าวถึง ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ลักษณะเฉพาะ การปลูกและดูแลรักษา ตลอดจนการใช้ประโยชน์

Instructor: SAKORN SA NIPARIYAI - Contact Course Instructor
Access: ProtectedTranslate to: English | Thai

Web site engine's code is copyright ฉ 2001-2006 ATutor. About ATutor.
For guidance on using ATutor see the official ATutor Handbook.