NST Learning

วันพุธที่ 14 พฤษภาคม, 2008
 

สำรวจรายวิชา

หมวด


รายวิชา: วิทยาศาสตร์ชีวภาพ


คำอธิบาย: รายวิชาทั้งหมด

องค์ประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต

 - เลือกรายวิชา

จากการวิเคราะห์สิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต ถึงระดับโมเลกุล พบว่าประกอบด้วยสิ่งที่เป็นพื้นฐาน 2 ชนิด คือสสาร (matters) และพลังงาน (energy) สสารเป็นสิ่งที่มีรูปร่าง มีน้ำหนัก ต้องการที่อยู่ ได้แก่อนุภาค และอะตอมของวัตถุ ที่มีขนาดเล็ก เช่น อะตอมไฮโดรเจน ออกซิเจน คาร์บอน จนกระทั่งถึงสารที่มีมวลขนาดใหญ่ ส่วนพลังงาน คือ สิ่งที่ไม่มีน้ำหนัก ไม่ต้องการที่อยู่ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่เปลี่ยนรูปได้ ทำงานได้สสารและพลังงานมีความเกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ สสารเปลี่ยนสภาพกลายเป็นพลังงานได้ และในทางกลับกัน พลังงานก็อาจเปลี่ยนเป็นสสารได้ ทั้งสสารและพลังงาน มีการจัดระเบียบอย่างมีระบบ มีความเหมาะสมทำให้เกิดสิ่งมีชีวิต สามารถแสดงสมบัติเฉาะตัวแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด นับตั้งแต่กำเนิดชีวิตแรกบนโลก เมื่อประมาณ 3,000 ล้านปีมาแล้ว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหน่วยพื้นฐาน ที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต จะคล้ายคลึงกับสิ่งไม่มีชีวิต แต่ปัญหาที่น่าคิด คือสิ่งมีชีวิตมีการจัดระเบียบของสารที่เป็นองค์ประกอบอย่างไร จึงสามารถแสดงสมบัติเฉพาะของสิ่งมีชีวิตได้และมีความแตกต่างกับสิ่งไม่มีชีวิตนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า การจัดระเบียบอย่างเหมาะสม ทำให้เกิด หน่วยชีวิตแรกขึ้น และต่อมา ชีวิตแรกจะวิวัฒนาการมาโดยลำดับ จนกระทั่งเป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ตามลำดับจนปัจจุบัน

ผู้สอน: SAKORN SA NIPARIYAI - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะกรดนิวคลีอิก

 - เลือกรายวิชา

กรดนิวคลีอิก กรดนิวคลีอิก ( nucleic acid ) เป็นสารชีวโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่ทำหน้าที่เก็บและถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุ์กรรมของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นต่อไปให้แสดงลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตและกระบวนการต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต

ผู้สอน: SAKORN SA NIPARIYAI - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (development)

 - เลือกรายวิชา

การเจริญเติบโต เป็นสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งมีชีวิต มีแบบแผนเฉพาะ โดยการควบคุมของยีน(gene)

ผู้สอน: SAKORN SA NIPARIYAI - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น

 - เลือกรายวิชา

ความหมายการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ห้องป ความหมายการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคการเพาะเลี้ยง และการประยุกต์ใช้

ผู้สอน: sripan lek pradermwong - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะการสืบพันธุ์

 - เลือกรายวิชา

เป็นสมบัติพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต คือความสามารถในการสร้างหน่วยชีวิตใหม่ที่เหมือนเดิมหรือคล้ายชีวิตเดิมได้ สมบัติดังกล่าวคือ การสืบพันธุ์ (Reproduction) การสืบพันธุ์ มีความสำคัญ คือ ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่ลูกหลานได้ ทำให้เกิดชีวิตใหม่จากสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ก่อน มีผลให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ได้ และเป็นการรักษาระดับประชากร การสืบพันธุ์หมายรวมถึงการเพิ่มสารเคมีในระดับโมเลกุล เช่น ในไวรัส ซึ่งมีโครงสร้างประกอบด้วยกรดนิวคลีอิกและโปรตีน และในระดับเซลล์เป็นการเพิ่มจำนวนเซลล์ เช่น แบคทีเรีย โปรโตซัว สาหร่ายเซลล์เดียว เป็นต้น ในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์การสืบพันธุ์เป็นการเพิ่มหน่วยชีวิต หรือการเพิ่มจำนวนสิ่งมีชีวิต ในที่นี้ จะกล่าวถึงการสืบพันธุ์ของพืช สัตว์ และของมนุษย์ เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างของดอก กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ และการปฏิสนธิของพืชดอก เพื่อให้เข้าใจอวัยวะสืบพันธุ์ของมนุษย์ทั้งเพศชายและเพศหญิง เพื่อให้เข้าใจ กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ และการปฏิสนธิของมนุษย์

ผู้สอน: SAKORN SA NIPARIYAI - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะการจัดตู้ปลา

 - เลือกรายวิชา

องค์ประกอบของการจัดตู้ปลา หลักและวิธีการจัดตู้ปลา วิธีการจัดตู้ปลา

ผู้สอน: supaporn Preaw Sutin - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันการบำบัดน้ำเสียชุมชนโดยใช้พืชน้ำ

 - เลือกรายวิชา

บทนำเกี่ยวกับน้ำเสียชุมชนและการบำบัดโดยใช้พืชะรรมชาติ น้ำเสียชุมชนและการจัดการน้ำเสีย พืชธรรมชาติที่นิยมใช้บำบัดน้ำเสีย หลักการในการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืชน้ำ ตัวอย่างการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืช

ผู้สอน: ปิยวรรณ เนื่องมัจฉา - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันกล้องจุลทรรศน์

 - เลือกรายวิชา

ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ วิธีการใช้ การเตรียมสไลด์ในการศึกษาเรื่องเซลล์

ผู้สอน: โสภนา วงศ์ทอง - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

 - เลือกรายวิชา

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

ผู้สอน: ลัญจกร จันทร์อุดม - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันนก

 - เลือกรายวิชา

นกเป็นสัตว์ปีกที่มีประโยชน์ต่อคนเรามาก ให้ทั้งความสวยงาม ช่วยกำจัดแมลง ตลอดถึงวัชพืชที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อเรา เราควรช่วยกันรักษา ไม่ทำร้ายนก

ผู้สอน: ประสิทธิ์ สิทธิ์ แซ่หลี - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยพืชผู้ผลิต ไม้ดอกไม้ประดับ

 - เลือกรายวิชา

ไม้ดอกไม้ประดับ กล่าวถึงไม้ดอกที่น่าสนใจนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ จัดสวนหรือ ตกแต่งอาคารสถานที่ แต่ละชนิดกล่าวถึง ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ลักษณะเฉพาะ การปลูกและดูแลรักษา ตลอดจนการใช้ประโยชน์

ผู้สอน: SAKORN SA NIPARIYAI - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันแปลเป็น English | Thai

สงวนลิขสิทธิ์ ฉ 2001-2004 ATutor. เกี่ยวกับ ATutor.
สำหรับการช่วยเหลือทั่วไปในการใช้งาน ดูได้ที่ ATutor HowTo course