NST Learning

Wednesday May 14, 2008 - 10:42
 

Browse Courses

Categories


Courses: Uncategorized


Course Info: All Courses

1073401คอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาปฐมวัย

 - Enter Course

แนวคิดทฤษฎีและหลักการคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย ความรู้พื้นฐานในคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย การเลือและการจัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ เทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย การฝึกฝนปฏิบัติการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย การวัดและการประเมินผลการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย ครูและผู้ปกครองกับการจัดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย

Instructor: hussachai sittirug - Contact Course Instructor
Access: Protectedภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

 - Enter Course

เรียนรู้ภาษาอังกฤษง่าย ๆ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การกล่าวลา การขอความช่วยเหลือ การถามเส้นทาง การซื้อขายสินค้า เป็นต้น

Instructor: จิราพร ชิณวงศ์ - Contact Course Instructor
Access: Protectedภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 - Enter Course

Instructor: Arun Dawn Jutiphon - Contact Course Instructor
Access: Privateโลกและการเปลี่ยนแปลง

 - Enter Course

Instructor: ผกามาศ สิริอินทร์ - Contact Course Instructor
Access: Publicเทคโนโลยีทางการพิมพ์

 - Enter Course

เทคโนโลยีทางการพิมพ์ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นทางการพิมพ์ ลักษณะและองค์ประกอบของสิ่งพิมพ์ การออกแบบสิ่งพิมพ์ ระบบสิ่งพิมพ์ และการผลิตสิ่งพิมพ์

Instructor: ธเนศ บี หาญใจ - Contact Course Instructor
Access: Protectedมนุษย์

 - Enter Course

Instructor: อรอนงค์ แอล ทองศิริประเสริฐ - Contact Course Instructor
Access: Protectedโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 - Enter Course

ความหมายและลำดับขั้นตอนของโปรแกรม ชนิดของข้อมูลและตัวแปร คำสั่งต่างๆ ในการเขียนโปรแกรม คำสั่งรับข้อมูล คำนวณ แสดงผล ทำซ้ำ เงื่อนไข โปรแกรมย่อย ฟังก์ชั่นพิเศษ ฝึกการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง หรือการฝึกการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

Instructor: hussachai sittirug - Contact Course Instructor
Access: Protectedวิชาคอมพิวเตอร์

 - Enter Course

Instructor: อรพินท์ นู๋ เมฆแดง - Contact Course Instructor
Access: Protectedวิชาพละศึกษา

 - Enter Course

Instructor: อรพินท์ นู๋ เมฆแดง - Contact Course Instructor
Access: Protectedวิทยาศาสตร์

 - Enter Course

นักเรียนสามารถอธิบายลักษระของสิ่งมีชีวิตได้

Instructor: sudaporn da lertwonghas - Contact Course Instructor
Access: Protectedสมบัติของผู้ดี

 - Enter Course

บทเรียนคุณสมบัติของผู้นี้ ผมได้คัดลอกมาจากกาตูนคุณสมบัติผู้ที่ ที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และสภาวัฒนาธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิมพ์ขึ้น ซึ่งได้คัดลอกมาจากหนังสือสมบัติของผู้ดี ที่แต่งโดยเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) อีกครั้งหนึ่ง เพื่อยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติ ปฏิบัติตน ให้ได้ชื่อว่า เป็นผู้มีกิริยาดี คือ ทำดี พูดดี และคิดดี

Instructor: นายสมพร เรืองอ่อน - Contact Course Instructor
Access: Publicอาหารและสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 - Enter Course

อาหารสุขภาพ วิตามิน และการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคและการบำบัดรักษาด้วยสมุนไพร

Instructor: hussachai sittirug - Contact Course Instructor
Access: Protectedอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 - Enter Course

ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นท่เกี่ยวกับสารกึ่งตัวนำหรืออุปกรณ์จำพวกโซลิสเตจ

Instructor: เสาวลักษณ์ ล้าน สุขพิทักษ์ - Contact Course Instructor
Access: Protectedการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล

 - Enter Course

Instructor: วิชิต สุขทร - Contact Course Instructor
Access: Protectedการแต่งกายในช่วงอากาศหนาว

 - Enter Course

เพื่อให้นักเรียนแต่งกายได้อย่างเหมาะสม

Instructor: นันท์นลิน แจ๋ว สุวรรณ - Contact Course Instructor
Access: Protectedการวิจัยในชั้นเรียน

 - Enter Course

สภาพปัจจุบัน/ปัญหา วัตถุประสงค์ในการทำวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการ ผลการดำเนินการ สรุปผลและอภิปรายผล

Instructor: Jariya Yoi Tonghom - Contact Course Instructor
Access: Protectedการจัดแบ่งพืช

 - Enter Course

ความสำคัญในการจัดแบ่งพืช การจัดแบ่งพืชตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ การจัดแบ่งพืชตามหลักพฤกษศาสตร์ การเรียกชื่อพืช

Instructor: สุชาติ เกียรติธนาพงษ์ - Contact Course Instructor
Access: Privateการจัดการความรู้

 - Enter Course

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ประเภทต่างๆ และการนำความรู้มาจัดอยู่ในรูปที่ง่ายต่อการศึกษา และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

Instructor: hussachai sittirug - Contact Course Instructor
Access: Publicการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างง่ายและรวดเร็ว

 - Enter Course

การใชสื่อวัสดุอย่างง่ายมาใช้ในการทดลอง

Instructor: ดีเคย์ tu ไทยคิด - Contact Course Instructor
Access: Publicกลางวัน กลางคืน

 - Enter Course

ความรู้เกี่ยวการหมุนรอบตัวเองของโลก ส่งผลให้เกิดสิ่งใด

Instructor: นันท์นลิน แจ๋ว สุวรรณ - Contact Course Instructor
Access: Publicขับรถอย่างไรให้ปลอดภัย

 - Enter Course

การขับรถ นอกเหนือจากการยึดถือกฏ กติกา มารยาท ซึ่งเรียกรวมกันง่าย ๆ ว่า วินัยจราจร แล้ว การที่จะขับรถให้ปลอดภัยนั้น จะต้องมีข้อสังเกตต่าง ๆ ต้องอาศัยประสบการณ์ หรือฟังเรื่องที่ผู้มีประสบการณ์เล่า บางครั้งเพียงแต่นั่งฟัง นั่งขบคิดตาม ก็จะเห็นจริงตามเรื่องที่เล่าได้ การขับรถอย่างไรให้ปลอดภัย จะนำเสนอสัปดาห์ละตอน เป็นการนำเสนอจากเรื่องเล่า วิถีแนวทางในการสังเกตุ การแก้ปัญหา ที่ได้จากประสบการณ์ เรื่องเล่า ผสมผสานกันไป

Instructor: ประสิทธิ์ สิทธิ์ แซ่หลี - Contact Course Instructor
Access: Publicคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา

 - Enter Course

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การเรียนรู้ทางไกล ออนไลน์ การสืบค้นข้อมูล การใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูล

Instructor: hussachai sittirug - Contact Course Instructor
Access: Protectedคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

 - Enter Course

Instructor: พชรสรรค์ สุวรรณสุทธิ์ - Contact Course Instructor
Access: Protectedคณิต-คิดใหม่

 - Enter Course

เนื้อหาเป็นวิชาที่ว่าด้วยตัวเลข เหมาะสมกับนักเรียนอนุบาล

Instructor: ศุภชัย เรืองเดช - Contact Course Instructor
Access: Publicทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากวิชาปรัชญาและวิชาวิทยาศาสตร์

 - Enter Course

ศึกษาสังกับและทฤษฏีที่อยู่ในเขตแดนของวิชาปรัชญาและวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจหรือประเมินหรือวางแผนด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นทั้งระดับครอบครัว ระดับชุมชนเล็ก ระดับชุมชนใหญ่ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เช่นสังกัปและทฤษฎีว่าด้วย Ontology, Epistemology, Aesthetics ความเชื่อ ความศรัธา เกณฑ์ความดีงาม ทฤษฎีทางฟิสิกส์ ทฤษฎีทางชีววิทยา ทฤษฎีว่าด้วยดิน ทฤษฎีว่าด้วยพืชและป่า ทฤษฎีฝนหลวง ทฤษฎีหญาแฝก ทฤษฎีผักตบชวา ทฤษฎีแก้มลิง ทฤษฎีการปลูกป่าภูเขา ทฤษฎีการฟื้นฟูป่าโดยวิธีธรรมชาติเป็นต้น

Instructor: hussachai sittirug - Contact Course Instructor
Access: Protectedทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

 - Enter Course

เพื่อทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

Instructor: deengarm tu thaikid - Contact Course Instructor
Access: Publicผลิตภัณฑ์นม

 - Enter Course

ศึกษาการแปรรูปน้ำนม การรักษา

Instructor: prasit sit suwanna - Contact Course Instructor
Access: PublicTranslate to: English | Thai

Web site engine's code is copyright ฉ 2001-2006 ATutor. About ATutor.
For guidance on using ATutor see the official ATutor Handbook.