NST Learning

วันพุธที่ 14 พฤษภาคม, 2008
 

สำรวจรายวิชา

หมวด


รายวิชา: หลักสูตรทั้งหมด


คำอธิบาย: รายวิชาทั้งหมด

การใช้บทเรียนออนไลน์ NST-Learning

 - เลือกรายวิชา

ทำความรู้จักกับ NST-Learning การสำรวจรายวิชา การสมัครสมาชิก การเข้าและออกจากระบบ การลงทะเบียนเรียน การเรียกดูเนื้อหา การจัดเก็บเนื้อหา การทำแบบทดสอบ การดาวน์โหลดแฟ้ม การดูอภิธานศัพย์ การสืบค้นเนื้อหา และการทำแบบประเมิน

ผู้สอน: นายสมพร เรืองอ่อน - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยการสร้างบทเรียนออนไลน์ด้วย NST-Learning

 - เลือกรายวิชา

แนะนำบทเรียน การติดต่อสื่อสาร การสร้างเนี้อหาบทเรียน การสร้างแบบทดสอบ

ผู้สอน: นายสมพร เรืองอ่อน - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกัน1073401คอมพิวเตอร์สำหรับการศึกษาปฐมวัย

 - เลือกรายวิชา

แนวคิดทฤษฎีและหลักการคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย ความรู้พื้นฐานในคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย การเลือและการจัดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ เทคนิคการสอนคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย การฝึกฝนปฏิบัติการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย การวัดและการประเมินผลการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กปฐมวัย ครูและผู้ปกครองกับการจัดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับเด็กปฐมวัย

ผู้สอน: hussachai sittirug - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกัน4032605 ราวิทยา

 - เลือกรายวิชา

ศึกษาโครงสร้าง สรีรวิทยา วัฏจักรชีวิต อนุกรมวิธาน บทบาททางนิเวศวิทยา วิวัฒนาการของเรา ความสำคัญทางเศรษฐกิจ และความสำคัญของราต่อสิ่งมีชีวิตอื่น การศึกษาภาคสนาม

ผู้สอน: science fac - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกัน4033605 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

 - เลือกรายวิชา

จุลนทรีที่มีความสำคัญทางอุตสาหกรรม หลักการคัดเลือกและกรเก็บรักษาสายพันธุ์กระบวนการหมัก กระบวนการผลิต อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ที่ใช้จุลินทรีย์ การศึกษานอกสถานที่ เยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้สอน: science fac - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกัน4073410 การส่งเสริมพัฒนาการและสุขภาพเด็ก

 - เลือกรายวิชา

การเจริญเติบโตและสูขภาพเด็กแต่ละวัย การสังเกตเด็กที่มีปัญหาสุขภาพทั้งด้นร่างกาย จิตใจและพัฒนาการ การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาและสุขภาพเด็กให้เหมาะสมกับเพศและวัย การดูแล การตรวจสุขภาพ และการพัฒนาของเด้กแต่ละวัย

ผู้สอน: science fac - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกัน4121203 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

 - เลือกรายวิชา

ศึกษาแนวคิดการจําลองสรรพสิ่งดวยเทคนิคเชิงวัตถุ อธิบายความหมายวัตถุและแนะนําวิธีเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ความหมายของคลาส หลักการสําคัญของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เชน เอนแคปชูเลชั่น การถายทอดคุณสมบัติ กรรมวิธีโพลีมอรฟซึ่ม หลักการเขียนโปรแกรมดวยจาวา โครงสรางของโปรแกรมจาวา วิธีกําหนดขอมูลในรูปแบบตางๆ การใชคําสั่งตางๆ การสรางสวนปฏิสัมพันธกับผูใช และการใชคําสั่งเกี่ยวกับการปอนขอมูลเขา (Input) และการแสดงผลลัพธขอมูล (Output)

ผู้สอน: นายสมพร เรืองอ่อน - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ4121401 ระบบปฏิบัติการ 1

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: นายสมพร เรืองอ่อน - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ4122309 วิศวกรรมศาสตร์ซอฟต์แวร์

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: วลัยภรณ์ (พร) เล็กจริง - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ4122504 การวิจัยดำเนินงาน 1

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: วลัยภรณ์ (พร) เล็กจริง - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ4122504* การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ

 - เลือกรายวิชา

ศึกษาวัฏจักรของการพัฒนาระบบงาน แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเชิงวัตถุ หลักการพัฒนาระบบงานแบบอินครีเมนตัล (Incremented) หลักการใช้ภาษาทางภาพเพื่อออกแบบยูเอ็มเอล (Unified Modeling Language - UML) ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบประกอบด้วยการสร้างแบบจำลองเกี่ยวกับความต้องการ การใช้เทคนิคยูสเคส (Use Case) การคิดและการวิเคราะห์เชิงนามธรรม (Abstract Thinking and Analysis) การสร้างแบบจำลองเชิงวิเคราะห์ แนวคิดการค้นหาวัตถุ แนวทางการออกแบบเชิงวัตถุ การออกแบบคลาส การออกแบบความสัมพันธ์ระหว่างคลาสและวัตถุ การสร้างโปรแกรมด้วยวิธีใช้เคสทูล (Case Tool) แนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบโปรแกรมตามแนวข้อกำหนด ยูสเคส

ผู้สอน: นายสมพร เรืองอ่อน - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ4122611* เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการควบคุมสินค้า

 - เลือกรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อ การรับ การจัดส่งสินค้า การควบคุมสินค้าคงคลัง การตัดบัญชีสินค้า การวิเคราะห์ การขยายและการยึดครองตลาด ฝึกเขียนโปรแกรม และการนำโปรแกรมสำเร็จรูปมาประยุกต์ใช้กับงานด้านควบคุมสินค้า

ผู้สอน: นายสมพร เรืองอ่อน - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะ4124905* หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

 - เลือกรายวิชา

ศึกษาปัญหาหรือความก้าวหน้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในงานเฉพาะเรื่อง เช่น ข้อสนเทศและข้อมูล ซอฟต์แวร์ ทฤษฎีและการคำนวณ ระเบียบวิธีการ การประยุกต์ใช้งาน ฮาร์ดแวร์ และระบบเครื่องเป็นต้น

ผู้สอน: นายสมพร เรืองอ่อน - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะเรียนรู้สูตรและฟังก์ชันใน Ms – Excel

 - เลือกรายวิชา

เรียนรู้การใช้สูตรและฟังก์ชันไว้อย่างละเอียด มีการยกตัวอย่างที่เข้าใจง่ายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สอน: รัตยากร ไทยพันธ์ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันเรียนรู้หลักภาษา พัฒนาการอ่านเขียน

 - เลือกรายวิชา

การเรียนรู้เรื่องคำนามจะช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าใจหลักเกณฑ์ทางภาษา เพื่อนำไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น

ผู้สอน: ละไม ฝั่งชลจิตต์ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database Management System)

 - เลือกรายวิชา

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล การประยุกต์ Link List ความสัมพันธ์ระหว่าง Record ในฐานข้อมูล การใช้ Key มากกว่า Key การประมวลผลรูปแบบ Relation ระบบ Hicrachy และระบบ Network การป้องกันข้อมูล การสำรองข้อมูลและการเรียกคืน การวิเคราะห์และออกแบบข้อมูล การบริหารฐานข้อมูล

ผู้สอน: แสงจันทร์ เรืองอ่อน - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

 - เลือกรายวิชา

เพื่อทดสอบความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง

ผู้สอน: ฟร้อนฮี tu มหาชัย - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยระบบบัญชี

 - เลือกรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจ ส่วนประกอบของระบบัญชี เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี สมุดรายวันขั้นต้น สมุดรายวันขั้นปลาย ระบบบัญชีเกี่ยวกับการจัดซื้อและส่งคืน ระบบบัญชีเกี่ยวกับการขายและรับคืน ระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือนและค่าแรง ระบบัญชีเกี่ยวกับสินทรัพย์คงเหลือ ระบบบัญชีเกี่ยวกับต้นทุน การจัดทำงบการเงิน

ผู้สอน: กันต์กมล ช่างวาด - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศ

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: ภัทรวดี แอน รัตนบุรี - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะร่างกายของเรา

 - เลือกรายวิชา

ร่างกายของคนเราประกอบด้วยระบบต่าง ซึ่งเราต้องดูแลร่างกายของเราอย่างได้เจ็บไข้และเราควรหาวิธีดูแลสุขภาพของตนเอง

ผู้สอน: อำภา ภา คงกะพันธ์ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยมัลติมีเดีย

 - เลือกรายวิชา

ศึกษาการสร้างมัลติมีเดีย

ผู้สอน: ดีเคย์ tu ไทยคิด - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันภาษาอังกฤษ

 - เลือกรายวิชา

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่มีความสำคัญในปัจจุบัน ดังนั้นการเรียนภาษาอังกฤาจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากสำหรับนักเรียน

ผู้สอน: orapen M100 Phaetrat - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะภาษาอังกฤษ

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: tanawan maisy supap - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยภาษาอังกฤษ

 - เลือกรายวิชา

ภาษาอังกฤษเป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียน นักเรียนสามารถสื่อสารง่ายๆในชีวิตประจำวันได้ สามารถแต่งประโยคง่ายๆได้ รู้วัฒนธรรมพื้นฐานของเจ้าของภาษา

ผู้สอน: พัชนี แอ๋ว ประทุมสุวรรณ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันภาษาอังกฤษ

 - เลือกรายวิชา

อาหารจำเปนสำหรับชีวิต

ผู้สอน: รัตนา นา ดรุณศิลป์ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันภาษาอังกฤษ ป.4

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: รัศมี อ้อย ภักดีสุวรรณ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

 - เลือกรายวิชา

เรียนรู้ภาษาอังกฤษง่าย ๆ ที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การกล่าวลา การขอความช่วยเหลือ การถามเส้นทาง การซื้อขายสินค้า เป็นต้น

ผู้สอน: จิราพร ชิณวงศ์ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: Arun Dawn Jutiphon - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะภาษาอังกฤษธุรกิจ

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: Arun Dawn Jutiphon - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะภาษาไทย

 - เลือกรายวิชา

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ในฐานะที่เป็นคนไทยต้องพูด อ่าน เขียน และใช้ภาษาให้ถูกต้อง

ผู้สอน: รัตติยา ป้อม สิงห์คีพงศ์ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยภาษาไทย

 - เลือกรายวิชา

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย ซึ่งเป็นเอกเทศคือเป็นของชาวไทย

ผู้สอน: ปิยะดา สุขเกษม - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะภาษาไทย

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: ปาริชาต ปลา แสงมณี - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะภาษาไทย

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: ศรีอมร ตา นราอาจ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันภาษาไทยมาลายูเบื้องต้น

 - เลือกรายวิชา

เรียนรู้การหัดพูดภาษามลายู สำเนียงภาษากลางและภาษาพื้นเมือง

ผู้สอน: deengarm tu thaikid - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยภาษาปาสคาลเบื้องต้น

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: วิชิต สุขทร - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยโลกและการเปลี่ยนแปลง

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: ผกามาศ สิริอินทร์ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยเกม และกิจกรรมนันทนาการ

 - เลือกรายวิชา

เกมเป็นกิจกรรมทางพลศึกษามุ่งส่งเสริมพัฒนาทักษะการเคลื่อนไหวและทักษะเบื้องต้นไปสู่การกีฬา กิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่จะกระทำในเวลาว่างด้วยความสมัครใจไม่มีการบังคับ

ผู้สอน: ว่าที่ร.ต.เดชา สิมพล เดย์ สิมพล - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา(Educational Technology and Inovation)

 - เลือกรายวิชา

เทคโนโลยีการศึกษาในประเทศไทย มีแนวโน้มในการสนองความต้องการเป็นรายบุคคล และให้ความสำคัญต่อการนำไปใช้ในการจัดการศึกษามากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

ผู้สอน: อุเทน tane ช่วยพัทลุง - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ต้น

 - เลือกรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ การประมวลข้อมูลเป็นสารสนเทศ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต การค้นหาและสืบค้นผลิตภัณฑ์จากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหาการทำงานและอาชีพ อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

ผู้สอน: jumnong chaipet - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

 - เลือกรายวิชา

ศึกษาความสำคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) และระบบสารนิเทศเพื่อการสืบค้น และแสวงหาความรู้ในสังคมยุคตัวเลข (Digital Society) และยุคแห่งปัญญา (Intelligence Society) ที่มีผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ การศึกษา รวบรวมข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลและการใช้งานฐานข้อมูลสารสนเทศ (Database Management) การสื่อสารและการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer and Networking) เช่น LAN, WAN, Internet ฯลฯ การใช้ระบบมัลติมีเดีย Video On Demand ระบบ Virtual Reality การสร้างสารสนเทศ การควบคุม และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและสารนิเทศเพื่อการแสวงหาความรู้การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ และการเรียนรู้สังคมยุคข่าวสารข้อมูล

ผู้สอน: hussachai sittirug - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

 - เลือกรายวิชา

การศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพล และมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูลการจัดการ การใช้งานข้อมูล การใชโปรแกรมระบบ และโปรแกรมประยุกต์เพื่อสืบค้นข้อมูล การแสวงหาความรู้ และการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จากระบบฐานข้อมูลและแหล่งความรู้ต่างๆ เช่นอินเตอร์เนต ระบบแลนไอซีคิว เอฟทีพี ซีดีรอม อีเมล บีบีพี สำหรับหรับการศึกษาค้นคว้าทำรายงาน การนำเสนอผลงานและการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเคารพสิทธิทางปัญญา

ผู้สอน: hussachai sittirug - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยเทคโนโลยีทางการพิมพ์

 - เลือกรายวิชา

เทคโนโลยีทางการพิมพ์ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นทางการพิมพ์ ลักษณะและองค์ประกอบของสิ่งพิมพ์ การออกแบบสิ่งพิมพ์ ระบบสิ่งพิมพ์ และการผลิตสิ่งพิมพ์

ผู้สอน: ธเนศ บี หาญใจ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันเทคนิคในการออกแบบ

 - เลือกรายวิชา

เอกภาพในการจัดองค์ประกอบ การเน้นในการจัดองค์ประกอบ เทคนิคการจัดองค์ประกอบคู่ตรงข้าง : ความแตกต่างและความกลมกลืน

ผู้สอน: Saowanit Tun Kanchanarat - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันเทคนิคการนำเสนอผลงานด้วย PowerPoint

 - เลือกรายวิชา

เรียนรู้เทคนิคการสร้าง

ผู้สอน: โสภี แก้วชะฎา - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันแนวทางการออกแบบสินค้าชุมชนเครื่องปั้นดินเผาไทย

 - เลือกรายวิชา

รายวิชานี้เหมาะยิ่สำหรับชุมชนที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผา และนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเรียนแนวทางสำหรับการพัฒนาสินค้าของชุมชนให้สามารถเป็นสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือมีหลักการต่างๆที่สามารถเข้าถึงกระบวนการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผาให้สามารถเข้าสู่ตลาดและการจัดจำหน่ายได้จริง

ผู้สอน: ฉัตรชัย แก้วดี - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันมนุษย์

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: อรอนงค์ แอล ทองศิริประเสริฐ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 - เลือกรายวิชา

ความหมายและลำดับขั้นตอนของโปรแกรม ชนิดของข้อมูลและตัวแปร คำสั่งต่างๆ ในการเขียนโปรแกรม คำสั่งรับข้อมูล คำนวณ แสดงผล ทำซ้ำ เงื่อนไข โปรแกรมย่อย ฟังก์ชั่นพิเศษ ฝึกการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหนึ่ง หรือการฝึกการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

ผู้สอน: hussachai sittirug - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันBusiness English 2000-1224

 - เลือกรายวิชา

A job asdvertisement,an application job,a resume ,a cover letter and job interview.

ผู้สอน: farida pretty fada jitseng - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา

 - เลือกรายวิชา

อวัยวะทุกส่วนของร่ายกายและกิจกรรมนันทนาการ

ผู้สอน: ว่าที่ร.ต.เดชา สิมพล เดย์ สิมพล - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะวิชาคอมพิวเตอร์

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: อรพินท์ นู๋ เมฆแดง - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันวิชาพละศึกษา

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: อรพินท์ นู๋ เมฆแดง - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันวิทยาศสาตร์

 - เลือกรายวิชา

วิชาวิทยาสตร์ที่กล่าวถึงในบทเรียนนี้เป็นวิชาที่ว่าด้วย อาหารและการดำรงชีวิต ระบบต่างๆ ในร่างกาย และการเจริญเติบโตของสัตว์ ซึ่งทำให้ผู้เรียนได้มีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ผู้สอน: นางสาววิภานี หลิน ศรีสุวรรณ์ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยวิทยาศาสตร์

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: สมคิด P ไทยเลข - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยวิทยาศาสตร์

 - เลือกรายวิชา

นักเรียนสามารถอธิบายลักษระของสิ่งมีชีวิตได้

ผู้สอน: sudaporn da lertwonghas - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันวิธีเพิ่มพื้นที่ของ Harddisk ให้มากขึ้นเป็น 2 เท่า

 - เลือกรายวิชา

การค้นพบพื้นที่ของ Harddisk ที่ซุกซ่อนอยู่ และนำมาใช้งานได้จริง แต่อาจจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับยี่ห้อของ Harddisk นั้นๆ

ผู้สอน: เอกอนันต์ บ่าว พรหมสุข - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันสมบัติของผู้ดี

 - เลือกรายวิชา

บทเรียนคุณสมบัติของผู้นี้ ผมได้คัดลอกมาจากกาตูนคุณสมบัติผู้ที่ ที่ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช และสภาวัฒนาธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดพิมพ์ขึ้น ซึ่งได้คัดลอกมาจากหนังสือสมบัติของผู้ดี ที่แต่งโดยเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว.เปีย มาลากุล) อีกครั้งหนึ่ง เพื่อยึดถือเป็นแบบอย่างในการประพฤติ ปฏิบัติตน ให้ได้ชื่อว่า เป็นผู้มีกิริยาดี คือ ทำดี พูดดี และคิดดี

ผู้สอน: นายสมพร เรืองอ่อน - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยสัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Seminar in information Technology)

 - เลือกรายวิชา

ศึกษาหัวข้อสัมมนาได้ตามอิสระ เพื่อเป็นการฝึกฝนการค้นหาข้อมูล การเสนองาน การเขียนงานวิจัยที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดแนวคิดที่แปลกใหม่ และผลงานที่มีคุณค่าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำไปจัดทำเอกสาร วารสาร งานวิจัย หรือการปฏิบัติงานจริงได้

ผู้สอน: แสงจันทร์ เรืองอ่อน - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันสังคม

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: ออย น้องออย วิขัยดิษฐ์ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะสังคม

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: วิ น้องวิ วัชรพลางกูร - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 - เลือกรายวิชา

การใช้บทเรียนออนไลน์ NST-Learning สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ทำความณุ้จักกับNST-Learning การสำราจรายวิชาการสมัครสามชิกการเข้าและออกจากระบบ การลงทะเบียนเรียน การเรียกดูเนื้อหา การจัดเนื้อหา การทำแบบทดสอบ การดาวโหลดแฟ้ม การดูอภิธานศัพย์ การสืบค้นเนื้อหาและการทำแบบประเมิน

ผู้สอน: จุฑามาศ อร ขาวดี - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: พชรสรรค์ สุวรรณสุทธิ์ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันสารนิเทศท้องถิ่น (Information Local)

 - เลือกรายวิชา

ความหมาย ความสำคัญ ประเภท ขอบเขต การจัดการสารนิเทศท้องถิ่น

ผู้สอน: วิเชียร มันแหล่ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันสีในงานออกแบบบรรจุภัณฑ์

 - เลือกรายวิชา

เรียนรู้เรื่องการใช้สีรูปแบบต่างๆในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างบุคลิกของบรรจุภัณฑ์ เช่น บรรจุภัณฑ์อาหาร บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ฯ

ผู้สอน: พิทย์พันธ์ พลอย สิทธิรักษ์ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะศิลปการให้บริการ

 - เลือกรายวิชา

ศึกษา และปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของธุรกิจท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

ผู้สอน: นางสาวกาญจนา กาญจน์ แก้วชื่น - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะหลักภาษาไทย

 - เลือกรายวิชา

การเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการเรียนรู้นักเรียนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องหลังภาษา การใช้ภาษา การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์

ผู้สอน: นิภา บี วุฒิมานพ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะหลักการเขียน

 - เลือกรายวิชา

นักเรียนสามาถเขียนตัวพยัณชนะตวพิมพ์ใหญ่ ตัวพิมพ์เล็กได้อย่างถูกต้อง

ผู้สอน: Khampon deang Rungkawong - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะหลักการออกแบบ

 - เลือกรายวิชา

ศึกษาหลักการออกแบบองค์ประกอบของศิลปะ และทฤษฎีสี เพื่อใช้เป็นแนวทางพื้นฐานในการสร้างสรรค์งานออกแบบ ฝึกปฏิบัติการออกแบบงานประเภท 2 มิติ และ 3 มิติ โดยเน้นการใช้หลักการออกแบบ การจัดองค์ประกอบของศิลปะ การวิเคราะห์ และอธิบายเปรียบเทียบเรื่องความงามได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในเชิงออกแบบ

ผู้สอน: ฉัตรชัย แก้วดี - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: ฉัตรชัย แก้วดี - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันหลักการดิจิทัล

 - เลือกรายวิชา

เพื่อให้เข้าใจการทำงานของวงจรอิเล็คทรอนิกส์ดิจิทัล

ผู้สอน: hussachai sittirug - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยหลักการตลาด

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: k.attitaya หวาน กุลฐูรณ์ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะหลักการตลาด

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: เบญจวรรณ เบญ อนุศิลป์ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะหลักการตลาด

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: วลัยภรณ์ อุ๊ ดูเพชร - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะสุภาษิตและคำพังเพย

 - เลือกรายวิชา

ภาษาไทยมักมีคำเปรียบเปรยกับสิ่งของรอบตัวในชีวิตประจำวัน

ผู้สอน: สายสมร สาย ชนะคช - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะสุขศึกษาและพละศึกษา

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: อรอนงค์ ปิ้ว ฮ่องเซ่ง - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยสุขศึกษาและพลศึกษา

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: เสาวณี เสาร์ นุ่นสกุล - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะGreeting

 - เลือกรายวิชา

Greeting คือ การทักทาย

ผู้สอน: บุญประเสริฐ เสริฐ เชื้อพุทธ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันHTML เบื้องต้น

 - เลือกรายวิชา

HTML (Hypertext Markup Langquage)

ผู้สอน: การุญ ปัญจะสุวรรณ์ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น

 - เลือกรายวิชา

ความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยอีกอย่างหนึ่ง คือ การนำ คอมพิวเตอร์มาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม บันเทิง ตลอดจนด้านธุรกิจต่าง ๆ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำเอาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำงานเพื่อให้ ได้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเกิดความสะดวกรวดเร็ว

ผู้สอน: Thidarat thongkhao - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะอารณ์และความเครียด

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: นางสาวเสาวภา นา จงรักษ์ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันอาหาร

 - เลือกรายวิชา

อาหาร คือสิ่งที่รับประทานแล้วก่อให้เกิดประโยชน์ต่อร่างกาย

ผู้สอน: จิรภา จี้ มะลิเผือก - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันอาหารและสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

 - เลือกรายวิชา

อาหารสุขภาพ วิตามิน และการใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคและการบำบัดรักษาด้วยสมุนไพร

ผู้สอน: hussachai sittirug - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันอินเทอร์เน็ต

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: nittaya meaow chooaid - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยองค์ประกอบทางเคมีในสิ่งมีชีวิต

 - เลือกรายวิชา

จากการวิเคราะห์สิ่งมีชีวิต และสิ่งไม่มีชีวิต ถึงระดับโมเลกุล พบว่าประกอบด้วยสิ่งที่เป็นพื้นฐาน 2 ชนิด คือสสาร (matters) และพลังงาน (energy) สสารเป็นสิ่งที่มีรูปร่าง มีน้ำหนัก ต้องการที่อยู่ ได้แก่อนุภาค และอะตอมของวัตถุ ที่มีขนาดเล็ก เช่น อะตอมไฮโดรเจน ออกซิเจน คาร์บอน จนกระทั่งถึงสารที่มีมวลขนาดใหญ่ ส่วนพลังงาน คือ สิ่งที่ไม่มีน้ำหนัก ไม่ต้องการที่อยู่ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่เปลี่ยนรูปได้ ทำงานได้สสารและพลังงานมีความเกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ สสารเปลี่ยนสภาพกลายเป็นพลังงานได้ และในทางกลับกัน พลังงานก็อาจเปลี่ยนเป็นสสารได้ ทั้งสสารและพลังงาน มีการจัดระเบียบอย่างมีระบบ มีความเหมาะสมทำให้เกิดสิ่งมีชีวิต สามารถแสดงสมบัติเฉาะตัวแตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งมีชีวิตก็มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด นับตั้งแต่กำเนิดชีวิตแรกบนโลก เมื่อประมาณ 3,000 ล้านปีมาแล้ว อย่างไรก็ตาม แม้ว่าหน่วยพื้นฐาน ที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต จะคล้ายคลึงกับสิ่งไม่มีชีวิต แต่ปัญหาที่น่าคิด คือสิ่งมีชีวิตมีการจัดระเบียบของสารที่เป็นองค์ประกอบอย่างไร จึงสามารถแสดงสมบัติเฉพาะของสิ่งมีชีวิตได้และมีความแตกต่างกับสิ่งไม่มีชีวิตนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า การจัดระเบียบอย่างเหมาะสม ทำให้เกิด หน่วยชีวิตแรกขึ้น และต่อมา ชีวิตแรกจะวิวัฒนาการมาโดยลำดับ จนกระทั่งเป็นสิ่งมีชีวิต ที่มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น ตามลำดับจนปัจจุบัน

ผู้สอน: SAKORN SA NIPARIYAI - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะอุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น

 - เลือกรายวิชา

ใช้ในการสอน

ผู้สอน: วิศักดิ์ ชาย วรรณสอน - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 - เลือกรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นท่เกี่ยวกับสารกึ่งตัวนำหรืออุปกรณ์จำพวกโซลิสเตจ

ผู้สอน: เสาวลักษณ์ ล้าน สุขพิทักษ์ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันProfessional writing

 - เลือกรายวิชา

การเขียนอย่างมืออาชีพ การเขียนชั้นสูง

ผู้สอน: sukalya ple jitjum - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยThe Geometer's Sketchpad

 - เลือกรายวิชา

การสอนคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม The Geometer's Sketchpad

ผู้สอน: ถนอม เลขาพันธ์ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะWindows XP Tips and Techniques

 - เลือกรายวิชา

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับทิปส์และเทคนิคในการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows XP

ผู้สอน: นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

 - เลือกรายวิชา

ปัจจุบันผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วโลกประมาณร้อยละ 80 ประสบปัญหาเครื่องติดไวรัส (virus) ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพต่อระบบคอมพิวเตอร์ นอกจากไวรัสแล้วยังมีเวิร์ม (worm) สปายแวร์ (spyware) อีกมากที่รบกวนการทำงานของผู้ใช้

ผู้สอน: นายสมพร เรืองอ่อน - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันกรดนิวคลีอิก

 - เลือกรายวิชา

กรดนิวคลีอิก กรดนิวคลีอิก ( nucleic acid ) เป็นสารชีวโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่ทำหน้าที่เก็บและถ่ายทอดข้อมูลทางพันธุ์กรรมของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นต่อไปให้แสดงลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ควบคุมการเจริญเติบโตและกระบวนการต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต

ผู้สอน: SAKORN SA NIPARIYAI - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยการเมืองการปกครองไทย

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: กัณทกานต์ สวยสุด บดีการ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะการรายงานทางการเงิน

 - เลือกรายวิชา

ให้นักศึกษาเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ส่วนของหมายเลขบัตรประชาชน ให้แก้เป็นรหัสประจำตัวนักศึกษาโดยด่วนด้วย เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง ศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีไทย การเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีเพื่อเสนอต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การทำความเข้าใจและวิเคราะห์ การนำไปใช้ของข้อมูลทางการเงินให้เหมาะสมกับธุรกิจ (สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกับ ผศ.พัชรินทร์ โสมปาน เท่านั้น)

ผู้สอน: Patcharintr Sompan - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะการเล่านิทาน

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: วิไลวรรณ หญิง สืบ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์

 - เลือกรายวิชา

แนะนำวิธีการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์

ผู้สอน: นายสมพร เรืองอ่อน - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันการเขียนเว็บดาต้าเบสด้วย PHP & MySQL

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: วิชิต สุขทร - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยการเขียนโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: sookkhathon wichit - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันการเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: วิชิต สุขทร - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันการเขียนแผนธุรกิจ

 - เลือกรายวิชา

แผนธุรกิจ เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับ ผู้ประกอบการที่ริเริ่มจะก่อตั้งกิจการ

ผู้สอน: Patcharintr Sompan - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะการเขียนข้อมูลลงแผ่น CD ด้วย Nero V.6

 - เลือกรายวิชา

เป็นการเขียนข้อมูลลงแผ่น CD ด้วยโปรแกรม Nero V.6

ผู้สอน: ภักดี ภัก ศรีทอง - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (development)

 - เลือกรายวิชา

การเจริญเติบโต เป็นสมบัติเฉพาะตัวของสิ่งมีชีวิต มีแบบแผนเฉพาะ โดยการควบคุมของยีน(gene)

ผู้สอน: SAKORN SA NIPARIYAI - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

 - เลือกรายวิชา

สามารถใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้

ผู้สอน: สุธิดา มะเหมี่ยว ไกรพันธ์ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง

 - เลือกรายวิชา

ศึกษาการใช้เทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนรู้ การสืบค้นแหล่งค้นคว้า เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติด้วยตนเอง

ผู้สอน: hussachai sittirug - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อหารายได้

 - เลือกรายวิชา

เพื่อเป็นแนวทางในการหารายได้ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพถาวรต่อไป

ผู้สอน: ฟร้อนฮี tu มหาชัย - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันการใช้งาน Microsoft Word 2003 เบื้องต้น

 - เลือกรายวิชา

การใช้งาน Microsoft Word เบื้องต้น Microsoft Word เป็นซอฟต์แวร์จำพวกเวิร์ดโปรเซสเซอร์ ทำให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์พิมพ์เอกสารชนิดต่างๆ ได้ตามที่ต้องการ เช่น จดหมาย บันทึกข้อความ ประกาศ รายงาน บทภาพยนตร์ ข้อสอบ และแม้กระทั่ง พิมพ์หนังสือทั้งเล่มก็สามารถทำได้ ในรายวิชานี้จะสอนเรื่อง Word XP

ผู้สอน: Sunisa Saejung - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ด้วย hotmail

 - เลือกรายวิชา

การสมัคร การรับ การส่งเมล์ ในแต่ละอย่าง เช่น การตอบกลับ การตอบกลับทั้งหมด การส่งต่อ และการส่งแนบไฟล์ สามารถนำไปใช้งานในการติอต่อสื่อสารได้

ผู้สอน: วัชดาภรณ์ ด้วงชู - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันการเตรียมฝึกประสบการวิชาชีพ

 - เลือกรายวิชา

เพื่อการเตรียมตัวในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผู้สอน: hussachai sittirug - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันการแต่งกายในช่วงอากาศหนาว

 - เลือกรายวิชา

เพื่อให้นักเรียนแต่งกายได้อย่างเหมาะสม

ผู้สอน: นันท์นลิน แจ๋ว สุวรรณ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น

 - เลือกรายวิชา

ความหมายการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ห้องป ความหมายการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เทคนิคการเพาะเลี้ยง และการประยุกต์ใช้

ผู้สอน: sripan lek pradermwong - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะการเพาะเลี้ยงปลา

 - เลือกรายวิชา

ชีววิทยาการสืบพันธุ์ การคัดเลือกพ่อแม่พันธุ์ วิธีการเพาะพันธุ์และอนุบาลลูกปลา เทคนิคการเลี้ยงปลาหมอไทย

ผู้สอน: อำนวยโชค เวชกุล - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะการวิเคราะห์และออกแบบระบบ

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: โสภี แก้วชะฎา - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: science fac - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันการวิจัยในชั้นเรียน

 - เลือกรายวิชา

สภาพปัจจุบัน/ปัญหา วัตถุประสงค์ในการทำวิจัย นิยามศัพท์เฉพาะ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วิธีดำเนินการ ผลการดำเนินการ สรุปผลและอภิปรายผล

ผู้สอน: Jariya Yoi Tonghom - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันการสร้างเว็บเพจโดยใช้ Macromedia DreamWeaver

 - เลือกรายวิชา

ในรายวิชานี้จะกล่าวถึงการสร้างเว็บเพจซึ่งโดยปกติแล้วเราจะสามารถสร้างเว็บเพจได้หลายโดยใช้โปรแกรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Microsoft FontPage, EditPlus, DreamWeaver หรือแม้แต่การใช้โปรแกรม Notepad แต่ในบทเรียนนี้จะกล่าวถึงการสร้างเว็บเพจโดยใช้โปรแกรม DreamWeaver ค่ะ

ผู้สอน: หทัยรัตน์ แซ่จิ่ว - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันการสร้างสรรค์ศิลปะภาพพิมพ์แผ่นเดียว

 - เลือกรายวิชา

ภาพพิมพ์แผ่นเดียว หรือภาพพิมพ์โมโนพรินต์ (monoprint ;monotype) เป็นภาพที่พิมพ์ได้เพียงแผ่นเดียวเท่านั้น ไม่สามารถพิมพ์ซ้ำให้เหมือนแผ่นเดิมได้อีก...ภาพงานศิลปะที่มีเพียงแผ่นเดียวในโลก อาจเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของคุณก็ได้...ว่าที่ศิลปินคนใหม่ค่ะ

ผู้สอน: แฉล้ม สถาพร - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะการสอบบัญชี

 - เลือกรายวิชา

การสอบบัญชี

ผู้สอน: สอางเนตร :-) ทินนาม - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยการสัมนาคอมพิวเตอร์

 - เลือกรายวิชา

ศึกษาหัวขอสัมมนาไดตามอิสระ เพื่อเปนการฝกฝนการคนหาขอมูล การเสนองาน การเขียนงานวิจัยที่ถูกตอง เพื่อใหเกิดแนวคิดที่แปลกใหม และผลงานที่มีคุณคาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนําไปจัดทําเอกสาร วารสาร งานวิจัย หรือการปฏิบัติงานจริงได

ผู้สอน: นายนพฤทธิ์ วงศ์ลักษณพันธ์ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันการศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์

 - เลือกรายวิชา

ศึกษาระบบบัส ( 3 Bus Architecture) ศึกษาระบบบัส ดดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ สัญญาณนาฬิกา การอินเตอร์เฟสหน่วยความจำ หน่วยป้อนข้อมูล หน่วยแสดงผล อุปกรณ์ประกอบ อุปก่อนที่ใช้ในการซ่อมบำรุงเบื้องต้น ศึกษาโครงสร้างและการทำงานของไมโครคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่การเชื่อมต่อซีพียู การเชื่อมต่ออุปกรณ์อินพุตเอ้าพุต

ผู้สอน: hussachai sittirug - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันการศึกษาปฐมวัย

 - เลือกรายวิชา

การศึกษาปฐมวัย

ผู้สอน: วันเพ็ญ เจี๊ยบ ส้มเขียวหวาน - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

 - เลือกรายวิชา

บริการอีกแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยมมากสำหรับการใช้อินเทอร์เน็ต คือ การสืบค้นข้อมูลแบบ Search Engine เพราะปัจจุบันการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตสะดวกและง่ายกว่าการหาข้อมูลจากแหล่งอื่น อีกทั้งยังสามารถสืบค้นได้จากทั่วโลกและแทบทุกภาษาอีกด้วย จึงทำให้ข้อมูลที่ได้มีความละเอียด รวดเร็ว ประหยัด

ผู้สอน: วลัยภรณ์ (พร) เล็กจริง - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยการสืบพันธุ์

 - เลือกรายวิชา

เป็นสมบัติพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่แตกต่างจากสิ่งไม่มีชีวิต คือความสามารถในการสร้างหน่วยชีวิตใหม่ที่เหมือนเดิมหรือคล้ายชีวิตเดิมได้ สมบัติดังกล่าวคือ การสืบพันธุ์ (Reproduction) การสืบพันธุ์ มีความสำคัญ คือ ทำให้สิ่งมีชีวิตสามารถถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่ลูกหลานได้ ทำให้เกิดชีวิตใหม่จากสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ก่อน มีผลให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงเผ่าพันธุ์อยู่ได้ และเป็นการรักษาระดับประชากร การสืบพันธุ์หมายรวมถึงการเพิ่มสารเคมีในระดับโมเลกุล เช่น ในไวรัส ซึ่งมีโครงสร้างประกอบด้วยกรดนิวคลีอิกและโปรตีน และในระดับเซลล์เป็นการเพิ่มจำนวนเซลล์ เช่น แบคทีเรีย โปรโตซัว สาหร่ายเซลล์เดียว เป็นต้น ในสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์การสืบพันธุ์เป็นการเพิ่มหน่วยชีวิต หรือการเพิ่มจำนวนสิ่งมีชีวิต ในที่นี้ จะกล่าวถึงการสืบพันธุ์ของพืช สัตว์ และของมนุษย์ เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างของดอก กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ และการปฏิสนธิของพืชดอก เพื่อให้เข้าใจอวัยวะสืบพันธุ์ของมนุษย์ทั้งเพศชายและเพศหญิง เพื่อให้เข้าใจ กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ และการปฏิสนธิของมนุษย์

ผู้สอน: SAKORN SA NIPARIYAI - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะการออกแบบบทเรียน

 - เลือกรายวิชา

ขออนุญาต

ผู้สอน: Saowanit Tun Kanchanarat - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: science fac - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: นางณัฐกฤตา น้อย ช้างกลาง - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: โจ๊ก โจ๊ก ศรีปาน - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: ดวงแก้ว แก้ว ซุ่นเอียด - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: นิตยา หนึ่ง ศรีศิริ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยการจัดแบ่งพืช

 - เลือกรายวิชา

ความสำคัญในการจัดแบ่งพืช การจัดแบ่งพืชตามหลักเกณฑ์ต่าง ๆ การจัดแบ่งพืชตามหลักพฤกษศาสตร์ การเรียกชื่อพืช

ผู้สอน: สุชาติ เกียรติธนาพงษ์ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะการจัดการเชิงกลยุทธ์

 - เลือกรายวิชา

ศึกษาการจัดการเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของธุรกิจในมุมมองของผู้บริหารระดับสูง เพื่อให้ธุรกิจดำรงอยู่และเจริญเติบโตในสภาวการณ์แข่งขันที่เปลี่ยนแปลงไป การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของธุรกิจ การกำหนดทิศทางของธุรกิจ การกำหนดเป้าหมาย การจัดทำแผนกลยุทธและกำหนดวิธีการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ รวมทั้งวิเคราะห์กรณีศึกษาที่เกี่ยวโยงกับนโยบายต่างๆ ของธุรกิจ

ผู้สอน: Nuanchawee nina0874193171 Sangchai - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะการจัดการข้อมูลด้วย Excel

 - เลือกรายวิชา

การจัดการค้นมูลด้วยคำสั่งเบื้องต้นใน Execl เช่น การใช้คำสั่ง Form,Filter,Sort,Sum,Max,Min,Average,IF ให้สามารถสร้างข้อมูลนักศึกษา แก้ไข ค้นหา คิดคำนวณ และตัดเกรด นักศึกษาได้

ผู้สอน: ชวัลรัตน์ ทองช่วย - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันการจัดการความรู้

 - เลือกรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ประเภทต่างๆ และการนำความรู้มาจัดอยู่ในรูปที่ง่ายต่อการศึกษา และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ผู้สอน: hussachai sittirug - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยการจัดค่ายคณิตศาสตร์

 - เลือกรายวิชา

ค่ายคณิตศาสตร์ เป็นสถานที่พักแรมชั่วคราวของคนจำนวนมากที่ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และ ความสามารถทางคณิตศาสตร์

ผู้สอน: อนุสรณ์ หนึ่ง จิตมนัส - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันการจัดตู้ปลา

 - เลือกรายวิชา

องค์ประกอบของการจัดตู้ปลา หลักและวิธีการจัดตู้ปลา วิธีการจัดตู้ปลา

ผู้สอน: supaporn Preaw Sutin - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันการทำจดหมายเวียน

 - เลือกรายวิชา

เป็นการทำจดหมายที่ต้องส่งไปยังผู้รับหลายคนหรือหลายแห่ง โดยที่เป็นเรื่องเดียวกันหรือเป็นเนื้อหาเดียวกันทั้งหมด ซึ่งในการทำนั้นเราต้องพิมพ์จดหมายหลายๆ ฉบับ ดังนั้นเมื่อมีการใช้จดหมายเวียนแล้ว เราจะพิมพ์จดหมาย 1 ฉบับเท่านั้น แต่สามารถทำได้ครั้งหลายๆ ละฉบับในครั้งเดียว

ผู้สอน: ภิรดา ทิพยดี - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างง่ายและรวดเร็ว

 - เลือกรายวิชา

การใชสื่อวัสดุอย่างง่ายมาใช้ในการทดลอง

ผู้สอน: ดีเคย์ tu ไทยคิด - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยการบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: ณัฐวรรณ กุ้ง ภักดีชน - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยการบัญชีเพื่อการจัดการ

 - เลือกรายวิชา

ให้นักศึกษาเข้าไปแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ส่วนของหมายเลขบัตรประชาชน ให้แก้เป็นรหัสประจำตัวนักศึกษาโดยด่วนด้วย เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง ศึกษาถึงวิธีการ และระบบบัญชีที่นำมาใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ การจัดการ การวางแผน การวิเคราะห์ต้นทุน ภาษี และข้อจำกัดของข้อมูลต่าง ๆ (สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชกับ ผศ.พัชรินทร์ โสมปาน เท่านั้น)

ผู้สอน: Patcharintr Sompan - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยการบัญชีชั้นกลาง 2

 - เลือกรายวิชา

การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน การบัญชีห้างหุ้นส่วน การจัดตั้งบริษัทและการจำหน่ายหุ้น

ผู้สอน: นางอัญชลี อัญ รักขาว - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะการบำบัดน้ำเสียชุมชนโดยใช้พืชน้ำ

 - เลือกรายวิชา

บทนำเกี่ยวกับน้ำเสียชุมชนและการบำบัดโดยใช้พืชะรรมชาติ น้ำเสียชุมชนและการจัดการน้ำเสีย พืชธรรมชาติที่นิยมใช้บำบัดน้ำเสีย หลักการในการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืชน้ำ ตัวอย่างการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พืช

ผู้สอน: ปิยวรรณ เนื่องมัจฉา - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันการประยุกต์ใช้ Microsoft Excel ทางการบัญชี

 - เลือกรายวิชา

ศึกษาการใช้โปรแกรม Microsoft Excel การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ทางการบัญชี กรณีศึกษา การจัดทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายภายในครัวเรือน

ผู้สอน: แสงจันทร์ เรืองอ่อน - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันการประหยัดพลังงานในการใช้รถ

 - เลือกรายวิชา

รวบรวมวิธีการใช้รถที่ช่วยประหยัดพลังงาน

ผู้สอน: นายสมพร เรืองอ่อน - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

 - เลือกรายวิชา

ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

ผู้สอน: นายจีรวัฒน์ นาคสุวรรณ์ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันการปลูกดาวเรืองตัดดอก

 - เลือกรายวิชา

บทนำ ประเภท ชนิดและพันธุ์ของดาวเรือง การขยายพันธุ์ การเตรียมดินปลูก การปลูก การใส่ปุ๋ย การปลิดยอดและตาข้าง การเก็บเกี่ยวผลผลิต

ผู้สอน: สุชาติ เกียรติธนาพงษ์ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: ศศิธร สอน เด่นมาลัย - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยกล้องจุลทรรศน์

 - เลือกรายวิชา

ส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์ วิธีการใช้ การเตรียมสไลด์ในการศึกษาเรื่องเซลล์

ผู้สอน: โสภนา วงศ์ทอง - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะกลางวัน กลางคืน

 - เลือกรายวิชา

ความรู้เกี่ยวการหมุนรอบตัวเองของโลก ส่งผลให้เกิดสิ่งใด

ผู้สอน: นันท์นลิน แจ๋ว สุวรรณ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

 - เลือกรายวิชา

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นกฎหมายที่มีความเกี่ยวพันกันระหว่างเอกชนกันเอกชนหรือเอกชนกับหน่วยงานของรัฐ มีด้วยกัน 6 บรรพ

ผู้สอน: พิมพ์ใจ จิบ บุญช่วย - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยกฏจราจร

 - เลือกรายวิชา

คงต้องกล่าวสวัสดี กับทุกท่านที่แวะมาศึกษา เรียนรู้ ในการทำบทเรียนออนไลน์ของ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ สภ.อ.เคียนซา ก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนว่าผู้จัดทำไม่ได้มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์และไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้ ดังนั้นในการจัดทำอาจจะมีขาดตกบกพร่องไปบ้าง ทางผู้จัดทำต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และมีข้อแนะนำ ชี้แนะ ก็ขอขอบคุณเรียนเชิญบันทึกไว้ที่หัวข้อ "แสดงความคิดเห็น" เพื่อที่ทางผู้จัดทำจะนำมาแก้ไข ปรับปรุง ให้เป็นไปในแนวทางที่ทุกท่านต้องการ -------------------------------------------------------------------------------- ในการจัดทำในครั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาล และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่จะให้มีความปลอดภัยและลดอุบัติภัยทางถนน ของประชาชนโดยทั่วไป สภ.อ.เคียนซา จะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากการจัดทำในครั้งนี้มีประโยชน์ต่อทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อย

ผู้สอน: มโนรส Bigdog บริรักษ์อราวินท์ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยขับรถอย่างไรให้ปลอดภัย

 - เลือกรายวิชา

การขับรถ นอกเหนือจากการยึดถือกฏ กติกา มารยาท ซึ่งเรียกรวมกันง่าย ๆ ว่า วินัยจราจร แล้ว การที่จะขับรถให้ปลอดภัยนั้น จะต้องมีข้อสังเกตต่าง ๆ ต้องอาศัยประสบการณ์ หรือฟังเรื่องที่ผู้มีประสบการณ์เล่า บางครั้งเพียงแต่นั่งฟัง นั่งขบคิดตาม ก็จะเห็นจริงตามเรื่องที่เล่าได้ การขับรถอย่างไรให้ปลอดภัย จะนำเสนอสัปดาห์ละตอน เป็นการนำเสนอจากเรื่องเล่า วิถีแนวทางในการสังเกตุ การแก้ปัญหา ที่ได้จากประสบการณ์ เรื่องเล่า ผสมผสานกันไป

ผู้สอน: ประสิทธิ์ สิทธิ์ แซ่หลี - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยครอบครัวของฉัน

 - เลือกรายวิชา

สมาชิกในครอบครัว มี พ่อแม่ พี่ น้อง หน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว

ผู้สอน: อำภา ภา คงกะพันธ์ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันคอมพิวเตอร์

 - เลือกรายวิชา

ในการทำงานทุกหน่วยงานจะต้องบันทึกข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์

ผู้สอน: กนกวรรณ ญา ทองสีนุช - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะคอมพิวเตอร์ (Computer)

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: บุญชัย ชัย แซ่เลียบ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 - เลือกรายวิชา

นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของคอมพิวเตอร็และรู้จักส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

ผู้สอน: สุวรรณี สุ คำวิจิตร - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: อารณี กวาง ราชกิจ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ

 - เลือกรายวิชา

ส่วนประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์,ชนิดของคอมพิวเตอร์,ระบบปฏิบัติการ,Microsoft office,Internet,E-mail,การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

ผู้สอน: ภิเชษฐ์ แป๊ะ คชเชนทร์ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะคอมพิวเตอร์สารสนเทศ

 - เลือกรายวิชา

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ผู้สอน: NUTMONGKON K sukkhan - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา

 - เลือกรายวิชา

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การเรียนรู้ทางไกล ออนไลน์ การสืบค้นข้อมูล การใช้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ข้อมูล

ผู้สอน: hussachai sittirug - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)

 - เลือกรายวิชา

การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI Design)

ผู้สอน: อุเทน tane ช่วยพัทลุง - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: พชรสรรค์ สุวรรณสุทธิ์ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันคำพ้องรูป - พ้องเสียง

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: นางสาวอัญชิสา ไก่ แก้วเอียด - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะคลายร้อนด้วยผักและผลไม้

 - เลือกรายวิชา

คลายร้อนด้วยผักและผลไม้ ช่วงฤดูร้อน ร่างกายของคนเราต้องสูญเสียน้ำมากกว่าปกติ นอกจากการดื่มน้ำเพื่อทำให้ร่างกายสดชื่นขึ้นแล้ว การเลือกรับประทานผักผลไม้ที่มีคุณสมบัติในการลดระดับความร้อนของร่างกายเป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่จะช่วยให้ร่างกายและจิตใจสดชื่นและยังให้คุณค่าทางโภชนาการแก่ร่างกายอีกด้วย

ผู้สอน: SAKORN SA NIPARIYAI - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันคณิต-คิดใหม่

 - เลือกรายวิชา

เนื้อหาเป็นวิชาที่ว่าด้วยตัวเลข เหมาะสมกับนักเรียนอนุบาล

ผู้สอน: ศุภชัย เรืองเดช - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยคณิตศาสตร์

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: ดวงพร จอย เมฆสุข - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะคณิตศาสตร์

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: นางสาวปัทมา น้องปัท มุขวัฒน์ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะคณิตศาสตร์ประยุกต์

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: science fac - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

 - เลือกรายวิชา

ศึกษาเรื่องเลขยกกำลัง สถิติและการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น

ผู้สอน: นายอรุณ เกิดใหม่ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยงานเครื่องยนต์เล็ก

 - เลือกรายวิชา

วิชางานเครื่องยนต์เล็ก ได้เรียบเรียงจากคู่มือการซ่อมเครื่องยนต์อเนกประสงค์ของ ฮอนด้า คู่มือการซ่อมเครื่องตัดหญ้าฮอนด้า และคู่มือเครื่องยนต์เล็ก G200 และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ยันมาร์ ซึ่งได้เรียบเรียงรายละเอียดเกี่ยวกับการถอดประกอบและตรวจสภาพชิ้นส่วนไว้อย่างเหมาะสมที่สุดแล้ว

ผู้สอน: นาย ศักดา boyauto สโมสร - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยงานเครื่องมือกล

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: เอก เอก วัตถุ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยงานธุรกิจ

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: กนกวรรณ ญา ทองสีนุช - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันจริยธรรมอิสลาม

 - เลือกรายวิชา

ศึกษาจริยธรรมอิสลามและการดำเนินชีวิตประจำวัน

ผู้สอน: Arpoon poon Svanpapat - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันจะเข้

 - เลือกรายวิชา

"จะเข้” เป็นเครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องดีด บรรเลงโดยการวางดีดตามแนวนอน สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทยของราชบัณฑิตยสถานได้กล่าวถึงจะเข้ไว้ว่า “เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากมอญ ทำเป็นรูปร่างเหมือนจระเข้ทั้งตัว มีสายขึงดีดอยู่ด้านบน”

ผู้สอน: บัญชา หมู บุญทอง - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันจำนวนเต็ม

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: anchalee dao pantong - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

 - เลือกรายวิชา

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

ผู้สอน: ลัญจกร จันทร์อุดม - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันดนตรี

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: พชรสรรค์ สุวรรณสุทธิ์ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะต้นไม้

 - เลือกรายวิชา

ส่วนประกอบของต้นไม้ มีใบ ลำต้น ดอก ผล กิ่ง ก้าน ราก ต้นไม้เป็นพืชที่ให้ประโยชน์ต่อมนุษย์มาก

ผู้สอน: อำภา ภา คงกะพันธ์ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันตัดต่อวีดีโอ CD ง่ายๆ ด้วย VCD Cutter

 - เลือกรายวิชา

พูดถึงการตัดต่อวีดีโอแล้ว หลายๆคน ต้องคิดว่ามีความซับซ้อนและยุ่งยาก แต่วันนี้มีโปรแกรมมาแนะนำ ทีใช้งานแสนง่าย แล้วเรื่องตัดต่อวีดีโอเป็นเรื่องกล้วย ๆ สำหรับคุณ

ผู้สอน: เสนีย์ ศรีมณี - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันทำความรู้จักกับ Potoshop cs

 - เลือกรายวิชา

การปรับแต่งรูปภาพให้สวยสมใจ ด้วย Potoshop cs สนใจเรียนได้ที่นี่

ผู้สอน: พัสนี แอน ผกากรอง - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากวิชาปรัชญาและวิชาวิทยาศาสตร์

 - เลือกรายวิชา

ศึกษาสังกับและทฤษฏีที่อยู่ในเขตแดนของวิชาปรัชญาและวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่มีประโยชน์ต่อการทำความเข้าใจหรือประเมินหรือวางแผนด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นทั้งระดับครอบครัว ระดับชุมชนเล็ก ระดับชุมชนใหญ่ ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เช่นสังกัปและทฤษฎีว่าด้วย Ontology, Epistemology, Aesthetics ความเชื่อ ความศรัธา เกณฑ์ความดีงาม ทฤษฎีทางฟิสิกส์ ทฤษฎีทางชีววิทยา ทฤษฎีว่าด้วยดิน ทฤษฎีว่าด้วยพืชและป่า ทฤษฎีฝนหลวง ทฤษฎีหญาแฝก ทฤษฎีผักตบชวา ทฤษฎีแก้มลิง ทฤษฎีการปลูกป่าภูเขา ทฤษฎีการฟื้นฟูป่าโดยวิธีธรรมชาติเป็นต้น

ผู้สอน: hussachai sittirug - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา

 - เลือกรายวิชา

เพื่อทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ

ผู้สอน: deengarm tu thaikid - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

 - เลือกรายวิชา

ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้และการสอนด้วยสื่อต่าง ๆ การออกแบบสื่อและการประยุกต์ใช้วัสดุท้องถิ่นในการผลิตสื่อ การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในรูปแบบเครื่องมือ (Tools) และสื่อสำหรับการเรียนรู้ วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาบทเรียนแบบต่าง ๆ (Courseware Design) รวมทั้งบทเรียนอิเลคทรอนิคส์ (E-Learning) การสร้างสรรค์รูปแบบนวัตกรรมและการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้

ผู้สอน: ศรราม ราม รักเมืองไทย - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะนาฎศิลป์

 - เลือกรายวิชา

ผู้สอน: นางโชติกา หญิง จิตรบำเพิง - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เฉพาะนิทานอีสป

 - เลือกรายวิชา

เอานิทานอิสป นิทานสอนใจมาเล่าสู่กันฟัง อ่านแล้วนำไปเล่าให้ลูกหลานฟังก่อนนอน พร้อมมีคติสอนใจ

ผู้สอน: นายสมพร เรืองอ่อน - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันนก

 - เลือกรายวิชา

นกเป็นสัตว์ปีกที่มีประโยชน์ต่อคนเรามาก ให้ทั้งความสวยงาม ช่วยกำจัดแมลง ตลอดถึงวัชพืชที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อเรา เราควรช่วยกันรักษา ไม่ทำร้ายนก

ผู้สอน: ประสิทธิ์ สิทธิ์ แซ่หลี - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยบรรจุภัณฑ์สำหรับของขวัญของฝาก

 - เลือกรายวิชา

เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ กราฟฟิคบนบรรจุภัณฑ์ ที่เป็นเป็นของขวัญของฝาก

ผู้สอน: เขมภิกา ศรีนพจันทร์ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันผลิตภัณฑ์นม

 - เลือกรายวิชา

ศึกษาการแปรรูปน้ำนม การรักษา

ผู้สอน: prasit sit suwanna - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยผลิตภัณฑ์พิมเสนน้ำ

 - เลือกรายวิชา

เตรียมผลิตภัณฑ์พิมเสนน้ำ ซึ่งใช้สูดดม แก้วิงเวียนศีรษะ และ บรรเทาแมลงสัตว์กัดต่อย

ผู้สอน: แน่งน้อย น้อย แสงเสน่ห์ - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 - เลือกรายวิชา

จักกิจกรรมการใช้ การอนุรักพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อม, กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ผู้สอน: Mr.sommoh moh kaewjua - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: เปิดเผยพืชผู้ผลิต ไม้ดอกไม้ประดับ

 - เลือกรายวิชา

ไม้ดอกไม้ประดับ กล่าวถึงไม้ดอกที่น่าสนใจนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ จัดสวนหรือ ตกแต่งอาคารสถานที่ แต่ละชนิดกล่าวถึง ชื่อวิทยาศาสตร์ วงศ์ ลักษณะเฉพาะ การปลูกและดูแลรักษา ตลอดจนการใช้ประโยชน์

ผู้สอน: SAKORN SA NIPARIYAI - ติดต่อผู้สอน
การเข้าถึง: ป้องกันแปลเป็น English | Thai

สงวนลิขสิทธิ์ ฉ 2001-2004 ATutor. เกี่ยวกับ ATutor.
สำหรับการช่วยเหลือทั่วไปในการใช้งาน ดูได้ที่ ATutor HowTo course